แบบเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 (งานแผนงาน)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
แบบบันทึกเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขและเขต ประจำปีงบประมาณ 2557
2
3
ลำดับตัวชี้วัดเกณฑ์เป้าหมายหน่วยนับผลการดำเนินงานแนวทางการประเมินแหล่งที่มาข้อมูล
4
ตคพยธครวม3ด.มคกพมีครวม6ด.เมยพคมิยรวม9ด.กคสคกยรวม12ด
5
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย
6
กลุ่มวัยเด็กปฐมวัย (0 – 5 ปี) / สตรี
7
1อัตราส่วนมารดาตาย
ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
ต่อแสนการเกิดมีชีพ#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!A = จำนวนมารดาตายระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด 42 วัน(จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องจากการตั้งครรภ์หรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์และคลอด)ในช่วงเวลาที่กำหนดฐานข้อมูลการตาย
8
1) จำนวนมารดาตายระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด 42 วันราย0000B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
9
2) จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกันราย0000(A/B) x 100,000
10
2
ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ80ร้อยละ#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
A = จำนวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี ที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์และมีพัฒนาการปกติในช่วงเวลาที่กำหนด (สุ่มตรวจครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม /สุ่มตรวจครั้งที่ 2 เดือนกันยายน)
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
11
1) จำนวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี ที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์และมีพัฒนาการปกติในช่วงเวลาที่กำหนด ราย0000B = จำนวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี ที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
12
2) จำนวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี ที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกันราย0000(A/B) x 100
13
3อัตราทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจน (Birth asphyxia) (ตัวชี้วัดเขต)ไม่เกิน 25 ต่อพันการเกิดมีชีพอัตรา:1000เกิดมีชีพ#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!A = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ ที่มีคะแนน Apgar Score ที่ 1 นาที น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7
รายงานการเกิด
14
A = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ ที่มีคะแนน Apgar Score ที่ 1 นาที น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7รายB = จำนวนทารกเกิดมีชีพทั้งหมด
15
B = จำนวนทารกเกิดมีชีพทั้งหมดราย(A/B)X1,000
16
4 ร้อยละเด็กแรกเกิด – 5 ปี มีพัฒนาการไม่สมวัยได้รับการดูแลติดตาม(ตัวชี้วัดเขต)(มีทะเบียนรายชื่อเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย)ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ร้อยละ#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!A = จำนวนเด็กแรกเกิดจนถึง 5 ปี ที่มีพัฒนาการไม่สมวัย และได้รับการดูแลติดตามทั้งหมด
17
A = จำนวนเด็กแรกเกิดจนถึง 5 ปี ที่มีพัฒนาการไม่สมวัย และได้รับการดูแลติดตามทั้งหมดรายB = จำนวนเด็กแรกเกิดจนถึง 5 ปี ที่มีพัฒนาการไม่สมวัยทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
18
B = จำนวนเด็กแรกเกิดจนถึง 5 ปี ที่มีพัฒนาการไม่สมวัยทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกันราย(A/B)X100
19
กลุ่มเด็กวัยเรียน (5 – 14 ปี)
20
5
ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะอ้วน (ไม่เกินร้อยละ 15)
ไม่เกินร้อยละ15ร้อยละ#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!A=จำนวนเด็กอายุ 6-12 ปี ที่มีภาวะอ้วน (เริ่มอ้วน + อ้วน)ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
21
1) จำนวนเด็กอายุ 6-12 ปี ที่มีภาวะอ้วน (เริ่มอ้วน + อ้วน)
รายB=จำนวนเด็กอายุ 6-12 ปี ที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
22
2) จำนวนเด็กอายุ 6-12 ปี ที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมดราย(A/B) x 100
23
6เด็กไทยมีความฉลาดทางสติปัญญาเฉลี่ย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100ร้อยละ#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!A = จำนวนเด็กนักเรียนไทยที่มีความฉลาดทางสติปัญญาไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานการสำรวจระดับสติปัญญาเด็กปี 2559
24
1) จำนวนเด็กนักเรียนไทยที่มีความฉลาดทางสติปัญญาไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
รายB = จำนวนเด็กนักเรียนไทยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของการสำรวจในปี 2559
25
2) จำนวนเด็กนักเรียนไทยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของการสำรวจในปี 2559ราย(A/B) x 100
26
กลุ่มเด็กวัยรุ่น/นักศึกษา (15-21 ปี)
27
7อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15 – 19 ปี ไม่เกิน 50 ต่อต่อ ปชก.หญิงอายุ15-19 ปีพันคน#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!A = จำนวนการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 15 – 19 ปี (จากทะเบียนเกิด) ฐานข้อมูลการเกิดทะเบียนราษฎร์
28
1) จำนวนการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 15 – 19 ปี (จากทะเบียนเกิด) หญิงอายุ 15 – 19 ปีพันคนรายB = จำนวนหญิงอายุ 15 – 19 ปี ทั้งหมด (จำนวนประชากรกลางปีจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์)
29
2) จำนวนหญิงอายุ 15 – 19 ปี ทั้งหมด (จำนวนประชากรกลางปีจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์)ราย(A/B) X 1,000
30
8ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15 – 19 ปี ไม่เกินร้อยละ13ร้อยละ#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!A = จำนวนผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อายุ 15 - 19 ปี ในพื้นที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31
1) จำนวนผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อายุ 15 - 19 ปี ในพื้นที่ รายB = จำนวนประชากรอายุ 15 - 19 ปีทั้งหมดในพื้นที่
32
2) จำนวนประชากรอายุ 15 - 19 ปีทั้งหมดในพื้นที่ราย(A/B) X 100
33
กลุ่มวัยทำงาน (15 – 59 ปี)
34
9อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 20 ต่อประชากรแสนคนต่อแสนประชากร#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!A=จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมด (V01-V89) ปี 2557ฐานข้อมูลมรณบัตรทะเบียนราษฎร์
35
จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมด (V01-V89) ปี 2557
B=จำนวนประชากรกลางปี 2557
36
จำนวนประชากรกลางปี 2557(A/B) X 100,000(สนย.)
37
10อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ไม่เกิน 23 ต่อประชากรแสนคนต่อแสนประชากร#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!A= จำนวนการตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตามรหัส I20-I25ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์
38
1) จำนวนการตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตามรหัส I20-I25
รายB= จำนวนประชากรกลางปีในช่วงเวลาเดียวกัน(สนย)
39
2) จำนวนประชากรกลางปีในช่วงเวลาเดียวกัน
ราย(A/B)X 100,000
40
11หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก สามารป้องกัน secondary generation ได (ตัวชี้วัดเขต)ร้อยละ 80ร้อยละ#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
41
- จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก รอบปีงบประมาณ
หมู่
- จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก รอบปีงบประมาณ
42
- จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบผู้ป่วยSecondary generation คือ ผู้ป่วยใหม่ที่พบในช่วงเวลา 14-28 วันนับจากวันเริ่มป่วยของผู้ป่วยรายแรกในหมู่บ้าน/ชุมชน(Index case) รอบปีงบประมาณหมู่ - จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบผู้ป่วยSecondary generation คือ ผู้ป่วยใหม่ที่พบในช่วงเวลา 14-28 วันนับจากวันเริ่มป่วยของผู้ป่วยรายแรกในหมู่บ้าน/ชุมชน(Index case) รอบปีงบประมาณ
43
= จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบผู้ป่วยSecondary generation X 100
44
จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
45
12อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรคในทุกล่มวัยเพิ่มขึ้นจากเดิม (ตัวชี้วัดเขต)เพิ่มขึ้นร้อยละ 5#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
46
A - จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ที่ได้รับการรักษาหายและครบรวมกันรายA - จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ที่ได้รับการรักษาหายและครบรวมกัน
47
B - จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนรักษาในช่วงเวลาเดียวกันรายB - จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนรักษาในช่วงเวลาเดียวกัน
48
(A/B) X 100
49
กลุ่มผู้สูงอายุ(60 ปีขึ้นไป) และผู้พิการ
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล
50
13อัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ ปี2557ต่อแสนประชากร#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!รพศ./รพท./รพช./โรงพยาบาลเอกฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์
51
1) จำนวนการตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองตามรหัส I60-I69 อายุ 60 ปีขึ้นไป
ไม่เกิน 190 ต่อประชากรแสนคน
รายB= จำนวนประชากรกลางปีในช่วงเวาลาเดียวกันอายุ 60 ปีขึ้นไป(สนย.)
52
2) จำนวนประชากรกลางปีในช่วงเวาลาเดียวกันอายุ 60 ปีขึ้นไปราย(A/B) X100
53
14คนพิการทางการเคลื่อนไหว(ขาขาด)ได้รับบริการครบถ้วน ร้อยละ 100 ภายใน 3 ปีร้อยละ#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!A = จำนวนคนพิการขาขาดที่ได้รับบริการสสจ.
54
รายB = จำนวนคนพิการขาขาดทั้งหมด
55
ราย(A/B) X 100
56
15ร้อยละ 50 ของหมู่บ้านมีฐานข้อมูและระบบการดูแลผู้สูงอายุระดับหมู่บ้านอย่างเหมาะสม (ตัวชี้วัดเขต)ร้อยละ 50ร้อยละ#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!จำนวน รพ.สต.ที่มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุระดับหมู่บ้านจำแนกรายหมู่บ้านตามกลุ่มอายุ กลุ่มศักยภาพ ตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (ADL) X 100 / จำนวน รพ.สต.ทั้งหมด
57
จำนวน รพ.สต.ที่มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุระดับหมู่บ้านจำแนกรายหมู่บ้านตามกลุ่มอายุ กลุ่มศักยภาพ ตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันแห่ง
58
จำนวน รพ.สต.ทั้งหมดแห่ง
Loading...
Main menu