เว็บไซต์ครู
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คำนำหน้า
ชื่อนามสกุลตำแหน่งอีเมลครูเว็บไซต์ครูวิชาที่สอน
2
การงานอาชีพและเทคโนโลยีนายมาโนช
พรามพิทักษ์
ครู (ครู ค.ศ.1)manoch.p28@bkp.ac.thgg.gg/ng30241เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4
3
การงานอาชีพและเทคโนโลยีนายมาโนช
พรามพิทักษ์
ครู (ครู ค.ศ.1)manoch.p28@bkp.ac.thgg.gg/ng30246การนำเสนอสื่อประสม 1 ม.6
4
การงานอาชีพและเทคโนโลยีนายมาโนช
พรามพิทักษ์
ครู (ครู ค.ศ.1)manoch.p28@bkp.ac.thgg.gg/ng20249การนำเสนอสื่อประสม 1 ม.2
5
การงานอาชีพและเทคโนโลยีนายมาโนช
พรามพิทักษ์
ครู (ครู ค.ศ.1)manoch.p28@bkp.ac.thgg.gg/ng20253หลักการเขียนโปรแกรม ม.3
6
การงานอาชีพและเทคโนโลยีนายมาโนช
พรามพิทักษ์
ครู (ครู ค.ศ.1)manoch.p28@bkp.ac.thgg.gg/html30249คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
7
การงานอาชีพและเทคโนโลยีนายมาโนช
พรามพิทักษ์
ครู (ครู ค.ศ.1)manoch.p28@bkp.ac.thbit.ly/it-m4-57เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4
8
การงานอาชีพและเทคโนโลยีนายมาโนช
พรามพิทักษ์
ครู (ครู ค.ศ.1)manoch.p28@bkp.ac.thgg.gg/ng20244การนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์
9
การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาว
เพียงขวัญ
บัววังโป่ง
ครูชำนาญการพิเศษ (ครู ค.ศ.3)
phiengkhuan.b@bkp.ac.th
bit.ly/phiengkhuanคอมพิิวเตอร์
10
คณิตศาสตร์นายโชคชัยประธานครู (ครู ค.ศ.1)chokchai.p@bkp.ac.thgg.gg/clinicbpคลินิกคณิตศาสตร์
11
คณิตศาสตร์นางสาวพรพรรณ จันทรวงศ์ครูชำนาญ (ครู ค.ศ.2)pornpan.j@bkp.ac.thgg.gg/3q2bxคณิตศาสตร์
12
คณิตศาสตร์นางปภานันท์พัสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ (ครู ค.ศ.3)
papanun.p@bkp.ac.thgg.gg/3q0uiวิิทยาศาสตร์ 1
13
คณิตศาสตร์นางอมรรัตน์จีนใจตรงครูชำนาญ (ครู ค.ศ.2)amonrat.j@bkp.ac.thgg.gg/kruamonratคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5
14
คณิตศาสตร์นางปภานันท์พัสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ (ครู ค.ศ.3)
papanun.p@bkp.ac.thgg.gg/papanunคณิิตศาสตร์ 4
15
ภาษาต่างประเทศนางสาว
จิตราพัชญ์
คงสวัสดิ์ครู (ครู ค.ศ.1)chitrapat.k@bkp.ac.thgg.gg/lixinyueภาษาจีน
16
ภาษาต่างประเทศนางศรีประภานุ่นโฉม
ครูชำนาญการพิเศษ (ครู ค.ศ.3)
sriprapha.n@bkp.ac.thgg.gg/krutuk1153ภาษาอังกฤษ
17
ภาษาต่างประเทศนาย
รุ่งโรจน์
เมฆนันทไพศิฐ
ครูชำนาญ (ครู ค.ศ.2)rungrote.m@bkp.ac.thgg.gg/kruroteภาษาอัังกฤษ ม.2
18
ภาษาไทยนางสาวนิตยาทองทาครู (ครู ค.ศ.1)nittaya.t@bkp.ac.thgg.gg/nidda2520ภาษาไทย ม.3
19
ภาษาไทยนางอรพรรณ ภู่เจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ (ครู ค.ศ.3)
orapun.p@bkp.ac.thgg.gg/orapunภาษาไทย เรื่อง คำซ้ำ
20
ภาษาไทยนางสรัญญา ชำนาญผา
ครูชำนาญการพิเศษ (ครู ค.ศ.3)
saranya.c.@bkp.ac.thgg.gg/krudaengภาษาไทย ม.2
21
วิทยาศาสตร์นางสาวพัชรีกลิ่นบุญครู (ครู ค.ศ.1)phatcharee.k@bkp.ac.thgg.gg/koydoodeeวิทยาศาสตร์ พื้นฐาน
22
วิทยาศาสตร์นางสาวบุุษบาพรมลังกาครู (ครู ค.ศ.1)busaba.p@bkp.ac.th
gg.gg/chemistry_krubusaba
เคมี
23
วิทยาศาสตร์นางศรัญญา การะเกตุครูชำนาญ (ครู ค.ศ.2)saranya.k@bkp.ac.thgg.gg/saranya2548วิทยาศาสตร์ 1
24
วิทยาศาสตร์นางสาววาสนาแย้มเสาธงครูชำนาญ (ครู ค.ศ.2)wasana.y@bkp.ac.thgg.gg/physicskruwasฟิสิกส์
25
วิทยาศาสตร์นายวราวุฒิโพธิ์เงินครู (ครู ค.ศ.1)warawut.p@bkp.ac.thgg.gg/p123456789วิทยาศาสตร์
26
วิทยาศาสตร์นางสาว
กานต์พิชชา
จูชาวนาครู (ครู ค.ศ.1)kanphitcha.j@bkp.ac.thgg.gg/kanphitcha-is
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
27
วิทยาศาสตร์นางเตือนใจ
สัจจวิมลกุล
ครูชำนาญการพิเศษ (ครู ค.ศ.3)
Tuanjai.s@bkp.ac.thgg.gg/krutuanวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบปราสาท
28
ศิลปะนาย
บุญชูเกียรติ
ผัดผลครูอัตราจ้างbunchukiat.p@bkp.ac.thgg.gg/kru-yimmyดนตรี ม.6
29
ศิลปะนางสินีนาฏ คชนิลครูชำนาญ (ครู ค.ศ.2)sineenart.k@bkp.ac.thgg.gg/krutoiทัศนศิลป์ ม.5
30
ศิลปะนางนพรัตน์พ่วงบุใหญ่
ครูชำนาญการพิเศษ (ครู ค.ศ.3)
nopparut.p@bkp.ac.thgg.gg/krunopทัศนศิลป์ ม.1
31
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายทรงวุฒิดำมินเสกครูชำนาญ (ครู ค.ศ.2)songwur.d@bkp.ac.thgg.gg/wut2504
32
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายไชยรัตน์สุจริตครูชำนาญ (ครู ค.ศ.2)chairat.s@bkp.ac.thgg.gg/chairat52พุทธศาสนา ม.1
33
สุขศึกษาและพลศึกษานางนัน ธมลพรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ (ครู ค.ศ.3)
nan.t@bkp.ac.thgg.gg/noonanสุขศึกษาและพลศึกษา
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu