4/2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1
แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 สพป. สกลนคร เขต 2
4
วันที่.......................เดือน........................................พ.ศ................................ครั้งที่ ....................
5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
6
คำชี้แจง
ให้ครูพิจารณาว่าในปีการศึกษาที่ผ่านมา ผู้เรียนมีพฤติกรรมหรือการกระทำต่าง ๆ ในแต่ละข้อรายการ
7
ต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด แล้วทำเครื่องหมาย / ในช่องทางขวามือที่ตรงกับความเป็นจริง
8
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขลักษณะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
9
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ (0.5 คะแนน)
10
1.1.1 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง
11
1.1.2 ใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสะอาดเหมาะสม
12
1.1.3 ดูแลเครื่องใช้ส่วนตัวให้สะอาด
13
1.1.4 ปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการ ครบถ้วน
14
1.1.5 ชักชวนเพื่อในการดูแลสุขภาพร่างกายตนเอง เช่น เล่นกีฬา กายบริหาร ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุ
15
1.1.6 เลือกซื้ออาหารของที่มีประโยชน์ในการรับประทาน
16
17
เลขที่ชื่อ - สกุลระดับคุณภาพรวม
18
1.1.11.1.21.1.31.1.41.1.51.1.6
19
1เด็กชายกรวิทย์สุพินิจ4333336
20
2เด็กชายศรายุธสารีนันท์4432435
21
3เด็กชายวสันต์สุรินทะ4423435
22
4เด็กชายณัฐวุฒิสารีนันท์3444336
23
5เด็กชายสิทธิชัยแสงพุทธา3433336
24
6เด็กชายอนันต์แสนสุข4343336
25
7เด็กชายนิธิโชติมณีบู่3433425
26
8เด็กชายนวพลป้องสุข4333336
27
9เด็กชายวุฒิพงศ์จิกจักร3333325
28
10เด็กชายสมพร นาคเสน3323335
29
11เด็กชายธีรภัทรภูอาลัย3333336
30
12เด็กหญิงภรณ์ทิพย์มณีบู่4343436
31
13เด็กหญิงสุกัญญาฮุ่งหวล4433436
32
14เด็กหญิงดารินทร์สารีนันท์4333336
33
15เด็กหญิงชนัญธิดามณีบู่4433336
34
16เด็กหญิงวัจนายุตวัน4433336
35
17เด็กหญิงธนภรณ์สุรินทะ4343336
36
18เด็กหญิงปนัดดาบุ้งกระโทก4433436
37
19เด็กหญิงกวินธิดาผลาจันทร์4433436
38
20เด้กหญิงจรรยาโยธายุทธ
39
21เด้กหญิงจินตพรเพียซิน
40
รวมจำนวนความถี่ในแต่ระดับคุณภาพ191917181917109
41
สรุปผลการประเมินร้อยละ75.69
42
คะแนน0.38
43
แปลผลดีมาก
44
45
เกณฑ์ในการพิจารณา
46
ระดับ 5 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่มีผู้แนะนำและชักชวนเพื่อนปฏิบัติ
47
ระดับ 4 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่มีผู้แนะนำ
48
ระดับ 3 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ และมีผู้แนะนำเป็นบางครั้ง
49
ระดับ 2 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นบางครั้ง และมีผู้แนะนำเป็นส่วนใหญ่
50
ระดับ 1 ปฏิบัติโดยมีผู้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติทุกครั้ง
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6