4.การแต่งคำประพันธ์.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบส่งรายชื่อการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย
2
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนหนองบัววิทยายน
3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
4
1. กิจกรรม การแต่งคำประพันธ์ "กลอนสี่" ระดับชั้น ป.4-๖ ประเภทบุคคล จำนวน 4 บท
5
ศูนย์เครืองข่ายฯ
โรงเรียนชื่อ–สกุล นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
ชื่อ- สกุล ครูผู้สอน / เบอร์โทร
ผู้กรอกข้อมูล/เบอร์โทร
6
เมือง 1หนองบัววิทยายนด.ญ.ภูมิใจ จงอางจิต
นางสาวอัจฉรา สอนชา/0895724164
สมพงษ์ พุกหน้า/0887465296
7
เมือง 2บ้านนามะเฟือง
เด็กหญิงนิรุชา โจ่ซิว
นางสาวธัญวรัตน์ น้อยบุ่งค้า/0856816314
นายธนกฤต ภูชมศรี/0830822918
8
เมือง 3บ้านโนนสูงใหม่วังทอง
ด.ญ.จันทร์จิรา แสนชัย
นายจิตยุทธ สีหะ/0862224783นายจิตยุทธ สีหะ/0862224783
9
เมือง 4บ้านเพ็กเฟื้อย
เด็กหญิงวัชราภร อ่อนทึกภูมิ
นายวิสุทธิ์ สุทธลูนนายสุบิน พาลี/0872151544
10
เมือง 5หัวนาศึกษาวิทย์
เด็กชายอดิศร คะสุวรรณ
นางสุภาวดี นาคฤทธิ์/๐๘๑-๒๖๓๖๕๖๘
นางสุภาวดี นาคฤทธิ์ /๐๘๑-๒๖๓๖๕๖๘
11
เมือง 6บ้านดอนยานาง
เด็กหญิงสุณิสา วงษ์ยา
นางสาวกชพร พลศักขวา/085-6598187
12
เมือง 7บ้านโนนทัน
เด็กหญิงภาณุพรรณี สุนทรรงค์ชัย
นางอุบลรัตน์ สิมโน/0960169543
นาวสาวรัตน์วดี อินทะกนก
13
เมือง 8ไม่ผ่านเกณฑ์1
นายภราดร วงษ์จันทร์ 08947998077
14
เมือง 9บ้้านโคกกุง
1เด็กหญิงอรวรินทร์ จอดนอก
1นางสาวรัชนี แสนเหวิม
15
เมือง 10บ้านลาด1 เด็กหญิงญาณิศา พันชะโก1 นางสาวพรรณราย จันทร์หอม / 065-0942383
นางสาวชุติมา ยืนทน / 097-9894454
16
เมือง 1111
17
ศรีบุญเรือง 1
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
เด็กหญิงปรียา อ่อนผิว
นางสุพัตรา อดทน 0899442065นายคมสรรณ์ ภูเพ็งใจ 0971282955
18
ศรีบุญเรือง 2
บ้านศรีบุญเรือง
เด็็กหญิงอนัญญา ภูมิโครัก
นางเผ่าพันธ์ อินทรเพ็ชร
นางสุพัตรา โภคานิตย์ /087-8622418
19
ศรีบุญเรือง 3
ฝายหินประชารักษ์
ด.ญ.วันวิสา พรมดวงดี
นางสาวสาวิตรี สอนบุญทอง
นายสุรสิทธิ์ มูลหล้า / 089-9645725
20
ศรีบุญเรือง 4
บ้านหนองอุ
1ด.ช.อภิวัฒน์ อู่นอก
1นางกุหลาบ เหลาเพ็งนางสาวพิชยา สายธนู 0849550826
21
ศรีบุญเรือง 5
หินตลาดศรีสง่าวิทยาเด็กหญิงเพชรรัตน์ เพชรโกนายพรสวัสดิ์ ดีศรีนายทีฆายุ แสวงเพชร 0878547769
22
ศรีบุญเรือง 6
บ้านโคกสนั่นด.ญ.อันดา บุญประคมนางสาวพิมพ์ผกา พลขาง
นางนิรัชฎาภรณ์ บู่สุข 0860854790
23
ศรีบุญเรือง 7
บ้านนาสำราญรุ่งเรือง
เด็กหญิงสุกฤตา ชินแท่น
นางพุธรัตน์ นามคุณ นายสหพล ธรรมมา 0883040398
24
ศรีบุญเรือง 8
หนองแกสระแก้ววิทยา
เด็กหญิิงศิรดา บัวผัน
นางวิภา พิชัย
นางสาวภาวินี อาสาชะนา 095-6639151
25
โนนสัง 1โนนสังวิทยาสรรค์
1ด.ญ.ทักษิณีย์ ศรีภูธร
1นายสมโภชน์ อรศักดิ์นายชัยฤกษ์ โอฆะพนม 0640587317
26
โนนสัง 2 บ้านท่าลาด
1เด็กหญิงกชกร บุญแย้ม
1นางสาวธัญญรัตน์ พลเยี่ยม/0957988213
นางโศภิษฐ์ ศรีชนะ/0879558033
27
โนนสัง 3บ้านโคกม่วงชุม
1 ด.ญ.หทัยรัตน์ โพธิรัตน์
1 นางเมลิษา แสนนา
นางสาววชิราพร เดชเดิม/063-5827308
28
โนนสัง 4บ้านหัวขัว
ด.ญ.กัญญาณัฐ อ้วนพรมมา
นางอรวรรณ ดอนหลักคำ
นางสาวนันทพร ภานุเวศ/0879479124
29
โนนสัง 5บ้านกุดกวางสร้อย
เด็กชายภูมิรพี กลางเสนา
นางสุพิศ พลบูรณ์
นางจิตติพร เชื้อบัณฑิต 0930868280
30
โนนสัง 6บ้านหนองนกเขียน
ด.ช.พัฒนศักดิ์ สีแก้ว
นางสาวบุญรัตน์ หนันสีแก้วนายวิศวะ ห้าวหาญ/0821203872
31
โนนสัง 711
32
2. กิจกรรม การแต่งคำประพันธ์ "กลอนแปด" ระดับชั้น ม. 1-3 ประเภทบุคคล จำนวน 4 บท
33
ศูนย์เครืองข่ายฯ
โรงเรียนชื่อ–สกุล นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
ชื่อ- สกุล ครูผู้สอน / เบอร์โทร
ผู้กรอกข้อมูล/เบอร์โทร
34
เมือง 1หนองบัววิทยายน
ด.ญ.ณิชาภัทร ชลประทาน
นางยุพาพรรณ จันทร์ศรี/0898414184
สมพงษ์ พุกหน้า/0887465296
35
เมือง 2บ้านนามะเฟือง
เด็กหญิงปภาวี โชติโสก
นางจำเลียง เหล่าโพธิ์/0862239461
นายธนกฤต ภูชมศรี/0830822918
36
เมือง 3บ้านบกโนนเรียง
ด.ญ.ปิยนันท์ แสนบัวคำ
นางประพันธ์ นามอาษา/0981050385
นายจิตยุทธ สีหะ/0862224783
37
เมือง 4บ้านนาเลิง
เด็กหญิงภัคจีรา ภูมี
นางวรณี แสงมุกดานายสุบิน พาลี/0872151544
38
เมือง 5หัวนาศึกษาวิทย์
เดก็กหญิงพรรณุกา พลศักดี
นางสุภาวดี นาคฤทธิ์/๐๘๑-๒๖๓๖๕๖๘
นางสุภาวดี นาคฤทธิ์/๐๘๑-๒๖๓๖๕๖๘
39
เมือง 6
บ้านหินลับศิลามงคล
เด็กหญิงกมลวรรณ ผลลาภ
นางศุภาวดี กุลวงษ์/098-5407446
40
เมือง 7ร่มเกล้า
เด็กหญิงณัฐธิดา วิชุมา
นางจรัส วาปีโส
41
เมือง 8ไม่ผ่านเกณฑ์1นายภราดร วงษ์จันทร์ 08947998077
42
เมือง 911
43
เมือง 10
โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง
1 เด็กหญิงปลิตา ทุมมา1 นายจำเนียร วิลัยปาน /083-2851815นางสาวชุติมา ยืนทน /097-9894454
44
เมือง 1111
45
ศรีบุญเรือง 1
เมืองใหม่วิทยา
เด็กหญิงจุฑามาศ เจริญมาก
นางณัฐติยา เพ็ชรฟูนายคมสรรณ์ ภูเพ็งใจ
46
ศรีบุญเรือง 2
บ้านศรีบุญเรือง
เด็็กหญิงศิริพร ปัจฉิม
นางสาวขวัญฤทัย ดาแพง
นางสุพัตรา โภคานิตย์ /087-8622418
47
ศรีบุญเรือง 3
ฝายหินประชารักษ์
ด.ญ.ปาริชาติ บรรเทานางสาวดวงฤทัย ประดับศรี
นายสุรสิทธิ์ มูลหล้า / 089-9645725
48
ศรีบุญเรือง 4
บ้้านทรายมูล
1ด.ญ.สุพิชฌา แสงโพธิ์
1นายสงบ สารฆังนางสาวพิชยา สายธนู 0849550826
49
ศรีบุญเรือง 5
หินตลาดศรีสง่าวิทยาเด็กหญิงชาลิสา พันธุรัตน์นางรัชนก คำพระธิกนายทีฆายุ แสวงเพชร 0878547769
50
ศรีบุญเรือง 6
บ้านโนนงาม
ด.ญ.ณัฐฐินันท์ ใจบุญ
นางประภาดา ทองคำภา
นางนิรัชฎาภรณ์ บู่สุข 0860854790
51
ศรีบุญเรือง 7
บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์
เด็กหญิงอรวรรณ นาเทวา
นางสาวจิราภรณ์ เที่ยงตรง0953342271
นายสหพล ธรรมมา 0883040398
52
ศรีบุญเรือง 8
หนองแกสระแก้ววิทยา
นางสาวปิยธิดา พันธุชิน
นางวิภา พิชัย
นางสาวภาวินี อาสาชะนา 095-6639151
53
โนนสัง 111
54
โนนสัง 2 หนองกุงจารย์ผางวิทยา
1นายสุทธิพงษ์ ดอชนะ
1นางสุภิญญา ดอนช่างลุน
นางโศภิษฐ์ ศรีชนะ/0879558033
55
โนนสัง 3หนองปิงบุ่งบกวิทยา
1 ด.ญ.สุดารัตน์ พันธ์เดช
1 นางวันวิสา ภูแพง
นางสาววชิราพร เดชเดิม/063-5827308
56
โนนสัง 4บ้านหนองแวง
ด.ญ.อรุณรุ่ง อ่อนเครือ
นางฉวีวรรณ หาปัญณะ/0979527498
นางสาวนันทพร ภานุเวศ/0879479124
57
โนนสัง 5บ้านถิ่น
ด.ช.วีระวัฒน์ สายบุญตั้ง
นายพิกุล ทวีทรัพย์
นางจิตติพร เชื้อบัณฑิต 0930868280
58
โนนสัง 611
59
โนนสัง 711
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...