การสัมมนาสร้างเครือข่ายบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ประจำปี 2561 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABDEFGKLMNOP
1
ประทับเวลาหน่วยงาน จังหวัดคำนำหน้าชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
2
21/6/2018, 5:51:20
สุราษฎร์ธานี
นางสาวอัญจืมา จันทร์แก้วสถานประกอบการ
3
26/6/2018, 14:00:28เทศบาลตำบลทุ่งยาวตรังนางประคิ่น ไชยรุตม์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม
4
26/6/2018, 14:03:16เทศบาลตำบลทุ่งยาวตรังนายบุญโชค ชัยเกษตรสินนายกเทศมนตรี
5
27/6/2018, 8:19:21เทศบาลนครตรังตรังนายศุภณัฐ ทองสมนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
6
27/6/2018, 10:04:28เทศบาลตำบลบ้านสวนพัทลุงนายวิจักขณ์ อินทรสมบัตินายกเทศมนตรี
7
27/6/2018, 10:09:56เทศบาลตำบลบ้านสวนพัทลุงนางสมทรง ประยูรวงศ์ปลัดเทศบาล
8
27/6/2018, 11:49:26
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
ตรังนายวิชาญ นาเกลือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
9
27/6/2018, 11:51:39
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
ตรังนางหนูเนียน ดำจุติ
10
27/6/2018, 13:09:21
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก
กระบี่นายวิทยา เปรมมนัสนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
11
27/6/2018, 13:52:22
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ
กระบี่นางสาวจุฑารัตน์ ทองด้วงผช.เจ้าพนักงานธุรการ
12
27/6/2018, 13:56:10
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ
กระบี่
ว่าที่ รต.หญิง
ขัตติยา เพ็ชรมาก
ผช.เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
13
27/6/2018, 15:54:26เทศบาลตำบลจองถนนพัทลุงนายพิณโย ขวัญเซ่งนายกเทศมนตรี
14
28/6/2018, 10:22:02องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
นครศรีธรรมราช
นายสมยศ นาครัตน์รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
15
28/6/2018, 11:24:08เทศบาลตำบลกะปาง
นครศรีธรรมราช
นางสาวกัลญา รอดแก้วรองปลัดเทศบาล
16
28/6/2018, 11:26:56
องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้
สุราษฎร์ธานี
นายเจษฎา พันธุกิจปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
17
28/6/2018, 11:28:10เทศบาลตำบลกะปาง
นครศรีธรรมราช
นายสถิตย์ แก้วมรกตนิติกร
18
29/6/2018, 9:49:48
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
สุราษฎร์ธานี
นางสุนทรี พัฒน์ราชรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
19
29/6/2018, 9:52:18
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
สุราษฎร์ธานี
นางสาวเรณู อินทเชื้อ
20
29/6/2018, 10:37:26องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร
สุราษฎร์ธานี
นายณรงค์ ช้างทรัพย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
21
29/6/2018, 10:40:09องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
สุราษฎร์ธานี
นางจุฬาภรณ์ กุลศิริรองปลัด
22
29/6/2018, 10:40:52
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร
สุราษฎร์ธานี
นายชาญชัย เมฆตรงรองปลัด อบต.
23
29/6/2018, 11:20:45
องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
ชุมพรนายธีระศักดิ์ หมุนสนิทปลัด อบต.
24
29/6/2018, 14:16:05
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
พัทลุงนายสุพจน์ ดำแก้วนายก อบต.
25
29/6/2018, 14:18:41
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
พัทลุงนายศุภชัย ทองหนูหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.
26
29/6/2018, 14:35:35เทศบาลตำบลมาบอำมฤตชุมพรนางสาว
ธิษณารินทร์ เหลืองจิรโชติกาล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
27
29/6/2018, 14:45:40เทศบาลตำบลมาบอำมฤตชุมพรนางจิราภรณ์ ชุมจินดาหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
28
2/7/2018, 9:11:55
องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่
นครศรีธรรมราช
นายปริญญา ศรีระษานิติกร
29
2/7/2018, 9:28:59
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นางขาว
พังงานายธิวา ไทยแท้ปลัด อบต.
30
2/7/2018, 10:15:19เทศบาลเมืองหลังสวนชุมพรนายไพบูลย์ อักษรนำหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
31
2/7/2018, 10:54:05องค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง
สุราษฎร์ธานี
นายเด็ด ศรีบุรินทร์ปลัด อบต.
32
2/7/2018, 11:21:44
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว
ชุมพรนางสาวสุณิสา ขันสมานปลัด อบต.
33
2/7/2018, 13:19:40
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
พังงานายจิรวุฒิ ประเสริฐสุขหัวหน้าสำนักปลัด
34
2/7/2018, 13:49:07องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะชุมพรนางสาวทัศนีย์ บำรุงแขวงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
35
2/7/2018, 13:54:51องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะชุมพรนางสาวศุภพัตรา พรหมมิตร
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
36
2/7/2018, 13:58:38มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สุราษฎร์ธานี
นายเธียรศักดิ์ ชูชีพอาจารย์
37
2/7/2018, 14:35:20เทศบาลเมืองระนองระนองนายสันติ ศุภสินถาวรกุลรองนายกเทศมนตรี
38
2/7/2018, 14:46:36เทศบาลเมืองระนองระนองนาย
ภูวนาถ นิตย์เจริญโรจน์
นิติกร
39
2/7/2018, 15:21:13
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
ตรังนายอดิศักดิ์ ชูเชียรนิติกรปฏิบัติการ
40
2/7/2018, 15:59:29องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
นครศรีธรรมราช
นายมนัสพงค์ สุทธิเดชนายก อบต.
41
2/7/2018, 16:02:02องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
นครศรีธรรมราช
นายอำนาจ วันเพ็ญเลขานุการนายก อบต.
42
3/7/2018, 2:11:10มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สุราษฎร์ธานี
นางสาวสุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะอาจารย์
43
3/7/2018, 8:26:55เทศบาลตำบลท่าพญาตรังนายนิรัตน์ รัตนสุรการย์นายกเทศมนตรีตำบล
44
3/7/2018, 10:32:26
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์
สุราษฎร์ธานี
นายไพศาล กระสินธุ์นายก อบต.
45
3/7/2018, 10:37:03
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์
สุราษฎร์ธานี
นายเฉลิมพล สังข์ทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
46
3/7/2018, 11:16:26เทศบาลตำบลบ้านส้อง
สุราษฎร์ธานี
นายนพดล แก้วมหิทธิ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
47
3/7/2018, 11:19:07เทศบาลตำบลบ้านส้อง
สุราษฎร์ธานี
นางสาวตรีญารัตน์ สารสิทธิ์นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
48
3/7/2018, 13:15:46เทศบาลตำบลวัดประดุ่
สุราษฎร์ธานี
นางสาวกัญญา ไวยรัตน์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
49
3/7/2018, 13:23:02เทศบาลตำบลวัดประดู่
สุราษฎร์ธานี
นายเอกรัชต์ ตะปินานักวิชาการสุขาภิบาล
50
3/7/2018, 13:56:08องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
สุราษฎร์ธานี
นางดาราพิมพ์ มณีวัตนักจัดการงานทั่วไป
51
3/7/2018, 14:46:18
องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์
สุราษฎร์ธานี
นายกรวิชญ์ เชาวลิตนิติกร
52
3/7/2018, 14:47:11
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
นครศรีธรรมราช
นายสุวิทย์ กะตากูลผู้อำนวยการกองช่าง
53
4/7/2018, 9:38:09
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
สุราษฎร์ธานี
นางสาววิไลพร ชูแจ้งหัวหน้าสำนักปลัด
54
4/7/2018, 9:39:21เทศบาลตำบลราชกรูดระนองนางสาวนิธิมา นิยมผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
55
4/7/2018, 9:41:26
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
สุราษฎร์ธานี
นางสุนันทา บุษบงค์รองปลัด อบต.
56
4/7/2018, 9:42:55
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง
สุราษฎร์ธานี
นางสาวรัตนาภรณ์ สกุลหนูหัวหน้าสำนักปลัด
57
4/7/2018, 9:46:56
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง
สุราษฎร์ธานี
นายพันธศักดิ์ มณีนิลนิติกรชำนาญการ
58
4/7/2018, 10:32:06เทศบาลตำบลเวียงสระ
สุราษฎร์ธานี
นางสาวประยูร วงศ์แดงนิติกรชำนาญการ
59
4/7/2018, 10:55:10เทศบาลเมืองชุมพร ชุมพรนางสาวฤติมา พรหมเมศรหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
60
4/7/2018, 11:29:25
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
สุราษฎร์ธานี
นายภาณุทัต ศรีมณีนิติกรชำนาญการ
61
4/7/2018, 12:53:17องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
สุราษฎร์ธานี
นายณรังสรรณ์ สาครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
62
4/7/2018, 13:45:18เทศบาลตำบลบ้านตาขุน
สุราษฎร์ธานี
นายชูชีพ สัมพันธ์รองปลัดเทศบาล
63
4/7/2018, 13:59:55เทศบาลตำบลควนศรี
สุราษฎร์ธานี
พ.อ.อ.สาธิต พงศ์พิพัฒนาปลัดเทศบาลตำบล
64
4/7/2018, 14:12:38เทศบาลตำบลควนศรี
สุราษฎร์ธานี
นายอภินันท์ นามนวลนักพัฒนาชุมชน
65
4/7/2018, 14:36:02
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ
ตรังนางสาววราภรณ์ จันทระหัวหน้าสำนักปลัด
66
4/7/2018, 14:38:24
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ
ตรังนางสาววาณิชญา ชัยนาเคนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
67
4/7/2018, 14:42:47เทศบาลเมืองปากพนัง
นครศรีธรรมราช
นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์นายกเทศมนตรี
68
4/7/2018, 15:30:48เทศบาลตำบลกระบี่น้อยกระบี่นางอนิษา แก้วมานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
69
4/7/2018, 16:02:14
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ
ตรังนางกัญญาภัค สงวนปรางผช.จพง.ธุรการ
70
4/7/2018, 16:04:49
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ
ตรังนางสาวศิรินาฎ ถิ่นนิคม
71
5/7/2018, 10:19:06องค์การบริหารสว่นตำบลกะหรอ
นครศรีธรรมราช
นายภานุ อู่ทองคำรองนายก อบต.
72
5/7/2018, 10:38:57เทศบาลตำบลบ้านตาขุน
สุราษฎร์ธานี
นายวชิรนนท์ คำแหงนายช่างโยธา
73
5/7/2018, 11:22:37
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด
พังงานางสาว
ณิฐกิตติ์ จันทนะโสตถิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
74
5/7/2018, 11:24:45เทศบาลตำบลพนม
สุราษฎร์ธานี
นางสุจารี พรหมพันธ์รองนายกเทศมนตรี
75
5/7/2018, 11:44:51องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดตรังนายสมชาย นวลศรีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
76
5/7/2018, 13:53:50เทศบาลตำบลโคกกลอยพังงานางสาววิชุดา ศรีงามเจ้าพนักงานสาธารณสุข
77
5/7/2018, 13:57:42เทศบาลตำบลโคกกลอยพังงานายไตรรัตน์ จินดาพล คนงานทั่วไป
78
5/7/2018, 14:39:05เทศบาลตำบลวัดประดู่
สุราษฎร์ธานี
นางสาวจิราภรณ์ รู้จักผู้ช่วยนิติกร
79
5/7/2018, 15:04:41องค์การบริหารส่วนตำบลรมณีย์พังงานายปฐมพงศ์ รุยันต์
80
5/7/2018, 15:47:39
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย
สุราษฎร์ธานี
นางสาวณัฎฐา ศรีแพรศรีปลัด อบต.
81
5/7/2018, 16:00:38
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน
กระบี่นางสาวสมฤดี ก๊กใหญ่เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
82
5/7/2018, 16:04:54
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน
กระบี่นางสาวชลลดา สูงใหญ่ ผู้ช่่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
83
6/7/2018, 9:23:35องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรพังงานายสุทธิพงศ์ อาวะภาคนิติกรปฏิบัติการ
84
6/7/2018, 10:42:24
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
ตรังนายประสพ ทองย้อยนายก อบต.
85
6/7/2018, 10:43:50
องคืการบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
ตรังนายประวิทย์ ฮกทารองปลัด อบต.
86
6/7/2018, 13:49:51องค์การบริหารส่วนตำบลทับปุดพังงานายกิตติภัทร บุญมานักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
87
6/7/2018, 14:46:30เทศบาลตำบลวังตะกอชุมพรนายณรงค์ ยิ้มศรีนิติกรชำนาญการ
88
6/7/2018, 15:13:57
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
สุราษฎร์ธานี
นางสาวกัณทรากร สนธิคุณหัวหน้าสำนักปลัด
89
6/7/2018, 15:18:16
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
สุราษฎร์ธานี
นางเนาวรัตน์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
90
6/7/2018, 15:28:52
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
พังงานายสมาน คงบุตรรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
91
6/7/2018, 15:31:06
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
พังงานางสาววลินทร์กร รักร่วมนักวิชาการสาธารณสุข
92
9/7/2018, 9:06:09เทศบาลตำบลย่านดินแดง
สุราษฎร์ธานี
นายจิรศักดิ์ รอดสั้นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
93
9/7/2018, 9:33:32องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาชุมพรนาย
เกียรติศักดิ์ บัวสุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
94
9/7/2018, 9:36:55เทศบาลตำบลบางสวรรค์
สุราษฎร์ธานี
นายหัสนัย บัวเผียนปลัดเทศบาล
95
9/7/2018, 9:39:39เทศบาลตำบลบางสวรรค์
สุราษฎร์ธานี
นายวีรศักดิ์ ศรีอินทร์เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
96
9/7/2018, 10:11:13เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนากระบี่นายประเพียร จันทร์เจริญรองนายกเทศมนตรี
97
9/7/2018, 10:15:02เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนากระบี่นายไชยรักษ์ ทิศรอดนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
98
9/7/2018, 10:16:21เทศบาลตำบลคลองปางตรังนายภูเมศร์ คงเกตนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
99
9/7/2018, 10:47:20องค์การบริหารส่วนตำบลคุระพังงานายสยุมภู ว่องวิกย์การวิศวกรโยธรชำนาญการ
100
9/7/2018, 10:49:55องค์การบริหารส่วนตำบลคุระพังงานายณัฐภัทร เข็มขาวนิติกรปฏิบัติการ
Loading...
Main menu