อบรม SMSS
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
ชื่อการลา
ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน
ไปรษณีย์usernameชื่อ
2
นาย สมพงษ์ อุ่นใจ154601075นาย สมพงษ์ อุ่นใจ1
3
ธัณย์สุตา ศักดิ์นิธินนท์1123160600500296
ธัณย์สุตา ศักดิ์นิธินนท์
1
4
โฆษิต นุดวงแก้ว33550100267548โฆษิต นุดวงแก้ว1
5
กมลลักษณ์ ตันติ15AEWกมลลักษณ์ ตันติ
6
นฏกร คำอ้ายล้าน6ampereนฏกร คำอ้ายล้าน
7
อัญชลี ทิพวงศ์7anchaleeอัญชลี ทิพวงศ์1
8
อริญชย์ กุลเจริญ118arinอริญชย์ กุลเจริญ1ขาดรูป
9
นันทิยา สุโนธร1ไม่ได้ประจำชั้น9bangaorนันทิยา สุโนธร1
10
ศิริลักษณ์ ขจรศักดิพันธ์10bongnan
ศิริลักษณ์ ขจรศักดิพันธ์
11
สมใจ เอื้อจิตอารี1ขาดรูป111jaisomสมใจ เอื้อจิตอารี1
12
นทีกานต์ อินต๊ะวงศ์11112jamesbondนทีกานต์ อินต๊ะวงศ์
13
ภิญโญ ดวงตา13janjorภิญโญ ดวงตา1
14
จรรยา สายสูง114Janyaจรรยา สายสูง
15
เจษฎาภรณ์ ปิงสุขแสน15jetsadapornเจษฎาภรณ์ ปิงสุขแสน
16
จันทร์สิมา ตุ้ยยวง1ขาดรูป116junsimaจันทร์สิมา ตุ้ยยวง1
17
สมฤทัย จีทิพย์17kai_pravaสมฤทัย จีทิพย์11
18
วสิษฐ์พล มหานิล18kongวสิษฐ์พล มหานิล
19
สลักจิต คำวัน19Kru nooyสลักจิต คำวัน
20
ชุรีกร ปัญญาภู11120kungชุรีกร ปัญญาภู1
21
กันต์ฤทัย ไชยวุฒิ1121Kunruthai34กันต์ฤทัย ไชยวุฒิ1
22
ขวัญดาว บัวบุญ22Kwandowขวัญดาว บัวบุญ
23
ภรภัทร บุญชูภักดิ์23lonelinessภรภัทร บุญชูภักดิ์
24
มาลินี ธนะสมบัติ11124Malineeมาลินี ธนะสมบัติ1
25
มาลินี ทองรอบพิทักษ์25Malinee Tongrobpitakมาลินี ทองรอบพิทักษ์1
26
มิณฑิกา กิจทะ11126Minthikaมิณฑิกา กิจทะ1
27
น้ำฝน เวศนารัตน์27Namfonน้ำฝน เวศนารัตน์
28
ณัฐณิชา ตันตา11128natnicha.akณัฐณิชา ตันตา111
29
นาตยา คุ้ยจุ่น1ไม่ได้ประจำชั้น129nattayaนาตยา คุ้ยจุ่น1
ไม่ได้ประจำชั้น
1
30
ณัฏฐาพร อุ่นใจ1ขาดรูป 1 คน130Natthapณัฏฐาพร อุ่นใจ1
31
วิมาลา มาแสน1ขาดรูป 1 คน131Noiวิมาลา มาแสน1
32
นงคราญ ดวงตา32nongkranนงคราญ ดวงตา
33
ปิยะนุช ทรงอภิวัฒน์กุล1133Nuchjaa0864203630
ปิยะนุช ทรงอภิวัฒน์กุล
1
34
อัฏฐสินี เมฆคะ1ไม่ได้ประจำชั้น134Numphungอัฏฐสินี เมฆคะ1
35
ปนัดดา สินันตา1ไม่่ได้ประจำชั้น135oasisปนัดดา สินันตา1
36
รัชนีวรรณ บุตรแก้ว1ขาดรูป136OILรัชนีวรรณ บุตรแก้ว1
37
พัฒน์นรี ฝายนันชัย1137Oil Patnareeพัฒน์นรี ฝายนันชัย
38
ผดุงวิทย์ ทองมา1138Phadungwitผดุงวิทย์ ทองมา1
39
ผกามาศ กุลหนาน139Phakamasผกามาศ กุลหนาน
40
พิมพิมล นันต๊ะปิน1140Pimpimolพิมพิมล นันต๊ะปิน1
41
ปิยะมาศ ศรีโพธิ์ทอง41piyamassripotongปิยะมาศ ศรีโพธิ์ทอง
42
พงศกาญจน์ คำสีแก้ว11142pkpongsakarnพงศกาญจน์ คำสีแก้ว1
43
อัมพร ชุ่มวงศ์143Pornอัมพร ชุ่มวงศ์1
44
สุพรรณิกา วิชาเป็ง144Punสุพรรณิกา วิชาเป็ง1
45
ปุญชรัสมิ์ สุดใจ1ขาดรูป145Puncharatปุญชรัสมิ์ สุดใจ11
46
รวิสรา อินธิยา146Rawitsara Inthiyaรวิสรา อินธิยา1
47
รินรดา มีเดช47rinradachampรินรดา มีเดช1
48
รุ่งนภา แสงงาม148rungnaphaรุ่งนภา แสงงาม1
49
สราวุธ อินทะนิล49Sarawutสราวุธ อินทะนิล
50
สิทธิชัย คำแดง1ไม่ได้ประจำชั้น150Sitthichaiสิทธิชัย คำแดง1
ไม่ได้ประจำชั้น
51
สุรีรัตน์ โพธิ์หวี51suriratสุรีรัตน์ โพธิ์หวี
52
ธนวรรธน์ ศิริเลิศ11152tanawatธนวรรธน์ ศิริเลิศ111
53
ทิพวรรณ วาดวงศ์11155tippawunทิพวรรณ วาดวงศ์1
54
ทิพย์ทิวา วิชาญ11156tipwaทิพย์ทิวา วิชาญ1
55
วิศิษฏ์ จิรนันทนุกุล57tsuthojวิศิษฏ์ จิรนันทนุกุล1
56
สมพงษ์ อุ่นใจ58unchaiสมพงษ์ อุ่นใจ1
57
วราภรณ์ ศิริเลิศ11159Varapornวราภรณ์ ศิริเลิศ1ขาดรูป 2 คน1
58
พัชรี สุเรนทร์1160WAEWTAพัชรี สุเรนทร์1
59
โยธิน พระคุณวิสุทธิ์1ขาดรูป 1 คน61Yotinโยธิน พระคุณวิสุทธิ์1
60
ชุติมันต์ กี่วัฒนานนท์62ชุติมันต์
ชุติมันต์ กี่วัฒนานนท์
61
นาง จิตรลดา กุดแก้ว111633550100695388นาง จิตรลดา กุดแก้ว1
62
นางมาติกา ศรีอ่อน11164นางมาติกา ศรีอ่อน1
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
1
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu