ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBH
1
ประทับเวลาคะแนนชื่อชุด
Q51. การตัดสินให้ระดับผลการเรียนการอ่าน การคิด การวิเคราะห์และเขียน คือข้อใด
Q52. ปรัชญาการศึกษานํามาใช้ประโยชน์โดยตรงในข้อใด
Q53. “เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครู” ความมุ่งหมายของการวิจัย นี้ ควรใช้สถิติข้อใดในการนําเสนอ
Q54. ข้อใดคือ dependent variable ในทางวิจัย
Q55. การจัดหาทุนการศึกษาให้เด็กเป็นการบริการด้านใด
Q56. ครอบครัวที่ประสงค์จะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องยื่นคําขออนุญาตต่อผู้ใด
Q57. การประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทราบตามข้อใด
Q58. ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อใด
Q59. กรณีที่ข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการได้สํารองจ่ายเงินไป โดยได้รับใบเสร็จรับเงินมา แล้วแต่เกิดสูญหาย ให้ใช้หลักฐานใดมาประกอบการขอเบิกเงินจากส่วนราชการ
Q60. ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาถ้าภายในโรงเรียนที่ท่านบริหารอยู่มีบุคลากรส่วนใหญ่เข้าข่ายลักษณะ ตามทฤษฎี Y ของ McGregor ท่านจะนําหลักการบริหารแบบใดมาใช้จึงจะเกิดผลดีที่สุด
Q61. ข้อมูลที่มีคําสั่งมิให้มีการเปิดเผยจนกว่ามีอายุการเก็บครบ 20 ปี แต่หน่วยงานรัฐเห็นว่ายังไม่ควร เปิดเผยต้องขอขยายเวลาส่งเก็บรักษา โดยขยายเวลาไม่เกินคราวละกี่ปี
Q62. ลาป่วย 15 วัน ลากิจ 7 วัน ลาคลอด 90 วัน ถ้าท่านเป็นผู้อํานวยการ ท่านจะเลื่อน เงินเดือนหรือไม่
Q63. ผู้อํานวยการโรงเรียนกล่าวกับครูสมเพชรว่า “เพราะคุณมันไม่เอาไหนจึงได้แค่นี้ ไม่ยอมพัฒนาตนเอง ไม่ได้ดีกับเขาหรอก” ผู้อํานวยการโรงเรียนทําผิดจรรยาบรรณข้อใด
Q64. ข้อใดไม่ใช่ภาคี 4 ฝ่าย ตามโครงการเรียนดี เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพตามแนวนโยบาย
Q65. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบในการพิจารณาว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
Q66. สถานศึกษามีความจําเป็นต้องปิดสถานศึกษาจํานวน 9 วัน ใครเป็นผู้มีอํานาจในการอนุญาต
Q67. ข้อคํานึงในการลงโทษนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตรงกับข้อใด
Q68. ครูทุจริตเงินอาหารกลางวัน เป็นเหตุให้นักเรียนไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันจํานวน 1 ปี การศึกษา ผู้ใดเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
Q69. ต่อไปนี้ข้อใดไม่ถูกต้อง
Q70. ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตําแหน่ง ข้าราชการครู วิทยฐานะชํานาญการ ในสถานศึกษาคือข้อใด
Q71. คณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงต้องดําเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในเวลากี่วัน
Q72. ข้อใดคือเกณฑ์ในการพิจารณาการจัดลําดับความอาวุโสในวงราชการเป็นลําดับแรก
Q73. ข้อใดคือเกณฑ์การมาทํางานสายเนื่อง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
Q74. ผู้บริหารสถานศึกษาจะพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีครูผู้ช่วย การพัฒนาก่อน มอบหมายท่านจะดําเนินการตามข้อใดเป็นอันดับแรก
Q75. การส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนทําได้อย่างไร
Q76. เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงอะไร
Q77. การที่คณะกรรมการสถานศึกษามีการจัดประชุมอย่างสม่ําเสมอ และนําผลการประชุมไปปฏิบัติโดย นําไปกําหนดทิศทางและการบริหารโรงเรียน จัดว่าสถานศึกษานั้นมีการบริหารงานอย่างไร
Q78. ข้อใดไม่สอดคล้องกับ “ศูนย์การเรียน”
Q79. องค์ประกอบของระบบประกันคุณภาพการศึกษามีอะไรบ้าง
Q80. ข้อใดไม่ใช่แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
Q81. ใครเป็นผู้มีอํานาจในการพิจารณาพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ในสถานศึกษาอื่น นอกจากสถานศึกษา ที่เปิดสอนเฉพาะคนพิการ ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษที่ปฏิบัติหน้าที่ สอนคนพิการ
Q82. บุคคลกลุ่มใดที่ไม่สอดคล้องกับการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ
Q83. ผู้ใดมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการวิจัยและพัฒนาการผลิต และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
Q84. การมอบอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการสถานศึกษาให้คํานึงถึงข้อใดเป็นพิเศษ
Q85. ผู้อํานวยการโรงเรียนอาจมอบอํานาจให้รองผู้อํานวยการโรงเรียนปฏิบัติราชการแทนเป็นบางเรื่องได้ นั้น ให้เป็นไปตามระเบียบตามข้อใด ?
Q86. การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมายใด
Q87. ข้อใดกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของคุรุสภาไม่ถูกต้อง ?
Q88. ข้อใดกล่าวถึงอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภาไม่ถูกต้อง
Q89. ใครไม่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
Q90. ในกรณีที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของคุรุสภา แล้วให้ดําเนินการรายงานให้ผู้ใดทราบ
Q91. บุคคลต่อไปนี้หากยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะต้องผ่านการทดสอบและประเมินความรู้ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภากําหนด
Q92. หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์ได้แก่ผู้ใดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นหรือผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชู เกียรติต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ใด
Q93. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษากรณีใดลาไปนําเสนองานวิจัยต่างประเทศ ให้ผู้ใดเป็นคนอนุญาตการไปปฏิบัติราชการครั้งนี้
Q94 ครูนารี วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ประสงค์จะลาออกจากราชการ จะมีผลเมื่อใด
Q95. การทุจริตเงินอาหารกลางวัน เป็นการกระทําผิดข้อกําหนดทางวินัยด้านใดมากที่สุด
Q96. “ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้” สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
Q97. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองสามารถบังคับใช้ในกรณีใดดังต่อไปนี้
Q98. คําสั่งทางการปกครองสามารถอุทธรณ์ได้ในข้อใด
Q99. ข้อใดกล่าวถึงองค์ประกอบของคําสั่งทางปกครองที่ทําเป็นหนังสือไม่ถูกต้อง
Q100. ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองใดที่ไม่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองเป็นการ เฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งทางปกครองภายในกี่วัน
2
21/2/2021, 15:22:4722 / 50หลวง
ชุดที่ 2 การบริหารงานในหน้าที่
ค. ดีเยี่ยม ดี ผ่านและ ไม่ผ่าน
ค. กําหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของการศึกษา
ข. การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ข. วิธีสอนโดยใช้กระบวบการกลุ่มสัมพันธ์และการสอนแบบปกติ
ข. การให้คําปรึกษา
ค. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ค. ก่อนเด็กเข้าเรียน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ค. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ก. ใบสําคัญรับเงิน
ค. ให้มีส่วนร่วมในการบริหาร
ข. 5 ปี
ค. เลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมิน
ข. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพ
ค. ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา
ก. เกียรติ์ของข้าราชการ
ค. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. อายุของนักเรียน
ก. ผู้อํานวยการโรงเรียน
ข. การทําทัณฑ์บนเป็นการลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง
ข. ผอ.สพท. โดยความเห็นชอบของ กศจ.
ก. 90 วันก. วิทยฐานะ
ก. มาทํางานสายเกิน 6 ครั้ง
ข. ผู้บริหารสถานศึกษาแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการ ก่อนมอบหมายงาน
ก. จัดเวทีชุมชนแลกเปลี่ยนปราชญ์ชาวบ้าน
ข. การดํารงชีวิตอยู่อย่างพออยู่พอกิน
ก. มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
ค. สถาบันศาสนา
ข. การกําหนดกระบวนการ การประเมินคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ
ก. สวนสนุกดรีมเวิลล์
ค.ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53
ก. เด็กด้อยโอกาส
ข. กระทรวงศึกษาธิการ
ข. ความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้
ก. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ข. กฎกระทรวง
ค. การกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ
ข. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ก. ผู้แทน กพฐ.ค. คณะรัฐมนตรี
ข. ผู้ที่เป็นชาวต่างประเทศ
ค. กพร.ค. เลขาธิการ กพฐ.
ค. ศึกษาธิการจังหวัด อนุญาต
ค. วินัยต่อตนเอง
ข. กระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ค. การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และการสั่งการตามกฎหมาย
ก. การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
ค. ชื่อและตําแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่ง
ก. ภายใน 90 วัน
3
21/2/2021, 15:42:0749 / 50หลวง
ชุดที่ 2 การบริหารงานในหน้าที่
ค. ดีเยี่ยม ดี ผ่านและ ไม่ผ่าน
ค. กําหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของการศึกษา
ก. ค่าเฉลี่ย และร้อยละ
ก. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ก. จัดวางตัวบุคคล
ค. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ค. ก่อนเด็กเข้าเรียน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ค. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ค. สําเนาใบเสร็จรับเงินโดยมีผู้รับเงินรับรองสําเนาใบเสร็จนั้น ๆ
ค. ให้มีส่วนร่วมในการบริหาร
ข. 5 ปี
ค. เลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมิน
ข. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพ
ค. ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา
ข. ความร้ายแรงของพฤติการณ์
ค. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. อายุของนักเรียนข. ก.ศ.จ.
ข. การทําทัณฑ์บนเป็นการลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง
ค. ศึกษาธิการจังหวัด โดยความเห็นชอบของ กศจ.
ค. 180 วันก. วิทยฐานะ
ข. มาทํางานสายเกิน 8 ครั้ง
ข. ผู้บริหารสถานศึกษาแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการ ก่อนมอบหมายงาน
ก. จัดเวทีชุมชนแลกเปลี่ยนปราชญ์ชาวบ้าน
ข. การดํารงชีวิตอยู่อย่างพออยู่พอกิน
ค. มีการบริหารโดยหลักการมีส่วนร่วม
ข. ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการ
ค. การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ
ก. สวนสนุกดรีมเวิลล์
ข.กศจ.
ข. เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ก. รัฐ
ก. ความเป็นอิสระและการบริหารงานที่คล่องตัว
ค. ระเบียบที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกําหนด
ค. ระเบียบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ก. การรับรองความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ
ค. การกํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ข. ผู้แทน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข. รัฐสภา
ข. ผู้ที่เป็นชาวต่างประเทศ
ก. ครม.ค. เลขาธิการ กพฐ.
ค. ศึกษาธิการจังหวัด อนุญาต
ข. วินัยต่อตําแหน่งหน้าที่
ค. ทุจริตหน้าที่ราชการ
ค. การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และการสั่งการตามกฎหมาย
ค. การดําเนินนโยบายภายในประเทศ
ก. ข้อกฎหมายที่อ้างอิงและข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ
ค. ภายใน 15 วัน
4
21/2/2021, 15:49:4149 / 50หลวง
ชุดที่ 2 การบริหารงานในหน้าที่
ค. ดีเยี่ยม ดี ผ่านและ ไม่ผ่าน
ค. กําหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของการศึกษา
ก. ค่าเฉลี่ย และร้อยละ
ก. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ก. จัดวางตัวบุคคล
ค. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ค. ก่อนเด็กเข้าเรียน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ค. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ค. สําเนาใบเสร็จรับเงินโดยมีผู้รับเงินรับรองสําเนาใบเสร็จนั้น ๆ
ค. ให้มีส่วนร่วมในการบริหาร
ข. 5 ปี
ค. เลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมิน
ข. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพ
ค. ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา
ข. ความร้ายแรงของพฤติการณ์
ค. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. อายุของนักเรียน
ค. ศึกษาธิการจังหวัด
ข. การทําทัณฑ์บนเป็นการลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง
ค. ศึกษาธิการจังหวัด โดยความเห็นชอบของ กศจ.
ค. 180 วันก. วิทยฐานะ
ข. มาทํางานสายเกิน 8 ครั้ง
ข. ผู้บริหารสถานศึกษาแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการ ก่อนมอบหมายงาน
ก. จัดเวทีชุมชนแลกเปลี่ยนปราชญ์ชาวบ้าน
ข. การดํารงชีวิตอยู่อย่างพออยู่พอกิน
ค. มีการบริหารโดยหลักการมีส่วนร่วม
ข. ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการ
ค. การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ
ก. สวนสนุกดรีมเวิลล์
ข.กศจ.
ข. เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ก. รัฐ
ก. ความเป็นอิสระและการบริหารงานที่คล่องตัว
ค. ระเบียบที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกําหนด
ค. ระเบียบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ก. การรับรองความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ
ค. การกํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ข. ผู้แทน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข. รัฐสภา
ข. ผู้ที่เป็นชาวต่างประเทศ
ก. ครม.ค. เลขาธิการ กพฐ.
ค. ศึกษาธิการจังหวัด อนุญาต
ข. วินัยต่อตําแหน่งหน้าที่
ค. ทุจริตหน้าที่ราชการ
ค. การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และการสั่งการตามกฎหมาย
ก. การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
ก. ข้อกฎหมายที่อ้างอิงและข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ
ค. ภายใน 15 วัน
5
21/2/2021, 15:53:3050 / 50หลวง
ชุดที่ 2 การบริหารงานในหน้าที่
ค. ดีเยี่ยม ดี ผ่านและ ไม่ผ่าน
ค. กําหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของการศึกษา
ก. ค่าเฉลี่ย และร้อยละ
ก. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ก. จัดวางตัวบุคคล
ค. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ค. ก่อนเด็กเข้าเรียน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ค. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ค. สําเนาใบเสร็จรับเงินโดยมีผู้รับเงินรับรองสําเนาใบเสร็จนั้น ๆ
ค. ให้มีส่วนร่วมในการบริหาร
ข. 5 ปี
ค. เลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมิน
ข. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพ
ค. ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา
ข. ความร้ายแรงของพฤติการณ์
ค. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. อายุของนักเรียน
ค. ศึกษาธิการจังหวัด
ข. การทําทัณฑ์บนเป็นการลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง
ค. ศึกษาธิการจังหวัด โดยความเห็นชอบของ กศจ.
ค. 180 วันก. วิทยฐานะ
ข. มาทํางานสายเกิน 8 ครั้ง
ข. ผู้บริหารสถานศึกษาแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการ ก่อนมอบหมายงาน
ก. จัดเวทีชุมชนแลกเปลี่ยนปราชญ์ชาวบ้าน
ข. การดํารงชีวิตอยู่อย่างพออยู่พอกิน
ค. มีการบริหารโดยหลักการมีส่วนร่วม
ข. ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการ
ค. การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ
ก. สวนสนุกดรีมเวิลล์
ข.กศจ.
ข. เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ก. รัฐ
ก. ความเป็นอิสระและการบริหารงานที่คล่องตัว
ค. ระเบียบที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกําหนด
ค. ระเบียบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ก. การรับรองความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ
ค. การกํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ข. ผู้แทน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข. รัฐสภา
ข. ผู้ที่เป็นชาวต่างประเทศ
ก. ครม.ค. เลขาธิการ กพฐ.
ค. ศึกษาธิการจังหวัด อนุญาต
ข. วินัยต่อตําแหน่งหน้าที่
ค. ทุจริตหน้าที่ราชการ
ค. การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และการสั่งการตามกฎหมาย
ค. การดําเนินนโยบายภายในประเทศ
ก. ข้อกฎหมายที่อ้างอิงและข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ
ค. ภายใน 15 วัน
6
22/2/2021, 9:07:0050 / 50หลวง
ชุดที่ 2 การบริหารงานในหน้าที่
ค. ดีเยี่ยม ดี ผ่านและ ไม่ผ่าน
ค. กําหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของการศึกษา
ก. ค่าเฉลี่ย และร้อยละ
ก. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ก. จัดวางตัวบุคคล
ค. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ค. ก่อนเด็กเข้าเรียน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ค. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ค. สําเนาใบเสร็จรับเงินโดยมีผู้รับเงินรับรองสําเนาใบเสร็จนั้น ๆ
ค. ให้มีส่วนร่วมในการบริหาร
ข. 5 ปี
ค. เลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมิน
ข. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพ
ค. ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา
ข. ความร้ายแรงของพฤติการณ์
ค. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. อายุของนักเรียน
ค. ศึกษาธิการจังหวัด
ข. การทําทัณฑ์บนเป็นการลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง
ค. ศึกษาธิการจังหวัด โดยความเห็นชอบของ กศจ.
ค. 180 วันก. วิทยฐานะ
ข. มาทํางานสายเกิน 8 ครั้ง
ข. ผู้บริหารสถานศึกษาแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการ ก่อนมอบหมายงาน
ก. จัดเวทีชุมชนแลกเปลี่ยนปราชญ์ชาวบ้าน
ข. การดํารงชีวิตอยู่อย่างพออยู่พอกิน
ค. มีการบริหารโดยหลักการมีส่วนร่วม
ข. ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการ
ค. การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ
ก. สวนสนุกดรีมเวิลล์
ข.กศจ.
ข. เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ก. รัฐ
ก. ความเป็นอิสระและการบริหารงานที่คล่องตัว
ค. ระเบียบที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกําหนด
ค. ระเบียบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ก. การรับรองความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ
ค. การกํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ข. ผู้แทน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข. รัฐสภา
ข. ผู้ที่เป็นชาวต่างประเทศ
ก. ครม.ค. เลขาธิการ กพฐ.
ค. ศึกษาธิการจังหวัด อนุญาต
ข. วินัยต่อตําแหน่งหน้าที่
ค. ทุจริตหน้าที่ราชการ
ค. การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และการสั่งการตามกฎหมาย
ค. การดําเนินนโยบายภายในประเทศ
ก. ข้อกฎหมายที่อ้างอิงและข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ
ค. ภายใน 15 วัน
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100