กรอกนักเรียนขาดลงพื้นที่รับผิดชอบ ชั้น ม.6/1 ภาคเรียนที่ 1/2562 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJ
1
ประทับเวลาชื่อ-นามสกุลผู้กรอกคลิกหน้าชื่อนักเรียนที่ขาดหมายเหตุ
2
27/8/2019, 10:25:27นางสาวฐิตา สรหงษ์นายธนศักดิ์ ศรสูงเนิน, นายเฉลิมพันธ์ ทองศรีมะดัน, นายวชิระ ขันอาษา, นายนนทกานต์ ภิรมย์รักษ์, น.ส.ปนัดดา กู่จาน, น.ส.ปนัดดา นำภา
3
28/8/2019, 11:16:08นายปฏิภาณ ศรีโชค
นายธนศักดิ์ ศรสูงเนิน, นายธนดล ศรีโชค, นายเฉลิมพันธ์ ทองศรีมะดัน, นายทองฉัตร กลมเกลียว, นายรุ่งโรจน์ ไชยจันทร์, น.ส.กัณฐิกา กองชาดี, น.ส.ชลดา เวียงสิมา, น.ส.ดวงกมล เฉวียงวงศ์, น.ส.ปนัดดา กู่จาน, น.ส.ปนัดดา นำภา
4
9/9/2019, 9:46:30
นางสาวนันทิดา สองเมือง
นายธนศักดิ์ ศรสูงเนิน, นายศราวุธ ทองปาน, นายนนทกานต์ ภิรมย์รักษ์, น.ส.กัณฐิกา กองชาดี, น.ส.วรรณวลี วิเชียร, น.ส.ญานิศา ชาญสมบัติ, น.ส.ดวงกมล เฉวียงวงศ์
5
12/9/2019, 9:25:38นายศิริชัย ดอกคำนายธนดล ศรีโชค, นายทองฉัตร กลมเกลียว, นายวชิระ ขันอาษา, นายนนทกานต์ ภิรมย์รักษ์, น.ส.ชลดา เวียงสิมา, น.ส.ญานิศา ชาญสมบัติ, น.ส.ดวงกมล เฉวียงวงศ์
6
13/9/2019, 10:08:27นางสาวฐิตา สรหงษ์นายธนศักดิ์ ศรสูงเนิน, นายธนดล ศรีโชค, นายทองฉัตร กลมเกลียว, นายวชิระ ขันอาษา, น.ส.ศิริกาญจน์ ปะวะสังข์
7
16/9/2019, 10:24:03นางสาวฐิตา สรหงษ์นายธนศักดิ์ ศรสูงเนิน, นายอภิวัฒน์ กลมเกลียว, นายวชิระ ขันอาษา, น.ส.กัณฐิกา กองชาดี, น.ส.ชลดา เวียงสิมา, น.ส.ปนัดดา กู่จาน, น.ส.ศิริกาญจน์ ปะวะสังข์
8
17/9/2019, 9:26:45
นางสาวจิราพร สังข์ฤกษ์
นายธนศักดิ์ ศรสูงเนิน, นายวชิระ ขันอาษา
9
19/9/2019, 14:10:04นางสาวฐิตา สรหงษ์
นายธนศักดิ์ ศรสูงเนิน, นายธนดล ศรีโชค, นายวชิระ ขันอาษา, นายศราวุธ ทองปาน, น.ส.ญานิศา ชาญสมบัติ, น.ส.ดวงกมล เฉวียงวงศ์, น.ส.บุศรินทร์ ขวานทอง, น.ส.ศิริกาญจน์ ปะวะสังข์
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...