แบบสำรวจผู้เข้าอบรมพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
ชื่อ-สกุลหน่วยงานเว็บไซต์ที่ดูแลเบอร์โทรfacebook
2
19/10/2018, 12:52:53นางสาวอรอุมา วงศ์กิตตะงานประชาสัมพันธ์www.lru.ac.th
0872345788
Mumu jung
3
19/10/2018, 12:57:17นางสาวอาภาภรณ์ แก่นศรียากองกลาง สำนักงานอธิการบดีhttp://president.lru.ac.th/41121
www.facebook.com/pigletzpraew
4
19/10/2018, 12:59:41นายวัฒนะ สารีสิงห์งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีhttp://inven.lru.ac.th/
0909572248
วัฒนะ สารีสิงห์
5
19/10/2018, 14:11:41นายประทวน เนตรแสงศรีกองพัฒนานักศึกษาhttp://std.lru.ac.th/th/
0630545298
https://www.facebook.com/PHOTO.MY.DESIGN
6
19/10/2018, 15:39:54นายธนศักดิ์ ประทุมชาติโรงเรียนสาธิตฯเลยwww.satitlru.ac.th
0957034195
ธนศักดิ์ ประทุมชาติ
7
19/10/2018, 15:44:24
นางสาวภัทราภรณ์ เขียวทองสี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมhttp://www.intech.lru.ac.th
0630197172
Dee Pattaporn K
8
19/10/2018, 16:11:01นางจีระพันธ์ ทองผางานการเงินhttp://president.lru.ac.th/41163
https://www.facebook.com/jeeraphan.thongpa
9
19/10/2018, 20:14:54
นางสาวอภิญญา พิมพ์ประเสริฐ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมculture.lru.ac.th
0814864569
10
25/10/2018, 9:43:01
นางสาวยุพิน พูนศรีวิวัฒน์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนacademic.lru.ac.th
11
12/11/2018, 9:48:09นายปริญญา ยะคันทะสถาบันวิจัยและพัฒนาhttp://www.research.lru.ac.th
0951956295
parinya yakanta
12
12/11/2018, 13:02:51นายไกรศักดิ์ พรมดีสถาบันวิจัยและพัฒนาhttp://www.research.lru.ac.th/
0935170509
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005317838667
13
12/11/2018, 14:18:14นางสาวปวีณา แก้วเกษศรีกองนโยบายและแผนhttp://plan.lru.ac.th/41145
14
12/11/2018, 15:36:09ผศ.ดร.ลภัสรดา พิชญาธีรนาถงานตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน
0979832355
15
14/11/2018, 10:11:38นางสาวอาภาภรณ์ แก่นศรียางานธุรการและสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีhttp://president.lru.ac.th042808015
http://www.facebook.com/pigletzpraew
16
14/11/2018, 12:24:58นางสาวไหมคำ ตันติปทุมคณะวิทยาการจัดการhttp://www.manage.lru.ac.th/
0885615029
https://www.facebook.com/ajyammie
17
14/11/2018, 12:26:01นางสาวรัชพรรณ ชีพพานิชคณะวิทยาการจัดการhttp://www.manage.lru.ac.th/49111
https://www.facebook.com/fmslrunews/?eid=ARBnWX1vv8W0NNc0UUewSIqELHrx31cw7SEt25OOy8qIbTKQV_ekUjkxGP4JJFwzscw4MlkjgZrYDx94
18
14/11/2018, 12:26:50นายอนุสรณ์ พรหมมาศคณะวิทยาการจัดการhttp://www.manage.lru.ac.th/49111
https://www.facebook.com/fmslrunews/?eid=ARBnWX1vv8W0NNc0UUewSIqELHrx31cw7SEt25OOy8qIbTKQV_ekUjkxGP4JJFwzscw4MlkjgZrYDx94
19
14/11/2018, 12:33:34
นางสาวณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์
คณะวิทยาการจัดการhttp://www.manage.lru.ac.th/59100
https://www.facebook.com/fmslrunews/?eid=ARDf_kgEP8oxNpKXrWDiSmXiWI3uOLDKOJ2u7fxpLIoW8LOhj4t86hfnaBLoXxczq6eVeihGe2CrMp-Z
20
14/11/2018, 16:12:22นายตะวัน ราชพัฒน์คณะครุศาสตร์http://edu.lru.ac.th/
0878032497
https://www.facebook.com/nameseed
21
16/11/2018, 14:50:58นางสาวอรนิต ประนมไพร
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษาศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
0951681495
22
19/11/2018, 15:49:29
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจินตหรา บับภาสังข์
งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดีงานบริหารงานบุคคล41115
23
20/11/2018, 10:12:32นางสาวสุภาพร เมืองจันทร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์http://www.human.lru.ac.th/th
0981016467
https://www.facebook.com/kook.supaporn1992
24
22/11/2018, 8:49:35นายธีระพล บุษบาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีhttp://www.sci.lru.ac.th
0810521610
https://www.facebook.com/shiroh.amurez
25
26/11/2018, 11:46:25นายสถาพร บริบูรณ์วัฒน์งานประกันคุณภาพการศึกษาqc.lru.ac.th41148
งานประกันคุณภาพ มรภ.เลย
26
26/11/2018, 14:00:42นางจีระพันธ์ ทองผางานการเงินhttp://president.lru.ac.th/th/wp-admin/
0973200628
https://www.facebook.com/jeeraphan.thongpa
27
28/11/2018, 9:12:55นางสาวอัจฉรา กุลลางานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ชุดครุยออนไลน์
0847979426
Faktong Gulli
28
29/11/2018, 8:46:14นางมยุรี ก่านหงษ์งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ปริญญาบัตร
0898411493
มยุรี ก่านหงษ์
29
4/12/2018, 9:00:02นายณัฐพงษ์ เพ็ญพลกรังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีhttp://sci.lru.ac.th/
0833485058
https://www.facebook.com/Hotarukung13
30
6/12/2018, 9:18:43นายปราม นามวงษ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0908436413
Pram Namwong
31
7/12/2018, 8:51:50นายสุรชัย กองชนินคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาเทคโนโลยีโยธา
0614463223
Surachai Kongchanin
32
7/12/2018, 10:39:12นางวันเพ็ญ บุญทะวงศ์ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมศาสตร์
0833473893
ภาควิชาสังคมศาสตร์
33
34
35
36
4/12/2018, 9:00:02นางสาวนรุวรรณ อยู่สำราญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีhttp://sci.lru.ac.th/
37
4/12/2018, 9:00:02นายสมิง ศรีกาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีhttp://sci.lru.ac.th/
38
4/12/2018, 9:00:02นายธนกร สายปัญญาคณะครุศาสตร์http://www.edu.lru.ac.th/
39
4/12/2018, 9:00:02นายอาคม วิชัยคณะครุศาสตร์http://www.edu.lru.ac.th/
40
4/12/2018, 9:00:02นายธรณินทร์ สอนพรมคณะครุศาสตร์http://www.edu.lru.ac.th/
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu