แบบรายงานข้อมูลห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCD
1
แบบรายงานข้อมูลห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558
2
3
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้รายงาน ...นายสุเพียร คำวงศ์...
4
5
รายการข้อมูล
หน่วยนับ
จำนวนร้อยละ
6
1. ส้วมสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ
7
- จำนวนแหล่งท่องเทียวของ กรมอุทยานฯ ทังหมดแห่ง0
8
- จำนวนส้วมสาธารณะที่ได้มาตรฐาน HASแห่ง00.00
9
2. ส้วมสาธารณะในสถานีบริการนำมันเชื้อเพลิง
10
- จำนวนสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงทั้งหมดแห่ง8
11
- จำนวนส้วมสาธารณะที่ได้มาตรฐาน HASแห่ง337.50
12
3. ส้วมสาธารณะในร้านอาหารที่ได้ มาตรฐาน CFGT
13
- จำนวนร้านอาหารที่ได้มาตรฐาน CFGT ทั้งหมดแห่ง41
14
- จำนวนส้วมสาธารณะที่1ได้มาตรฐาน HASแห่ง3790.24
15
4. ส้วมสาธารณะในตลาดสดน่าชื้อ
16
- จานวนตลาดสดน่าชื้อ ทั้งหมดแห่ง2
17
- จำนวนส้วมสาธารณะที่ได้มาตรฐาน HASแห่ง00.00
18
5. ส้วมสาธารณะในสถานที่ราชการ (ศาลากลาง ที่ว่าการอำเภอ เทศบาล สสอ.)
19
- จำนวนสถานที่ราชการ ทั้งหมดแห่ง6
20
- จำนวนส้วมสาธารณะที่ได้มาตรฐาน HASแห่ง233.33
21
6. ส้วมสาธารณะในสถานีขนส่ง (ทางบกและทางอากาศ)
22
- จำนวนสถานีขนส่ง (ทางบกและทางอากาศ) ทังหมดแห่ง1
23
- จำนวนส้วมสาธารณะที่ได้มาตรฐาน HASแห่ง00.00
24
7 ส้วมสาธารณะในสถานบริการสาธารณสุข
25
7.1 ส้วมสาธารณะในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
26
- จำนวนโรงพยาบาลทังหมดแห่ง1
27
- จำนวนส้วมสาธารณะที่ได้มาตรฐาน HASแห่ง1100.00
28
7.2 ส้วมสาธารณะในโรงพยาบาสส่งเสริมสุขภาพตำบล
29
- จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(สอ.)ทังหมดแห่ง27
30
- จำนวนส้วมสาธารณะที่ได้มาตรฐาน HASแห่ง27100.00
31
8. ส้วมสาธารณะในศาสนสถาน (วัดส่งเสริมสุขภาพ 5 มัสยิด 5 ฯลฯ)
32
- จำนวนศาสนสถาน ทังหมดแห่ง120
33
- จำนวนส้วมสาธารณะที่ได้มาตรฐาน HASแห่ง1310.83
34
รวมจำนวนส้วมทังหมดแห่ง206
35
รวมจำนวนส้วมสาธารณะที่ได้มาตรฐาน HASแห่ง8340.29
36
37
38
39
40
Loading...