รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อครูผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาก่อนเเต่งตั้งให้มีเเละเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
2
รุ่นที่ 90 ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2561
3
หน่วยพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
ห้อง 1
5
ลำดับ
ชื่อ-สกุลโรงเรียนสังกัด
6
1นางนรเศรษฐ์ โสขวัญฟ้าบ้านทุ่งใหญ่สพป.4 ขอนแก่น
7
2นางสาววัลณภา โกสุมารทรายทองวิทยาสพม.27 ร้อยเอ็ด
8
3นางสายอรุณ อุณาศรีบ้านโคกสำราญพรสวรรค์บึงกาฬ
9
4นางทัศนีวรรณ ซอสุพัฒน์บ้านหนองหว้าโนนทองสพป.1 มหาสารคาม
10
5นางสุกัญญา เกษมเศรษฐชุมชนนาจารย์วิทยาสพป.1 กาฬสินธุ์
11
6นางสาววราพร จำปามูลบ้านห้วยแคนโนนสูงสพป.3 มหาสารคาม
12
7นางสาวรัตนพร คุ้มแวงบ้านห้วยแคนโนนสูงสพป.3 มหาสารคาม
13
8นายจิระ ราชธิสารศรีกระนวนวิทยาคมสพม.25 ขอนแก่น
14
9นางธัญลักษณ์ องอาจบ้านโคกสวางสพป.1 บึงกาฬ
15
10นางสาวพรพิมล คำมะยอมบ้านหนองแวงใหญ่สพป.3 ร้อยเอ้ด
16
11นายวิชิต ชัยวงษ์ภุเขียวสพม.30 ชัยภูมิ
17
12นางจรินทร์รัตน์ สิทธิบ้านหมากแข้งสพป.1 อุดรธานี
18
13นางสาวคมขำ คำม่วงบ้านหมากแข้งสพป.1 อุดรธานี
19
14นางกุลธิดา ศรีมามาศดงน้อยวิทยาสพป.1 กาฬสินธุ์
20
15นางเบญจมาศ จรบุรมณ์โพนทองพัฒนาวิทยาสพม.27 ร้อยเอ็ด
21
16นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โพนทองพัฒนาวิทยาสพม.27 ร้อยเอ็ด
22
17นางสาวกรรณิการ์ สิทธิไทรนงน์ตุรคามรังสรรค์สพป.5 ขอนแก่น
23
18นางสาวสายใหม โคตรนาราบ้านฉนวนสพป.2 ชัยภูมิ
24
19นางสาวนิภากร ดันสูงเนินบ้านฉนวนสพป.2 ชัยภูมิ
25
20นางสาวเสาวนี พลขันธ์บ้านดอนยานางสพป.3 สกลนคร
26
21นางสาวกฤษณา เครือเพียกุลโพธิ์ตากพิทยาคมสพม.21 หนองคาย
27
22นางกันธิมา คำภูแก้วโพธิ์ตากพิทยาคมสพม.21 หนองคาย
28
23นางสาวอุไรรัตน์ ภูคงคาหนองสางวิทยาคมสพป.2 กาฬสินธุ์
29
24นางสาวเสาวลักษณ์ บุญรักษาบ้านบึงโนสพป.2 สกลนคร
30
25นายบุญหลาย คำผงบ้านบึงโนสพป.2 สกลนคร
31
26นางกมลชนก พันธุ์โสภณอุดรพัฒนาการสพม.20 อุดรธานี
32
27นางเยาวลักษณ์ โคตรสมบูรณ์อุดรพัฒนาการสพม.20 อุดรธานี
33
28นายไตรนาถ โพธิรุกข์บ้านนาสีนวนสพป.5 ขอนแก่น
34
29นางเสาวนีย์ จันทร์ดีบ้านโนนลานสพป.5 ขอนแก่น
35
30นางสาวทิพาพร สุโพธิ์คำโนนแดงวิทยาคมสพม.26 มหาสารคาม
36
31นายกำธร ชาติดวงผจญหัวฝายโนนสะอาดวิทยาสพป.2 ขอนแก่น
37
32นายราชัญ มาตย์เทพโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยาสพป.4 อุดรธานี
38
33นายสายัณห์ ศรีกุฏสระขุดดงสำราญวิทยาสพป.2 สุรินทร์
39
34นายยุทธชัย ศรบุญลา
ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สพม.26 มหาสารคาม
40
35นางสุดสาคร จันทะบูรณ์บ้านโนนรังสพป.2 มหาสารคาม
41
36นางสาวมัทรี คำครณ์บ้านเทียพานโนนสวรรค์สพป.4 ขอนแก่น
42
37นางกฤติกา โสมศรีบ้านหนองหญ้าข้าวนกสพป.2 ชัยภูมิ
43
38นายตระกูล นามวงษาบ้านหนองโองสพป.4 ขอนแก่น
44
39นายพสธร เพ็ชรแก่นกุดดู่พิทยาคม
สพม.19 หนองบัวลำภู
45
40นางอุทัยวรรณ บาคาลชุมชนนาทมโคกกล่องสพป.3 ร้อยเอ็ด
46
41นายณัฐนันท์ ธนัทพิพัฒน์กุลชุมชนดูนสาดสพป.4 ขนแก่น
47
42นางเบญจมาศ คำดอกรับโนนอุดมสะอาดวิทยาสพป.5 ขอนแก่น
48
43นางมาลินี อุดมพันธ์วัดบ้านกรชายสพป.1 บุรีรัมย์
49
44นางสาวณฐภรรท ระวิชัยบ้านไร่สุขสันต์บึงกาฬ
50
45นายเอนก คุณสมบัติประสานมิตรวิทยาบึงกาฬ
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
รุ่น 90 ห้อง 1
รุ่น 90 ห้อง 2
รุ่น 90 ห้อง 3
 
 
Main menu