Bảng theo dõi nhiệm vụ cải thiện, nâng cao PARINDEX 2020
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
BẢNG THEO DÕI NHIỆM VỤ CẢI THIỆN, NÂNG CAO CHỈ SỐ PARINDEX NĂM 2020
2
3
TTHạn chế, khuyết điểmĐơn vị chịu trách nhiệmNhiệm vụ khắc phụcThời hạnNgày hoàn thànhKết quảĐánh giáGhi chú
4
1Chỉ số "Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính”
5
1.101/30 nhiệm vụ Kế hoạch cải cách hành chính không hoàn thành (mỗi huyện, thành phố đạt ít nhất 80% đơn vị cấp xã áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO)UBND huyện Đăk Tô (đạt 11,11%)
UBND huyện Kon Rẫy (đạt 0%)
UBND huyện Đăk Glei (đạt 75%)
UBND TP. Kon Tum đạt (71,43%)
UBND các huyện, thành phố có liên quan khẩn trương chỉ đạo việc áp dụng ISO tại các đơn vị cấp xã còn lại.30/11/2020trong hạn chưa hoàn thành
6
1.2Báo cáo cải cách hành chính năm 2019 ban hành muộn- Các đơn vị Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Tu Mơ Rông chịu trách nhiệm trong việc chậm báo cáo về Sở Nội vụ.
- Sở Nội vụ chịu trách nhiệm trong công tác theo dõi, đôn đốc.
- Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm gửi báo cáo CCHC định kỳ về Sở Nội vụ đúng thời gian quy định.
- Sở Nội vụ chủ động theo dõi, đôn đốc công tác báo cáo của các cơ quan, đơn vị thông qua phương tiện CNTT phù hợp.
25/11/2020trong hạn chưa hoàn thành
7
1.3Thực hiện trễ hạn 02/87 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giaoSở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trong việc tham mưu xây dựng, ban hành, cập nhật Kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnhCác sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện đúng tiến độ những nhiệm vụ Chỉnh phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnhTheo thời hạn từng nhiệm vụSở TTTT đã tham mưu UBND tỉnh QĐ 507/QĐ-UBND 21/7/2020
8
2Chỉ số "Cải cách thủ tục hành chính"
9
2.1Việc đưa TTHC ngành dọc thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa các cấp theo danh mục TTHC được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 chưa đầy đủVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tham mưu đưa các TTHC ngành dọc thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa các cấp theo danh mục TTHC được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/201931/10/2020trong hạn chưa hoàn thành
10
2.2Một số cơ quan còn giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn- Cấp tỉnh: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tư pháp
- Cấp huyện: Đăk Hà, TP. Kon Tum.
Các cơ quan, đơn vị tăng cường ứng dụng CNTT, sử dụng Hệ thống một cửa điện tử trong giải quyết TTHC để rút ngắn thời gian giải quyết cho cá nhân, tổ chứcTheo thời hạn từng hồ sơ TTHC
11
3Chỉ số "Cải cách tổ chức bộ máy hành chính"
12
3.1Cơ cấu số lượng lãnh đạo tại một số phòng thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và một số phòng thuộc UBND cấp huyện không bảo đảm tiêu chí chấm điểm của Bộ Nội vụ (Bộ Nội vụ đặt ra yêu cầu số lượng lãnh đạo, quản lý của các tổ chức nêu trên phải ít hơn so với số lượng công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý)Hầu hết các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện đều không bảo đảm cơ cấu lãnh đạo cấp phòng theo yêu cầu của Bộ Nội vụ (đối với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thường rơi vào trường hợp Thanh tra sở; đối với các huyện, thành phố thường rơi vào Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Y tế).Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện rà soát, sắp xếp lại đội ngũ CBCC để bảo đảm cơ cấu lãnh đạo theo yêu cầu của Bộ Nội vụ30/10/2020trong hạn chưa hoàn thành
13
3.2Tỷ lệ giảm số lượng đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015 chưa đạt 10% theo yêu cầu (năm 2019 đạt 8,6%).Sở Nội vụSở Nội vụ tiếp tục tham mưu triển khai công tác tinh gọn bộ máy đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh theo các chương trình, kế hoạch đã ban hànhThường xuyên
14
3.3Tỷ lệ giảm biên chế hành chính so với năm 2015 chưa đạt 10% theo yêu cầu (năm 2019 đạt 8,5%)Sở Nội vụSở Nội vụ tiếp tục tham mưu triển khai công tác tinh giản biên chế theo các chương trình, kế hoạch đã ban hànhThường xuyên
15
3.4Không có tài liệu kiểm chứng việc xử lý các vấn đề về phân cấp phát hiện qua thanh tra, kiểm tra (Bộ Nội vụ yêu cầu sau thanh tra, kiểm tra phân cấp nếu có những tồn tại, hạn chế thể hiện trong kết luận/văn bản chỉ đạo thì phải có văn bản chứng minh các tồn tại, hạn chế đã được xử lý hoặc đang được xử lý).- Sở Kế hoạch và Đầu tư (phân cấp về quản lý đầu tư)
- Sở Nội vụ (phân cấp về quản lý công vụ, cán bộ, công chức, viên chức)
- Sở Tài nguyên và Môi trường (phân cấp về quản lý đất đai)
- Sở Tài chính (phân cấp về quản lý ngân sách nhà nước; thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp)
Các sở Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính thực hiện đầy đủ công tác thanh tra, kiểm tra phân cấp theo quy định. Sau thanh tra, kiểm tra phân cấp nếu có những tồn tại, hạn chế thể hiện trong kết luận/văn bản chỉ đạo thì phải có văn bản chứng minh các tồn tại, hạn chế đã được xử lý31/12/2020trong hạn chưa hoàn thành
16
4Chỉ số "Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức"
17
4.1Năm 2019, tỉnh Kon Tum có lãnh đạo cấp sở, ngành, huyện và tương đương; lãnh đạo cấp phòng thuộc CQCM cấp tỉnh, UBND cấp huyện và tương đương bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.- Đơn vị có lãnh đạo cấp sở, ngành, huyện và tương đương bị kỷ luật: Sở Ngoại vụ.
- Đơn vị có lãnh đạo cấp phòng thuộc CQCM cấp tỉnh, UBND cấp huyện và tương đương bị kỷ luật: Sở Nội vụ.
Các cơ quan, đơn vị tăng cường quản lý đội ngũ CBCC thuộc phạm vi quản lý; có biện pháp, giải pháp ngăn ngừa vi phạm của CBCC đến mức phải xử lý kỷ luậtThường xuyên
18
4.2Mức độ hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức chưa đạt 100% (năm 2019 đạt 92,47%)Sở Nội vụSở Nội vụ tập trung triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo đúng tiến độ Kế hoạch31/12/2020trong hạn chưa hoàn thành
19
4.3Tỷ lệ đạt chuẩn của cán bộ cấp xã chưa đạt 100% (năm 2019, cán bộ đạt chuẩn là 86,4%)Đăk Glei (82,4%), Đăk Tô (83,6%), Đăk Hà (94%), Ia H’Drai (85%), Kon Plông (89,1%), Kon Rẫy (82,2%), TP. Kon Tum (91,5%), Ngọc Hồi (96,5%), Sa Thầy (89,4%), Tu Mơ Rông (57,5%)Các huyện, thành phố tiếp tục tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ cấp xã đi đào tạo, bồi dưỡng để đạt chuẩn theo quy địnhThường xuyên
20
4.4Tỷ lệ đạt chuẩn của công chức cấp xã chưa đạt 100% (năm 2019, công chức đạt chuẩn là 92,4%)Đăk Glei (98%), TP. Kon Tum (99%)Các huyện, thành phố tiếp tục tạo điều kiện cho đội ngũ công chức cấp xã đi đào tạo, bồi dưỡng để đạt chuẩn theo quy địnhThường xuyên
21
5Chỉ số "Cải cách tài chính công"
22
5.1Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước chưa đạt 90% theo yêu cầu (năm 2019 đạt 78,86%)Sở Tài chínhSở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp cụ thể để giải ngân vốn đầu tư công; bảo đảm đạt tối thiểu 90%31/12/2020trong hạn chưa hoàn thành
23
5.2Tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách chưa đạt 100% theo yêu cầu (năm 2019 đạt 83%)Sở Tài chínhSở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách; bảo đảm đạt tối thiểu 90%31/12/2020trong hạn chưa hoàn thành
24
5.3Chưa ban hành quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hìnhSở Tài chínhSở Tài chính khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình30/9/2020trong hạn chưa hoàn thành
25
5.4Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý chưa đạt 80% theo yêu cầu (năm 2019 đạt 67,28%)Sở Tài chínhSở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định; phấn đấu năm 2020 đạt 80%31/8/2020quá hạn chưa hoàn thànhSTC đã trình UBND tỉnh tại văn bản số 2436/STC-QLGCS ngày 06/7/2020
26
5.5Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp so với năm 2015 chưa đạt 10% theo yêu cầu (năm 2019 đạt 8,59%)Sở Tài chínhSở Tài chính tham mưu thực hiện cơ cấu chi NSNN theo hướng điều chỉnh giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên, tăng dần tỷ trọng chi đầu tư phát triển; sắp xếp lại nhiệm vụ chi cho phù hợp để đảm bảo hoàn thành mục tiêu giảm chi trực tiếp NSNN cho đơn vị sự nghiệp; phấn đấu năm 2020 đạt 9%31/12/2020trong hạn chưa hoàn thành
27
6Chỉ số "Hiện đại hóa nền hành chính"
28
6.1Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trong năm chưa đạt 50% theo yêu cầu (năm 2019 đạt 3,09%)Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnhCác sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến để cá nhân, tổ chức yên tâm sử dụng dịch vụ; chỉ đạo công chức Bộ phận Một cửa hướng dẫn, hỗ trợ các cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với cả hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa.
Văn phòng UBND tỉnh tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị; phấn đấu năm 2020 đạt 50%.
31/12/2020trong hạn chưa hoàn thành
29
7Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
30
7.1Mức độ thu hút đầu tư của tỉnh năm 2019 thấp hơn so với năm 2018Sở Kế hoạch và Đầu tưCác sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tăng cường thực hiện các nhiệm vụ thu hút đầu tư trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chủ trì, tham mưu triển khai các nhiệm vụ thu hút đầu tư theo các chương trình, kế hoạch của tỉnh; phấn đấu mức độ thu hút đầu tư năm sau cao hơn năm trước liền kề
31/12/2020trong hạn chưa hoàn thành
31
7.2Tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới trong năm chưa đạt 20% theo yêu cầu (năm 2019 đạt 11,72%)Sở Kế hoạch và Đầu tưSở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chủ trì, tham mưu triển khai các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; phấn đấu tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2020 bằng hoặc cao hơn so với tỷ lệ năm 2019.31/12/2020trong hạn chưa hoàn thành
32
7.3Thực hiện không đạt 01/13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do HĐND tỉnh giao (Chỉ tiêu về quy mô dân số chỉ đạt 543,3/547 nghìn người)Sở Kế hoạch và Đầu tưSở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, trình HĐND tỉnh Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội sát với điều kiện thực tế của tỉnh; thường xuyên tham mưu theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội do HĐND tỉnh giao; bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.31/12/2020trong hạn chưa hoàn thành
33
22
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...