สำเนาของ ม.6/4
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ผู้ประเมิน 1. ........................................................... 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
นายวัชรพงศ์ แก้วสุข
0.00FALSE
8
2
นายอภิสิทธิ์ พิมพ์หล่อ
0.00FALSE
9
3
นายธนากร เรือนคำ
0.00FALSE
10
4
นายธีระศักดิ์ ศุภดล
0.00FALSE
11
5
นายวิทวัส สายแวว
0.00FALSE
12
6นายวิษณุ ชมเชย0.00FALSE
13
7
นายยุทธพิชัย มาทวี
0.00FALSE
14
8
นายศรัณย์ จันทาทอง
0.00FALSE
15
9
นายศุภชัย หลักจันทร์
0.00FALSE
16
10
นายศิรวิชญ์ สุภาวงศ์
0.00FALSE
17
11
นางสาวสามินี หอมหวล
0.00FALSE
18
12
นางสาวพรชิตา ขาวฟอง
0.00FALSE
19
13
นางสาวสุนิตา รัตนกูล
0.00FALSE
20
14
นางสาวปิณฑิรา อยู่เย็น
0.00FALSE
21
15
นางสาวศศิธร จานศิลา
0.00FALSE
22
16
นางสาวอริญญา แก้วประไพ
0.00FALSE
23
17
นางสาวสาวิตรี สมอาจ
0.00FALSE
24
18
นางสาวรติมา พลับพลึง
0.00FALSE
25
19
นางสาววริสสรา โคระชาติ
0.00FALSE
26
20
นางสาวอภิชญา สุวรรณโชติ
0.00FALSE
27
21
นางสาวญาดา บุญหล้า
0.00FALSE
28
22
นางสาวอนุสรา อัมพันธ์
0.00FALSE
29
23
นางสาวจิดาภา สายธนู
0.00FALSE
30
24
นางสาวชลลดา รักระเบียบ
0.00FALSE
31
25
นางสาวณัฐริกา กำทอง
0.00FALSE
32
26
นางสาวปาริฉัตร ผิวขำ
0.00FALSE
33
27
นางสาวพรภิรมย์ อ่อนจันทร์
0.00FALSE
34
28
นางสาววาสนา บุญจูง
0.00FALSE
35
29
นางสาวศิโรรัตน์ ศรีหารัตน์
0.00FALSE
36
30
นางสาวอนุสรา แก้วรักษา
0.00FALSE
37
31
นางสาวอิสยาห์ภรณ์ สุคำภา
0.00FALSE
38
32
นางสาวอุไรลักษ์ รูปอ้วน
0.00FALSE
39
33
นางสาวฐาณิดา แช่มชื่น
0.00FALSE
40
34
นางสาวศิริยากร แสงเดือน
0.00FALSE
41
35
นางสาวกติกา วันฤกษ์
0.00FALSE
42
36
นางสาวปาณิศา ก้านกิ่ง
0.00FALSE
43
370.00FALSE
44
380.00FALSE
45
390.00FALSE
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1