ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1
२०७९ को बाढी, पहिरो तथा अन्य कारणबाट राष्ट्रिय राजमार्गहरुमा रहेका पुलहरुमा अवरोध भई आवागमन अवरुद्व भएको विवरण
2
3
विवरण अद्यावधिक शुरु मिति: २०७९-०१-०१
4
5
सि.नं. मितिकार्यालयको नामराजमार्गको कोडराजमार्ग / सडकको नामक्षति भएको पुलको नामपुलको विवरणक्षति हुनाको कारणभौतिक क्षतिको विवरणपुन:स्थापना गर्न लाग्ने अनुमानित रकम,
रु हजारमा
निर्माणाधिन पुलको निर्माण व्यवसायीको नामसम्पर्क व्यक्ति / निर्माण व्यवसायीकैफियत
6
मितिपुलको प्रकारपुलको अवस्था Span Length (m)Total Length (m) Foundation
7
1 कल्भर्ट
8
2हिल्सा सिमिकोट आयोजना
9
3
10
4
11
5
12
6
13
7
14
8
15
9
16
10
17
11
18
12
19
13
20
14
21
15
22
16
23
17
24
18
25
19
26
20
27
21
28
22
29
23
30
24
31
25
32
26
33
27
34
28
35
29
36
30
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100