ABCDEFGHIJKL
1
Timestampชื่อ - นามสกุล
หน่วยงานที่จัดอบรม สัมมนา ประชุมทางวิชาการ
สถานที่ อบรม สัมมนา ประชุมทางวิชาการ ศึกษาดูงาน
ระยะเวลาที่เข้าร่วม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสรุปข้อคิดเห็น/ประโยชน์ที่ได้รับและการนำมาปรับใช้
หนังสือหรือคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ
รูปภาพ
วุฒิบัตร เกียรติบัตร
ไฟล์รายงานการเข้าอบรมสัมมนา
หัวข้อการเข้าอบรมสัมมนา
2
6/8/2019 15:16:00
นางชนานันทน์ ฟองศิริ
สพป.ชม.2ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านพระนอน2-8 พฤษภาคม 2562
https://drive.google.com/open?id=17dhPeQOLhVMJXeest-H_8skFNlN9txgf
ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง
3
6/8/2019 15:19:14
นางชนานันทน์ ฟองศิริ
ศูนย์การศึกษาพิเศษเชียงใหม่เขต8โรงเรียนบ้านเปียงหลวง24-26 พฤษภาคม 2562
https://drive.google.com/open?id=1GjQhdA4zSVtZVWxqaSV3r-Q_p3QO5XN1
การประเมินศักยภาพผู้ให้บริการสอนเสริม
4
5
3/16/2020 21:53:28
นางสาวปวีณา สง่าศรี
โรงเรียนบ้านเปียงหลวงโรงเรียนบ้านเปียงหลวง14-15 มีนาคม 2563
https://drive.google.com/open?id=10ecDFTCOQk4PiSJcOZ4sUprNkKXIRhM2
การอบรม โครงการพัฒนาทักษะการ PLC สำหรับการพัฒนาครูรุ่นใหม่
6
3/16/2020 22:00:33
นางสาวปวีณา สง่าศรี
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 19 ตุลาคม 2562
https://drive.google.com/open?id=19ZXwiKG0_3Wyg0BGDsCFUri7I_5Fb3Gv
การประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
7
3/16/2020 22:04:05
นางสาวปวีณา สง่าศรี
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเวียงแหง
โรงเรียนบ้านเวียงแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่26 ธันวาคม 2562
https://drive.google.com/open?id=1AHWbFpMTGdWkFA-8PUximiW53OHkNTTh
การยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพื่อพร้อมรับการทดสอบ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)
8
3/16/2020 22:07:13
นางสาวปวีณา สง่าศรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓
โรงเรียนบ้านเวียงแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 2 สิงหาคม 2562
https://drive.google.com/open?id=1Ww0hlBWn-0nTEW61P2t9PI-oOpHEu7nb
การดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
9
3/20/2020 9:25:53
นางสาวปิยะฉัตร ทิพย์มณี
โรงเรียนบ้านเปียงหลวงโรงเรียนบ้านเปียงหลวง14 – 15 มีนาคม 2563
https://drive.google.com/open?id=1dvZuro-M0ouOeoYv5x0xrlO_gDRMq5tk
โครงการพัฒนาทักษะการ PLC สำหรับการพัฒนาครูรุ่นใหม่ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
10
4/18/2020 21:24:46
นางสาวรุ่งทิวา แก้วสุริยะ
DEPAโรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่20-21 ก.ค. 2562
https://drive.google.com/open?id=1dauBiKAp1YDHquNbZ1WH40cG9GHMwkVm
การพัฒนาทักษะโค้ดดิ้งเพื่อการเรียนรู้
11
4/18/2020 21:26:59
นางสาวรุ่งทิวา แก้วสุริยะ
โรงเรียนบ้านเปียงหลวงโรงเรียนบ้านเปียงหลวง14-15 มีนาคม 2563
https://drive.google.com/open?id=1sYwaTxEqHQ0AmWMIBZYl5RLxvUa5_los
โครงการพัฒนาทักษะการ PLC สำหรับการพัฒนาครูรุ่นใหม่
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100