การขอคืนเงินค่าสมัคร TCAS62 รอบที่ 3 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ADEIPQRS
1
ประทับเวลา
คำนำหน้า
ชื่อ - นามสกุล
มีความประสงค์ต้องการให้ ทปอ. ดำเนินงานคืนเงินผ่านช่องทาง (กรุณาเลือก 1 ช่องทาง)
ผลการพิจารณาสถานะการดำเนินการจำนวนเงินหมายเหตุ
2
9/7/2019, 17:18:53นายกติยวัตร ขันทะเนตร
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 22/7/2562
650
3
8/7/2019, 23:02:31นางสาวกมลวรรณ ปรีชาเวช
ขอรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 6 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
ไม่อนุมัติ-การสมัครสมบูรณ์ ทำการยืนยันสาขาและได้รับการประมวลผลการคัดเลือกฯ
4
7/7/2019, 13:37:27นางสาวกมลวรรณ สีหานาม
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
ไม่อนุมัติ-การสมัครสมบูรณ์ ทำการยืนยันสาขาและได้รับการประมวลผลการคัดเลือกฯ
5
5/7/2019, 22:22:56นายกลยุทธ ปักษีสิงห์
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
ไม่อนุมัติ-การสมัครสมบูรณ์ ทำการยืนยันสาขาและได้รับการประมวลผลการคัดเลือกฯ
6
5/7/2019, 17:32:03นางสาวกัญญาณัฐ สุขเจริญ
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
650
7
4/7/2019, 17:52:13นางสาวกัณฑิมา ณ เชียงใหม่
ขอรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 6 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
450
8
5/7/2019, 14:21:31นางสาวกัณสุมา เปียโชติ
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
650
9
6/7/2019, 18:55:59นายกันติทัต ทะแกล้วพันธุ์
ขอรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 6 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
ไม่อนุมัติ-การสมัครสมบูรณ์ ทำการยืนยันสาขาและได้รับการประมวลผลการคัดเลือกฯ
10
5/7/2019, 17:58:40นางสาวกาญจนาภรณ์ พรพัชรพิทูร
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
650
11
8/7/2019, 9:09:58นายกิตติพัฒน์ เลิกมงคลกุล
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
ไม่อนุมัติ
เอกสารที่แนบไม่ครบถ้วนตามที่ระบบกำหนด ไม่ได้แนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและบัญชีธนาคารไม่ใช่ชื่อของผู้สมัคร
12
8/7/2019, 20:44:13นายกิตติศักดิ์ เตชมหัทธนะ
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
650
13
10/7/2019, 9:37:11นางสาวเกตุญาดา สามสาลี
ขอรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 6 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
ไม่อนุมัติไม่แนบเอกสารสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
14
10/7/2019, 15:14:23นางสาวเกศินี โตกมลธรรม
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
ไม่อนุมัติ
ไม่แนบเอกสารสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร และเอกสารการโอนเงินที่แนบเป็นแบบสรุปบัญชีไม่สามารถดูตัวเลขได้ว่าเป็นจำนวนใด
15
7/7/2019, 21:33:40นางสาวเกษมณี รุ่งเรือง
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
550
16
5/7/2019, 20:31:15นางสาวจารวี จี๋จันทร์
ขอรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 6 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
450
17
6/7/2019, 20:47:37นางสาว
จินต์พัชรา วงศ์จินต์ศุจี
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
ไม่อนุมัติ-การสมัครสมบูรณ์ ทำการยืนยันสาขาและได้รับการประมวลผลการคัดเลือกฯ
18
5/7/2019, 16:58:12นายจิรวัฒน์ ตันสิงห์
ขอรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 6 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
550
19
5/7/2019, 15:37:25นางสาวจุฑามาศ ใจจุลละ
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
450
20
4/7/2019, 19:47:23นางสาวจุฬารัตน์ สิมมา
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
650
21
5/7/2019, 15:25:58นางสาวเจนจิรา มณีกันตา
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
550
22
10/7/2019, 22:56:54นางสาวชญานิศ ตาคำ
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 22/7/2562
650
23
4/7/2019, 19:45:44นางสาวชลธร ธนะโชติ
ขอรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 6 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
650
24
10/7/2019, 22:11:34นางสาวชลมาศ ทองทิพย์
ขอรับเงินสด โดยเดินทางมารับด้วยตนเอง ณ สำนักงานเลขาธิการ ทปอ. (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 4 และแนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 22/7/2562
650
25
7/7/2019, 19:10:58นางสาวชลิตา ทิมทอง
ขอรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 6 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
650
26
8/7/2019, 10:28:47นายชัชพงศ์ นิสกนิลกุล
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 22/7/2562
650
27
4/7/2019, 18:00:15นางสาวชุติกาญจน์ ใจเมือง
ขอรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 6 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
650
28
5/7/2019, 20:38:32นายไชยธรณ์ กาดำ
ขอรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 6 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
650
29
9/7/2019, 21:14:57นางสาวญานิกา ทองมูล
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
650
30
9/7/2019, 22:25:28นางสาวฐานมาศ ประทุมศิริ
ขอรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 6 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 22/7/2562
650
31
8/7/2019, 13:51:25นายณภัทร เรืองพงษ์
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 22/7/2562
650
32
5/7/2019, 13:33:05นางสาวณริศา วงษ์อนันต์
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
ไม่อนุมัติ
ไม่แนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
33
8/7/2019, 19:24:44นางสาวณัชชา โพธิ์งาม
ขอรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 6 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 22/7/2562
650
34
10/7/2019, 18:29:14นางสาวณัฏฐา เชื้อจาด
ขอรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 6 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
550
35
7/7/2019, 22:50:16นางสาวณัฐกานต์ คลองน้อย
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 22/7/2562
650
36
9/7/2019, 10:57:39นางสาวณัฐธิยา ลีละนันทชาติ
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
ไม่อนุมัติไม่แนบเอกสารสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
37
5/7/2019, 14:41:30นายณัฐพงษ์ แสงอินทร์
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
ไม่อนุมัติ-การสมัครสมบูรณ์ ทำการยืนยันสาขาและได้รับการประมวลผลการคัดเลือกฯ
38
4/7/2019, 22:03:55นายณัฐวัฒน์ โรจนาภิวัฒน์
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
550
39
5/7/2019, 18:40:18นายณัฐวุฒิ ขาววรรณา
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
650
40
5/7/2019, 19:48:02นายณัฐวุฒิ พ่วงภู่
ขอรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 6 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
650
41
7/7/2019, 17:39:08นางสาวณิชาภัทร แก้วนพรัตน์
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
ไม่อนุมัติไม่แนบเอกสารสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
42
8/7/2019, 16:38:34นายดนุชกร เมืองมา
ขอรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 6 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
ไม่อนุมัติ-การสมัครสมบูรณ์ ทำการยืนยันสาขาและได้รับการประมวลผลการคัดเลือกฯ
43
4/7/2019, 21:19:05นายทนุธรรม ชนม์ชูชาติ
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
450
44
9/7/2019, 11:28:31นางสาวธนพร ใจชอบ
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
450
45
6/7/2019, 10:17:34นายธนพร นุ่งเรืองสิน
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
550
46
8/7/2019, 10:38:01นายธนภัทร วิริยะศรานนท์
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
650
47
6/7/2019, 16:27:34นายธนวรรธ ทองมา
ขอรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 6 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
ไม่อนุมัติ
เอกสารที่แนบไม่ครบถ้วนตามที่ระบบกำหนด ไม่ได้แนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและบัญชีธนาคารไม่ใช่ชื่อของผู้สมัคร
48
4/7/2019, 16:56:59นายธนวัตน์ รุ่งรัตนพงษ์พร
ขอรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 6 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
ไม่อนุมัติ-การสมัครสมบูรณ์ ทำการยืนยันสาขาและได้รับการประมวลผลการคัดเลือกฯ
49
4/7/2019, 16:52:55นางสาวธนัชชา สัมโย
ขอรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 6 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
650
50
6/7/2019, 13:44:38นายธัชนนท์ ป้อมภู่
ขอรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 6 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
650
51
11/7/2019, 1:09:31นางสาวธันยพร ไผ่นอก
ขอรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 6 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
650
52
4/7/2019, 21:04:25นางสาวธีมาพร จันทร์ทิพย์
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
450
53
7/7/2019, 9:25:13นางสาวนพวรรณ บุญกำจัด
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
550
54
9/7/2019, 22:52:30นางสาวนภัสวรรณ ดาวมณี
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
650
55
8/7/2019, 12:03:09นางสาวนริศรา วารินทร์
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
ไม่อนุมัติไม่แนบเอกสารสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
56
8/7/2019, 7:44:46นางสาวนฤวรรณ พงศ์พฤฒิพันธ์
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
ไม่อนุมัติ-การสมัครสมบูรณ์ ทำการยืนยันสาขาและได้รับการประมวลผลการคัดเลือกฯ
57
6/7/2019, 17:48:24นางสาวนัทธมน แสงหิรัญชยานนท์
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
450
58
4/7/2019, 20:15:41นางสาว
นางสาวจามจุรี บุตรตะโคตร
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
550
59
8/7/2019, 19:25:06นางสาว
นางสาวธนิกา จงจินตนาการ
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
650
60
10/7/2019, 10:16:09นางสาวนางสาวนูรีฮัน สุลง
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 22/7/2562
650
61
5/7/2019, 13:08:36นางสาวนุชชนาถ ศรีวิเชียร
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
550
62
7/7/2019, 13:51:44นางสาวเนื้อทอง ดอกดวง
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 22/7/2562
650
63
11/7/2019, 15:57:55นางสาว
เบญจวรรณ ศรีปัญญาภิรัตน์
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 22/7/2562
650
64
5/7/2019, 16:12:23นางสาวปนัดดา คุณาปกรณ์
ขอรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 6 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
ไม่อนุมัติ-การสมัครสมบูรณ์ ทำการยืนยันสาขาและได้รับการประมวลผลการคัดเลือกฯ
65
5/7/2019, 12:09:29นางสาวปภัสสร อินทุเศรษฐ์
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
650
66
8/7/2019, 18:15:15นางสาวปรางวลัย วรรณศรี
ขอรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 6 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
450
67
6/7/2019, 13:05:04นางสาวปารีณา โรจน์อนุสรณ์
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
650
68
10/7/2019, 13:45:52นางสาวปิยดา อูเซ็ง
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
350
69
6/7/2019, 11:13:11นายปิยวัฒน์ เหล่าชัย
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
ไม่อนุมัติ-การสมัครสมบูรณ์ ทำการยืนยันสาขาและได้รับการประมวลผลการคัดเลือกฯ
70
8/7/2019, 14:35:15นางสาวปุณยนุช สัตบุษ
ขอรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 6 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
ไม่อนุมัติไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการคืนเงิน เนื่องจากเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 2
71
8/7/2019, 14:05:00นายพงศกร จินดาพล
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
ไม่อนุมัติ-การสมัครสมบูรณ์ ทำการยืนยันสาขาและได้รับการประมวลผลการคัดเลือกฯ
72
11/7/2019, 15:15:33นางสาวพรสวรรค์ บัวบูชา
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
650
73
5/7/2019, 14:50:47นางสาวพิชญ์นรี แจ่มพงษ์
ขอรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 6 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
650
74
6/7/2019, 19:26:34นางสาวพิชญา เดชโฮม
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 22/7/2562
650
75
11/7/2019, 10:50:57นายพิชญุตม์ โสมะภีร์
ขอรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 6 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
650
76
6/7/2019, 22:13:50นางสาวพิมพ์นิภา จันต๊ะมงคล
ขอรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 6 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 22/7/2562
650
77
4/7/2019, 16:22:47นางสาวพีรญา สุรนิจ
ขอรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 6 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
ไม่อนุมัติ-การสมัครสมบูรณ์ ทำการยืนยันสาขาและได้รับการประมวลผลการคัดเลือกฯ
78
11/7/2019, 15:07:46นายภคณฐ พันธ์สืบ
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
ไม่อนุมัติแนบเอกสารไม่ถูกต้องตามที่กำหนด
79
9/7/2019, 8:30:25นางสาวภคนันท์ ลัคนานันทน์
ขอรับเงินสด โดยเดินทางมารับด้วยตนเอง ณ สำนักงานเลขาธิการ ทปอ. (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 4 และแนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
มารับ ณ สำนักงาน ทปอ. ได้ทันที
550
80
9/7/2019, 10:29:58นายภัทรพล อัศวจารุ
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
650
81
4/7/2019, 21:20:12นางสาวภาวีนา วงศ์ชัยสิริกุล
ขอรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 6 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
450
82
9/7/2019, 10:31:56นายภูริณัฐ นันตา
ขอรับเงินสด โดยเดินทางมารับด้วยตนเอง ณ สำนักงานเลขาธิการ ทปอ. (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 4 และแนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
มารับ ณ สำนักงาน ทปอ. ได้ทันที
650
83
6/7/2019, 17:46:20นายภูริเดช แซ่จิ้ว
ขอรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 6 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 ไม่สามารถสมัครรอบที่ 3 ได้
84
10/7/2019, 15:29:10นางสาวมาดีฮะห์ ตาเยะ
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
ไม่อนุมัติ
ไม่แนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
85
6/7/2019, 11:42:50นางสาวมาริสา เรืองวงษ์
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 23/7/2562
650
86
6/7/2019, 14:30:04นางสาวมาเรียม กาฮง
ขอรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 6 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
ไม่อนุมัติเลขที่บัญชีที่ให้โอน ไม่ใช่หมายเลขบัญชีของผู้สมัคร
87
5/7/2019, 14:56:26นางสาวมุกอักษร เกิดน้อย
ขอรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 6 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
650
88
10/7/2019, 9:30:35นายเมธัส สุขน
ขอรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 6 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 22/7/2562
650
89
6/7/2019, 11:23:29นางสาวยูลฟาร์ ยีอูดิง
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
450
90
11/7/2019, 13:28:49นางสาวรมิดา ก๋อยสุวรรณ
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
650
91
5/7/2019, 14:06:07นางสาวรัยยาน หามะ
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
ไม่อนุมัติ-การสมัครสมบูรณ์ ทำการยืนยันสาขาและได้รับการประมวลผลการคัดเลือกฯ
92
11/7/2019, 15:43:00นางสาวรุวัยดา แดงหนำ
ขอรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 6 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 22/7/2562
650
93
10/7/2019, 11:46:32นายเรือรบ ปภัสสรากาญจน์
ขอรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 6 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
250
94
7/7/2019, 12:13:44นางสาวลลิตา สุขเศวต
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
650
95
8/7/2019, 16:38:00นายวราวุฒิ แซ่กัว
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
ไม่อนุมัติ-การสมัครสมบูรณ์ ทำการยืนยันสาขาและได้รับการประมวลผลการคัดเลือกฯ
96
10/7/2019, 13:56:34นางสาววรีนิภา คังกัน
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
550
97
5/7/2019, 13:43:55นาย
วิชชากร ศรีวิริยะจันทร์
ขอรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 6 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
450
98
4/7/2019, 20:30:36นางสาววิชญาดา มงคล
ขอรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 6 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 19/7/2562
650
99
5/7/2019, 14:20:56นางสาววิภวานี แสงโพลง
ขอรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 6 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
ไม่อนุมัติการสมัครสมบูรณ์ ทำการยืนยันสาขาและได้รับการประมวลผลการคัดเลือกฯ
100
8/7/2019, 21:13:07นางสาววิไลวรรณ ม่วงไม้
ขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ 5 และ แนบเอกสาร ส่วนที่ 7)
อนุมัติ
คืนเงินเรียบร้อยแล้ว 22/7/2562
650
Loading...