KPI_Ubon 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
ระดับตัวชี้วัดชื่อตัวชี้วัดค่าเป้าหมายกลุ่มงานที่รับผิดชอบอำเภอรพสต.นาเยียรพสต.นาจานรพสต.นาดีรพสต.นาดู่รพสต.นาเรือง
2
K.กระทรวงRanking
K.จังหวัด
เป้าหมายผลงานร้อยละ/อัตราเป้าหมายผลงานร้อยละ/อัตราเป้าหมายผลงานร้อยละ/อัตราเป้าหมายผลงานร้อยละ/อัตราเป้าหมายผลงานร้อยละ/อัตราเป้าหมายผลงานร้อยละ/อัตรา
3
K1R1อัตราส่วนการตายมารดา
(น้อยกว่าหรือเท่ากับ 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ
ส่งเสริมสุขภาพ
4
K2R2.1ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐานระดับ5ส่งเสริมสุขภาพ
5
K2.1R2.2ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการร้อยละ90ส่งเสริมสุขภาพ
6
K2.2R2.3ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี ที่คัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้าร้อยละ20ส่งเสริมสุขภาพ
7
K2.3R2.4ร้อยละเด็กอายุ0-5 ปี มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามร้อยละ90ส่งเสริมสุขภาพ
8
K3R3ร้อยละเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ5ปี
ร้อยละ57 (ส่วนสูงเฉลี่ย
-เด็กชาย 113 cm
-เด็กหญิง112 cm)
ส่งเสริมสุขภาพ
9
K4R4เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100ประเมินปี 2564
การแพทย์สุขภาพจิต
10
K4.1R4.1ระดับความสำเร็จการดำเนินงานพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยระดับ 5
การแพทย์สุขภาพจิต
11
K4.2R4.2ร้อยละเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4Iร้อยละ60
การแพทย์สุขภาพจิต
12
K5R5ร้อยละเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน
ร้อยละ68 (ส่วนสูงเฉลี่ย
-เด็กชาย 154 cm
-เด็กหญิง155 cm)
ส่งเสริมสุขภาพ
13
K6R6อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปีไม่เกิน38ต่อ ปชก.หญิง15-19ปีพันคนส่งเสริมสุขภาพ
14
K7R7ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว LTCร้อยละ 70ส่งเสริมสุขภาพ
15
K8R8ร้อยละอำเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพร้อยละ 60พัฒน์คุณภาพ
16
K9R9
ระดับความสำเร็จของจังหวัดในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน EOC และทีม SAT ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง
ระดับ 5ควบคุมโรค
17
K10R10อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้านNCD
18
K10.1R10.1อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน≤ร้อยละ 2.05NCD
19
K10.2R10.2อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน (home BP)≥ร้อยละ30NCD
20
K11R11ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจสอบ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด(รอ template กระทรวง)
คุ้มครองผู้บริโภค
21
K12R12ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
-ระดับดีมาก ร้อยละ40
-ระดับดีมาก plus อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง
อนามัยสิ่งแวดล้อม
22
K13R13ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ PCCร้อยละ 18พัฒน์คุณภาพ
23
K14R14ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์
ที่กำหนด
ร้อยละ 60สาธารณสุขมูลฐาน
24
K15R15ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมน้อยกว่าร้อยละ7พัฒน์คุณภาพ
25
K15.1อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (I63)น้อยกว่าร้อยละ5พัฒน์คุณภาพ
26
K15.2อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62)น้อยกว่าร้อยละ25พัฒน์คุณภาพ
27
K15.3อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60 – I69)น้อยกว่าร้อยละ7พัฒน์คุณภาพ
28
K15.4ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60 – I69) ที่มีอาการไม่เกิน72ชั่วโมง ได้รับการรักษาใน Stroke Unitมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ40พัฒน์คุณภาพ
29
K15.5
ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4ชั่วโมง 30 นาที ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด ทางหลอดเลือดดำภายใน 60 นาที (Door to needle time)
มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ50พัฒน์คุณภาพ
30
K15.6ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60 – I62) ได้รับการผ่าตัดภายใน 90 นาที (Door to operation room time)มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ60พัฒน์คุณภาพ
31
K16R16อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่มากกว่าร้อยละ 85ควบคุมโรค
32
K17R17ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU
ขั้นที่ 1 (≥ร้อยละ 95)
ขั้นที่ 2 (≥ร้อยละ 20)
คุ้มครองผู้บริโภค
33
K18R18ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่าง บูรณาการ (AMR)AMR ระดับ intermediate ≥ ร้อยละ20
คุ้มครองผู้บริโภค
34
K19ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลงลดลงร้อยละ10พัฒน์คุณภาพ
35
K20R19อัตราตายทารกแรกเกิด<3.8 ต่อพันการเกิดมีชีพส่งเสริมสุขภาพ
36
K21R20
ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Strong Opioid Medication ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ
ร้อยละ 40
การแพทย์สุขภาพจิต
37
K22R21
ร้อยละผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับการบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก
ร้อยละ 18.5แพทย์แผนไทย
38
K23R22ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต≥ร้อยละ63
การแพทย์สุขภาพจิต
39
K24R23อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ≤6.3 ต่อ ปชก. แสนคน
การแพทย์สุขภาพจิต
40
K25อัตราผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community - acquiedน้อยกว่าร้อยละ 30พัฒน์คุณภาพ
41
K26ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refrecture Preventionพัฒน์คุณภาพ
42
K27ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเวลา ที่กำหนดร้อยละ50พัฒน์คุณภาพ
43
K28อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน26ต่อแสน ปชก.พัฒน์คุณภาพ
44
K29ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กำหนดพัฒน์คุณภาพ
45
K29.1ร้อยละผู้ป่วยมะเร็งได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายใน 4 สัปดาห์≥ร้อยละ 70พัฒน์คุณภาพ
46
K29.2ร้อยละผู้ป่วยมะเร็งได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดภายใน 6 สัปดาห์≥ร้อยละ 70พัฒน์คุณภาพ
47
K29.3ร้อยละผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายใน 6 สัปดาห์≥ร้อยละ 60พัฒน์คุณภาพ
48
K30R24ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml /min/1.73m2/yrร้อยละ 66NCD
49
K31ร้อยละของผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด Blinding Cataract ได้รับการผ่าตัด
ภายใน30วัน
ร้อยละ 85
การแพทย์สุขภาพจิต
50
K31.1R25K.จร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองต้อกระจกชนิดบอด Blinding Cataract ในกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80
การแพทย์สุขภาพจิต
51
K32อัตราส่วนของจำนวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล0.8 : 100พัฒน์คุณภาพ
52
K33R26
ร้อยละผู้ติดยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดและได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate 1 year)
ร้อยละ 20
การแพทย์สุขภาพจิต
53
K34R27
ร้อยละของผู้ใช้และผู้เสพที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื่องหลังจำหน่ายจากการบำบัด 3 เดือน (3 month remission rate)
ร้อยละ 40
การแพทย์สุขภาพจิต
54
K35R28
ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (Intermediate bed/ward)
ร้อยละ 50พัฒน์คุณภาพ
55
K36ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One day surgeryร้อยละ 20พัฒน์คุณภาพ
56
K37R29อัตราตายของผู้ป่วยฉุกเฉิน (Triagel level 1) ภายใน24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A S M1 (ทั้งที่ ER และ admit)น้อยกว่าร้อยละ 12EMS
57
K38R30ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 22EMS
58
K39R31
ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ร้อยละ100 ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
59
K40ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเมืองสมุนไพรเขตสุขภาพละ 1 จังหวัด
จังหวัดอำนาจเจริญ
60
K41R32
ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการระบบผลิต และพัฒนากำลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด
ระดับ 5พัฒน์บุคลากร
61
K42R33ร้อยละของ หน่วยงาน ที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพมากกว่าร้อยละ 70พัฒน์บุคลากร
62
K43R34จำนวน หน่วยงาน ที่เป็นองค์กรแห่งความสุขร้อยละ 70พัฒน์บุคลากร
63
K44R35ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITAร้อยละ 90ศูนย์ธรรมาภิบาล
64
K45R36
ระดับความสำเร็จของส่วนราชการใน สป. ที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (PMQA)
-สสจ. (ร้อยละ70)
-สสอ. (ร้อยละ40)
พัฒน์คุณภาพ
65
K46R37ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3-รพศ./รพท.ร้อยละ 100 -รพช. ร้อยละ 90พัฒน์คุณภาพ
66
K47R38ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวร้อยละ 60พัฒน์คุณภาพ
67
K48R39ร้อยละของหน่วยงาน ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30ศูนย์ IT
68
K49หน่วยงานมีการดำเนินงาน Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การ เป็น Smart Hospitalร้อยละ 60ศูนย์ IT
69
K49.1R40โรงพยาบาลภาครัฐในสังกัด สป.สธ. มีการดำเนินการ Digital Transformationร้อยละ 60ศูนย์ IT
70
K50มีการใช้ Application สำหรับ PCC ในหน่วยบริการปฐมภูมิPCC มีการใช้ Applicationศูนย์ IT
71
K51ความแตกต่างอัตราการใช้สิทธิ (Compliance rate) เมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยใน (IP) ของผู้มีสิทธิใน 3 ระบบไม่เกินร้อยละ 1.5
(ประเมินส่วนกลาง)
72
K52ระดับความสำเร็จของการจัดทำสิทธิประโยชน์กลางผู้ป่วยใน ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ
มีข้อเสนอเรื่องสิทธิประโยชน์กลางของ 3 กองทุน
(ประเมินส่วนกลาง)
73
K53R41ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7ไม่มีวิกฤตการณ์ ทางการเงินประกันสุขภาพ
74
K54R42จำนวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือพัฒนาต่อยอดอย่างน้อย 8 เรื่อง
สนับสนุนบริการสุขภาพ
75
K55ระดับความสำเร็จในการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพและมีการบังคับใช้ระดับ 5
(ประเมินส่วนกลาง)
76
R55K จ.ร้อยละของอำเภอที่มีการบริหารจัดการด้านแผนอย่างมีประสิทธิภาพระดับ 5ยุทธศาสตร์
77
R56K จ.ร้อยละของหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเกณฑ์ยุทธศาสตร์
78
R56.1K จ.การเบิกจ่ายงาน Non UC สนง.สาธารณสุขอำเภอ ปีงบประมาณ2562ร้อยละ100ยุทธศาสตร์
79
R56.2K จ.การเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ2562ร้อยละ100ยุทธศาสตร์
80
R57K จ.ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศระดับ 5ศูนย์ AEC
81
R58K จ.ระดับความสำเร็จการดำเนินงานทันตสาธารณสุขระดับ 5ทันตสาธารณสุข
82
R59K จ.ระดับความสำเร็จการส่งเสริมป้องกันทางทันตสุขภาพใน Settingระดับ 5ทันตสาธารณสุข
83
R60K จ.ร้อยละหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ระบบควบคุมภายในร้อยละ100บริหาร
84
R61K จ.ร้อยละของโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพบัญชี FAIร้อยละ100บริหาร
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu