ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності"
2
Коди
3
Дата (рік, місяць, число)
20180101
4
Підприємство ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "РОЯЛ КРЕДИТ" ТОВ "ДОМ УКРАЇНА" І КОМПАНІЯ"
за ЄДРПОУ
36283290
5
Територія
за КОАТУУ
8039100000
6
Організаційно-правова форма господарювання
Повне товариство
за КОПФГ
7
Вид економічної діяльності
за КВЕД
64.92
8
Середня кількість працівників1114
9
Адреса, телефон
04116, м.Київ, вул. Шолуденка, дом № 1 Б, 0443627279
10
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати
11
(Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками).
12
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
13
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
14
за міжнародними стандартами фінансової звітностіv
15
16
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
17
на 31 грудня 2017 р.
18
Форма №1 Код за ДКУД1801001
19
АктивКод
рядка
На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
20
1234
21
I. Необоротні активизаг
22
Нематеріальні активи1000--осн
23
первiсна вартiсть1001--оснвтч
24
накопичена амортизація 1002--33,4533,45оснвтч
25
Незавершені капітальні інвестиції1005--осн
26
Основні засоби10101719осн
27
первiсна вартiсть10116774оснвтч
28
знос 1012(50)(55)50 044,7355 498,34оснвтч
29
Інвестиційна нерухомість1015--осн
32
Довгострокові біологічні активи1020--осн
35
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030--осн
36
інші фінансові інвестиції1035--осн
37
Довгострокова дебіторська заборгованість1040--осн
38
Відстрочені податкові активи1045--осн
42
Iншi необоротнi активи1090--осн
43
Усього за роздiлом I10951719
итог
44
II. Оборотні активизаг
45
Запаси1100191305осн
49
Товари1104191305допвтч1100
50
Поточні біологічні активи1110--осн
53
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги1125--осн
54
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130121104осн
55
з бюджетом113512осн
56
у тому числі з податку на прибуток1136--оснвтч
57
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів11401 9043 270доп1190
59
Інша поточна дебіторська заборгованість11552 9453 469осн
60
Поточні фінансові інвестиції1160--осн
61
Гроші та їх еквіваленти 1165786285осн
62
Готівка1166762232допвтч1165
63
Рахунки в банках11672453допвтч1165
64
Витрати майбутніх періодів1170--осн
70
Інші оборотні активи1190--осн
71
Усього за роздiлом II11955 9487 435
итог
72
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200--осн
73
Баланс13005 9657 454
итог
74
75
ПасивКод
рядка
На початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
76
1234
77
I. Власний капіталзаг
78
Зареєстрований (пайовий) капітал14002 0002 000осн
80
Капітал у дооцінках1405--осн
81
Додатковий капiтал1410--осн
84
Резервний капітал1415151176осн
85
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)14202 3192 712осн
86
Неоплачений капітал1425----осн
87
Вилучений капітал 1430----осн
89
Усього за роздiлом I14954 4704 888
итог
90
II. Довгострокові зобов’язання і забезпеченнязаг
91
Відстрочені податкові зобов'язання1500--осн
93
Довгострокові кредити банкiв 1510--осн
94
Інші довгостроковi зобов'язання1515--осн
95
Довгострокові забезпечення1520--осн
97
Цільове фінансування1525--осн
107
Усього за роздiлом IІ1595--
итог
108
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпеченнязаг
109
Короткострокові кредити банкiв1600--осн
111
Поточна кредиторська заборгованість за: заг
112
довгостроковими зобов'язаннями1610--осн
113
товари, роботи, послуги 16151 133838осн
114
розрахунками з бюджетом1620109157осн
115
у тому числі з податку на прибуток162160108оснвтч
116
розрахунками зі страхування1625--осн
117
розрахунками з оплати праці1630--осн
122
Поточні забезпечення1660252570осн
123
Доходи майбутніх періодів1665--осн
125
Інші поточні зобов'язання169011 001осн
126
Усього за роздiлом ІII16951 4952 566
итог
127
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700--осн
129
Баланс19005 9657 454
итог
130
131
Керівник
Кулага Є.Л.
132
133
Головний бухгалтер
Сіліченко А.С.
134
135
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.
136
137
--
138
139
140
ВНИМАНИЕ! Печать отчета необходимо осуществлять из меню "Печать", находящегося на нижней панели формы отчета.