ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Link to TabR1R2R3R4R5R6WinsATSS
2
1πŸ˜‘HH Mormon boyz dot comHHvs 🎭
159
vs 🚨
159
vs πŸ•Ά
153
vs πŸŒ‹
159
vs πŸ€“
155
vs 🌑
167
5158.67
3
2πŸŒ‹QDU Squeaky Water PumpQDUvs πŸ‘‚
153
vs πŸ•Ά
158
vs 🌑
165
vs πŸ˜‘
160
vs 🌑
158
vs πŸ€“
157
5158.5
4
3🌑Unseasoned boiled steak with BBQ saUWOvs 😬
157
vs πŸ€“
155
vs πŸŒ‹
162
vs πŸ‘‚
159
vs πŸŒ‹
160
vs πŸ˜‘
164
4159.5
5
4😬QDU Fire Apparatus and TractorQDUvs 🌑
154
vs 🧼
155
vs 🎭
151
vs 🚨
155
vs πŸ’‘
157
vs πŸ•Ά
155
4154.5
6
5πŸ€“QDU Chicken CoopQDUvs πŸ’‘
152
vs 🌑
153
vs πŸ‘‚
157
vs πŸ’‘
157
vs πŸ˜‘
154
vs πŸŒ‹
154
3154.5
7
6πŸ˜“Sass is 75% "s"UWOvs πŸ•Ά
153
vs πŸ’‘
155
vs 🧼
151
vs 🎭
151
vs 🧼
157
vs πŸ‘‚
159
3154.33
8
7πŸ•ΆHH Starving artistsHHvs πŸ˜“
155
vs πŸŒ‹
155
vs πŸ˜‘
150
vs 🧼
156
vs πŸ‘‚
155
vs 😬
154
3154.17
9
8🎭HH God of destructionHHvs πŸ˜‘
154
vs πŸ‘‚
154
vs 😬
153
vs πŸ˜“
150
vs 🚨
152
vs πŸ’‘
158
3153.5
10
9=🧼QDU Woman ScreamingQDUvs 🚨
149
vs 😬
152
vs πŸ˜“
153
vs πŸ•Ά
153
vs πŸ˜“
154
vs 🚨
151
2152
11
9=πŸ’‘QDU Rooster Crows Three TimesQDUvs πŸ€“
150
vs πŸ˜“
156
vs 🚨
152
vs πŸ€“
149
vs 😬
153
vs 🎭
152
2152
12
11πŸ‘‚HH They can't take away our wombsHHvs πŸŒ‹
149
vs 🎭
156
vs πŸ€“
156
vs 🌑
152
vs πŸ•Ά
152
vs πŸ˜“
152
1152.83
13
12🚨30 mL Erlenmeyer Flask πŸ§ͺUWOvs 🧼
152
vs πŸ˜‘
150
vs πŸ’‘
146
vs 😬
151
vs 🎭
150
vs 🧼
150
1149.83
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100