ขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน ปกศ 61เรียงคณะ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและทวบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สกอ.
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 (สามารถเป็น กก.ประเมิน ระดับหลักสูตรได้)
2
ลำดับ
เข้าอบรมรุ่น
ชื่อ - นามสกุลสังกัด คณะวิชาโทรศัพท์E-mail
3
1รุ่นที่ 1ผศ.ดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณคณะเกษตร089-690-6208agrstsw@ku.ac.th
4
2รุ่นที่ 1อ.ดร.ศรันยา เผือกผ่องคณะเกษตร081-566-5333agrsyp@ku.ac.th
5
3รุ่นที่ 1อ.ดร.
ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร
คณะเกษตร089-110-6299techaboy@yahoo.com
6
4รุ่นที่ 1อ.ดร.
ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
คณะเกษตร081-929-1474, 088-264-9088agrsspp@ku.ac.th,
sasi_ph@yahoo.com
7
5รุ่นที่ 1ผศ.ดร.ทิพวรรณ ดวงปัญญาคณะเกษตร098-829-9113agrtwd@ku.ac.th
8
6รุ่นที่ 1ผศ.ดร.น้องนุช ศิริวงศ์คณะเกษตร081-923-3910nongnuch.si@ku.th
9
7รุ่นที่ 1ผศ.ดร.วิริยา ลุ้งใหญ่คณะเกษตร083-061-5459agrwyl@ku.ac.th
10
8รุ่นที่ 2ผศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทรคณะเกษตร081-922-4525agrspks@ku.ac.th
11
9รุ่นที่ 2ผศ.ดร.เนตรนภิส เขียวขำคณะเกษตร094-941-8996agrnpk@ku.ac.th
12
10รุ่นที่ 2ผศ.ดร.อรอุมา เพียซ้ายคณะเกษตร084-699-6871agromj@ku.ac.th
13
11รุ่นที่ 2รศ.ดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณคณะเกษตร094-409-5914agrsuk@ku.ac.th
14
12รุ่นที่ 2อ.ดร.ติยากร ฉัตรนภารัตน์คณะเกษตร099-651-9248fagrtkc@ku.ac.th
15
13รุ่นที่ 2ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรืองคณะเกษตร096-895-1142agrskr@ku.ac.th
16
14รุ่นที่ 2อ.ดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์คณะเกษตร096-235-5488agrscar@ku.ac.th
17
15รุ่นที่ 2อ.ดร.รัชฎาวรรณ​ เงินกลั่นคณะเกษตร087-540-8448ngernklun@yahoo.com
18
16รุ่นที่ 3รศ.ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์คณะเกษตร081-901-2930agrsuw@ku.ac.th
19
17รุ่นที่ 3อ.ดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์คณะเกษตร081-661-3946agrrss@ku.ac.th
20
18รุ่นที่ 3ผศ.ดร.พิจิตรา แก้วสอนคณะเกษตร089-949-3929pichittra.k@ku.th
21
19รุ่นที่ 3ผศ.ดร.สุขุมาลย์ เลิศมงคลคณะเกษตร089-697-3423agrsm@l ku. ac. th
22
20รุ่นที่ 3อ.ดร.ปริยานุช จุลกะคณะเกษตร081-906-5680pariyanuj.c@ku.ac.th
23
21รุ่นที่ 3อ.ดร.ปัฐวิภา สงกุมารคณะเกษตร086-394-5367fagrpps@ku.ac.th
24
22รุ่นที่ 3ผศ.เบญญา มะโนชัยคณะเกษตร081-451-2606benya.m@ku.th
25
23รุ่นที่ 4ผศ.สุจิตตา เรืองรัศมีคณะเกษตร089-069-9595agrstrm@ku.ac.th
26
24รุ่นที่ 4อ.ดร.
รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม
คณะเกษตร084-005-8569agrrrp@ku.ac.th
27
25รุ่นที่ 4อ.ดร.เพชรดา ปินใจคณะเกษตร084-334-1122agrprj@ku.ac.th
28
26รุ่นที่ 2อ.ดร.ศิรินิตย์ ธารธาดาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์083-012-5188Sirinit.t@ku.th
29
27รุ่นที่ 2ผศ.ดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์089-111-0388cvtpmp@ku.ac.th
30
28รุ่นที่ 3ผศ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถวคณะเทคนิคการสัตวแพทย์089-706-4869cvtcns@ku.ac.th
31
29รุ่นที่ 3ผศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์086-359-2396cvtwnr@ku.ac.th
32
30รุ่นที่ 3ผศ.ดร.สมัคร สุจริตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์086-331-2996cvtsms@ku.ac.th
33
31รุ่นที่ 1ผศ.รสดา เวษฎาพันธุ์คณะเศรษฐศาสตร์081-917-0919rosadaves@gmail.com
34
32รุ่นที่ 1ผศ.ดร.ธนา สมพรเสริมคณะเศรษฐศาสตร์086-688-5428Thana.sompornserm@gmail.com
35
33รุ่นที่ 2รศ.ดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์คณะเศรษฐศาสตร์086-986-7282fecoret@ku.ac.th
36
34รุ่นที่ 2อ.ดร.
ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร
คณะเศรษฐศาสตร์089-456-1183saksitb@yahoo.com
37
35รุ่นที่ 4รศ.นงนุช อังยุรีกุลคณะเศรษฐศาสตร์081-949-5455feconna@ku.ac.th
38
36รุ่นที่ 4รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลินคณะเศรษฐศาสตร์081-921-7259saroj.aungsumalin@gmail.com
39
37รุ่นที่ 4ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่งคณะเศรษฐศาสตร์086-904-2780feconnm@ku.ac.th
40
38รุ่นที่ 3ผศ.ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา089-991-7996fecoscs@ku.ac.th
41
39รุ่นที่ 3อ.ชิราภรณ์ วงศ์แสนคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา081-489-5828Ch.wongsaen@gmail.com
42
40รุ่นที่ 3อ.ดร.วรยศ ละม้ายศรีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา087-138-4464warayost@gmail.com
43
41รุ่นที่ 4อ.ดร.นรารัก บุญญานามคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา089-531-2079noaratc@hotmail.com
44
42รุ่นที่ 1ผศ.ดร.ชื่นจิต แก้วกัญญาคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรO87-886-7798csncjk@ku.ac.th
45
43รุ่นที่ 4ผศ.ดร.
กรรณิการ์ วงษ์พาณิชย์
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร084-922-1777kannika_ku@yahoo.com
46
44รุ่นที่ 1อ.ดร.ยอดมนี​ เทพานนท์คณะบริหารธุรกิจ086-773-9113yodmanee.t@ku.th
47
45รุ่นที่ 1ผศ.กิริยา กุลชนะรัตน์คณะบริหารธุรกิจ081-371-7143kiriya.k@ku.th
48
46รุ่นที่ 1ผศ.ดร.อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์คณะบริหารธุรกิจ080-004-5115apichat.p@ku.th
49
47รุ่นที่ 1อ.ดร.
เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล
คณะบริหารธุรกิจ085-165-4611ekanong.t@ku.th
50
48รุ่นที่ 2ผศ.ดร.หฤทัย นำประเสริฐชัยคณะบริหารธุรกิจ081-820-8469haruthai.p@ku.th
51
49รุ่นที่ 3ผศ.สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพคณะบริหารธุรกิจ083-050-7961fbusswp@ku.ac.th
52
50รุ่นที่ 3ผศ.ดร.พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์คณะบริหารธุรกิจ081-817-1148fbuspwl@ku.ac.th
53
51รุ่นที่ 4อ.ณัฐกันย์ ชินนรานันทน์คณะบริหารธุรกิจ086-348-8396nadhakan@gmail.com
54
52รุ่นที่ 1รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์คณะประมง086-354-4596ffisspm@ku.ac.th
55
53รุ่นที่ 1ผศ.ดร.เมธี แก้วเนินคณะประมง081-904-0184ffismtk@ku.ac.th
56
54รุ่นที่ 2ผศ.ดร.จินตนา สและน้อยคณะประมง081-207-0050ffisjid@ku.ac.th
57
55รุ่นที่ 2ผศ.ดร.มณช์นิศาษ์​ ศรีสมวงศ์คณะประมง095-564-1105ffisjts@ku.ac.th
58
56รุ่นที่ 3อ.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์คณะประมง094-340-3335ffisntp@ku.ac.th
59
57รุ่นที่ 3อ.ดร.ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์คณะประมง095-062-4655ffissnw@ku.ac.th
60
58รุ่นที่ 3ผศ.ดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญคณะประมง095-110-4259ffisurnh@ku.ac.th
61
59รุ่นที่ 3อ.ดร.
เกรียงไกร สถาพรวานิชย์
คณะประมง086-812-9822ffiskks@ku.ac.th
62
60รุ่นที่ 3อ.ดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภาคณะประมง099-320-7766jitraporn133@gmail.com, ffisjpp@ku.ac.th
63
61รุ่นที่ 3อ.ดร.นภาขวัญ แหวนเพชรคณะประมง089-459-2113tearna@gmail.com
64
62รุ่นที่ 1รศ.ดร.ภาคภูมิ รัตนโรจนากุลคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ089-166-5366pewparkpoom@yahoo.com
65
63รุ่นที่ 1รศ.ดร.สร้อยสุดา ณ ระนองคณะมนุษยศาสตร์089-200-7254soysudan@gmail.com
66
64รุ่นที่ 1อ.ดร.ธวัชชัย ทะราศรีคณะมนุษยศาสตร์085-417-9999Fhumtct@ku.ac.th
67
65รุ่นที่ 1ผศ.วัฒนา อนันตผลคณะมนุษยศาสตร์081-208-0106fhumwna@gmail.com
68
66รุ่นที่ 1ผศ.ดร.ยุพกา ฟูกุชิม่าคณะมนุษยศาสตร์084-148-4362fhumykf@ku.ac.th
69
67รุ่นที่ 1อ.รัตนพล ชื่นค้าคณะมนุษยศาสตร์080-604-1031rattanaphon.arts@gmail.com
70
68รุ่นที่ 1ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญคณะมนุษยศาสตร์081-839-3653Lekwatchara@hotmail.com
71
69รุ่นที่ 3รศ.ดร.กนกพร นุ่มทองคณะมนุษยศาสตร์081-428-7868kanokporn.n@ku.th
72
70รุ่นที่ 3อ.ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์คณะมนุษยศาสตร์081-583-5927chatu_wits@hotmail.com
73
71รุ่นที่ 3อ.ดร.พิมณฑน์พัทธ์​ รอดทุกข์คณะมนุษยศาสตร์082-448-9444noo_jan@yahoo.com
74
72รุ่นที่ 3ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทันคณะมนุษยศาสตร์086-992-4416s_prasongthan@hotmail.com
75
73รุ่นที่ 3อ.ดร.สมาน แก้วเรืองคณะมนุษยศาสตร์089-056-2457fhumsmk@ku.ac.th
76
74รุ่นที่ 4ผศ.ดร.อุมาภรณ์ สังขมานคณะมนุษยศาสตร์085-910-0757fhumups@ku.ac.th
77
75รุ่นที่ 4ผศ.ภาคม บำรุงสุขคณะมนุษยศาสตร์089-521-8561patum0810@hotmail.com
78
76รุ่นที่ 4อ.ดร.ธันวพร เสรีชัยกุลคณะมนุษยศาสตร์086-622-5659thanwaporn@gmail.com
79
77รุ่นที่ 4อ.ดร.กฤตยา ณ หนองคายคณะมนุษยศาสตร์016-235-1936fhukyn@ku.ac.th
80
78รุ่นที่ 4อ.สุมิดา อังศวานนท์คณะมนุษยศาสตร์061-424-5644asumida@gmail.com
81
79รุ่นที่ 4รศ.ปราณี จงสุจริตธรรมคณะมนุษยศาสตร์089-482-4530pranee_90@hotmail.com
82
80รุ่นที่ 4อ.ดร.ดลฤทัย เจียรกุลคณะมนุษยศาสตร์081-400-6322memomay13@hotmail.com
83
81รุ่นที่ 4อ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์คณะมนุษยศาสตร์094-558-1219boonlertwi@windowslive.com
84
82รุ่นที่ 1รศ.ดร.รองลาภ สุขมาสรวงคณะวนศาสตร์081-785-3076mronglarp@gmail.com
85
83รุ่นที่ 1ผศ.ดร.วาทินี สวนผกาคณะวนศาสตร์081-971-9789wathinee.s@ku.ac.th
86
84รุ่นที่ 1ผศ.ดร.วัฒนชัย ตาเสนคณะวนศาสตร์092-280-5988fforwct@ku.ac.th
87
85รุ่นที่ 2อ.ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์คณะวนศาสตร์081-666-5261piyawat.d@ku.ac.th
88
86รุ่นที่ 2ผศ.ดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณคณะวนศาสตร์089-477-3504ffortrn@ku.ac.th
89
87รุ่นที่ 2ผศ.ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถานคณะวนศาสตร์084-936-6994fforssp@ku.ac.th
90
88รุ่นที่ 2ผศ.ดร.สุธีร์ ดวงใจคณะวนศาสตร์089-963-3001fforsud@ku.ac.th
91
89รุ่นที่ 2อ.ดร.
ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล
คณะวนศาสตร์099-050-3571fforlwr@ku.ac.th
92
90รุ่นที่ 2ผศ.ดร.รุ่งเรือง พูลศิริคณะวนศาสตร์089-985-7555fforrrp@ku.ac.th
93
91รุ่นที่ 3อ.ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระคณะวนศาสตร์095-513-3566Ffornrm@ku.ac.th
94
92รุ่นที่ 3ผศ.ดร.พิชิต สมบูรณ์คณะวนศาสตร์084-388-6249Phichit.S@ku.ac.th
95
93รุ่นที่ 3ผศ.ดร.สมนิมิตร พุกงามคณะวนศาสตร์085-120-0063fforsmp@ku.ac.th
96
94รุ่นที่ 4ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์คณะวนศาสตร์081-899-5643fforwca@ku.ac.th
97
95รุ่นที่ 4รศ.ดร.วิพักตร์ จินตนาคณะวนศาสตร์081-909-4885fforvij@ku.ac.th
98
96รุ่นที่ 3อ.
สิทธิกานต์ เบ็ญจสุพัฒนนันท์
คณะวิทยาการจัดการ084-438-3990sitthikarn.b@ku.th
99
97รุ่นที่ 1รศ.ดร.สุรศักดิ์ เชียงกาคณะวิทยาศาสตร์087-717-2486fscissc@ku.ac.th
100
98รุ่นที่ 1รศ.ดร.อภิญญา หิรัญวงษ์คณะวิทยาศาสตร์089-587-2820fsciaph@ku.ac.th
Loading...