ABCDEF
1
2
אומדן כמות המגעים הצפוייה בפעילויות שונות (ללא מגבלות)
3
תפילות יום הכיפוריםיום לימודים בבתי הספריום לימודים בגני הילדיםיום עבודה רגיל במשקסופ"ש של הפגנות**
4
מספר המשתתפים2,300,0001,800,000500,0004,000,00030,000
5
מספר המופעים21111
6
משך הזמן בשעות26693
7
מספר מגעים בשעה*44444
8
מספר המרחבים15,00070,00016,129לא ידוע300
9
אומדן לסה"כ המגעים36,800,00043,200,00012,000,000144,000,000360,000
10
מכפלת פוטנציאל הדבקה102120334001
11
* בהיעדר מידע מחקרי מוסמך, הנחנו אותו מספר מגעים בכלל האירועים.
12
** חושב על בסיס 10,000 מפגינים בירושלים במוצאי שבת, ו-300 הפגנות בגשרים עם 60 איש בהפגנה.
13
14
בקרת היקף המגעים במקומות העבודה (בהתבסס על מחקר שיצר מטריצת מגעים):
15
23%עבודה
16
10%בתי ספר
17
27%בית
18
38%אחר
19
2.30יחס עבודה/בתי ספר
20
126,960,000אומדן למספר המגעים במקומות העבודה, ע"פ נתוני בתי הספר והגנים.
21
22
קישור למחקר
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100