ผลการเรียนนักเรียน MA20205 ชั้น ม.2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 ปีการศึกษา 1-2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
ห้องเลขที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลTopic 1 (นาฬิกา)Topic 2 (จักรยาน)Topic 3 (ชิงช้าสวรรค์)Topic 4 (เศรษฐกิจพอเพียง)
2
KPAKPAKPAKPA
3
ถูกต้องสวยงามตรงเวลาTotal Score Topic 1ถูกต้องสวยงามตรงเวลาTotal Score Topic 2ถูกต้องสวยงามตรงเวลาTotal Score Topic 3ถูกต้องสวยงามตรงเวลาTotal Score Topic 4Total Score
4
1010525101052510105251010525100
5
2.1132367เด็กชายชิษณุพงศ์ มณีรัตน์10105251095241010525101042498
6
2.1232368เด็กชายณฐนนท ไชยลังกา1095249105241010525101042497
7
2.1332369เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ชาวลี้แสน1085238952287116061
8
2.1432370เด็กชายธิเบศ หมื่นอ้าย10105251010525101052591042398
9
2.1532371เด็กชายน้ำหนึ่ง อินทสนธิ์890178842010852310842282
10
2.1632372เด็กชายปิยทัศน์ ปิงเมือง10952410952410105258741992
11
2.1732373เด็กชายพงศกร สวยสม1010525010822010942368
12
2.1832374เด็กชายศุภกร เจริญสุข1010525990181081198741981
13
2.1932375เด็กชายศุภกิจ บุญพยนต์570127104211010525101042482
14
2.11032376เด็กชายหัตถโกวิทย์ หัตถกอง910524101052510952410852396
15
2.11132377เด็กชายอรรถพงษ์ อินต๊ะ10952410105251085239942294
16
2.11232378เด็กชายอลงกรณ์ จันทร์อุดร109524101052510952410942396
17
2.11332379เด็กหญิงกานต์ธิดา ไชยรังษี87318010922110701756
18
2.11432380เด็กหญิงจิรัชญา ปงธิยา88420810422101052591042390
19
2.11532381เด็กหญิงชนิภรณ์ ฉัน89421109423109423101052592
20
2.11632382เด็กหญิงญาณิศา จันทร์ฝาย9952310105251010525101042497
21
2.11732383เด็กหญิงฐิติมา ภาคำ101052510952410104249842194
22
2.11832384เด็กหญิงณัฐพร ตาวงศ์10952491022110922110842288
23
2.11932385เด็กหญิงธันยพร เตียวสถาพร10952410942310952410842293
24
2.12032386เด็กหญิงนุชวรา กันธะวิเร1095241010424109423101042495
25
2.12132387เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีพรม89421101042410942310842290
26
2.12232388เด็กหญิงปริยากร รุ่งโรจน์รัศมีกุล10842210901910832110852385
27
2.12332389เด็กหญิงปาลิตา ดาพะโย108523101042410932210942392
28
2.12432390เด็กหญิงปิยธิดา คำงาม88016061031910942358
29
2.12532391เด็กหญิงพชรพร รักพ่วง107522109524101042410942393
30
2.12632392เด็กหญิงพรพัตรา พรราศรีวัฒนา1094231095241085238942191
31
2.12732393เด็กหญิงพรไพลิน สุขเกษม10104241095241010424101042496
32
2.12832394เด็กหญิงพรลาภิณ หล้าอินถา8952289522101042410942391
33
2.12932395เด็กหญิงพิมพา เสือบางพระ87015780151070177701461
34
2.13032396เด็กหญิงพัชรินทร์ อนันตวรพจน์10942398522109524101042493
35
2.13132397เด็กหญิงภัครมัย ไทยโกษา10105251085231010525101042497
36
2.13232398เด็กหญิงมาริษา วงค์เขียว101022210942310922110942389
37
2.13332399เด็กหญิงยุวธิดา บัวทอง8801691012099422058
38
2.13432400เด็กหญิงรุ่งฐินันท์ นุกาศ77014770141080188701561
39
2.13532401เด็กหญิงวรันธร ตั๋นเปี้ย1094231095241010525101042496
40
2.13632402เด็กหญิงศิรินภา อุดกลิ้ง101052510952410932210842293
41
2.13732403เด็กหญิงศิริรัตน์ มหาวรรณ์109423794208821810942384
42
2.13832404เด็กหญิงสุทธิณี แสนใจ8942179319810220060
43
2.13932405เด็กหญิงอังค์วรา ช่วยสระนอก10832178419101042410842286
44
2.14032406เด็กหญิงอาทิตยา แสงคำ1094231095241095249842192
45
2.2132407เด็กชายกฤตภาส ยะมา109524994221010121067
46
2.2232408เด็กชายกิตติพล เรืองนาค10952410942310852310742191
47
2.2332409เด็กชายเก่งกาจ ศิริ784198801688521056
48
2.2432410เด็กชายจิตวิสุทธิ์ สมบัติ785201095241085239852289
49
2.2532411เด็กชายชนาธิป ดะราศิริ1095249952310852310852393
50
2.2632412เด็กชายชิษณุ หทยะวัฒน์108422660121085235641572
51
2.2732413เด็กชายณัฐพัชร รักกะเปา10952410952410852310852394
52
2.2832414เด็กชายณัฐวุฒิ ดอนเลย98421010852310742165
53
2.2932415เด็กชายดิศฐนันท์ พรมแจ้872171080181083218842076
54
2.21032416เด็กชายตุลธร เรือนปิน1085239952388521067
55
2.21132417เด็กชายทัศน์พล อิ่นคำฟู1085231082201084229742085
56
2.21232418เด็กชายธนบูลย์ ชัยภูวนารถ78015108018980179842171
57
2.21332419เด็กชายธนพล เขื่อนแปด885211095241085239852290
58
2.21432420เด็กชายธรรมชาติ ธรรมจักร์10852310952410852310852393
59
2.21532421เด็กชายบูรพา โทอรัญ1095241095241085239852293
60
2.21632422เด็กชายวลัญช์ เขียวขอม1095241094238852110852391
61
2.21732423เด็กชายอภิสิทธิ์ สงวนสิทธิ์550109811810852310742172
62
2.21832424เด็กหญิงกัญญาพัชร กิจธรรม87015107017983208842072
63
2.21932425เด็กหญิงจิรัชญา สิงห์เชื้อ10952410932210942310942392
64
2.22032426เด็กหญิงณัฐชญา แสงอาทิตย์109423781161085238852183
65
2.22132427เด็กหญิงณัฐมล ดีภา895229101201010525067
66
2.22232429เด็กหญิงติชิลา พันธุ์สุภะ1084221010222101042410942391
67
2.22332430เด็กหญิงธัญชนก ทองมังกร101052510104241010525101052599
68
2.22432431เด็กหญิงธีร์ธิดา เลาดี10105251010323101022210942393
69
2.22532433เด็กหญิงเนตรนภา ศรีรักษา108321109221107522101042488
70
2.22632434เด็กหญิงปวริศา อู่ไทย101042410103231010525101042496
71
2.22732435เด็กหญิงรุ่งทิวา ปัญญางาม10952410942310952410852394
72
2.22832436เด็กหญิงวรนุช กันสีชา1093221010424101052510842293
73
2.22932437เด็กหญิงวรรณทิวา ใจยะ10104241083218952210842289
74
2.23032438เด็กหญิงวิภาลักษณ์ จันต๊ะมาศ10942310942310852310842291
75
2.23132439เด็กหญิงวิราวรรณ มาเยอะ1093229801710952491042386
76
2.23232440เด็กหญิงศรุตา บุญมา10104241010424101052510952497
77
2.23332441เด็กหญิงศักยพร เบเหมี่ยทู78419560111085239742073
78
2.23432442เด็กหญิงศิริรัตน์ รินพล793191010222101052510742187
79
2.23532443เด็กหญิงสิริภัทร สิทธิสงคราม10952410932210952410842292
80
2.23632444เด็กหญิงสุวิมล โสวรรณา10952410104241010525101052598
81
2.23732446เด็กหญิงอุบลวรรณ เลอสิน8852110102221094238741985
82
2.3132447เด็กชายกฤตยชญ์ ไชยวงค์109524101052510852310852395
83
2.3232448เด็กชายจักรินทร์ ใจฟู99523101052591052410842294
84
2.3332449เด็กชายณัฐชัย เพ็งพัฒน์6601210701709842150
85
2.3432450เด็กชายธรรม์ธร แจ้งสว่าง108321108523885218641883
86
2.3532451เด็กชายธีริน จิตถา1095246601210842210942381
87
2.3632452เด็กชายพิชญะ ทองอารีย์108523660121094237741876
88
2.3732453เด็กชายพิทักษ์พงศ์ ศรีจุมปา1095241095248852110842291
89
2.3832454เด็กชายภาณุพงศ์ จำปาชัย89421108422108523101042490
90
2.3932455เด็กชายภูมิพัฒน์ จิณทะจิตต์109524108523885219742088
91
2.31032456เด็กชายมาหมัดยาแบรนด์ โพธิ์ศรี86014107017010842253
92
2.31132457เด็กชายศุภณัฐ เหมือยมะโน770141081198711610842271
93
2.31232458เด็กชายสิรภัทร ยอดวงศ์870151091208821810732073
94
2.31332459เด็กหญิงกนกลักษณ์ ราวิชัย99523980171083219742081
95
2.31432460เด็กหญิงกนกวรรณ สุยะต๊ะ107017010701710801852
96
2.31532461เด็กหญิงกมลชนก นิลสวิท10952410942310932210942392
97
2.31632462เด็กหญิงกัลยารัตน์ แสงไทย8942110701787015053
98
2.31732463เด็กหญิงจิรภัทร์ น้อยสร้อย109524980178842010842283
99
2.31832464เด็กหญิงจิรภิญญา สมฝั้น1085231095241010424101042495
100
2.31932465เด็กหญิงชนันท์ฌิกา ศิริสุวรรณ์1010525109524101052510842296
Loading...
 
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Form Responses 1