ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ลำดับที่ชื่อครูผู้สอนชื่อวิชาที่สอนห้องที่สอนรหัสวิชารหัสชั้นเรียน Classroomลิงค์วิดีโอ Meet
2
1นางสาวฑิตถิพัชร์ หล่อพันธ์
กรุณาติดต่อครูผู้สอน
3
2นางจรรยาวดี คำตา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
2/2
ค22101
tb5qd4ncxlxforpki
4
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
2/7
ค22101
how3fqtalgfhd4fwk
5
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
2/9
ค22101
iqnjez4cowi66hskb
6
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
4/4
ค30201
jtx6l2neadxujhx5n
7
แนะแนว4/4
ก31901
itc5ps5ccalvalpjk
8
3นางสาวมณฑา บุญคล่อง
กรุณาติดต่อครูผู้สอน
9
4นางศศิธร รัตนพันธุ์
กรุณาติดต่อครูผู้สอน
10
5นางสาคร ไชยวงค์
กรุณาติดต่อครูผู้สอน
11
6นางสาวพรทิพย์ ถาวรวงศ์
กรุณาติดต่อครูผู้สอน
12
7นายเกียรติศักดิ์ ชูแก้ว
กรุณาติดต่อครูผู้สอน
13
8นางสาวลัดดาวรรณ เทพบุรี
กรุณาติดต่อครูผู้สอน
14
9นางสาวณัญจนา ขาวบ้านนา
กรุณาติดต่อครูผู้สอน
15
10นางสาวนพวรรณ สุขเนียม
กรุณาติดต่อครูผู้สอน
16
11นางสาวณัฐธยาน์ สีนวลแก้ว
กรุณาติดต่อครูผู้สอน
17
12นายสนธยา ทองศรี
กรุณาติดต่อครูผู้สอน
18
13นายวีรพงษ์ กันทัด
กรุณาติดต่อครูผู้สอน
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100