ระบบขอทุนตีพิมพ์ผลงานวิจัย 2563
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
วันที่ขอทุนสถานะชื่อ - สกุลหน่วยงานเบอร์โทรศัพท์อีเมล์
ชื่องานวิจัยที่ตีพิมพ์
ชื่อวารสาร
รายละเอียดชื่อผู้ขอรับการสนับสนุนในบทความดังกล่าว
ระดับคุณภาพวารสาร
Quartile หรือ Impact Factor (เฉพาะบทความที่เผยแพร่ใน SJR, ISI, Scopus)
ปีที่ฉบับที่เลขหน้า
วันที่บทความออนไลน์
งบประมาณขอรับทุนสนับสนุน (ตามเกณฑ์ประกาศ)
เงินที่อนุมัติ
บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (PDF เท่านั้น)
หลักฐานประกอบการพิจารณา (แนบได้ไม่เกิน 10 ไฟล์)
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย [สำเนาบทความที่ลงตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว]
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย [เอกสารผลการสืบค้นระดับคุณภาพของวารสารที่ตีพิมพ์]
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย [รายละเอียดแสดงถึงค่า impact factor ของวารสาร]
2
7/10/2020, 10:04:44เบิกจ่ายแล้วนายวุฒิชัย รสชาติ
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
0876539534roschat1@snru.ac.th
PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF BIODIESLE PRODUCT DERIVED FROM LARD OIL USING EGGSHELLS AS A GREEN CATALYST
Suranaree Journal of Science and Technology (Suranaree J. Sci. Technol.)
ผู้ดำเนินการหลักในงานวิจัย (Principal researcher/Investigator/first author), ผู้ประสานงานการเผยแพร่ (correspondent author)
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล Web of Science (เฉพาะในบางข้อมูล SCIE, SSCI, AHCI เท่านั้น)
Q 4202027(3):030025130/10/202012,50012500
https://drive.google.com/open?id=1wArOnsVW5bdk_VtN9DrE9DH7XkzBbT1-
https://drive.google.com/open?id=1ullRgoi_lKuY6peE6rlrCyV0Uco6GBHP, https://drive.google.com/open?id=1oz1-gLc2olN_BMkUMaYBywAzgpZCK3Al, https://drive.google.com/open?id=16eIM3D5eJ0qBkgAuf_cJ76t9B_iYbAFl
โปรดระบุโปรดระบุโปรดระบุ
3
9/11/2020, 15:38:21เบิกจ่ายแล้วนายวุฒิชัย รสชาติ
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
0876530534roschat1@gmail.com
Kinetics study of biodiesel production at room temperature based on eggshell-derived CaO as basic heterogeneous catalyst
Engineering and Applied Science Research
ผู้ดำเนินการหลักในงานวิจัย (Principal researcher/Investigator/first author), ผู้ประสานงานการเผยแพร่ (correspondent author)
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ ERIC, MathScinet, Pubmed, Scopus, JSTOR, Project Muse
Q 2202047(4)3616/11/202012,50012500
https://drive.google.com/open?id=19eZ6L_nBxoslr2JROtWRJeSM410OU_Dk
https://drive.google.com/open?id=1aqvlDkN5_AGsssrf3DZUSHKZtLUB2rAC, https://drive.google.com/open?id=1EDHasHDF0cPFVCfQ6mIp77v0bFIIr3fS, https://drive.google.com/open?id=1M46Pn7Q5EgOCTOGVyaFVR6bL5EyTqUmj
โปรดระบุโปรดระบุโปรดระบุ
4
16/12/2020, 13:51:14เบิกจ่ายแล้ว
นายวัสยษฏิ์ อนันต์ปรีชากร
ครุศาสตร์0849558151watsayod.a@snru.ac.th
Preparation of Activated Carbon from Phu Phan Dendrocalamus Asper Backer
Asia-Pacific Journal of Science and Technology
ผู้ดำเนินการหลักในงานวิจัย (Principal researcher/Investigator/first author)
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ ERIC, MathScinet, Pubmed, Scopus, JSTOR, Project Muse
Q 32021264515/3/20215000
https://drive.google.com/open?id=1FzXFZL0dErskMo8xWd03SBTNy_9K3AsO
https://drive.google.com/open?id=13bT7vqM5I-UM33314wsu0A2aLkt3Tiwj, https://drive.google.com/open?id=1BUJ9XpQydF9V7R4cRa8uiKLPI-7XimOK
โปรดระบุโปรดระบุโปรดระบุ
5
28/12/2020, 9:28:12เบิกจ่ายแล้วครองใจ โสมรักษ์เทคโนโลยีการเกษตร0898465303krongjai@snru.ac.th
อิทธิพลของอายุเก็บเกี่ยวต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์คราม
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
ผู้ดำเนินการหลักในงานวิจัย (Principal researcher/Investigator/first author)
ฐานข้อมูล TCI 238442625/12/20201500
https://drive.google.com/open?id=1r7WGl7PVU-9cH_0zc3I6aKo_IYHhXIUS
https://drive.google.com/open?id=1uhpye2brAGQfQr0OsIzCQvHF3q_1doKw, https://drive.google.com/open?id=115yfj7NFcKA0J-AP6yL6jKTVsVcj_PgG
โปรดระบุโปรดระบุ
6
8/1/2021, 9:38:35เบิกจ่ายแล้ว
นายภูวสิทธิ์ ภูลวรรณ
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
093-0968877phoowasit@snru.ac.th
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ดำเนินการหลักในงานวิจัย (Principal researcher/Investigator/first author), ผู้ประสานงานการเผยแพร่ (correspondent author)
ฐานข้อมูล TCI 215310527/12/20201500
https://drive.google.com/open?id=1OULcpCW6zmWHGtRBvFt6nqYD8zzBvsUq
https://drive.google.com/open?id=1-sEQYbG8nIh9gfzULmdlteRBMM2I2jN9
โปรดระบุโปรดระบุ
7
11/1/2021, 10:39:31เบิกจ่ายแล้ว
นายภาณุวัฒน์ วงค์แสงน้อย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0910648232
wongsangnoi@hotmail.com
การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุน
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.
ผู้ดำเนินการหลักในงานวิจัย (Principal researcher/Investigator/first author), ผู้ประสานงานการเผยแพร่ (correspondent author)
ฐานข้อมูล TCI 113214926/12/20203000
https://drive.google.com/open?id=1x-abAXQ5C_pbYam5nEZb2adP040HSZ3m
https://drive.google.com/open?id=16nmdDN_J63-kBEpyCEm7rsMf6DAVn0Kt, https://drive.google.com/open?id=14q-D01jE3Oi14w23AftODFeHHjTads-s, https://drive.google.com/open?id=1Mw8d6HHrqrvY4mj-MVsqkbOiTCY4Gy7t, https://drive.google.com/open?id=1ypDB9C2B2_hHDjGwreyf2ROokdRkIXin
โปรดระบุโปรดระบุโปรดระบุ
8
21/1/2021, 23:27:25เบิกจ่ายแล้ว
ชนัญกาญจน์ แสงประสาน
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
0906954015
nor.chayen@gmail.com
การเลือกพืชสวนเศรษฐกิจเพื่อการเพาะปลูกที่เหมาะสมในจังหวัดอุบลราชธานีโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
ผู้ประสานงานการเผยแพร่ (correspondent author)
ฐานข้อมูล TCI 12615931/1/20213000
https://drive.google.com/open?id=1ds3O3sG2JQMfHie7WSQDycjl4-f-PSq3
https://drive.google.com/open?id=1iSmHOh6vSa-iGklxWLrDE_bCc6D6AvVj
โปรดระบุโปรดระบุโปรดระบุ
9
27/1/2021, 15:33:07เบิกจ่ายแล้วสุวภา สาวิภาค
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
087-945-9498ssuvapa@hotmail.com
Optimisation of Culture Conditions for PLA-food-packaging
Degradation by Bacillus sp. SNRUSA4
Pertanika journal of science and technology
ผู้ดำเนินการหลักในงานวิจัย (Principal researcher/Investigator/first author), ผู้ประสานงานการเผยแพร่ (correspondent author)
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล Web of Science (เฉพาะในบางข้อมูล SCIE, SSCI, AHCI เท่านั้น)
Q 3, Impact Factor (โปรดระบุในช่อง อื่น ๆ), 0.7
29140722/1/202115,000
https://drive.google.com/open?id=1ZrH-LIjJR_AAndLNWwtDpUTOqm06rMye
https://drive.google.com/open?id=19nQr6MXN4Ae_Db4EgjmOwwcKCxu8b4Rx, https://drive.google.com/open?id=12hF0jNRMk8LnvumOZVqeAVDtbXJpaT2L, https://drive.google.com/open?id=1bDVppNeBhFoW1I9fGJ4wYdYWWF4JK3u7, https://drive.google.com/open?id=1pR5JC-PCyWoBE7cHWJAXeUCsdnvngj5u
โปรดระบุโปรดระบุโปรดระบุ
10
8/2/2021, 14:18:42เบิกจ่ายแล้ววศิน เพชรพงศ์พันธ์วิทยาการจัดการ0850001500wasin@SNRU.AC.TH
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ในเขตเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร
วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้ดำเนินการหลักในงานวิจัย (Principal researcher/Investigator/first author)
ฐานข้อมูล TCI 1256337215/9/20203000
https://drive.google.com/open?id=10XGPslY5u9g4j0aPqhpYucz5Vj40C4nA
https://drive.google.com/open?id=1K3ik5JshA1qLlC6q2DAfb91eHyXar4pV, https://drive.google.com/open?id=1i_afUWx7qVidjnmtC18wxeFGuawMPqPI
โปรดระบุโปรดระบุ
11
17/2/2021, 17:30:57เบิกจ่ายแล้ว
อาจารย์ ดร.อรุณรัตน์ คำแหงพล
ครุศาสตร์087-7959168arunrat.tt@snru.ac.th
Development of STEAM activity on nanotechnology to determine basic science process skills and engineering design process for high school students
Thinking Skills and Creativity
ผู้ดำเนินการหลักในงานวิจัย (Principal researcher/Investigator/first author), ผู้ประสานงานการเผยแพร่ (correspondent author)
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล Web of Science (เฉพาะในบางข้อมูล SCIE, SSCI, AHCI เท่านั้น)
Q 139-19/2/20212564
https://drive.google.com/open?id=1GUWcRUtHYWrsVkqRJgYgckOB9CTmwL7M
https://drive.google.com/open?id=1ipdo5a05g95wdWHX79PZzd0977tIS7tB, https://drive.google.com/open?id=1eCSMTqMy8ovBQQAjcJ58xUe2QpsmO-px, https://drive.google.com/open?id=1oZmitm6wmrWkhINYVnf82TTlCGT3xSa-
โปรดระบุโปรดระบุโปรดระบุ
12
18/2/2021, 7:30:13ไม่อนุมัติ
อ.ดร.สุวิทย์ ทิพอุเทน
เทคโนโลยีการเกษตร0863624958suwit@snru.ac.th
Impact of cellulase and lactic acid bacteria inoculant to modify ensiling characteristics and in vitro digestibility of sweet corn stover and cassava pulp silage
agriculture
ผู้ดำเนินการหลักในงานวิจัย (Principal researcher/Investigator/first author)
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล Web of Science (เฉพาะในบางข้อมูล SCIE, SSCI, AHCI เท่านั้น)
Q 2202111(66)1215/1/202117500
https://drive.google.com/open?id=162CZHdVGcMLF_juJxgRMPdAymgvYqrez
https://drive.google.com/open?id=1nUdHd_jZLHcOTvNsXqR6X9CaPEY8skQS
โปรดระบุโปรดระบุโปรดระบุ
*ไม่ตรงตามประกาศ แต่นับประกันได้
13
1/3/2021, 13:21:48เบิกจ่ายแล้ว
นางสาววัชราภรณ์ เขาเขจร
ครุศาสตร์0640965154
wacharaporn.k@snru.ac.th
Mobile Learning Technology in STEM Education: A Systematic Review from 2010-2019
ICCE 2020- 28th International Conference on Computers in Education
ผู้ดำเนินการหลักในงานวิจัย (Principal researcher/Investigator/first author)
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ ERIC, MathScinet, Pubmed, Scopus, JSTOR, Project Muse
2020243227/11/20205,0005000
https://drive.google.com/open?id=1H4pSc3sudqiFI_jr8o381Klkpgo4GkiL
https://drive.google.com/open?id=1ufDOfv4-RMHlwcYwZY3bwFhEQFyuGwdY, https://drive.google.com/open?id=1Mjtdx0MoeT4D4ePa7I29stZvp4RfPIdN
โปรดระบุโปรดระบุ
14
10/3/2021, 13:45:53เบิกจ่ายแล้วประภาวรรณ ทองศรีครุศาสตร์0872450517
prapawan_t@snru.ac.th
Mobile Technology Facilitated Physics Learning Course: A Systematic Review from 2010 to 2019
Proceedings of the 28th International Conference on Computers in Education.
Asia-Pacific Society for Computers in Education
ผู้ดำเนินการหลักในงานวิจัย (Principal researcher/Investigator/first author)
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ ERIC, MathScinet, Pubmed, Scopus, JSTOR, Project Muse
2020245523/11/2020ไม่มี5000
https://drive.google.com/open?id=1EPVz5-Ni-jB5qGiKxPXvus6o_8VaJqp3
https://drive.google.com/open?id=1avgXr6RzY-x8EUKBvJZcs9qr1b-I-bD2
โปรดระบุ
15
11/3/2021, 6:44:34เบิกจ่ายแล้ว
อ.ดร.สุวิทย์ ทิพอุเทน
เทคโนโลยีการเกษตร086-3624958suwit@snru.ac.th
ผลของการทดแทนมันเส้นด้วยกากมันสำปะหลังในอาหารข้น: I.การกินได้การย่อย
ได้ของโภชนะและผลผลิตแก๊สมีเทนของโคเนื้อพื้นเมืองไทยเพศเมีย
แก่นเกษตร
ผู้ดำเนินการหลักในงานวิจัย (Principal researcher/Investigator/first author), ผู้ประสานงานการเผยแพร่ (correspondent author)
ฐานข้อมูล TCI 14815431/2/202130003000
https://drive.google.com/open?id=1QSWXdT-_t2Yc7o7I3HWBxrK3ILzhmNZX
https://drive.google.com/open?id=1HnR92fICdP01V7ZdiADizrurELoa9Q04, https://drive.google.com/open?id=1jYyibaxqUPm5gI04v6iY4Y7-D5JdFCXu
โปรดระบุโปรดระบุโปรดระบุ
16
19/3/2021, 16:22:16ระหว่างพิจารณา
แก้วกัลยา โสตถิสวัสดิ์
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
0818720919
kaewkanlaya@snru.ac.th
Potential of Mao-Luang (Antidesma thwaitesianum Müll. Arg.) Waste for Bioethanol Production
Science & Technology Asia
ผู้ดำเนินการหลักในงานวิจัย (Principal researcher/Investigator/first author), ผู้ประสานงานการเผยแพร่ (correspondent author)
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ ERIC, MathScinet, Pubmed, Scopus, JSTOR, Project Muse
Q 420212615216/3/20217,5007,500
https://drive.google.com/open?id=17ps5O_GjD4qXoFNqm75R9bClKTjfS4km
https://drive.google.com/open?id=1rjfCUwncTdKlj1-yLGH8AZFja--uTEQ6, https://drive.google.com/open?id=1UKypLXpLtOqxCsHH0kp0NOD6xQWmSZvB
โปรดระบุโปรดระบุ
17
24/3/2021, 11:21:41ระหว่างพิจารณาหรรษกร วรรธนะสาร
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
0994746269
w_hussakorn@snru.ac.th
Enhanced Piezoelectric Properties of Pb0.976K0.012Bi0.012[(Zr0.53 Ti0.47)0.99 Nb0.01]O3 Ceramic Tape Casting by Three Step Sintering
INTEGRATED FERROELECTRICS
ผู้ดำเนินการหลักในงานวิจัย (Principal researcher/Investigator/first author), ผู้ประสานงานการเผยแพร่ (correspondent author)
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ ERIC, MathScinet, Pubmed, Scopus, JSTOR, Project Muse
Q 3202121415816/3/202115,00015,000
https://drive.google.com/open?id=18UHMURNXANsz_rG7cXYsL9BQUC7Vfx_c
https://drive.google.com/open?id=1C6vsl1YULQYvYawmqBjJodEznvK2a6Jd, https://drive.google.com/open?id=1mWzP1ER7LCiolqR8cVre-V43-16c1Hv0
โปรดระบุโปรดระบุ
18
6/4/2021, 21:02:28ดร.อาธรณ์ วรอัด
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
0639690453
athornvora-ud@snru.ac.th
Thermoelectric properties of Ag-doped Sb2Te3 thin films on SiO2 and polyimide substrates with rapid thermal annealing
Journal of Electronics Materials
ผู้ประสานงานการเผยแพร่ (correspondent author)
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล Web of Science (เฉพาะในบางข้อมูล SCIE, SSCI, AHCI เท่านั้น)
Q 2, Impact Factor (โปรดระบุในช่อง อื่น ๆ), 1.774
202150266917/2/202117,500
https://drive.google.com/open?id=1eDUl7vCqEhyYZmoehH09U6JDz192z-3Y
https://drive.google.com/open?id=1S4N-YXHcsDQBawzvyQwnlX3IKVRnZCOg, https://drive.google.com/open?id=11V-BehTbu-UXs0z5ON6akunCR_X5vfd0, https://drive.google.com/open?id=1bYxTvcNanbvKnIcLS3uneeCha7u9YkHc, https://drive.google.com/open?id=1fIX6TNY1rAkWoROmKH4COp898ZTYuDLd
โปรดระบุโปรดระบุโปรดระบุ
19
7/4/2021, 11:33:09
ผศ.ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง
วิทยาการจัดการ0653522661sanyasorn@srru.ac.th
MODEL FOR TRANSPARENCY OF LOCAL GOVERNMENT ORGANIZATIONS
Hamdard Islamicus, Vol. 43 No. 1 (2020), 976-987
ผู้ดำเนินการหลักในงานวิจัย (Principal researcher/Investigator/first author)
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ ERIC, MathScinet, Pubmed, Scopus, JSTOR, Project Muse
Q 42020Vol.43 No.197615/8/20207500
https://drive.google.com/open?id=1gFo1TxVCpssXE42yiBv_6ChZs2frdIFV
https://drive.google.com/open?id=1i-2RLElWUi_lyouxZHQ0Q7uyJabr8R_B, https://drive.google.com/open?id=1yrBtr9jzM3Bb2-rbMItjrO3X5g4gDhJo, https://drive.google.com/open?id=1hZaYf_Yg7yEy5ifEVcy1xtKbJgfTZcEo
โปรดระบุโปรดระบุโปรดระบุ
20
7/4/2021, 11:48:03
สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง
วิทยาการจัดการ0653522661
sanyasorn@hotmail.com
วัฒนธรรมองค์การและภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของหมู่บ้านต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
วารสารบัณฑิตศึกษา (Journal of Graduate School 18(80) January-March 2021)
ผู้ดำเนินการหลักในงานวิจัย (Principal researcher/Investigator/first author)
ฐานข้อมูล TCI 2188011615/4/20211500
https://drive.google.com/open?id=1dnXymxLTMrrEthoIViSv7xgnb-jGK7Y-
https://drive.google.com/open?id=1EFTI3FoQhzr-Ge-kfiGTS-IhdSdposDB, https://drive.google.com/open?id=1bvjOzw79M2skm8c2C3OoV-Xrny5x8OFS
โปรดระบุ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100