คำร้องนักศึกษางานทะเบียน6-05-61.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
ทะเบียนรับคำร้องปี 2562 (แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
2
แผนกงานส่งเสริมรับเข้าจากคณะเรื่องภาคเรียน/ปีการศึกษา
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุลสาขา
ผู้ดำเนินการ
หมายเหตุ
3
งบก(สว)
วันที่เวลาเลขรับ
4
งบก(สว)
148106-04-619.00
ควว.ฝวจ
941ขอแจ้งสำเร็จการศึกษาล่าช้า
553351012012
นายอิทธิพร อ่อนเหลา
EIE/N(55)มอบสำเร็จ
5
งบก(สว)
148205-06-6114.40
ควว.ฝวจ
957ขอยกเลิกการลงทะเบียน 3/25603/60
59332110040
นายรฐนนท์ ภูนาแก้ว
ECE/N(59)
มอบทะเบียน
6
งบก(สว)
148305-06-6114.40
ควว.ฝวจ
958ขอยกเลิกการลงทะเบียน 3/25603/60
59332110138
นายณัฐชัย สิมสวัสดิ์
ECE/N(59)
มอบทะเบียน
7
งบก(สว)
148405-06-6114.40
ควว.ฝวจ
965
ขอรักษาสภาพเพื่อรอสำเร็จการศึกษา
573331013421
นายปฏิภาณ โสภาคำ
EEP/Q(57)
มอบสำเร็จ
8
งบก(สว)
148505-06-6114.40
ควว.ฝวจ
967
ขอรักษาสภาพเพื่อรอสำเร็จการศึกษา
563351012012
นายพิทยาธร ดวงสมร
EIE/N(56)มอบสำเร็จ
9
งบก(สว)
148605-06-6114.40
ควว.ฝวจ
968
ขอรักษาสภาพเพื่อรอสำเร็จการศึกษา
563351012012
นายพิทยาธร ดวงสมร
EIE/N(56)มอบสำเร็จ
10
งบก(สว)
148705-06-6114.40
ควว.ฝวจ
938.1
ขอรักษาสภาพเพื่อรอสำเร็จการศึกษา
573331013022
นายณรงค์ชัย วิชาศรี
EEP/R(57)
มอบสำเร็จ
11
งบก(สว)
148805-06-6114.40
ควว.ฝวจ
970
ขอรักษาสภาพเพื่อรอสำเร็จการศึกษา
553343012021
นางสาววนิดา คุณตา
EPE/N(55)
มอบสำเร็จ
12
งบก(สว)
148905-06-6114.40
ควว.ฝวจ
966ขอสำเร็จการศึกษาล่าช้า
573331013421
นายปฏิภาณ โสภาคำ
EEP/Q(57)
มอบสำเร็จ
13
งบก(สว)
149005-06-6114.40
ควว.ฝวจ
954
ขอกลับเข้าศึกษาเนื่องจากลาพักการเรียน
59332260137
นายอลงกรณ์ ศรีคำภา
EIE/Q(59)มอบสำเร็จ
14
งบก(สว)
149105-06-6114.40
ควว.ฝวจ
955ขอเทียบเพื่อเรียนแทน
563333013027
นายศตวรรษ นามแสง
ECP/R(56)
มอบทะเบียน
15
งบก(สว)
149205-06-6114.40
ควว.ฝวจ
973ขอชำระเงินล่าช้า
59332210222
นายภาสกร สันพันธ์
EME/R(59)
มอบทะเบียน
16
งบก(สว)
149305-06-6114.40
ควว.ฝวจ
964ขอยกเลิกการถอนรายวิชา
573331013421
นายปฏิภาณ โสภาคำ
EEP/Q(57)
มอบทะเบียน
17
งบก(สว)
149405-06-6114.40
ควว.ฝวจ
956รักษาสภาพนักศึกษาล่าช้า
58332210036
นายเกรียงไกร กองพล
EEP/R(58)
18
งบก(สว)
149506-05-6116.00คออ878ขอแจ้งสำเร็จการศึกษาล่าช้า
573224031009
นายศุภกิจ งามจิต
PD/R1(57)
มอบสำเร็จ
19
งบก(สว)
149606-05-6116.00คออ879ขอใบรับรองความประพฤฒิ
60322110166
นายศิรวิชญ์ บุญแดง
EIC/N(60)
20
งบก(สว)
149706-05-6116.00คออ881ขอชำระเงินล่าช้า
58322360033
นายอิสระพงษ์ หงษ์คำ
TME/Q(58)
มอบทะเบียน
21
งบก(สว)
149806-05-6116.00คออ880ขอชำระเงินล่าช้า
58322360011
นายธีรนัย อนันเอื้อ
TME/Q(58)
มอบทะเบียน
22
งบก(สว)
149906-06-6113.47
ควว.ฝวจ
975ขอแจ้งสำเร็จการศึกษาล่าช้า
553341014001
นายวิฑูรย์ บังกระโทก
MEME/N-55
มอบสำเร็จ
23
งบก(สว)
150006-06-6113.47
ควว.ฝวจ
974ขอแจ้งสำเร็จการศึกษาล่าช้า
563343012020
นางสาวจุฬวฎี ตุ่นป่า
EPE/N(56)
มอบสำเร็จ
24
งบก(สว)
150106-06-6113.47
ควว.ฝวจ
972ขอแจ้งสำเร็จการศึกษาล่าช้า
563343012027
นางสาวอรวรรณ สวรรค์ทอง
EPE/N(56)
มอบสำเร็จ
25
งบก(สว)
150206-06-6114.50คออ884ขอลาพักการเรียน
59322110025
นายอดิศักดิ์ พิมพิลา
TCE/N(59)
มอบสำเร็จ
26
งบก(สว)
150307-06-6114.50คออ877ขอชำระเงินล่าช้า
59321110131
นายชิณวัตร เทพโอภาส
MM/R1(59)
มอบทะเบียน
27
งบก(สว)
150407-06-6114.50คออ883ขอชำระเงินล่าช้า
60322110062
นางสาวสุทธิดา บุญนาค
TEN/N(60)
มอบทะเบียน
28
งบก(สว)
150507-06-6114.50คออ882ขอลงทะเบียนเรียนเพิ่มล่าช้า
60322110062
นางสาวสุทธิดา บุญนาค
TEN/N(60)
มอบทะเบียน
29
งบก(สว)
150607-06-6114.50คออ885ขอแจ้งสำเร็จการศึกษาล่าช้า
573224053024
นายกฤษฏา วัฒนสุข
TID/R(57)มอบสำเร็จ
30
งบก(สว)
150707-06-6114.50คออ952ขอย้ายหมวดรายวิชาชีพเลือก
573224053020
นายธีรศักดิ์ มีศิริ
TID/R(57)
มอบทะเบียน
31
งบก(สว)
150807-06-6114.50คออ951ขอเปลี่ยนข้อมูลประวัติ
59321110301
นายอภินันท์ กัณหาป้อง
IP/R1(59)มอบสำเร็จ
32
งบก(สว)
150907-06-613.10คบธ399ขอเปลี่ยนข้อมูลประวัติ
59342360142
นางสาววีรนุช ขุนแก้ว
BMG/Q1(59)
มอบสำเร็จ
33
งบก(สว)
151007-06-613.10คบธ398ขอเปลี่ยนข้อมูลประวัติ
59342360141
นางสาวอรอุมา ธรรมรักษา
BMG/Q1(59)
มอบสำเร็จ
34
งบก(สว)
151108-06-6115.55
ควว.ฝวจ
980ขอแจ้งสำเร็จการศึกษาล่าช้า
58332210036
นายเกรียงไกร กองพล
EEP/R(58)
มอบสำเร็จ
35
งบก(สว)
151208-06-6115.55
ควว.ฝวจ
982ขอแจ้งสำเร็จการศึกษาล่าช้า
563342012004
นางสาววนิดา ชาวสวน
EAE/N(56)
มอบสำเร็จ
36
งบก(สว)
151308-06-6115.55
ควว.ฝวจ
978
ขอกลับเข้าศึกษาเนื่องจากลาพักการเรียน
563361012026
นางสาวรุจิรา มหาหิงค์
SCH/N(56)
37
งบก(สว)
151408-06-6115.55
ควว.ฝวจ
978
ขอกลับเข้าศึกษาเนื่องจากลาพักการเรียน
563361012026
นางสาวรุจิรา มหาหิงค์
SCH/N(56)
มอบสำเร็จ
38
งบก(สว)
151508-06-6115.55
ควว.ฝวจ
984
ขอกลับเข้าศึกษาเนื่องจากลาพักการเรียน
563332012022
นายอภิศักดิ์ สุขเกษม
ENE/N(56)
มอบสำเร็จ
39
งบก(สว)
151611-06-6110.25
ควว.ฝวจ
981
ขอรักษาสภพเพื่อรอสำเร็จการศึกษา
563342012004
นางสาววนิดา ชาวสวน
EAE/N(56)
มอบสำเร็จ
40
งบก(สว)
151711-06-6110.25คบธ213
ขอย้ายสาขาวิชาจากสารสนเทศไปการจัดการ
59342110337
นางสาวประภาพรรณ แก่นจันทร์
BMG/N1(59)
41
งบก(สว)
151811-06-6110.25คบธ212
ขอย้ายสาขาวิชาจากสารสนเทศไปการจัดการ
59342110344
นางสาวสุมาลี ฤทธิชัย
BMG/N3(59)
42
งบก(สว)
151913-06-619.00คออ953ขอชำระเงินล่าช้า
59322210085
นายศรัณญ์ เรืองแก้ว
IPD/R(59)
มอบเทียบโอน
43
งบก(สว)
152013-06-619.00คออ958ขอชำระเงินล่าช้า
573224053016
นายเอกพงษ์ พลศรี
TID/R(57)
มอบเทียบโอน
44
งบก(สว)
152113-06-619.00คออ962ขอชำระเงินล่าช้า
60322110016
นางสาวสุยะธิดา สานู
TEN/N(60)
มอบเทียบโอน
45
งบก(สว)
152213-06-619.00คออ961สรุปผลการเทียบโอนผลการเรียน
58322360012
นายอดิเทพ จันเดช
TME/Q(58)
มอบเทียบโอน
46
งบก(สว)
152313-06-619.00คออ955ขอลาพักการเรียน
59321110372
นายณัฐวุฒิ มั่งมี
PD/R2(59)
มอบเทียบโอน
47
งบก(สว)
152413-06-619.00คออ959ขอสำเร็จการศึกษาล่าช้า
573224053016
นายเอกพงษ์ พลศรี
TID/R(57)
มอบเทียบโอน
48
งบก(สว)
152513-06-619.00คออ957
ขอคืนสภาพเนื่องจากถูกถอนชื่อจากการเป็นนักศึกษา
59321110372
นายณัฐวุฒิ มั่งมี
PD/R2(59)
มอบเทียบโอน
49
งบก(สว)
152613-06-619.00คออ954
ขอลงทะเบียนเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
59321110276
นายรุ่งรัตน์ คำจรสิงห์
PD/R2(59)
มอบเทียบโอน
50
งบก(สว)
152713-06-6111.00
ควว.ฝวจ
992
ขอกลับเข้าศึกษาเนื่องจากลาพักการเรียน
58332210081
นายธนภูมิ เหมเงิน
EIE/R(58)
มอบเทียบโอน
51
งบก(สว)
152813-06-6111.00
ควว.ฝวจ
985
ขอกลับเข้าศึกษาเนื่องจากลาพักการเรียน
60332110367
นางสาวศิริลักษณ์ ขันแข็ง
EMT/N(60)
มอบเทียบโอน
52
งบก(สว)
152913-06-6111.00
ควว.ฝวจ
986
ขอกลับเข้าศึกษาเนื่องจากลาพักการเรียน
60332110028
นางสาวอชิรญา เกษมสวัสดิ์
EMT/N(60)
มอบเทียบโอน
53
งบก(สว)
153013-06-6111.00
ควว.ฝวจ
995ขอลาพักการเรียน
58332110385
นายปฏิภาณ ยินเสียง
EEP/N(58)
มอบเทียบโอน
54
งบก(สว)
153113-06-6111.00
ควว.ฝวจ
994ขอลาพักการเรียน
58332210081
นายธนภูมิ เหมเงิน
EIE/R(58)
มอบเทียบโอน
55
งบก(สว)
153213-06-6111.00
ควว.ฝวจ
989ขอลาพักการเรียน
61332210223
นายศรายุทธ พันธ์นา
EEP/R2(61)
มอบเทียบโอน
56
งบก(สว)
153313-06-6111.00
ควว.ฝวจ
991ขอยกเลิกการถอนรายวิชา
59332110285
นางสาวณัฐพร เพียสาร
EAE/N(59)
มอบเทียบโอน
57
งบก(สว)
153413-06-6111.00
ควว.ฝวจ
998ขอยกเลิกการลงทะเบียน
58332260014
นายอนุรักษ์ สีขาว
ECE/Q(58)
มอบเทียบโอน
58
งบก(สว)
153513-06-6115.20คออ963
ขอกลับเข้าศึกษาเนื่องจากลาพักการเรียน
573225033026
นายจิรสิทธิ์ นพประดับ
TEN/R(57)
มอบเทียบโอน
59
งบก(สว)
153613-06-6115.20คออ956
ขอกลับเข้าศึกษาเนื่องจากลาพักการเรียน
59321110372
นายณัฐวุฒิ มั่งมี
PD/R2(59)
มอบเทียบโอน
60
งบก(สว)
153713-06-6115.20คออ990ขอแจ้งสำเร็จล่าช้า
59321110367
นายพิสิษฐ์ แข็งขัน
MM/R2(59)
มอบสำเร็จ
61
งบก(สว)
153813-06-6115.20คออ991ขอแจ้งสำเร็จล่าช้า
59321110173
นายศักรินทร์ ปรัชญา
MM/R2(59)
มอบสำเร็จ
62
งบก(สว)
153913-06-6115.20คออ989ขอแจ้งสำเร็จล่าช้า
59321110297
นางสาวจารุวรรณ สมพาน
MM/R2(59)
มอบสำเร็จ
63
งบก(สว)
154013-06-6115.20คออ988ขอแจ้งสำเร็จล่าช้า
59321110028
นายศุภกร บุญจิต
MM/R1(59)
มอบสำเร็จ
64
งบก(สว)
154113-06-6115.20คออ987ขอแจ้งสำเร็จล่าช้า
59321110195
นายจารุวิทย์ เนื้ออ่อน
MM/R2(59)
มอบสำเร็จ
65
งบก(สว)
154213-06-6115.20คออ986ขอแจ้งสำเร็จล่าช้า
59321110179
นายนันทวัฒน์ โคแก้ว
MM/R2(59)
มอบสำเร็จ
66
งบก(สว)
154313-06-6115.20คออ985ขอแจ้งสำเร็จล่าช้า
59321110101
นายธนพล วาชัยยุง
MM/R1(59)
มอบสำเร็จ
67
งบก(สว)
154413-06-6115.20คออ984ขอแจ้งสำเร็จล่าช้า
59321110084
นายอภิเดช คำภีร์
MM/R1(59)
มอบสำเร็จ
68
งบก(สว)
154513-06-6115.20คออ983ขอแจ้งสำเร็จล่าช้า
59321110094
นายอภิสิทธิ์ เหล่าเพ็ง
MM/R1(59)
มอบสำเร็จ
69
งบก(สว)
154613-06-6115.20คออ982ขอแจ้งสำเร็จล่าช้า
59321110079
นายชัยชนะ กาบบัวลอย
MM/R1(59)
มอบสำเร็จ
70
งบก(สว)
154713-06-6115.20คออ981ขอแจ้งสำเร็จล่าช้า
59321110104
นายสงกรานต์ รัตนทิพย์
MM/R1(59)
มอบสำเร็จ
71
งบก(สว)
154813-06-6115.20คออ980ขอแจ้งสำเร็จล่าช้า
59321110097
นายธวัชชัย แสนสีมนต์
MM/R1(59)
มอบสำเร็จ
72
งบก(สว)
155013-06-6115.20คออ978ขอแจ้งสำเร็จล่าช้า
59321110041
นายเรียว อ่อนพวย
MM/R1(59)
มอบสำเร็จ
73
งบก(สว)
155113-06-6115.20คออ977ขอแจ้งสำเร็จล่าช้า
59321110103
นายภานุพัฒน์ ดวงปัญญา
MM/R1(59)
มอบสำเร็จ
74
งบก(สว)
155213-06-6115.20คออ976ขอแจ้งสำเร็จล่าช้า
59321110106
นายพสิษฐ์ นุชมูลแสน
MM/R1(59)
มอบสำเร็จ
75
งบก(สว)
155313-06-6115.20คออ975ขอแจ้งสำเร็จล่าช้า
59321110115
นายเสกสรรค์ ดงทอง
MM/R1(59)
มอบสำเร็จ
76
งบก(สว)
155413-06-6115.20คออ974ขอแจ้งสำเร็จล่าช้า
59321110060
นายชาญณรงค์ เทียมสอน
MM/R1(59)
มอบสำเร็จ
77
งบก(สว)
155513-06-6115.20คออ973ขอแจ้งสำเร็จล่าช้า
59321110074
นายคุณากร นาตรีชนตร์
MM/R1(59)
มอบสำเร็จ
78
งบก(สว)
155613-06-6115.20คออ972ขอแจ้งสำเร็จล่าช้า
59321110145
นายเมธาวุฒิ มูลแวง
MM/R1(59)
มอบสำเร็จ
79
งบก(สว)
155713-06-6115.20คออ971ขอแจ้งสำเร็จล่าช้า
59321110193
นายสถาปัตย์ เฉลิมสิม
CT/R1(59)
มอบสำเร็จ
80
งบก(สว)
155813-06-6115.20คออ965ขอแจ้งสำเร็จล่าช้า
58322210006
นายเสกสรร ไชยแสง
IDT/R(58)มอบสำเร็จ
81
งบก(สว)
155913-06-6115.20คออ967ขอแจ้งสำเร็จล่าช้า
58322210008
นายธนบรรณ ทะมาดี
IDT/R(58)มอบสำเร็จ
82
งบก(สว)
156013-06-6115.20คออ969ขอแจ้งสำเร็จล่าช้า
58322210004
นายอนุศิษฎ์ มีมูล
IDT/R(58)มอบสำเร็จ
83
งบก(สว)
156113-06-6115.20คออ968ขอรักษาสภาพเพื่อรอสำเร็จ
58322210004
นายอนุศิษฎ์ มีมูล
IDT/R(58)มอบสำเร็จ
84
งบก(สว)
156213-06-6115.20คออ964ขอรักษาสภาพเพื่อรอสำเร็จ
58322210006
นายเสกสรร ไชยแสง
IDT/R(58)มอบสำเร็จ
85
งบก(สว)
156313-06-6115.20คออ966ขอรักษาสภาพเพื่อรอสำเร็จ
58322210008
นายธนบรรณ ทะมาดี
IDT/R(58)มอบสำเร็จ
86
งบก(สว)
154913-06-6115.20คออ979ขอแจ้งสำเร็จล่าช้า
59321110131
นายชิณวัตร เทพโอภาส
MM/R1(59)
มอบสำเร็จ
87
งบก(สว)
156413-06-6115.20คออ970ขอชำระเงินล่าช้า
59321110229
นายเจษฎากรณ์ แพงมา
TM/R1(59)
88
งบก(สว)
156515-06-6110.30
ควว.ฝวจ
1025ขอยกเลิกการลด-ถอนรายวิชา
58332110049
นายสืบสกุลชัย ทองกูล
EME/N(58)
มอบทะเบียน
89
งบก(สว)
156615-06-6110.30
ควว.ฝวจ
1028ขอยกเลิกการลงทะเบียน
58332260060
นายณรงค์ฤทธิ์ ศรีอ่อน
EME/Q(58)
มอบทะเบียน
90
งบก(สว)
156715-06-6110.30
ควว.ฝวจ
1029ขอยกเลิกการถอนรายวิชา
59332110404
นายสุพิชฌาย์ โคตรทัศน์
ECP/N(59)
มอบทะเบียน
91
งบก(สว)
156815-06-6110.30
ควว.ฝวจ
1030ยกเลิกการลงทะเบียน
58332260020
นายวีระพงษ์ ภูพานใหญ่
EME/Q(58)
มอบทะเบียน
92
งบก(สว)
156915-06-6110.30
ควว.ฝวจ
1034ยกเลิกการลงทะเบียน
58332260056
นายลิขิต กู้เขียว
EME/Q(58)
มอบทะเบียน
93
งบก(สว)
157015-06-6110.30
ควว.ฝวจ
1035ยกเลิกการลงทะเบียน
58332260170
นายสุรศักดิ์ ไชยราช
EME/Q(58)
มอบทะเบียน
94
งบก(สว)
157115-06-6110.30
ควว.ฝวจ
1021
ขอรักษาสภาพเพื่อรอสำเร็จการศึกษา
573331013409
นายภาณุมาศ นาทัน
EEP/Q(57)
มอบสำเร็จ
95
งบก(สว)
157215-06-6110.30
ควว.ฝวจ
1019
ขอรักษาสภาพเพื่อรอสำเร็จการศึกษา
573331013417
นายเอกภพ สุมาลี
EEP/Q(57)
มอบสำเร็จ
96
งบก(สว)
157315-06-6110.30
ควว.ฝวจ
1027
ขอรักษาสภาพเพื่อรอสำเร็จการศึกษา
573331013415
นายชัยชนะ เชียงใต้
EEP/Q(57)
มอบสำเร็จ
97
งบก(สว)
157415-06-6110.30
ควว.ฝวจ
1026
ขอรักษาสภาพเพื่อรอสำเร็จการศึกษา
573331013428
นายชัยชนะ รอดแพง
EEP/Q(57)
มอบสำเร็จ
98
งบก(สว)
157515-06-6110.30
ควว.ฝวจ
1031
ขอรักษาสภาพเพื่อรอสำเร็จการศึกษา
553333013013
นายปราเมศ จันทร์เทศ
ECP/R(55)
มอบสำเร็จ
99
งบก(สว)
157615-06-6110.30
ควว.ฝวจ
1032ขอแจ้งสำเร็จการศึกษาล่าช้า
553333013013
นายปราเมศ จันทร์เทศ
ECP/R(55)
มอบสำเร็จ
100
งบก(สว)
157715-06-6110.30
ควว.ฝวจ
1022ขอกลับเข้าศึกษาต่อ
573321013418
นายธนะสิน ไร่ขาม
ECE/Q(57)
มอบสำเร็จ
Loading...
Main menu