สำเนาของ ม.6/4
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ผู้ประเมิน 1. นางอารีพันธุ์ วันชัย 2. .นางวริศรา ดีงาม
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
นายวัชรพงศ์ แก้วสุข
2221222112121.67พอใช้
8
2
นายอภิสิทธิ์ พิมพ์หล่อ
3333333333333.00ดี
9
3
นายธนากร เรือนคำ
3331222112132.00พอใช้
10
4
นายธีระศักดิ์ ศุภดล
3331333123232.50พอใช้
11
5
นายวิทวัส สายแวว
3221333113132.17พอใช้
12
6นายวิษณุ ชมเชย3231333113332.42พอใช้
13
7
นายยุทธพิชัย มาทวี
2221122112221.67พอใช้
14
8
นายศรัณย์ จันทาทอง
2221122112221.67พอใช้
15
9
นายศุภชัย หลักจันทร์
2221122112221.67พอใช้
16
10
นายศิรวิชญ์ สุภาวงศ์
2221111112221.50
ควรปรับปรุง
17
11
นางสาวสามินี หอมหวล
2231112222221.83พอใช้
18
12
นางสาวพรชิตา ขาวฟอง
3333333333333.00ดี
19
13
นางสาวสุนิตา รัตนกูล
3333333333333.00ดี
20
14
นางสาวปิณฑิรา อยู่เย็น
3333333333333.00ดี
21
15
นางสาวศศิธร จานศิลา
3333333333333.00ดี
22
16
นางสาวอริญญา แก้วประไพ
3333333333333.00ดี
23
17
นางสาวสาวิตรี สมอาจ
3333333333333.00ดี
24
18
นางสาวรติมา พลับพลึง
3333333333333.00ดี
25
19
นางสาววริสสรา โคระชาติ
3333333333333.00ดี
26
20
นางสาวอภิชญา สุวรรณโชติ
3333333333333.00ดี
27
21
นางสาวญาดา บุญหล้า
3333333333333.00ดี
28
22
นางสาวอนุสรา อัมพันธ์
3333333333333.00ดี
29
23
นางสาวจิดาภา สายธนู
3333333333333.00ดี
30
24
นางสาวชลลดา รักระเบียบ
3333333333333.00ดี
31
25
นางสาวณัฐริกา กำทอง
3332333322232.67ดี
32
26
นางสาวปาริฉัตร ผิวขำ
3333333333333.00ดี
33
27
นางสาวพรภิรมย์ อ่อนจันทร์
3333333333333.00ดี
34
28
นางสาววาสนา บุญจูง
3333333333333.00ดี
35
29
นางสาวศิโรรัตน์ ศรีหารัตน์
3333333333333.00ดี
36
30
นางสาวอนุสรา แก้วรักษา
3333333333333.00ดี
37
31
นางสาวอิสยาห์ภรณ์ สุคำภา
3332333232232.67ดี
38
32
นางสาวอุไรลักษ์ รูปอ้วน
3333333333333.00ดี
39
33
นางสาวฐาณิดา แช่มชื่น
3333333333333.00ดี
40
34
นางสาวศิริยากร แสงเดือน
3333333333333.00ดี
41
35
นางสาวกติกา วันฤกษ์
3333333333333.00ดี
42
36
นางสาวปาณิศา ก้านกิ่ง
333333333332.75ดี
43
370.00FALSE
44
380.00FALSE
45
390.00FALSE
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu