แบบลงทะเบียน Admin ระบบ Happinometer (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGJKLMNO
1
Timestampหน่วยงานต้นสังกัดจังหวัดรหัส 5 หลักหน่วยงานชื่อหน่วยงาน
ชื่อผู้รับผิดชอบ (Admin) ที่ได้รับมอบหมาย
ตำแหน่ง
2
9/26/2018 21:54:11
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นนทบุรี41126กองการพยาบาลนายชัชนน เทพวงค์นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3
9/27/2018 9:12:26เขตสุขภาพที่ 1พะเยา43สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยานายกฤษดา พรรณกุลนักทรัพยากรบุคคล
4
9/27/2018 10:09:02เขตสุขภาพที่ 7ร้อยเอ็ด32สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดอุทัยรัตน์ โสปะตินักวิชาการสาธารณสุข
5
9/28/2018 9:50:14เขตสุขภาพที่ 7กาฬสินธุ์33สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์นางวรรณภา นิติมงคลชัยนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
6
9/28/2018 10:52:13เขตสุขภาพที่ 3ชัยนาท10694โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรจ.ส.อ.ฉัตรชัย เปจะโปะเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
7
9/28/2018 12:29:15เขตสุขภาพที่ 6ฉะเชิงเทรา14สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรานายเดชชัย สินเจริญนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
8
9/28/2018 13:12:01เขตสุขภาพที่ 8อุดรธานี28สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีพรพิมล พงษ์ไทยนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
9
9/28/2018 13:23:22เขตสุขภาพที่ 3พิจิตร52สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรศลิลภรณ์ มาตะภาพนักทรัพยากรบุคคล
10
9/28/2018 14:01:55เขตสุขภาพที่ 6สระแก้ว 17สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วนางสาวชุติญา บุญพงศ์ไพศาลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
11
9/28/2018 14:52:06เขตสุขภาพที่ 6สระแก้ว10870โรงพยาบาลอรัญประเทศนายศุภชัย เงางามนักวิชาการสาธารณสุข
12
9/28/2018 15:21:14เขตสุขภาพที่ 8หนองบัวลำภู10704โรงพยาบาลหนองบัวลำภูนางสาวอรอนงค์ อินนางบรรณารักษ์
13
9/28/2018 15:51:29เขตสุขภาพที่ 6สระแก้ว218สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานครนายนภาพล วสนาทนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
14
9/28/2018 16:12:28เขตสุขภาพที่ 4ลพบุรี6สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีนายสัญญา มาศิรินักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
15
9/28/2018 20:56:57เขตสุขภาพที่ 6ระยอง10663โรงพยาบาลระยองนายอภิสิทธิ์ ศรีอิ่นแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
16
10/1/2018 8:27:19
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นนทบุรี41132สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยนายธีรยุทธ มงคลมะไฟนักวิชาการสาธารณสุข
17
10/1/2018 9:02:17เขตสุขภาพที่ 7ร้อยเอ็ด11061โรงพยาบาลเกษตรวิสัยนายโกวิทย์ หาญชนะเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
18
10/1/2018 9:30:47เขตสุขภาพที่ 12นราธิวาส10751โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกนายวันมาฮาเดร์ อาแดนักวิชาการสาธารณสุข
19
10/1/2018 9:45:04เขตสุขภาพที่ 4สระบุรี10661โรงพยาบาลสระบุรีจันทร์เพ็ญ กิติโสภากุลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
20
10/1/2018 10:30:57เขตสุขภาพที่ 10อุบลราชธานี10957โรงพยาบาลตาลสุมนางสุชาดา แสงสุกวาวเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
21
10/1/2018 10:32:48เขตสุขภาพที่ 3พิจิตร11456โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินพิมพา อภิสิทธิ์วิทยาทันตแพทย์
22
10/1/2018 10:37:15เขตสุขภาพที่ 3พิจิตร11456โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินพิมพา อภิสิทธิ์วิทยาทันตแพทย์
23
10/1/2018 10:38:38เขตสุขภาพที่ 4สระบุรี10695โรงพยาบาลพระพุทธบาทนางกนกพรรณ ศิลาวานิชยกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
24
10/1/2018 10:59:53เขตสุขภาพที่ 3พิจิตร11260โรงพยาบาลบางมูลนากนางณรัชญ์วัณย์ คลังเมืองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
25
10/1/2018 14:03:27เขตสุขภาพที่ 4นครนายก10698โรงพยาบาลนครนายกนายดิษฐพงษ์ เปรมปรีดานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
26
10/1/2018 14:08:39เขตสุขภาพที่ 5ราชบุรี10729โรงพยาบาลบ้านโป่งนางฐิติพร ชอบชู
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
27
10/1/2018 14:15:54
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นนทบุรี41123กลุ่มพัฒนาระบบบริหารนางสาวเกศกนก มงคลพันธ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
28
10/1/2018 14:25:40เขตสุขภาพที่ 10ศรีสะเกษ21สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษนางสาวอรัญญา ทิพย์รอดนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
29
10/1/2018 14:28:14เขตสุขภาพที่ 2ตาก10723โรงพยาบาลแม่สอดวรวลัญช์ วงษานักวิชาการสาธารณสุข
30
10/1/2018 15:16:40เขตสุขภาพที่ 3พิจิตร27980โรงพยาบาลดงเจริญนายวรรณวัฒน์ หนูวงษ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์
31
10/1/2018 15:18:37เขตสุขภาพที่ 1น่าน42สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านนางพิกุล แซ่ปัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
32
10/1/2018 15:30:27เขตสุขภาพที่ 10ยโสธร23สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรนางสาวนริศรา อารีรักษ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
33
10/1/2018 15:45:47เขตสุขภาพที่ 9บุรีรัมย์19สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นายภาณุพงษ์ ฉายไสว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
34
10/1/2018 16:00:47เขตสุขภาพที่ 7กาฬสินธุ์485
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
นายวิชัย ขันผนึกนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
35
10/1/2018 16:11:39เขตสุขภาพที่ 1แม่ฮ่องสอน11206โรงพยาบาลแม่ลาน้อยอนุชิต พิชผลทันตแพทย์
36
10/1/2018 16:18:31เขตสุขภาพที่ 11สุราษฎร์ธานี10742โรงพยาบาลเกาะสมุยนางสาวรัชนก หนูสีแก้วนักวิชาการสาธารณสุข
37
10/1/2018 16:32:08เขตสุขภาพที่ 5
ประจวบคีรีขันธ์
61สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางณิชชนันทน์ ตุ้มน้อยนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
38
10/1/2018 19:07:02เขตสุขภาพที่ 4ลพบุรี10690โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชดร.อนัญญา. มานิตย์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
39
10/1/2018 19:08:59เขตสุขภาพที่ 4ลพบุรี10690โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชดี.อนัญญา มานิตย์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
40
10/2/2018 8:56:26เขตสุขภาพที่ 10อุบลราชธานี21984โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณนายทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
41
10/2/2018 8:59:12เขตสุขภาพที่ 8เลย10705โรงพยาบาลเลยนายบริสุทธิ์ วัฒนราชนักวิชาการสาธารณสุข
42
10/2/2018 9:12:19เขตสุขภาพที่ 7กาฬสินธุ์5391โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนนายวัชราวุฒิ เศษจันทร์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพน
43
10/2/2018 9:33:11เขตสุขภาพที่ 7กาฬสินธุ์5332รพ.สต.โนนศิลาเลิงนายกฤษฏชาติ ภาชนะวรรณ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
44
10/2/2018 9:43:47เขตสุขภาพที่ 4ลพบุรี1533โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งผักกูดน.ส.จิรภา มาศิรินักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
45
10/2/2018 10:10:42เขตสุขภาพที่ 2อุตรดิตถ์40สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์นายวัฒนา ยอดดำเนินนักทรัพยากรบุคคล
46
10/2/2018 10:30:41เขตสุขภาพที่ 10ศรีสะเกษ10928โรงพยาบาลกันทรารมย์นางรวีวรรณ ลพสูงเนินเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
47
10/2/2018 10:31:23เขตสุขภาพที่ 10ศรีสะเกษ​927โรงพยาบาลยางชุมน้อยนางสาว​วิริยะ​ ศิริศักดิ์​เสนาพยาบาล​วิชาชีพ​ช​ำนาญการ​
48
10/2/2018 11:05:26เขตสุขภาพที่ 5กาญจนบุรี729สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาญจนบุรีพรพิมล ประจำเมืองนักวิชาการสาธารณสุข
49
10/2/2018 11:23:14เขตสุขภาพที่ 8อุดรธานี4609
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
นางสาวยุพา พุกหน้านักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
50
10/2/2018 11:24:22เขตสุขภาพที่ 3ลพบุรี4812สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีคุณสัญญานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
51
10/2/2018 11:26:22เขตสุขภาพที่ 11พังงา817
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
นายวิทยา ไล่สกุลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
52
10/2/2018 11:30:27เขตสุขภาพที่ 11พังงา9077โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสายปิหนังนายนพพล บุญชูนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
53
10/2/2018 11:38:19เขตสุขภาพที่ 11พังงา815สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะปงนางชุติมา ยิ่งเจริญภักดีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
54
10/2/2018 11:39:58เขตสุขภาพที่ 5นครปฐม57สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมนางสุภาภรณ์ เลี้ยงอำนวยนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
55
10/2/2018 11:45:21เขตสุขภาพที่ 5กาญจนบุรี11280รพ.บ่อพลอยพภัสสรณ์ ไข่มุกพยาบาลวิชาชีพ
56
10/2/2018 11:45:34เขตสุขภาพที่ 11พังงา815สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะปง
นางสาวสกุลรัตน์ พร้อมเพรียง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
57
10/2/2018 11:46:18เขตสุขภาพที่ 5กาญจนบุรี11284โรงพยาบาลสังขละบุรี
นางสาวณัฐวรรณ พงศ์พรประเสริฐ
นักโภชนาการ
58
10/2/2018 12:02:38เขตสุขภาพที่ 5กาญจนบุรี733สำนักงานสาธารรสุขอำเภอท่ามะกานายสมคิด ชั้นไพศาลศิลป์จพง. สาธารณสุขชำนาญงาน
59
10/2/2018 12:03:12เขตสุขภาพที่ 12สงขลา69สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลานางสาวจุฑามาศ จุลบุตรนักวิชาการสาธารณสุข
60
10/2/2018 12:09:17เขตสุขภาพที่ 10ศรีสะเกษ10933โรงพยาบาลขุนหาญสิริวรรณ ศรแก้วพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
61
10/2/2018 12:16:05เขตสุขภาพที่ 7ร้อยเอ็ด14152สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน.ส.นงค์พงา นาสมตึกนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
62
10/2/2018 12:41:30เขตสุขภาพที่ 11พังงา813สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพังงานายสิทธิชัย สุดศรีนกวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
63
10/2/2018 12:49:20เขตสุขภาพที่ 8อุดรธานี4546โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทมนางามนายทรงวุฒิ พันหล่อมโสนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
64
10/2/2018 13:05:59เขตสุขภาพที่ 5
ประจวบคีรัขันธ์
778สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราณบุรีนางอำไพพรรณ จิระวงศ์เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
65
10/2/2018 13:28:41เขตสุขภาพที่ 5กาญจนบุรี737สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมทวนนายจำนงค์ โพธิ์ทานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
66
10/2/2018 13:30:43เขตสุขภาพที่ 12สงขลา41117สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12นางสาวเสาวนีย์ หะยีอุมานักวิชาการสาธารณสุข
67
10/2/2018 13:35:30เขตสุขภาพที่ 5กาญจนบุรี8117โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระลุมพุกนายกิติพงษ์ ยังอยู่นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
68
10/2/2018 13:39:55เขตสุขภาพที่ 5กาญจนบุรี8112โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเจดีย์นายภานุวัฒน์ คงควรนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
69
10/2/2018 13:40:29เขตสุขภาพที่ 5กาญจนรี8109รพ.สต.บ้านหนองโพธิ์นายอนันท์ เหมือนละม้ายนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
70
10/2/2018 13:40:31เขตสุขภาพที่ 5กาญจนบุรี8114รพ.สต.บ้านบ่อระแหงนางสาวจินดา เห็นประเสริฐพยาบาลวิชาชีพ
71
10/2/2018 13:41:49เขตสุขภาพที่ 5กาญจนบุรี8110โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุมหินปิ่นแก้ว สุกใส
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
72
10/2/2018 13:43:08เขตสุขภาพที่ 5กาญจนบุรี8111โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งสมอนางพะเยาว์ รอดเจริญนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
73
10/2/2018 13:43:39เขตสุขภาพที่ 11พังงา819สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุดนายธีระยุทธ บุตรทหารนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
74
10/2/2018 13:44:06เขตสุขภาพที่ 5กาญจนบุรี8115รพ.สต.บ้านโคราชนายศุภกฤษณ์ สามงามนิ่มนักวิชาการสาธารณสุข
75
10/2/2018 13:45:30เขตสุขภาพที่ 5กาญจนบุรี8109รพ.สต.บ้านหนองโพธิ์นายอนันท์ เหมือนละม้ายนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
76
10/2/2018 13:47:46เขตสุขภาพที่ 11พังงา818สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคุระบุรีนางจินตนา คำธรนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
77
10/2/2018 13:48:29เขตสุขภาพที่ 5กาญจนบุรี8116โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดเขตนิตยา สุดยอด
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
78
10/2/2018 13:49:22เขตสุขภาพที่ 11พังงา9108โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะรุ่ยนายนพดล กิจกล้า
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะรุ่ย
79
10/2/2018 13:52:12เขตสุขภาพที่ 5กาญจนบุรี8113โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเบญพาดน.ส.นรกมล คำหอมกุลนักวิชาการสาธารณสุข
80
10/2/2018 13:53:04เขตสุขภาพที่ 11พังงา9107โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไครนางนวลศรี ด่านสกุลรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไคร
81
10/2/2018 13:55:56เขตสุขภาพที่ 11พังงา9109โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแสน9109
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแสน
82
10/2/2018 13:58:07เขตสุขภาพที่ 11พังงา9101โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเตรียมนางกานดา เรืองศรี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเตรียม
83
10/2/2018 13:58:50เขตสุขภาพที่ 11พังงา9110โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำทองหลางนายสมคิด สงวนทรัพย์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำทองหลาง
84
10/2/2018 14:01:34เขตสุขภาพที่ 11พังงา9111โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเจริญนายกิตติพงษ์ สงวนพงษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเจริญ
85
10/2/2018 14:04:05เขตสุขภาพที่ 11พังงา9112โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเหรียงนายสมชาย ปิยะเดช
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเหรียง
86
10/2/2018 14:04:36เขตสุขภาพที่ 7ร้อยเอ็ด11063โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมานนางสุภารัตน์ ทัพโพธิ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
87
10/2/2018 14:05:26เขตสุขภาพที่ 5กาญจนบุรี8097โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุยแหย่นายสยาม สามงามอินทร์เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
88
10/2/2018 14:06:25เขตสุขภาพที่ 5กาญจนบุรี735สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองผาภูมินายชาญชัย สวัสดีนักวิชาการสาธารณสุข
89
10/2/2018 14:06:38เขตสุขภาพที่ 5กาญจนบุรี8101โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเตยนายศักดิ์สิทธิ์ ทุมเชียงลำนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
90
10/2/2018 14:09:35เขตสุขภาพที่ 5กาญจนบุรี8098โรงพยาบาลส่เสริมสุขภาพตำบลบ้านลิ่นถิ่นธนาภรณ์ พรหมชนะเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
91
10/2/2018 14:12:47เขตสุขภาพที่ 5กาญจนบุรี8096โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุยมั่งนส.อัจฉรา ตรีกาญจนวัฒนานักวิชาการสาธารณสุข
92
10/2/2018 14:12:50เขตสุขภาพที่ 5กาญจนบุรี8093โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสหกรณ์นิคมนางสาววรรณกร พรมบาลเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
93
10/2/2018 14:14:42เขตสุขภาพที่ 5กาญจนบุรี11288โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมีนางสาวพรนภา สิงห์ทองเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
94
10/2/2018 14:27:04เขตสุขภาพที่ 5กาญจนบุรี11285โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวนนฤมล เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์ทันตแพทย์ชำนาญการ
95
10/2/2018 14:29:37เขตสุขภาพที่ 5กาญจนบุรี740สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองปรือนายยศกร สู้เสงี่ยมเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
96
10/2/2018 14:29:45เขตสุขภาพที่ 5กาญจนบุรี8092โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอู่ล่องน.ส.รจนา ช่อวิเชียรเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
97
10/2/2018 14:30:43เขตสุขภาพที่ 11พังงา9102รพสต.บางวันนายพิสิษฐ์สรรค์ สิงห์จรผอ.รพสต.บางวัน
98
10/2/2018 14:32:38เขตสุขภาพที่ 11พังงา9103รพสต.ทุ่งละอองนายไพรัช เสวกทรัพย์ผอ.รพสต.ทุ่งละออง
99
10/2/2018 14:32:51เขตสุขภาพที่ 5กาญจนบุรี8140โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งช้างนางสาวผาณิต ประสมทรัพย์เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
100
10/2/2018 14:32:52เขตสุขภาพที่ 11พังงา11349โรงพยาบาลตะกั่วทุ่งนางสาวบุญรอด. สมนึก
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
Loading...