ACDEFGHIJKL
1
ประทับเวลา
ชื่อ-สกุล (ระบุคำนำหน้า) เช่น นายอภิศร ทิพเสนา
โรงเรียน (ไม่ต้องใส่คำว่าโรงเรียน)
สังกัด เช่น สพป.หนองคาย เขต 2
เหตุผลการเข้าร่วมอบรม
2
9/8/2021, 20:12:45นางสาวอารีรัตน์ รินทราชบ้านหนองไร่สพป.ระยอง เขต 1
เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองในการทำสื่อการเรียนการสอน
3
10/8/2021, 12:37:14นางสาวกฤษฎาพร พากเพียรบ้านก่องขันธ์สพป.หนองคาย เขต 2อยากได้ความรู้
4
10/8/2021, 12:37:31นายกิตติมศักดิ์ บุตรสาระบ้านนายางสเปน.หนองคาย เขต 2
ต้องการรับความรู้ที่ใช้ในการสอนนักเรียน
5
10/8/2021, 12:38:18นางสาวละอองดาว กองวงศ์บ้านดอนเหมือดสพป.หนองคาย เขต2
เพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
6
10/8/2021, 12:39:00วรวงศ์ ติหะปันโยจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1เพิ่มเติมความรู้
7
10/8/2021, 12:40:01นางสนธยา บุตรสาระบ้านโนนฤๅษีสเปน.หนองคาย เขต 2
ต้องการรับความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
8
10/8/2021, 12:42:01นางสาวนรินญา กิวิลา
ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
สพป.หนองคาย เขต 2หาความรู้เพิ่มเติม
9
10/8/2021, 12:42:06นางพรรณพร พุ่มนวลบ้านผือสพป.นค.2ต้องการพัฒนาความรู้
10
10/8/2021, 12:42:16นางอังคนา สุระอุดรบ้านบัวสพป.นค2ต้องการพัฒนา
11
10/8/2021, 12:42:17นางสาววชิราภรณ์ วงษ์พุทธาบ้านโนนหนามแท่งสพป.หนองคาย เขต 2ต้องการพัฒนาตนเอง
12
10/8/2021, 12:42:29นางกัญญานัตน์ สะวิสัยโรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างสพป.หนองคาย เขต 2ต้องการพัฒนา
13
10/8/2021, 12:42:31นางสาวชนกพร ถูวะศรีบ้านโนนฤๅษีสพป.หนองคาย เขต 2
อยากได้ความรู้และพัฒนาตนเองเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและทำวิทยฐานะ
14
10/8/2021, 12:42:40นางสาวอรอุมา แสนละมุน
ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
สพป.นค.2เพื่อพัฒนาตนเอง
15
10/8/2021, 12:43:37นางสาววันวิสา เชื้อกลางบ้านบัวสพป.นค2การพัฒนาตนเอง
16
10/8/2021, 12:44:01นางสาวกัลชิญา คูณะวัฒน์
ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
สพป.หนองคาย เขต ๒ต้องการพัฒนาตนเอง
17
10/8/2021, 12:44:43
ว่าที่ร.ต.พงษ์สุรีย์ ใจปัญญา
บ้านป่าเหมือดสพป.เชียงใหม่ เขต 1พัฒนาความรู้ของตนเอง
18
10/8/2021, 12:44:45นางสาวสุภาพร พรมนามบ้านนาคำมูลชมภูพรสพป.หนองคาย เขต 2
อบรมตัดต่อวีดิโอและเรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ เพื่อนำมาพัฒนาและต่อยอดในการปรับใช้ในการสอนออนไลน์ให้ดียิ่งขึ้น
19
10/8/2021, 12:46:35นายวัชรพงษ์ พิมพ์มาบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียมสพป.บึงกาฬเพิ่มเติมความรู้
20
10/8/2021, 12:48:14นายเอกวัฒน์ มะตาดบ้านบัวสพป.นค. เขต 2พัฒนาตนเอง
21
10/8/2021, 12:48:25นายธนสิทธิ์ สว่างมนต์บ้านบัวสพป.หนองคาย เขต 2เพื่อพัฒนาตัวเอง
22
10/8/2021, 12:49:38นางสาวปรางค์วิมล เสนาอาจบ้านบัวสพป.หนองคาย เขต2พัฒนาตนเอง
23
10/8/2021, 12:52:39นายพีรภัทร โคตรวิทย์สุมเส้าวิทยาสพป.อุดรธานีเขต1ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
24
10/8/2021, 12:53:46นางสาวอรวดี ไชยเสนาบ้านหนองนางสพป.หนองคาย เขต 1
นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
25
10/8/2021, 12:54:51นางสาวกมลพรรณ วันลีลาวังม่วงพิทยาคมสพม.หนองคาย
ต้องการนำความรู้ไปสร้างสื่อการสอนในชั้นเรียนค่ะ
26
10/8/2021, 12:55:22นางสาวอารีรัตน์ รินทราชบ้านหนองไร่สพป.ระยอง เขต 1
เพื่อพัฒนาตนเองในการทำสื่อการเรียนการสอน
27
10/8/2021, 12:57:18นางสาวณัฏฐ์ณริณ สารทรัพย์
ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
สพป.หนองคาย เขต 2หาความรู้เพิ่มเติม
28
10/8/2021, 13:00:59นางนิภา พรหมเทศ
มัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา"
เทศบาลนครสกลนคร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ต้องการพัฒนาตนเอง
29
10/8/2021, 13:02:34
นางสาวสุธาสินี เต่งภูเขียว
บ้านร่องโนร่องแกมคำบอนสพป.หนองคาย เขต 2
อยากเรียนรู้การตัดต่อวิดีโอ
30
10/8/2021, 13:02:37นายทินกร พรหมเทศบ้านกลางนาเดื่อสพป.สกลนคร เขต 1ต้องการพัฒนาตนเอง
31
10/8/2021, 13:03:59นางกษมน มังคละคีรีบ้านกลางนาเดื่อสพป.สกลนคร เขต 1ต้องการพัฒนาตนเอง
32
10/8/2021, 13:05:25
นางสาวธัญญารักษ์ มั่นเหมาะ
บ้านกุดบงสพป. หนองคาย เขต2
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ online
33
10/8/2021, 13:05:29นางไพลินทร์ อุดมเดชบ้านกลางนาเดื่อสพป.สกลนคร เขต 1ต้องการพัฒนาตนเอง
34
10/8/2021, 13:06:28นายอภิชาติ ชาบุญมีบ้านห้วยน้ำเย็นสพป.หนองคาย เขต 2ต้องการพัฒนาตนเอง
35
10/8/2021, 13:06:58นางสาวชญาภา ถาโคตรจันทร์บ้านนาเมยสพป.หนองคาย เขต 2
อยากเรียนรู้การตัดต่อวิดีโอ
36
10/8/2021, 13:07:53นายวุฒินัย วัง​หอมบ้านหนองแหวนสพป.หนองคาย​ เขต 2
นำไปขยายผลให้ครู​ นำสู่นักเรียน
37
10/8/2021, 13:08:00นางมกราพร ตระกูลมาบ้านกลางนาเดื่อสพป.สกลนคร เขต 1ต้องการพัฒนาตนเอง
38
10/8/2021, 13:08:20นางขันตรี วงค์คำบ้านโนนสว่าง โนนสง่าสพป.หนองบัวลำภู เขต 1
เพื่อพัฒนาตนเอง และนำความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
39
10/8/2021, 13:13:46นายสมาน หงษีบ้านโนนสว่าง โนนสง่าสพป.หนองบัวลำภู เขต 1
เพ่ือพัฒนาตนเองและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
40
10/8/2021, 13:14:39นางสาวจิณภัค ภัทรกรปิยวัชบ้านท่ากกต้องสพป.บึงกาฬเพื่อพัฒนาตนเอง
41
10/8/2021, 13:16:12นายปรัชญา แก่นจำปาบ้านกลางนาเดื่อสพป.สกลนคร เขต 1
เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอน
42
10/8/2021, 13:16:34นางสาววาสนา วิมูลอาจบ้านท่ากกต้องบึงกาฬ
อยากได้ความรู้เกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอ
43
10/8/2021, 13:17:10โยทินย์ สีหาราชบ้านนาดงสพป.บึงกาฬ
เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอน
44
10/8/2021, 13:18:04นางสาวจินดา นะวะสดบ้านท่ากกต้องสพป.บึงกาฬฝึกการใช้ canva
45
10/8/2021, 13:20:18นางพรนิภา วรรณมหินทร์ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์สพป.หนองคาย เขต 2
เพื่อพัฒนาและนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
46
10/8/2021, 13:20:36นางสาวพาณิภัค ทองแท่งบ้านบัวสพป.หนองคาย เขต2เพื่ออบรมรับความรู้ต่างๆ
47
10/8/2021, 13:21:05นางสาวชัญญา ตีลุบ้านโนนสว่าง โนนสง่าสพป.หนองบัวลำภู เขต 1พัฒนาทักษะการปฎิบัติ
48
10/8/2021, 13:21:51นางสาวจิตหรา บัวใหญ่รักษาบ้านพระบาทนาหงส์สพป.หนองคาย เขต2
เรียนรู้เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
49
10/8/2021, 13:23:10นางกุลธิดา มานะดี
ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
สพป.หนองคาย เขต 2
เพื่อพัฒนาตนเอง นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
50
10/8/2021, 13:24:38นางสาวสุจริต แสงสุวรรณ์ชุมชนบ้านปากสวยสพป.หนองคาย เขต 2
ได้รับความรู้ในการทำคลิปการสอน
51
10/8/2021, 13:26:51นายกรฤต บุญชะนะบ้านโพนทันสพป.หนองคาย เขต 2เพิ่มเติมความรู้
52
10/8/2021, 13:27:19นางสาวลำดวน เหล่าโก่งบ้านโนนสะอาดสพป. หนองคาย เขต 2
เพื่อสร้างสื่อที่ทันสมัยน่าสนใจ
53
10/8/2021, 13:28:54
นางสาวจินตหรา บัวใหญ่รักษา
บ้านพระบาทนาหงส์สพป.หนองคาย เขต 2
เรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
54
10/8/2021, 13:28:58
นางสาวเพชรมณีรัตน์ นามบุตร
บ้านโนนสว่าง โนนสง่าสพป.หนองบัวลำภู เขต 1
เพื่อใช้ในการช่วยสอนนักเรียน
55
10/8/2021, 13:29:25นางหนึ่งฤทัย รัตนวงค์บ้านพระบาทนาหงส์สพป.หนองคาย เขต 2
เพื่อพัฒนาความรู้ในการตัดต่อวิดีโอที่มีประสิทธิภาพ และนำไปใช้ในการทำคลิปสื่อการสอนที่มีคุณภาพมากขึ้น
56
10/8/2021, 13:30:50นายวิทยา อาจบำรุงบ้านนาคำมูลชมภูพรสพป.หนองคาย เขต 2
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
57
10/8/2021, 13:34:40โยทินย์ สีหาราชบ้านนาดงสพป.บึงกาฬ
เพื่อใช้สร้างสื่อการเรียนการสอน
58
10/8/2021, 13:36:37นางอุไรวรรณ อุดมการเกษตร
ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
สพป.นค. เขค 2
เพื่อเป็นประโยชน์ในการผลิตสื่อฯ การแชร์ประสบการณ์
59
10/8/2021, 13:36:44นางสาวสุพัตรา​ บ้าง​ตำรวจราชประชานุเคราะห์​๑๔​สพป.หนองคาย​ เขต​1​
เพื่อการพัฒนา​สื่อการสอนออนไลน์​ในสถานศึกษา​
60
10/8/2021, 13:37:35นางสาวพิสมัย อาสาชะนาบ้านโนนสว่างโนนสง่าสปพ.หนองบัวลำภู เขต 1รับความรู้เพิ่มขึ้น
61
10/8/2021, 13:39:17นางสาววยุดา ฤทธิ์มหาอนุบาลนิคมเปงจานสพป.หนองคาย เขต2
หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเอง
62
10/8/2021, 13:40:08นายสุพรหม ทาเภาราชประชานุเคราะห์๑๔สพป หนองคาย เขต 1
เพื่อพัฒนา สื่อ การเรียนการสอน
63
10/8/2021, 13:40:56นางธัญวรัตน์ชนก​ ตะโสธรราชประชานุเคราะห์​๑๔สพป.หนองคาย​เ​ ขต​1เพื่อพัฒนาตนเอง
64
10/8/2021, 13:43:23นายศุภกร ถนอมเทวศิริกุลบ้านหนองโสกดาวสพป. อุดรธานี เขต 1
สนใจพัฒนาตัวเองให้พร้อมทุกรูปแบบครับ เช่น การตัดต่อวิดีโอสำหรับ On Demand ครับ
65
10/8/2021, 13:46:23นางสาวปิยชนก ฉายา
ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
สพป.หนองคาย เขต 2เพิ่มพูนทักษะ
66
10/8/2021, 13:47:18มินตรา สินธุโพด
ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
สพป.หนองคาย เขต 2
เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสื่อการเรียนการสอน และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม
67
10/8/2021, 13:50:39นางสาวอภิญญา ศรีพูนบ้านนาเพียงใหญ่สพป.หนองคาย เขต 2เนื้อหามีความน่าสนใจมาก
68
10/8/2021, 13:53:33นางสาววิราภัสร โกฏิรักษ์บ้านแป้นสพป.หนองคาย เขต 2
เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
69
10/8/2021, 13:55:11นางสาวอภิญญา ศรีพูนบ้านนาเพียงใหญ่สพป.นค.เขต 2เนื้อหามีความน่าสนใจ
70
10/8/2021, 13:55:20นางสาวปนัดดา หล้าคอมบ้านเหล่าโพธิ์ศรีสพป.หนองคาย เขต 2เพิ่มเติมความรู้
71
10/8/2021, 13:55:42นางอภิญญา คุรุภัณฑ์หนองสำโรงวิทยาสพป.อุดรธานี เขต 1
นำความรู้ที่ได้รับจัดทำสื่อการสอนที่ทันสมัย
72
10/8/2021, 14:07:42นายคณาวุฒิ กุตันบ้านโนนสว่าง โนนสง่าสพป.หนองบัวลำภู เขต1พัฒนาความรู้ความสามารถ
73
10/8/2021, 14:09:29นายแสงสุริยา ศรีพูนหินโงมวิทยาสพป.หนองคาย เขต 1
มีความสนใจ อยากนำไปปรับใช้การเรียนการสอนครับ
74
10/8/2021, 14:21:08นางกาญจนา ทิพเสนา
บ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"
สพป.สกลนคร เขต 1
นำไปใช้การจัดทำสื่อการเรียนการสอน
75
10/8/2021, 14:41:17นายปรีชา ไชยดีบ้านโนนสวรรค์สพป.หนองคาย เขต 2
เพื่อพัฒนาตอนเองและวิชาชีพ
76
10/8/2021, 14:43:32นายสุรชัย ธาตุวิสัย
บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา
สพป.หนองคาย เขต 1เพิ่มพูนความรุ้
77
10/8/2021, 15:23:01นางสาวปิยาภรณ์ พวงรัตน์บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคีสพป.หนองคายเขต2
ต้องการพัฒความรู้ความสามารถ
78
10/8/2021, 15:36:43นางสาวสักัญญา ยิ่งคงดีบ้านพระบาทนาหงส์สพป.หนองคาย เขต 2
เพื่อพัฒนาตนเองในการทำคลิปวิดิโอการสอน
79
10/8/2021, 15:38:05นางสาววนิดา ศรีทาพุฒบ้านใหม่สพป.หนองคาย เขต 2ต้องการความรู้เพิ่มเติม
80
10/8/2021, 15:38:06นางสาวสุกัญญา ยิ่งคงดีบ้านพระบาทนาหงส์สพป.หนองคาย เขต 2
เพื่อพัฒนาตนเองในการทำคลิปการสอน
81
10/8/2021, 15:57:34นางสาวสุจินดามณี วรรณศิริบ้านนาคำมูลชมภูพรสพป.หนองคาย เขต 2เพื่อพัฒนาตนเอง
82
10/8/2021, 16:17:11นายณัฐพงษ์ คุณพระรักษ์นิคมเจริญชัยสพป.หนองคาย เขต 2
อยากพัฒนาเทคโนโลยีการตัดต่อวีดีโอ เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
83
10/8/2021, 16:34:42นางสาวปาริฉัตร เนินสนิทบ้านหนองไร่สพป. ระยอง เขต1นำไปพัฒนาการสอน
84
10/8/2021, 16:42:01นางสาวอาภาพรรณ ไทยธานีบ้านหนองแก้วสพป.หนองคาย เขต 2พัฒนาความรู้
85
11/8/2021, 6:38:43นางสาวภักจิต ดวงอาสงค์อนุบาลนิคมเปงจานสพป.หนองคาย เขต 2
เรียนรูและพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียน
86
11/8/2021, 7:24:46นางไพรัตน์ ชาพลดอน
บ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"
สพป.สกลนคร เขต 1พัฒนาตัวเอง
87
11/8/2021, 7:44:31นางสาวกัลชิญา คูณะวัฒน์
ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคึ
สพป.หนองคาย เขต2ต้องการพัฒนสตนเอง
88
11/8/2021, 9:21:27นางสาวพรรณนิดา สุวรรณบลชุมชนบ้านชุมช้างสพป.หนองคาย เขต 2
เพิ่มความรู้ และ ประสบการณ์ ในการทำงาน
89
11/8/2021, 10:00:57นางสาวสิริพร เพ็งทองบ้านคำโคนสว่างสพป.หนองคาย เขต 2
เพื่อนำไปเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน
90
11/8/2021, 10:49:42นางสาวนรินญา กิวิลา
ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
สพป. หนองคาย เขต 2หาความรู้เพิ่มเติม
91
11/8/2021, 12:17:24นายกิตติ จันทร์หล่นบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยาสพป.หนองคาย เขต2พัฒนาตัวเองด้านสื่อ
92
11/8/2021, 12:28:05นางกัญญารัตน์ สะวิสัยชุมชนบ้านชุมช้างสพป.หนองคาย เขต 2เพื่อพัฒนาตนเอง
93
11/8/2021, 12:43:11นายรชต เขตเจริญบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา สพป.หนองคาย เขต 2
ต้องการหาความารู้เพิ่มเติม
94
11/8/2021, 12:56:30นางสาวสมบูรณ์ ภูมิเทศบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยาสพป.หนองคาย เขต 2
เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
95
11/8/2021, 12:57:10นางสาววิลาส นพเก้าบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยาสพป.หนองคาย เขต 2
เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
96
11/8/2021, 13:09:54นางสาวลำดวน เหล่าโก่งบ้านโนนสะอาดสพป.หนองคายเขต 2พัฒนาตนเอง
97
11/8/2021, 13:10:28นางสาววิลาส นพเก้าบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยาสพป.หนองคาย เขต 2ใช้ในการเรียนการสอน
98
11/8/2021, 13:11:37นางสาวอรญา จำเริญศรีบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยาสพป.หนองคาย เขต 2อยากตัดต่อวิดีโอเป็น
99
11/8/2021, 13:18:16นางพิิสมัย กองธรรมบ้านจับไม้สพป.หนองคาย เขต 2
เพื่อจัดทำสืื่อการเรียนการสอน
100
11/8/2021, 15:39:16นางสาววนิดา ศรีทาพุฒบ้านใหม่สพป.หนองคาย เขต 2เพื่อรับความรู้เพิ่มเติม