11 10 62 - 14.40-17.10 น.- INC 12 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLM
1
ประทับเวลาวัน/เวลาที่สอบห้องสอบ
1. รหัสนักศึกษา (Student ID.)
2. ชื่อ-นามสกุล (ให้ใส่คำนำหน้าชื่อ นาย, นาง, นางสาว ด้วย)
3. คณะ (Faculty) 4. สาขา (Major)
2
29/9/2019, 13:55:16
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125031นายวรชัย คำสอนเทคโนโลยีการเกษตรพืชสวน
3
3/10/2019, 13:11:08
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143011
กิตติธัช สวรรค์ประทาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม
4
3/10/2019, 15:37:20
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59122939
นางสาว พิมพิศา ดวงคำซาว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์
5
3/10/2019, 15:38:19
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59122918
นางสาว อารยา ปัญญาฟู
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์
6
3/10/2019, 15:40:30
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59122918
นางสาว อุบลรัตน์ มณ๊
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์
7
3/10/2019, 17:21:01
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125351
นางสาวกนธิชา ประเสริฐศักดิ์
เทคโนโลยีการเกษตรสัตวศาสตร์
8
3/10/2019, 17:21:04
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125308
นางสาว พรสวรรค์ จินารักษ์
เทคโนโลยีการเกษตรสัตวศาสตร์
9
3/10/2019, 17:21:25
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125304
นางสาวณัฐริณีย์ แสงเพ็ง
เทคโนโลยีการเกษตรสัตวศาสตร์
10
3/10/2019, 17:22:11
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125366
นางสาว ธนิกา ยิ้มย่อง
เทคโนโลยีการเกษตรสัตวศาสตร์
11
3/10/2019, 17:26:31
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125310
นางสาวเจมศิริ ชุ่มเรือน
เทคโนโลยีการเกษตรสัตวศาสตร์
12
3/10/2019, 17:26:41
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125342ปริญพร ไพรพนาเทคโนโลยีการเกษตรสัตวศาสตร์
13
3/10/2019, 17:27:10
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125354
นางสาวเกณิกา ฤทธิ์ศิวิไล
เทคโนโลยีการเกษตรสัตวศาสตร์
14
3/10/2019, 17:28:30
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125312นายพัชรพล ทาฟูเทคโนโลยีการเกษตรสัตวศาสตร์
15
3/10/2019, 17:30:32
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125343
นาย สุรเดช โรจน์เกษตรสิน
เทคโนโลยีการเกษตรสัตวศาสตร์
16
3/10/2019, 17:32:55
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
5912314นาย ทศพร ใจวงศ์ศรีเทคโนโลยีการเกษตรสัตวศาสตร์
17
3/10/2019, 22:25:22
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144320
นางสาวสุดารัตน์ ญาณปัญญา
วิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
18
3/10/2019, 22:26:03
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144315
นางสาวพีรชญา วรัชญ์รดากร
วิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
19
3/10/2019, 22:26:15
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144320
นางสาวสุดารัตน์ ญาณปัญญา
วิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
20
3/10/2019, 22:51:01
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144305สุวิชตรา บุญยวงวิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
21
4/10/2019, 18:18:20
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152006
นางสาวอรพิมล ไวยพัฒน์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาเกาหลี
22
4/10/2019, 18:18:44
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152051นางสาวชลธิชา ศรีเทพ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาเกาหลี
23
4/10/2019, 18:21:11
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152022
นางสาวธนัชพร กุลจิตต์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาเกาหลี
24
4/10/2019, 18:25:12
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152031
นางสาวปริชญา ศรีติ๊บ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาเกาหลี
25
4/10/2019, 18:26:38
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152037นางสาวสุภาพร คงคา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาเกาหลี
26
6/10/2019, 15:20:50
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142707นางสาวกานดามณี คำตา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
27
6/10/2019, 15:22:02
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142710
นางสาว พัชรินทร์ มะโนชัย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาจีน
28
6/10/2019, 20:02:29
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142745
นางสาว รัตนาพร ติ๊บแก้ว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
29
6/10/2019, 20:03:04
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142712นายจิณณวัตร ปันโนจา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
30
6/10/2019, 21:03:21
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142758นาย อุทัย แซ่ย่าง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
31
7/10/2019, 21:39:12
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142331
นางสาวศศิธร รัตนโสภณ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
32
7/10/2019, 21:46:37
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142330นางสาวลลิตา ยอดสุข
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
33
7/10/2019, 21:47:23
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152370นางสาวอาทิตย สมเงิน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
34
7/10/2019, 21:47:54
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142359นายสิทธิโชติ ถอดมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
35
7/10/2019, 21:48:14
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59153212นายอนุรักษ์ รักร่วม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถาปัตยกรรม
36
7/10/2019, 21:48:47
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142329
นายนนท์ปวิธ อินต๊ะจักร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
37
7/10/2019, 21:49:24
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59153328
นางสาวทับทิม ขอดสุภา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
38
7/10/2019, 21:51:16
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142345
นางสาวรัฐศิลป์ ไชยนิลวงศ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
39
7/10/2019, 21:51:26
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142319
นายวันพิทักษ์ เลาะเหลางาม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
40
7/10/2019, 21:53:17
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59153212นายอนุรักษ์ รักร่วม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม
41
8/10/2019, 13:18:11
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59153251
นางสาวพัชรินทร์ เจริญกิจสกุณ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม
42
8/10/2019, 14:29:19
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142355นายปภพ แซ่กู้
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
43
8/10/2019, 14:29:58
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142356นางสาวฐิติมา ธิมะโน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
44
8/10/2019, 15:19:46
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123707นาย มานพ โอฆพนม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
45
8/10/2019, 15:54:50
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59153237นางสาวรัตติยา สีอิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
46
8/10/2019, 16:12:59
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59153224
นางสาวศร เหนือชนะวงศ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
47
8/10/2019, 17:07:22
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59153255นางสาวเกวลิน กันทา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
48
8/10/2019, 22:39:41
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142927
นางสาวอโรชา อิมิวัฒน์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
49
8/10/2019, 22:41:20
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142941
นางสาว ณัฐพร ศรีมาเกตุ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
50
8/10/2019, 22:41:39
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142939
นางสาวสกาวเดือน วิริยะเมธี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
51
8/10/2019, 22:42:38
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142943
นางสาวภัคชนี เรือนคำ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
52
8/10/2019, 22:42:39
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142893
นางสาว รสธร พราหมณ์น้อย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
53
8/10/2019, 22:50:51
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142918นายภูริเดช แก้วเกตุ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
54
8/10/2019, 22:52:29
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142907
นางสาว ธาสิมา บุญรอด
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
55
8/10/2019, 22:52:31
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142942
นางสาวอัสจิมา สีสะอาด
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
56
8/10/2019, 22:54:14
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142944
นางสาว วรางคณา เจนใจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
57
8/10/2019, 22:56:01
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142925
นางสาว​ นภัสสร​ หงษ์ทอง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
58
8/10/2019, 22:57:07
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142932
นางสาว ทิติภา อนุภาพ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
59
8/10/2019, 22:58:18
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142870นาย วรากร คำใส
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
60
8/10/2019, 23:05:47
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142894นางสาวจรรยา เลาหาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
61
8/10/2019, 23:09:21
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142815
นางสาวเบญจรัตน์ ถนอมวารี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
62
8/10/2019, 23:16:43
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142890
นางสาวกมลชนก ตากิ่มนอก
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
63
8/10/2019, 23:32:04
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142922
นางสาว กฤติยาภรณ์ ตื้อแก้ว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
64
8/10/2019, 23:32:31
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142938รุจเจริญ วิใจยา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
65
8/10/2019, 23:41:36
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142908นาย นฤเบศ นิลรวม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
66
8/10/2019, 23:42:29
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142933
นาสาว ภัทรวรรณ วงศ์ตุ่น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
67
8/10/2019, 23:46:22
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142929
นายสิทธิพงษ์ สิทธิสงคราม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
68
8/10/2019, 23:47:38
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142804นาย สุเทพ วรรณคำ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
69
8/10/2019, 23:47:46
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142901พรปวีณ์ สุนทรวัฒน์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
70
8/10/2019, 23:47:56
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142849
นางสาว กาญจนา เรือนคำมา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ญี่ปุ่น
71
8/10/2019, 23:48:08
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142876
นางสาว ณัฎฐ์นรี ธะนู
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
72
8/10/2019, 23:49:22
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142901พรปวีณ์ สุนทรวัฒน์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
73
8/10/2019, 23:49:50
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142825
นางสาว ณัฐมน ไชยเชษฐ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ญี่ปุ่น
74
8/10/2019, 23:52:46
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142805
นางสาวนครินทร์ สำเริงเรือง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
75
9/10/2019, 0:11:29
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142809
นางสาวธัญวรัตน์ ทองจินดา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
76
9/10/2019, 0:17:45
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142819
นางสาว ปริญญาพร แสนมี่
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
77
9/10/2019, 0:33:21
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142926
นางสาวเบญจมาศ ดอกไม้
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
78
9/10/2019, 0:43:25
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142923
นางสาว หทัยชนก ใจคะจัด
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
79
9/10/2019, 6:03:48
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142853นาย ธวัชชัย อธิน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
80
9/10/2019, 8:33:19
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59154426
นางสาวบุญญาลักษณ์ ชัยหาญนุกุล
วิทยาการจัดการการตลาด
81
9/10/2019, 10:15:45
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142878
นายนนทนัตถ์ สิงห์แก้ว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
82
9/10/2019, 10:20:26
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142826
นางสาวดาราวรรณ หล้าทา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
83
9/10/2019, 10:20:35
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142855
นาย สุรเสกข์ การเพียร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
84
9/10/2019, 10:20:36
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142848นางสาวนฤนาถ โอโอ๊ด
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
85
9/10/2019, 10:23:09
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142817
นางสาวปิยธิดา แก้วมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
86
9/10/2019, 10:24:00
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142846
นางสาววิรัชญา ชุ่มภิรมย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
87
9/10/2019, 10:24:05
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142831
นางสาว ภาณุมาศ จันสะวะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
88
9/10/2019, 10:33:12
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142891
นางสาวมานิตา หงษ์เก้า
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
89
9/10/2019, 10:40:34
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142945
นาย พงษ์สิริ ปิงสุแสน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
90
9/10/2019, 10:45:53
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142847
นางสาว รักษา กาบเกตุ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
91
9/10/2019, 11:20:32
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142948นาย ฮิการุ ทากาฮาชิ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
92
9/10/2019, 12:45:02
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
58142821
นายภูบดินทร์ ถาปินตา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
93
9/10/2019, 19:40:28
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152442นางสาว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
94
9/10/2019, 19:41:13
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152459
นางสาวอาทิตยา เมืองมา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การท่องเที่ยวเเละการโรงเเรม
95
9/10/2019, 19:41:32
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152441นางสาวกนกภรณ์ คำลือ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
96
9/10/2019, 19:41:58
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152435
นางสาวพัชราภรณ์ จักรคำ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
97
9/10/2019, 19:42:33
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152407
นางสาวพรพรหม พรมกันทา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
98
10/10/2019, 12:26:09
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59154406
นางสาว เพชรน้ำผึ้ง ยาตา
วิทยาการจัดการการตลาด
99
10/10/2019, 15:27:39
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59154447
นางสาว แพรวพรรณ อินลา
วิทยาการจัดการการตลาด
100
10/10/2019, 15:28:40
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59154446
นางสาว ปัฐมาวดี มะโนหาญ
วิทยาการจัดการการตลาด
Loading...