10 10 62 - 9.00-11.30 น.- INC 12 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLM
1
ประทับเวลาวัน/เวลาที่สอบห้องสอบ
1. รหัสนักศึกษา (Student ID.)
2. ชื่อ-นามสกุล (ให้ใส่คำนำหน้าชื่อ นาย, นาง, นางสาว ด้วย)
3. คณะ (Faculty) 4. สาขา (Major)
2
29/9/2019, 14:20:41
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125042
นาย อนันต์ ชีวาวัฒนะ
เทคโนโลยีการเกษตรเกษตรศาสตร์ พืชสวน
3
29/9/2019, 14:21:38
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125008นาย ทศพล ตาปินเทคโนโลยีการเกษตรเกษตรศาสตร์ พืชสวน
4
30/9/2019, 9:14:49
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125130
นายกัณฐนาวี สายปัญญา
เทคโนโลยีการเกษตรเกษตรศาสตร์ พืชไร่
5
30/9/2019, 9:16:34
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125105นางสาว ฐานียา มอญตาเทคโนโลยีการเกษตรเกษตรศาสตร์พืชไร่
6
30/9/2019, 9:17:38
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125126
นางสาวศิรพรรณ์ สิทธิกรรณ์
เทคโนโลยีการเกษตรเกษตรศาสตร์ พืชไร่
7
30/9/2019, 9:17:55
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125119
นางสาว วรัลญา นามวงค์
เทคโนโลยีการเกษตรเกษตรศาสตร์ พืชไร่
8
30/9/2019, 9:18:50
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125101
นางสาว ดวงฤดี ศิริคงสุวรรณ
เทคโนโลยีการเกษตรพืชไร่
9
30/9/2019, 9:20:10
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125123
นางสาวชัญญาพรรณ์ ธชาชม
เทคโนโลยีการเกษตรเกษตรพืชไร่
10
30/9/2019, 9:20:25
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125139
นางสาว ปัทมาวดี กันธวรรณา
เทคโนโลยีการเกษตรพืชไร่
11
30/9/2019, 9:20:28
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125115
นางสาวณัฐภัทร ศรีบุญเรือง
เทคโนโลยีการเกษตรพืชไร่
12
30/9/2019, 9:20:49
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125132นางสาว อริษา ใจแก้วเทคโนโลยีการเกษตรพืชไร่
13
30/9/2019, 9:20:58
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125115
นางสาวณัฐภัทร ศรีบุญเรือง
เทคโนโลยีการเกษตรพืชไร่
14
30/9/2019, 9:24:44
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125111
นางสาว จินตนา กิตติวราโรจน์
เทคโนโลยีการเกษตรเกษตรศาสตร์(พืชไร่)
15
30/9/2019, 9:26:39
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125129นาย ปกรณ์ ปั๋นเขียวเทคโนโลยีการเกษตรพืชไร่
16
30/9/2019, 9:55:17
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125135
นาย พัชรพล จองมนัสสัก
เทคโนโลยีการเกษตรเกษตรศาสตร์ (พืชไร่)
17
30/9/2019, 14:51:47
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125107
นาย จักรกฤษณ์ เสนาวงค์
เทคโนโลยีการเกษตรพืชไร่
18
1/10/2019, 13:59:28
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143016
นางสาวฐานิกา ดารากุลดิลก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
19
2/10/2019, 17:17:18
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142749
นางสาวอรพรรณ ไวยวงค์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
20
2/10/2019, 17:18:23
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142718
นายจักรกฤษณ์ อ่อนจันทร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
21
2/10/2019, 17:19:31
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143749
นางเก่งกล้า สุทะอนันท์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
22
2/10/2019, 17:59:38
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142705
นางสาวสุทธิพร มาหมื่น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
23
2/10/2019, 18:00:58
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142740
นางสาวกัญญวรา ยอดทอง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
24
2/10/2019, 18:01:42
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142638
นางสาวชลธินี ศรีบุญเรือง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
25
2/10/2019, 18:02:09
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142711
นาย วัชรินทร์ กิจสุพัฒน์วศิน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
26
2/10/2019, 18:04:40
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142706นาย เจตดิลก พันเลิศ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
27
2/10/2019, 19:22:13
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142747
นางสาว ลักษิกา กันหาประกอบ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
28
2/10/2019, 19:23:56
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142743
นางสาวเกศศินีรัตน์ ใจทอง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
29
2/10/2019, 19:39:33
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142696
นางสาว มาริษา มาเยอะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
30
2/10/2019, 19:41:03
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142753
นางสาว อรพรรณ เงินวงศ์ประเสริฐ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
31
2/10/2019, 19:42:41
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144306
นางสาว อารีวัลย์ เกิดฉาย
วิทยาการจัดการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
32
2/10/2019, 19:44:28
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142755นางสาวแดง ลุงคำวาว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
33
2/10/2019, 19:45:28
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142734
นางสาว ดารารัตน์ นันตาบุญ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
34
2/10/2019, 19:54:53
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142716
นางสาวจันจิรา นายห่อย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
35
2/10/2019, 20:25:03
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142737
นางสาวพัชรินทร์ หม่องปิง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
36
2/10/2019, 22:32:46
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142723
นาย พร้อม ชูวงศ์ประทีป
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
37
2/10/2019, 22:56:53
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124638
นางสาวศิริชักษณ์ ชัยชนะ
วิทยาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
38
2/10/2019, 22:57:02
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124638
นางสาวศิริชักษณ์ ชัยชนะ
วิทยาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
39
2/10/2019, 22:58:53
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124619นายอนุพงษ์ จันตาคำวิทยาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
40
2/10/2019, 22:59:33
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124628
นางสาวณัฏฐยา โพธิลังกา
วิทยาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
41
2/10/2019, 23:14:38
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124659นายเย่เซียงด้วนวิทยาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
42
2/10/2019, 23:17:21
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124614นายธนกิจ ปทานวิทยาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
43
2/10/2019, 23:18:48
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124658
นางสาว ลัทธิดา ชลคีรี
วิทยาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
44
3/10/2019, 11:36:40
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152045
นางสาว ศิริวิมล กันทะเนตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาเกาหลี
45
3/10/2019, 11:43:00
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152043
นางสาว รัญชิดา แก้ววันตา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาเกาหลี
46
3/10/2019, 11:44:23
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152063
นางสาวเสาร์คำ บุญช่วย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาเกาหลี
47
3/10/2019, 11:47:59
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152009นางสาววรางคณา สุดอก
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาเกาหลี
48
3/10/2019, 11:55:10
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152065
นางสาว ณัฐชยา ทุ่นจ่า
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาเกาหลี
49
3/10/2019, 11:56:28
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152052
นางสาวนฤนาถเขื่อนแก้ว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาเกาหลี
50
3/10/2019, 11:57:18
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152048
นางสาวภัคชนก เรือนคำ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาเกาหลี
51
3/10/2019, 11:58:36
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152058
นางสาวปาริตา ปิมลื้อ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาเกาหลี
52
3/10/2019, 11:59:38
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152016
นางสาว พิชญ์ อภิวงศ์งาท
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาเกาหลี
53
3/10/2019, 12:13:43
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152002
นางสาวอาทิตยา แก้วขจรคำ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาเกาหลี
54
3/10/2019, 12:19:56
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152049
นางสาว ศรัญญา สืบแสน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาเกาหลี
55
3/10/2019, 12:36:10
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152007
นางสาวณัฐชา สิทธิ์ทิพย์ป้อ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาเกาหลี
56
3/10/2019, 12:46:54
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124611นางสาวอรัญญา ขันตีวิทยาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
57
3/10/2019, 12:48:37
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124617
นางสาวอิสรียาภรณ์ ไชยวงศ์
วิทยาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
58
3/10/2019, 12:49:07
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124623
นางสาว วรัทยา ปุณยปรีชากุล
วิทยาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
59
3/10/2019, 12:50:15
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124651
นางสาว จิรพร กอนอก้ว
วิทยาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
60
3/10/2019, 12:50:19
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
58152136
นางสาว มนัสนิตย์ เลิศลักษณ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เกาหลี
61
3/10/2019, 12:50:19
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124652นางสาววิทยาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
62
3/10/2019, 12:50:26
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124607นางสาววิทยาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
63
3/10/2019, 12:50:31
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124604นายธนโชติ พิมเสนวิทยาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
64
3/10/2019, 12:50:35
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124616
นางสาว นิโลบล ฤทธิพงษ์
วิทยาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
65
3/10/2019, 12:50:38
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124636
นางสาวพรทิวา หว่างป่อ
วิทยาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
66
3/10/2019, 12:50:51
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124639
นางสาว ณัฐนรินทร์ วงศ์ชนานนท์
วิทยาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
67
3/10/2019, 12:51:09
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124648
นางสาว ปิยะกาญจน์ งามจิระดาวงศ์
วิทยาการจัดการ
บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
68
3/10/2019, 12:51:14
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124610
นางสาวกรีนรัตน์ ใจกว้าง
วิทยาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
69
3/10/2019, 12:51:19
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124615
นางสาวอภิญญา โปธิปัน
วิทยาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
70
3/10/2019, 12:51:24
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124602
นางสาว ธัญญรัตน์ ชุมภูศรี
วิทยาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
71
3/10/2019, 12:51:50
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124653
นางสาวศศิวิมล กันตีมูล
วิทยาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
72
3/10/2019, 12:52:02
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124634
นายวราวุธ อินนั่งแท่น
วิทยาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
73
3/10/2019, 12:52:04
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124624
นางสาววรรณิสา จิโนกูล
วิทยาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
74
3/10/2019, 12:54:16
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124612
นางสาวลักขณา เพิ่มบุญมา
วิทยาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
75
3/10/2019, 12:54:35
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124642
นางสาว กมลทิพย์ ส่วนบุญ
วิทยาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
76
3/10/2019, 12:54:42
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124647นายพิชญา จันพรมมินวิทยาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
77
3/10/2019, 12:55:36
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124633
นางสาว ปริญญานุช บุติกาวงษ์
วิทยาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
78
3/10/2019, 12:56:12
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124649
นางสาว อัญธิกา พรมแจ้
วิทยาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
79
3/10/2019, 12:56:12
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124629
นางสาวชนกนันท์ เพาะเจาะ
วิทยาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
80
3/10/2019, 12:57:20
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124620
นางสาว สิลินโรจน์​ สม​พุฒิ​
วิทยาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ​
81
3/10/2019, 15:09:30
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144230
นางสาวภัทราพร ปาสะละ
วิทยาการจัดการ
การบริหารทัรพยากรมนุษย์
82
3/10/2019, 15:09:57
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144227นางสาวจิรัชญา อุปปาวิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
83
3/10/2019, 15:10:43
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144217
นางสาวอทิตยา ปินตาดง
วิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยกรมนุษย์
84
3/10/2019, 15:13:37
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144241
นางสาวธารารัตน์ มะโนสาร
วิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
85
3/10/2019, 15:14:01
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144268นายปิยะณัฐ สงครามวิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
86
3/10/2019, 15:14:22
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144226
นางสาวพิมพ์ชนก อุดแก้ว
วิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
87
3/10/2019, 17:26:55
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124822
นางสาววริศรา ชัยติ๊บ
วิทยาการจัดการการบัญชี
88
3/10/2019, 17:27:36
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124807
นางสาวกรรณิการ์ มูลแก้ว
วิทยาการจัดการการบัญชี
89
3/10/2019, 17:28:33
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124810
นางสาวสุทธิลักษณ์ เสนใจ
วิทยาการจัดการการบัญชี
90
3/10/2019, 17:30:04
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124842
นางสาวเบญจมาศ ดวงลังกา
วิทยาการจัดการการบัญชี
91
3/10/2019, 17:32:08
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124870นางสาวณัฐณิชา ไทโทวิทยาการจัดการการบัญชี
92
3/10/2019, 17:33:16
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124851
นางสาว รังสิยา คำหล้า
วิทยาการจัดการการบัญชี
93
3/10/2019, 17:33:24
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124851
นางสาว รังสิยา คำหล้า
วิทยาการจัดการการบัญชี
94
3/10/2019, 17:34:42
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124835
นางสาว วริศรา อยู่ประเสริฐ
วิทยาการจัดการการบัญชี
95
3/10/2019, 17:35:44
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124835
นางสาว วริศรา อยู่ประเสริฐ
วิทยาการจัดการการบัญชี
96
3/10/2019, 17:38:34
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124821
นางสาว วิธัญญา ปินธง
วิทยาการจัดการการบัญชี
97
3/10/2019, 19:12:12
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124631นางสาวพัณณิตา ชำนาญวิทยาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
98
3/10/2019, 19:30:20
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124803
นางสาวชญาภา ลิ้มาพาณิชย์
วิทยาการจัดการการบัญชี
99
3/10/2019, 20:00:08
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124606
นางสาวรุ่ทิพย์ พนาวรชัย
วิทยาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
100
3/10/2019, 21:06:13
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124643
นางสาวสุวนันท์ เลาว้าง
วิทยาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
Loading...