ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
TimestampBizottság neveDelegált neveBizottság által összehívott ülések száma 2018/2019 évben?Ebből hány ülésen tudtál részt venni?Az ülés/ ülések helyszíne?Az ülések után küldtél/ küldtetek beszámolót valamelyik levelezőlistára?Beszámoló 2018/2019-ban végzett delegált munkával kapcsolatban. (Kérjük, hogy a megfogalmazás törekedjen a közérthetőségre és a tömörségre!)Egyéb megjegyzés, észrevétel?Éves beszámolót kiegészítő dokumentumok (bizottságban megfogalmazott állásfoglalás, fénykép, jelentős törvénytervezet, nyilvános felhívás, stb.)
2
Körös-vidéki Területi Vízgazdálkodási TanácsBujdosó AntalNVNVNVNV
A Körös-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács (KTVT) – mint a vízgazdálkodás területén működő társadalmi nyilvánosság egyik fóruma – 2017. második félévében egy alkalommal ülésezett.
Az ülésen tájékoztatók hangzottak el igazgatóságunk ár- és belvízvédelmi őszi felkészülési szemléinek tapasztalatairól, a lokalizációs tervek korszerűsítésének helyzetéről, a 2017. év öntözési idényének tapasztalatairól, a 2014-2020. pályázati időszakban EU-s forrásból megvalósuló igazgatósági belvízvédelmi fejlesztésekről, a Hármas-Körös mentén történő töltésfejlesztési projektről.
Ezt követően a KTVT meghallgatta és elfogadta a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervezési Bizottságának és a Szakmai Bizottságának tájékoztatóját a 2017. év során végzett munkáról.
A 2017. második féléve igen mozgalmas volt a KTVT Szakmai Bizottsága részére, ugyanis a TOP-6.3.3-16, és a TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázati felhívások a pályázó önkormányzatok részére kötelezően becsatolandó mellékletként írták elő, az érintett területi vízgazdálkodási tanácsok (TVT) szakmai bizottságának tárgyi pályázatok projekt-előkészítő tanulmányára vonatkozó szakmai véleményét. A pályázati dokumentációkat a TOP-6.3.3-16, és aTOP-2.1.3-15 felhívások keretében kiadott TVT értékelési szempontok szerint véleményezték. Igazgatóságunk működési területén a TOP projektek szakmai véleményezését összesen 8 esetben, 3 külön megszervezett ülés keretében, végezte el a KTVT Szakmai Bizottsága.
A véleményezett projektek Békéscsaba, Gyula, Békés, Körösújfalu, Körösladány, Telekgerendás, Kétsoprony, Gyomaendrőd települések belterületi csapadékvíz fejlesztéseire vonatkoztak.
A projektek szakmai véleményezése során a Szakmai Bizottság igazgatóságunk Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztályától, valamint Vízrendezési és Öntözési Osztályától kért és kapott szakérői támogatást.
Az elbírált 8 projekt előzetes igazgatósági szakmai elemzését és a KTVT Szakmai Bizottsága részére történő szakmai előkészítést elsősorban Dobay Péter és Kovács Tibor kollégák végezték - nagyon alaposan és magas színvonalon -, mely munkát ezen a fórumon is külön köszönünk.
A KTVT Szakmai Bizottsága valamennyi projektet vízgazdálkodási szempontból megfelelőnek és megvalósításra alkalmasnak találta.

Magyar-román interkalibrációs vízhozammérés
A Magyar-Román Vízügyi Műszaki Bizottság XXVII. Ülésszaka 2017-re is feladatul tűzte ki a két ország határfolyóin a határhoz legközelebb eső vízrajzi állomásokon az interkalibrációs célú vízhozammérések végrehajtását. Az interkalibráció célja, hogy összehasonlíthassuk a két országban alkalmazott méréstechnikák és adatfeldolgozási előírások által szolgáltatott eredményeket, mivel ezek az eredmények képezik az országhatáron átvezetett vízkészletek meghatározásának számítási alapját.
2017-ben - a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan - két alkalommal hajtottunk végre ilyen típusú méréseket. Először június 13-15 között román területen (erről a Hírlevél XXVII. Évfolyam 2. számában már részletesen beszámoltunk), majd október 3-5 között magyar területen történtek meg a mérések. A mért szelvények román területen a Fekete-Körös zerindi, a Fehér-Körös kisjenői, valamint a Sebes-Körös nagyváradi, míg magyar területen a Fekete-Körös sarkad-malomfoki, a Fehér-Körös gyulai duzzasztó feletti és a Sebes-Körös körösszakáli szelvényei voltak.
A mérési időpontokban kisvíznek minősíthető állapotok uralkodtak, illetve a Fehér- és Fekete-Körös esetében duzzasztott vízterekben kellett a méréseket végrehajtani. A Sebes- és Fekete-Körös esetében mindkét fél csónakból, míg a Fehér-Körös esetében áthidalásról mért. A magyar mérőcsoport számára a körülmények lehetővé tették az ADCP-s technika alkalmazását mindhárom folyón. A román kollégák a Sebes-Körösön Körösszakálnál forgóműves műszerrel végezték el a méréseket, míg a másik két szelvény esetében ők is az ADCP-s technika alkalmazása mellett döntöttek.
A mérési eredmények feldolgozásával kapcsolatban tudni kell azt, hogy forgóműves technika alkalmazásakor alapvető különbség a két ország előírásai között, hogy a magyar előírások kevesebb mérési függélyben több mérési pontot, míg a román előírások több mérési függélyben kevesebb mérési pont megmérését írják elő. A mostani mérésekkor az ebből származó eltérések nem voltak összehasonlíthatók, viszont nem is volt szükség az összehasonlításra, mivel az ADCP-s mérésekkel összevetve az eredmények jó egyezőséget mutattak, az átlagtól való eltérések sehol sem érték el az 5%-os értéket.

A Körös-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács és bizottságainak tevékenysége

A Körös-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács (KTVT) december 13-án tartotta meg második ülését az évben, melyen a KTVT tagjai tájékoztató előadásokat hallgattak meg az ár- és belvízvédelmi őszi felkészülési szemléink tapasztalatairól, a Körösladányi duzzasztó rekonstrukciójáról, a 2018. évi öntözési idény tapasztalatairól. Ezután a KTVT Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervezési Bizottsága (VGTB), majd a KTVT Szakmai Bizottsága számolt be az általuk 2018. évben elvégzett munkáról. A tanács a tájékoztatásokat és a beszámolókat elfogadta. Az ülésen az egyebek napirendi pontban elhangzott még, hogy a közelmúltban megjelent a vízgazdálkodási tanácsokról szóló 1587/2018. (XI. 22.) Korm. határozat, mely - többek között - módosította a területi vízgazdálkodási tanács tagösszetételét, ezért a 2019. év során módosítani kell a KTVT szervezeti és működési szabályzatát is.
A KTVT Szakmai Bizottsága november 7-én ülésezett, melyen három TOP-2.1.3-16-BS1-2017 kódszámú, a „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések”-re vonatkozó pályázatot véleményezett. A benyújtott pályázati dokumentációkat a bizottság a pályázati kiírásban rögzített szempontrendszer alapján megtárgyalta, és a tervezett fejlesztések megvalósítását javasolta. A bizottság szakmai véleményező munkáját, igazgatóságunk szakemberei most is segítették. Itt is külön köszönjük Dobay Péter felszíni vízkészlet-gazdálkodási referens, témakoordinátor és Kovács Tibor vízhasznosítási ügyintéző kollégák szakmai közreműködését.
A Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács 2018. évi II. ülését, november 20-án a szolnoki vízügyi igazgatóságnál tartotta. Az ülés - mely nem volt határozatképes - a "Magyarország öntözési stratégiája" témakört tárgyalta meg. Dr. Váradi József előadásában kifejtette, hogy a világ élelmiszerszükséglete folyamatosan növekszik, ezért a mezőgazdasággal és az agrártermeléssel kiemelten kell foglalkozni. Magyarországon az öntözött területek nagysága 124 ezer ha, ami az összes művelt mezőgazdasági terület mindössze 2,3 %-a. Ez az érték az EU-ban 8%, az USA-ban 20% felett van! Ez a hazai érték kevés ahhoz, hogy Magyarország élelmiszerellátása biztonságos legyen. Az öntözött területek csekély mértékére is visszavezethető, hogy Magyarországon a mezőgazdaság részesedé- se a GDP-ben 2012 és 2016 között csak 3,5% körül volt. Egykor 390 ezer ha nagyságú volt hazánkban az öntözött területek nagysága, 2030- ra 500 ezer ha terület öntözése a cél. Az öntözésfejlesztés feltétele a hatékony vízhasználat. A területalapú támogatás jelenlegi rendszere az öntözés előtérbe helyezését nem támogatja, azt erősíti, hogy ne kelljen foglalkozni az öntözéssel. Az öntözés csak állami közreműködéssel lehetséges. Hazánkban jelenleg nem vízgazdálkodási probléma az öntözöttség alacsony értéke. Az öntözés az agrotechnika része, az erős gazdálkodói érdekek megteremtése alapvető fontosságú.
A tanács tagjai, miután meghallgatták a stratégiát, néhány gondolattal ki is egészítették azt. Ennek során Szabó László a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Földművelésügyi Főosztályának képviselője, a „Mezőgazdaság helyzete és jövőbeni lehetőségei” című PPT előadásában az öntözéssel, ennek gazdasági, ösztönzési lehetőségeivel kapcsolatos gondolatait részletezte. Ezt követő- en Balogh Péter, gazdálkodó, geográfus, a Szövetség az Élő Tiszáért civil szervezet elnökségi tagja az öntözés és a természet közeli vízgazdálkodás kapcsolatára, jövőbeli alkalmazására hívta fel a figyelmet. Javasolta, hogy a táji szintű vízpótlásra kell megoldást találni. A megoldást nem lehet mezőgazdasági tábla szinten keresni, hanem táji szinten kell ezt megválaszolni.
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatójának és műszaki igazgatóhelyettesének kinevezéséről

2019. február 8. Bak Sándor igazgató úr több mint 40 év vízügyi szolgálat és ezen belül 21 év igazgatói munka után február 8-tól megkezdte felmentési idejét és nyugdíjba vonul.
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter 2019. február 8. napjával Szabó János műszaki igazgatóhelyettes urat - közalkalmazotti kinevezésének módosításával - határozatlan időre kinevezte a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatói munkakörébe.
Szabó János 1983-ban a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán - vízépítő-mérnöki szakon - építőmérnöki oklevelet szerzett, a diploma után a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságnál helyezkedett el, a Vízrendezési, Vízhasznosítási és Társulati Osztályra került beosztott műszakiként az öntözési csoporthoz. 1992-től a Műszaki Koordinációs Önálló Csoport irányítója, 1994-től az igazgatóság kivitelezési vállalkozási feladatokat ellátó egységének leválásával létrejött Biztonsági Üzem Kft. ügyvezető helyettese lett. 2006-tól a Vízrendezési és Vízhasznosítási Osztály osztályvezetőjeként, majd 2012-től az igazgatóság műszaki igazgatóhelyetteseként tevékenykedett.

Az igazgatóság műszaki igazgatóhelyettese 2019. február 8. napjától Lúczi Gergely úr.
Lúczi Gergely 1997-ben a Janus Pannonius Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskola építőmérnöki karán végzett, majd 2001-ben a jogi szakokleveles mérnök végzettséget is megszerezte. 1997-ben helyezkedett el a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízgazdálkodási Osztályánál ügyintézői munkakörben, majd 2004-ben csoportvezetői és 2008-ban osztályvezetői megbízást kapott. 2012-től a Műszaki Biztonsági Szolgálat szolgálatvezetőjeként tevékenykedett.
3
6/1/2019 2:59:51Allergia-parlagfű kerekasztalHajósy Adrienne00-NemAz Allergia-parlagfű kerekasztal jövőbeni munkájának keretei változnak. Az FFB Környezet-egészségügyi albizottságán belül fog tevékenykedni. Az albizottság 2018. június 18-án alakult, ülést még nem tartott.

2019. május 31., Hajósy Adrienne (Nők a Balatonért Egyesület)
4
Balatoni Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási TanácsHajósy Adrienne - Vassné Piliszky Zsuzsa22Gyenesdiás, SiófokNV
A Balatoni Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (BRVT) két ülést tartott: Gyenesdiáson 2018. május 23-án és Siófokon december 12-én.

Az ülések jegyzőkönyveit a KDTVIZIG honlapján tették közzé (http://www.kdtvizig.hu/). Mindkét ülést követően részletes beszámolót írtunk az elhangzottakról a Tájékoztató levelezőlistára.

A májusi ülésen a Balaton szabályozási szintjének emeléséről hangzottak el előadások. A 120 cm-re emelés próbaüzeme 2018. szeptember 22-ig tart, utána lesz döntés azokról a beruházásokról, amelyek a vízszint tartásához szükségesek. A próbaüzem hatásaival a KDTVIZIG "A klímaváltozás hatása a Balaton vízkészletére, áramlási viszonyaira és az élővilágra" címmel folyamatban lévő projektje foglalkozik. Az ülés másik témája a Nemzeti park pályázatait ismertető beszámoló volt. A Nemzeti parknak 9 KEHOP, 2 GINOP, 2 LIFE és 2 INTERREG projektje van, 4,6 milliárd Ft értékben. A turisztikai jellegű pályázatokra 1,7 milliárd Ft, élőhelyfejlesztésre és infrastruktúra kialakításra 2,9 milliárd Ft jut.

A decemberi ülés a tanács jövő évi munkatervével, a vízügyi tanácsokra vonatkozó új kormányhatározat feladataival, a VGT3 kidolgozásának ütemtervével, a Balatont érintő beruházások helyzetével, valamint a KEHOP projektek lakossági fórumainak tapasztalataival foglalkozott. Kiemeljük, hogy az ún. lakossági fórumok értelmessége és hatékonysága érdekében újfent ígéretet kaptunk a témához tartozó anyagok időben történő közzétételére. Ugyancsak ígéretet kaptunk az OVF jelenlévő munkatársától, hogy a balatoni fejlesztésekre vonatkozó kormányhatározat szerint kötelező féléves kormánybeszámolóknak utánanéz (mostanig 4-nek kellett volna készülnie).
5
6/1/2019 2:46:46Balatoni Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács Piliszky Zsuzsa22Gyenesdiás, 2018. május 23., és Siófok december 12.Igen
A Balatoni Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (BRVT) két ülést tartott: Gyenesdiáson 2018. május 23-án és Siófokon december 12-én.

Az ülések jegyzőkönyveit a KDTVIZIG honlapján tették közzé (http://www.kdtvizig.hu/). Mindkét ülést követően részletes beszámolót írtunk az elhangzottakról a Tájékoztató levelezőlistára.

A májusi ülésen a Balaton szabályozási szintjének emeléséről hangzottak el előadások. A 120 cm-re emelés próbaüzeme 2018. szeptember 22-ig tart, utána lesz döntés azokról a beruházásokról, amelyek a vízszint tartásához szükségesek. A próbaüzem hatásaival a KDTVIZIG "A klímaváltozás hatása a Balaton vízkészletére, áramlási viszonyaira és az élővilágra" címmel folyamatban lévő projektje foglalkozik. Az ülés másik témája a Nemzeti park pályázatait ismertető beszámoló volt. A Nemzeti parknak 9 KEHOP, 2 GINOP, 2 LIFE és 2 INTERREG projektje van, 4,6 milliárd Ft értékben. A turisztikai jellegű pályázatokra 1,7 milliárd Ft, élőhelyfejlesztésre és infrastruktúra kialakításra 2,9 milliárd Ft jut.

A decemberi ülés a tanács jövő évi munkatervével, a vízügyi tanácsokra vonatkozó új kormányhatározat feladataival, a VGT3 kidolgozásának ütemtervével, a Balatont érintő beruházások helyzetével, valamint a KEHOP projektek lakossági fórumainak tapasztalataival foglalkozott. Kiemeljük, hogy az ún. lakossági fórumok értelmességének és hatékonysága érdekében újfent ígéretet kaptunk a témához tartozó anyagok időben történő közzétételére. Ugyancsak ígéretet kaptunk az OVF jelenlévő munkatársától, hogy a balatoni fejlesztésekre vonatkozó kormányhatározat szerint kötelező féléves kormánybeszámolóknak utánanéz (mostanig 4-nek kellett volna készülnie).

2019. május 31., Hajósy Adrienne - Vassné Piliszky Zsuzsa (Nők a Balatonért Egyesület)
6
5/28/2019 19:17:58Dráva Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási TanácsToldi Miklós22PécsNemPánovics Attila delegált-társammal mindkét ülésen részt vettünk. A jegyzőkönyveket csatolom, melyekben minden benne van.Nincs.
https://drive.google.com/open?id=1Q7EnjbPJsX7l1RAXs3Jp2nN88xOoo_SV, https://drive.google.com/open?id=1WQa3l5cuUlTLw09Cy9fyeqRW4wBxrYlc, https://drive.google.com/open?id=1XgDtNMxPIIKEGpIFElm_tEJmCVova28K
7
5/31/2019 12:15:06Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási TanácsHorváth Ferenc20Paksi Atomerőmű, Zalavári Kis-Balaton HázNemA Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács a legutóbbi Országos Találkozó óta kétszer ülésezett. Egyéb elfoglaltságaim, illetve az ülések távoli helyszíne miatt sajnos egyiken sem tudtam részt venni. 2018. november 29-én Pakson, az atomerőműben ült össze a Tanács, ahol szó volt az új mezőgazdasági támogatási rendszer (KAP) vízügyi vonatkozásairól, tájékoztatást adtak a VGT3-ról, bemutatták a DRVT működési területén zajló KEHOP projektek előrehaladottságát, valamint elfogadták a 2019. évi munkatervet. Az ülésre magam helyett Harmat Ádámot, a WWF munkatársát delegáltam. A tavaszi ülést 2019. május 6-án tartották Zalaváron, a Kis-Balatonnál. Itt módosításra került az SZMSZ. A tagok sorában változások történtek: kikerült a Herman Ottó Intézet, illetve a földművelésügyi hatóságok, bekerült a Pannon-Víz Zrt. és a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet, a Magyar Hidrológiai Társaság és az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság. Emellett elhangzott két előadás egy kisebb turisztikai jellegű beruházásról és a Kis-Balatoni vízrendszerről.nincs
8
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Monitoring BizottságFarkas István33NVNVAz EFOP MB-nek egy éve vagyok tagja. Három ülés volt ez alatt az időszak alatt, kétszer személyesen vettem részt, egyszer helyettesítettek. Néhány írásbeli szavazás volt, amelyeken szintén részt vettem.

Az EFOP a 7 éves keret 110%-át lekötötte, ezért kiírások nem nagyon várhatóak már ebben az EU költségvetési ciklusban. Az irányító hatóság és a monitoring bizottság is a megvalósításra koncentrál. Ha valamelyik környezetvédő szervezetnek problémája van az irányító hatósággal, kérem jelezze, és próbálok tenni a megoldás érdekében. Kaptam is ilyen megkeresését már (előleg nem utalása), amikor sikerrel járt az akcióm.

A monitoring bizottsági munka előkészület lehet a következő ciklus terveire, amikor is több forrást kellene elérnünk környezeti ügyekre. A következő tervezési ciklushoz kapcsolódó érdekérvényesítés előkészítését tartom legfontosabb feladatomnak a következő évben.
9
6/1/2019 6:43:26Felügyelő és Etikai BizottságBozóki Viktória, Fidrich Róbert, Lukács Attila00Csak elektronikus egyeztetések voltak.NemA Felügyelő és Etikai Bizottság (FEB) 2018-2019 OT-k közötti időszakában ellátta az SZMSZ szerinti feladatait. A tartalmilag közvetlenül felügyelt @zoldcivil levelező listákon a levelezés jellemzően megfelelő volt (kisebb szabálytalanságok fordultak csak elő), beavatkozásra nem volt szükség. A ZöldCivil online felületek (honlap, facebook oldal és csoport) szerkesztőinek döntéseit az érintett felhasználók nem fellebbezték meg, így nem volt szükség a FEB feljebbviteli szerepének betöltésére. A fentiek alapján ismét egy nyugodt évet zártunk.
10
5/31/2019 19:11:58Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottságdr. Homoki Hajnalka Judit32NéBIHNemA Géntechnológiai Bizottságban a Magyarországon beadott géntechnológiai engedélykérelmeket véleményezzük. Szinte kizárólag génmódosított mikroorganizmusok zárt rendszerben történő felhasználására vonatkozó kérelmek érkeznek, igyekszem minden engedélynél érvényesíteni a lehető legnagyobb környezeti biztonságot.nincs
11
Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező BizottságVarga HajnalkaNV1NVNVJelölésem óta egy megtartott ülés került megrendezésre. Annak témája egy Gyógyszer gyártó cég létesítmény bővítési terve került bírálatra. A bizottság a beadványt kiegészítésekkel elfogadta, amennyiben ezek a kiegészítések megtörténnek. Az ülésen döntés született a működési rendünk hatékonyabbá tételére.
12
5/29/2019 21:49:09GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program) Monitoring BizottságÉri Vilma21Pécs, BudapestNem
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) a legnagyobb operatív program, a 2014-2020 közötti uniós források több mint 1/3 kerül a GINOP keretében elköltésre. Környezetvédelmi szempontból a GINOP nemcsak a fejlesztési keret nagysága és a megvalósuló fejlesztések környezetvédelmi hatása miatt fontos, hanem azért is, mert a program 7 prioritási tengelye közül kettőben (Energia és Turizmus) közvetlenül is vannak környezetvédelmi célok és azokhoz kapcsolódó kiírások.
A GINOP Monitoring Bizottságának ülésein az elmúlt két évben egyáltalán nem esett szó környezetvédelmi kérdésekről. Utoljára a környezetvédelemről akkor esett szó, amikor az operatív program indulásakor a Monitoring Bizottság megszavazta, hogy a projektek kiválasztásánál a környezetvédelmi és az esélyegyenlőségi szempontokat is figyelembe kell venni. A konkrét értékelési szempontokról nem a GINOP Monitoring Bizottságában, hanem a partnerségi megállapodások monitoring bizottságában foglalkoztak. Mire azonban 2016 októberében a partnerségi megállapodások monitoring bizottsága döntött a konkrét értékelési szempontrendszerről, addigra a GINOP keretének kb. 85%-a lekötésre került.
A Monitoring Bizottság mostanában elsősorban az előrehaladási jelentésekkel, a források lekötési ütemével, a prioritások közötti esetleges átcsoportosításával és az éves kommunikációs tervvel foglalkozik, a napirendi pontoknak általában nincs környezetvédelmi vonatkozása. Az üléseken nincs vita, ezért rendszerint a tervezettnél rövidebb ideig tartanak. Ez a helyzet valószínűleg az értékelések kezdetével változhat.
13
IKOP Monitoring BizottságFleischer Tamás44Budapest NemAz IKOP sajátossága, hogy lényegében az összes pénz nagyobb közlekedési beruházásokra megy, amiről előbb dönt a kormány, és utána kerül a MB elé. Az MB ülések döntően az éves program elfogadásáról, az előző év lezárásáról, az éves fejlesztési keretprogram új projektekkel való bővítéséről, és mindezek módosításáról szólnak, a delegáltak jelenléte inkább a transzparenciát, a döntésekről történő értesülést szolgálja, mintsem valódi beleszólási lehetőséget biztosít.
14
GINOP MBdr Éri Vilma21NVNV
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) a legnagyobb operatív program, a 2014-2020 közötti uniós források több mint 1/3 kerül a GINOP keretében elköltésre. Környezetvédelmi szempontból a GINOP nemcsak a fejlesztési keret nagysága és a megvalósuló fejlesztések környezetvédelmi hatása miatt fontos, hanem azért is, mert a program 7 prioritási tengelye közül kettőben (Energia és Turizmus) közvetlenül is vannak környezetvédelmi célok és azokhoz kapcsolódó kiírások.

Az elmúlt évben a korábbi évekhez hasonlóan két bizottsági ülés és több írásbeli szavazás volt. Külföldi utam miatt csak az egyik ülésen tudtam részt venni (a korábbi években minden ülésen ott voltam).

A GINOP Monitoring Bizottságában környezetvédelmi kérdésekről többnyire nem esik szó. Utoljára a környezetvédelmet akkor említették, amikor az operatív program indulásakor a Monitoring Bizottság megszavazta, hogy a projektek kiválasztásánál a környezetvédelmi és az esélyegyenlőségi szempontokat is figyelembe kell venni. A hogyannal, azaz a konkrét értékelési szempontokkal nem a GINOP Monitoring Bizottság, hanem a partnerségi megállapodások monitoring bizottság foglalkozott. Mire azonban 2016 októberében a partnerségi megállapodások monitoring bizottsága döntött a konkrét értékelési szempontrendszerről, addigra a GINOP keretének kb. 85%-a már lekötésre került.

A Monitoring Bizottság mostanában elsősorban az előrehaladási jelentésekkel, a források lekötési ütemével, a pénzek prioritások közötti esetleges átcsoportosításával, és az éves kommunikációs tervvel foglalkozik. A napirendi pontoknak nincs környezetvédelmi vonatkozása. Az átcsoportosítások indoka az érdeklődésnek a tervezettől eltérő alakulása, amire egyébként a Bizottság tagjainak nincs rálátása. Az üléseken nincs vita, ezért rendszerint a tervezettnél rövidebb ideig tartanak.

Az operatív program eredményeinek a mostanában kezdődő értékelése adhat majd – elvileg - újra alkalmat környezetvédelmi kérdések megvitatására, amennyiben sikerül elérni, hogy az eredmények felmérése a környezetvédelmi eredményekre is kiterjedjen
15
5/30/2019 16:33:57Kis-Balaton BizottságPiliszky Zsuzsanna21NYUDUVIZIG, KeszthelyNem
2018-ban a Kis-Balaton Bizottság (Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer Tanácsadó Testülete) két ülést tartott (2018.06.11 és 2018.11.08). Az őszi Tanácsadó Testületi ülést a Dráva Szövetség kérésére hívták össze.

A 2018 júniusi ülésen a Kis-Balaton Vízvédelmi rendszer 2017. évi anyagforgalmi folyamatai, az üzemeltetés vízminőségvédelmi és természetvédelmi tapasztalatai szerepeltek. A 2018 novemberi ülés fő témája az volt, hogy a 2016-ban bevezetett próbaüzem alapján a Balaton szabályozási szintjének milyen hatása van a KBVR működésére és ökológiai állapotára.

A próbaüzem során felmerült lehetséges problémák miatt a NYUDUVIZIG kérte a szabályozási vízszint csökkentését, melynek következtében a 120 cm-es vízszint a nyári hónapokban kerül előírásra, a téli hónapokban 110 cm-es, az átmeneti időszakokban 115 cm-es szabályozási szint mellett.
Felmerültek természetvédelmi kérdések is a Balaton új szabályozási vízszintje alapján. A szükséges alapkutatások és a monitoring hiánya miatt csak feltételezések vannak, ezért a nemzeti park nehezen tud kezelési tervet készíteni. A Dráva Szövetség kutatási javaslatot terjesztett elő a Kis-Balaton területére. Indokolt lenne az ökológiai monitoring bevezetése, a további kutatások fokozása és azok összehangolása a különböző szakterületek részéről.
16
Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer Tanácsadó TestületePiliszky Zsuzsanna22NVNV
Beszámoló a Kis-Balaton Bizottság (Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer Tanácsadó Testülete) 2018. évi tevékenységéről

2018-ban a Kis-Balaton Bizottság (Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer Tanácsadó Testülete) két ülést tartott (2018.06.11 és 2018.11.08). Az őszi Tanácsadó Testületi ülést a Dráva Szövetség kérésére hívták össze.

A 2018 júniusi ülésen a Kis-Balaton Vízvédelmi rendszer 2017. évi anyagforgalmi folyamatai, az üzemeltetés vízminőségvédelmi és természetvédelmi tapasztalatai szerepeltek. A 2018 novemberi ülés fő témája az volt, hogy a 2016-ban bevezetett próbaüzem alapján a Balaton szabályozási szintjének milyen hatása van a KBVR működésére és ökológiai állapotára.

A próbaüzem során felmerült lehetséges problémák miatt a NYUDUVIZIG kérte a szabályozási vízszint csökkentését, melynek következtében a 120 cm-es vízszint a nyári hónapokban kerül előírásra, a téli hónapokban 110 cm-es, az átmeneti időszakokban 115 cm-es szabályozási szint mellett. Felmerültek természetvédelmi kérdések is a Balaton új szabályozási vízszintje alapján. A szükséges alapkutatások és a monitoring hiánya miatt csak feltételezések vannak, ezért a nemzeti park nehezen tud kezelési tervet készíteni. A Dráva Szövetség kutatási javaslatot terjesztett elő a Kis-Balaton területére. Indokolt lenne az ökológiai monitoring bevezetése, a további kutatások fokozása és azok összehangolása a különböző szakterületek részéről.
17
Koordinációs TanácsSípos Katalin44NVNV
A Koordinációs Tanács éves beszámolója (2018 május - 2019 május) következik:
A Koordinációs Tanács a tavaly évi Zöld OT óta 4 alkalommal tartott rendes ülést (2018.09.12, 2019.10.26, 2019.01.25, 2019.03.29) és 1 alkalommal az idei OT szervezéséhez kötődő technikai egyeztető megbeszélést (2019. május 24.) A KT a rendes ülések mindegyikén szavazatképes volt. Az elnöki feladatokat 2018. év során Schmidt Hajni, az alelnöki feladatokat Lukács Attila és Bánfi Luca látta el. Hajni munkahelyi változás miatt októberben lemondott, ekkor az elnöki teendőket Sipos Katalin vette át. Az alelnökök személye nem változott.
A KT fő feladata a 2019-es OT megszervezése volt. Többkörös egyeztetések zajlottak lehetséges főszervezőkről és helyszínekről (Szolnok, Nagymaros, Sárospatak), de végül egyik kezdeményezés sem jutott révbe. Ekkor a KT az OT folyamatossága érdekében közösségi szervezésű, alacsony költségvetésű és komfortfokozatú, budapesti helyszínű találkozó mellett döntött. A szervezési feladatokat a KT tagjai és az általuk képviselt szervezetek szétosztották egymás között, ezért az ülések technikai részletekbe menő szervezési kérdéseket is tárgyaltak.
A Zöld OT-n kívül a Tanács szinte minden ülésén döntött évközi delegált választásról, valamint részletesen tárgyalta a stratégiai partnerség lehetőségét az Agrárminisztériummal.
Tájékoztatás és szakmai egyeztetés zajlott többek között az alábbi ügyekben: Csarna-völgy, Civil Kerekasztal a Fennntartható Fejlődési Célokért; Víz Keretirányelv felülvizsgálati folyamata; állami természetvédelmi szektor leépítése; egyszer használatos műanyagok betiltása; Balaton védelmének problémái; szabadkereskedelmi egyezmények; Normafa; NEA

Az ülések emlékeztetői ide lesznek feltöltve: https://zoldcivil.hu/magunkrol/adattar/jegyzokonyvek/
18
5/28/2019 12:05:54Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program Monitoring Bizottságban (KEHOP MB) Botár Alexa332018. április 25-én (Bp., Farkas István helyettesített), 2018. november 22-én (Botár A., Bp) és 2019 április 10-én (Miskolc, Kovács Bence helyettesített)Igen
Az Éves Fejlesztési Keret több módosítása volt ez időszakban; nehezményeztük, hogy a szemléletformálási feladatokra (pl. 2. ivóvízminőség és 3. hulladékmegelőzés prioritás) nem készült vagy csúszik a nyílt kiírás a társadalmi szereplők részére. Javasoltuk a keret emelését a nagyszámú 5.4.1 klíma szemléletformálás igénylések miatt és nehezményeztük a döntés 1,5-2 éves csúszását (azóta a döntések megvannak, a szerződéskötési fázisban vannak). Az OP indikátorok módosítása kapcsán külön szakmai konzultációt kértünk és kaptunk a KEHOP MB tagok számára, 2018 késő tavaszán. A vizes projektek közül a Tisza hullámtér, Mosoni Duna és Római-part projektek, hulladékos projektek közül a 3.1.3 szemléletformálás és 2.3.0 HUHAII. kiírást, projektet kritizáltuk.
A HUHAII projekt sikeresen törlésre is került a KEHOP-ból. Az KEHOP 1.2.1 önkorm. klímastratégiai tervezés és szeml.form. kiírás döntések megszülettek, jelenleg indulnak, ezekben civilszervezetek konzorciumi partnerként pályázhattak. "KEHOP-2.1.7 A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás" új kiírásban javaslatunkra már ugyanúgy pluszpontot jelent, ha civil szervezetet vonnak be konzorciumi tagként.
- Az üléseken felmerült kérdésekre, melyeket a helyszínen nem tudnak megválaszolni, írásban választ kapok, ezeket a tájékoztató e-listán közzéteszem.
- A 2014-2020 időszakról szóló értékelésbe bekapcsolódtam, projekt irányító bizottsági (PIB) tagként. Az első műhelyen 2019. május 27-én részt vettem, az év folyamán zajlanak majd a további egyeztetések.
19
Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program Monitoring Bizottságban (KEHOP MB) Botár Alexa33NVIgen
A bizottság ebben az időszakban háromszor ült össze: 2018. április 25-én (Bp., Farkas István helyettes), 2018. november 22-én (Botár A., Bp) és 2019 április 10-én (Miskolc, Kovács Bence helyettesem vett részt), az ülés beszámolókat és KEHOP híreket a tájékoztató e-listára felküldtem.

- Éves Végrehajtási Jelentés, Éves Fejlesztési Keret, különböző stratégiák elfogadása, projektek előrehaladásának áttekintése: több az Éves Fejlesztési Keret módosítás volt ez időszakban, ezek kapcsán nehezményeztük, hogy a szemléletformálási feladatokra (pl. 2. ivóvízminőség és 3. hulladékmegelőzés prioritás) nem készült vagy csúszik a nyílt kiírás a társadalmi szereplő k részére. Javasoltuk a keret emelését a nagyszámú 5.4.1 klíma szemléletformálás igénylések miatt és nehezményeztük a döntés 1,5-2 éves csúszását (azóta a döntések megvannak, a szerződéskötési fázisban vannak). Az OP indikátorok módosítása kapcsán külön szakmai konzultációt kértünk és kaptunk a KEHOP MB tagok számára, 2018 késő tavaszán. A vizes projektek közül a Tisza hullámtér, Mosoni Duna és Római-part projektek, hulladékos projektek közül a 3.1.3 szemléletformálás és 2.3.0 HUHAII. kiírást, projektet kritizáltuk.
A HUHAII projekt sikeresen törlésre is került a KEHOP-ból. Az KEHOP 1.2.1 önkorm. klímastratégiai tervezés és szeml.form. kiírás döntések megszülettek, jelenleg indulnak, ezekben civilszervezetek konzorciumi partnerként pályázhattak. "KEHOP-2.1.7 A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás" új kiírásban javaslatunkra már ugyanúgy pluszpontot jelent, ha civil szervezetet vonnak be konzorciumi tagként.
- Az üléseken felmerült kérdésekre, melyeket a helyszínen nem tudnak megválaszolni, írásban választ kapok, ezeket a tájékoztató e-listán közzéteszem.
- A 2014-2020 időszakról szóló értékelésbe bekapcsolódtam, projekt irányító bizottsági (PIB) tagként. Az első műhely 2019. május 27-én volt, az év folyamán zajlanak majd az egyeztetések.
20
5/28/2019 12:00:52Környezetbarát Termék Értékelő és Minősítő BizottságUrbán Csilla10Herman Ottó IntézetNemOKT-ban is delegált vagyok, pont egy napra esett az ülés, ezért nem tudtam részt venni. Írásos szavazólapot kitöltöttem, amely főként módosítás nélküli hosszabbításokat tartalmazott.
21
6/1/2019 3:44:31Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács (KDTVT)Hajósy Adrienne22SzékesfehérvárIgen
A Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács (KDTVT) két ülést tartott: 2018. május 28-án és december 14-én, mindkettőt Székesfehérváron.

Az ülések jegyzőkönyveit a KDTVIZIG honlapján tették közzé (http://www.kdtvizig.hu/). Mindkét ülést követően részletes beszámolót írtam az elhangzottakról a Tájékoztató levelezőlistára.

A KDTVT májusi ülésén két téma szerepelt. Naszvadi Balázs (Tolna megyei Önkormányzat) "Sió, a lehetőségek tárháza" címmel tartott előadást a Sió-csatornán tervezett turisztikai fejlesztésekről, és Csihar László (Duna-Ipoly Nemzeti Park) a Fejér megyei vizes élőhelyek fejlesztéséről. A turisztikai fejlesztés két fő részből áll. A víziturizmushoz Ozorától Bogyiszlóig 12 kiszállóhelyet létesítenek, és 2019-ben kiépül a Sió menti kerékpárút. Szekszárdra turisztikai központ építését tervezik. A vizes élőhelyek fejlesztése, beleértve turisztikai létesítményeket is, négy tájvédelmi körzetben valósulnak meg.

A decemberi ülésen a tanács elfogadta 2019. évi munkatervét, meghallgatta a tanács Szakmai bizottságának éves beszámolóját, és foglalkozott a VGT3 kidolgozásának ütemezésével.

2018. május 31., Hajósy Adrienne (Nők a Balatonért Egyesület)
22
Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program Monitoring BizottságÉger Ákos21NVNV
A KÖFOP Monitoring Bizottságnak két ülése volt az elmúlt egy évben, ebből egyen tudtam részt venni és az elektronikus szavazásokon. Az elmúlt év főbb témái voltak az Éves Végrehajtási Jelentés, indikátorok, értékelési terv, ex-post értékelés, partnerek kapacitásfejlesztése, horizontális célok.

Kezdeményezésünkre 2017-ben még az Irányító Hatóság vezetője rendszeres fogadóórákat indított indított az MB tagjai számára, hogy a két ülés között is lehetőség legyen részletesebb információcserére. Ezen részt vettem, de a többi között civil tagok inaktivitása hiánya miatt ez nem lett gyakorlat. Viszont az MB tagok továbbra is kapnak az összes kapcsolódó eseményre meghívót. Az összes kiírás elindult már, a lekötés 110 % feletti, így a következő tervezési ciklusra érdemes koncentrálni.

Állandó témánk volt, hogy a monitoring bizottságokban közreműködő civil szervezetek kapacitásépítése kapjon támogatást. Ebben sikerült tárgyalóasztalhoz ülni az Irányító hatóság vezetőivel, és volt nyitottság a részükről. Azonban elsősorban bürokratikus akadályok miatt ez nem valósult meg, illetve olyan módon tudott volna csak megvalósulni, ami valódi segítséget nem jelentett volna a civil szervezeteknek. Ebben kell már a következő ciklusra korán konkrét javaslatokat tenni.
23
Magyar Halászati Operatív Program Monitoring BizottságNagy Dénes NV6NVIgen
2018

1. Tájékoztató nap a Monitoring Bizottsági tagok részére, márciusban.

2. május 15 - ülés: Ügyrend, Éves Végrehajtási Jelentés (saját vélemény: környezeti teljesítmény indikátorok szükségesek)

3. július eleje - írásbeli véleményezés az Éves Fejlesztési Keret módosításról (ok: lassú OP indulás miatti alulköltés és forrásvesztés miatti nyomás miatt egyszerűsítés, a nagy igényű intézkedésekre
átcsoportosítás, technikai módosítások)

4. december 10 - ülés: aktualitások, tájékoztatás (ETHA2020 ügyek, hazai marketing kampány)

2019

1. május 16 - ülés, Éves Végrehajtási Jelentés (saját vélemény: környezeti teljesítmény indikátorok)

2. június eleje - írásbeli véleményezés az Éves Fejlesztési Keret módosításáról (ok: alulköltés miatti forrásvesztéstől való félelem
miatti átcsoportosítások, technikai módosítások)

Ahogy látható, elég ütemesen, monoton módon zajlik a munka, az általam szintén monoton képviselt környezeti teljesítmény mérés OP-ba felvétele viszont remélhetőleg lassan kezdi átütni a küszöböt. A legutóbbi, májusi ülésen az IH vezető beletörődően már arra utalt, hogy beszélhetünk róla, ha van javaslat. Amennyiben képviselhetem továbbra is a Mozgalmat, szívesen dolgozom abban az irányban, hogy egy ilyen tervezetet össze tudjunk állítani egyelőre az MME-n belül, a saját környezeti (madár biodiverzitás) adatok alapján, és ezt az IH elé lehessen terjeszteni.

Ebben a beszámolóban is szeretnék visszatérni pár mondat erejéig a legutóbbi, május 16-án, még a MB ülésről gyorsan küldött tájékoztatásomra is (ringfencing tárggyal), mert olyan visszajelzést kaptam, hogy nem volt értelmezhető (ezért elnézést!). Az átadandó információ annyi, hogy amennyiben bármilyen OP-ben van az EU szabályozás által kötelezően előírt elkülönített arányú költségvetési rész (a MAHOP esetén az adatgyűjtés például ilyen, tehát meghatározott arányt ötelező a tagállamnak erre költenie, de pl. a KAP esetén a zöldítés is ilyen kötelezően tartandó aránnyal rendelkezik), akkor ez az arány nem felső, hanem alsó korlátot jelent! Erre a MB tagoknak azért érdemes odafigyelni, mert gyakran ezek azok a pénzügyi lehetőségek, amelyektől érdemes környezeti hatásokat várni, valamint az IH nem csak "letudni" szereti, de nem is szívesen allokál rá többlet összegeket (a MAHOP esetén hibásan felső korlátra hivatkozva). Ha még most is érthetetlen, jelezzétek, vagy akit érdekel a téma, keressen, megpróbálhatjuk közösen megfejteni a dolgot.
24
Nemzeti Fenntartható Fejlődési TanácsSípos KatalinNV3NVNVAz elmúlt 1 évben aktívan részt vettem a Tanács alábbi ülésein: 2018.12.07., 2019.03.12., 2019.05.30.

A Tanácsüléseken kívül csatlakoztam az ITM kezdeményezésére elindult Okos Település munkacsoporthoz (2019.01.30., 2019.03.20., 2019.05.15.), mely jelenleg is aktívan dolgozik egy olyan magyarországi tudástár és fenntarthatósági útmutató kidolgozásán. Ugyancsak részt vettem a Tanács természeti erőforrások védelme és fenntartható használata kapcsán írt állásfoglalásának részletes vitájában a szakmai egyeztető munkabizottság tagjaként (2019.04.24. és 2019.05.20.), mely állásfoglalás elfogadására a tegnapi Tanácsülésen került sor.
Az év során a Tanács többek között tárgyalta az NFFT beszámolóját és éves költségvetési tervét, a Nemzeti Energia és Klímatervet, a körforgásos gazdaságba való átmenet lépéseit, a természeti erőforrások fenntartható használatának alapelveit, Magyarország népesedési folyamatait, a szakképzési rendszer átalakításának koncepcióját.
Az NFFT szakmai anyagai és állásfoglalásai itt találhatóak: https://www.parlament.hu/web/nfft/
25
Nemzeti Fenntartható Fejlődési TanácsFarkas István33NVNV
Az elmúlt évben az NFFT-nek három ülése volt. Az üléseken részt vettem, a napirendekhez általában hozzászóltam, közvetítve a zöld civil szervezetek fenntarthatósági értékrendjét.

Az év főtémája a természeti erőforrások helyzete, eddig a területhasználatot és a klíma ügyeket tárgyaltuk meg. Emellett téma volt a Jedlik Ányos Terv (elektromos autók) és a népesedési helyzet is. Szót kaptam az NFFT 10 éves jubileumi ülésén is, hozzászólásomban a radikális társadalmi változások és az erkölcsi megújulás szükségességére helyeztem súlyt.

A parlamenti választások után a delegáló szervezetek megújították a delegálást, az ehhez szükséges idő miatt egy jó félévig nem volt ülése a Tanácsnak. A többi civil csoport választása során bekerült delegáltak aktívak, lehetséges, hogy érdemibb civil együttműködés alakul ki ebben a ciklusban. Kezdeményezésemre a Keretstratégia értékeléséhez szervezünk egy közös civil véleménygyűjtő fórumot júniusban.

Az NFFT ülések formálisak, legtöbbször nem kapcsolódnak egyes törvények kialakításához, stratégiai jellegű napirendek vannak. Fontosnak tartom a Tanácsban lévő részvételt, ugyanis néhány esetben a Tanács - állásfoglalások, szakmai bizottsági ülések, egyéb megszólalások által – komoly hatással van a kormányzat környezetvédelmi lépéseire. Többször járult hozzá a Tanács, hogy a környezetvédelmi intézményrendszer gyengítésére tett lépések meghiúsuljanak. Ezért is szeretnék a Tanács tagja maradni, indulok az OT választáson erre a posztra.
26
Növényvédelmi BizottságSimon Gergely1NVNVIgen
A tavalyi évben egyetlen alkalommal hívták össze a Növényvédelmi Bizottságot (amúgy a törvényi előírás szerint 3-at kell tartani), és erről csak pár nappal az ülés előtt
küldtek meghívót, mikorra már fix külföldi programom volt, így csak írásban tudtunk hozzászólni a Nemzeti Növényvédelmi Cselekvési Terv (5 évenkénti) soron következő felülvizsgálatához.

Idén részt vettünk az első ilyen ülésen, ám, mint azt a lenti levélben is jeleztdm, a teljesen vállalhatatlan hozzállás miatt a kilépés mellett döntöttünk.

On Fri, May 17, 2019 at 11:09 AM Gergely Simon <gergely.simon@greenpeace.org> wrote:
Kedves Harcostársak!

Úgy döntöttünk, hogy kilépünk az AM által fenntartott Növényvédelmi Bizottságból, mivel nem kívántunk asszisztálni az nagyipari mezőgazdasági lobbi, a vegyipar és a hatóság közösen hozott, a magyar termőföldet, magyar környezetet pusztító döntéseihez, a színvonaltalan vitákhoz.

Cikk a témában indokainkkal: https://hvg.hu/gazdasag/20190517_greebpeace_agrarminiszterium_bizottsag
Levelünk: https://storage.googleapis.com/planet4-hungary-stateless/2019/05/ceb8de86-gphu_novenyvedelmibizottsag_kilepes_level.pdf
27
5/31/2019 15:37:23Országos Erdő TanácsDr. Gálhidy László11Budapest, AgrárminisztériumNemA 2018/2019-es év során egy tanácskozás történt az erdészeti ágazatot érintő néhány, természetvédelmi szempontból korlátozottan releváns témával (erdészeti szakigazgatás helyzete, erdészeti szaporítóanyag-ellátás helyzete) kapcsolatban.
Az Országos Erdő Tanács alapvető fontosságú feladata lenne az erdészeti és természetvédelmi ágazat közötti együttműködés javítása, sajnos ebbe az irányba eddig nem történtek hatékony lépések, sem a jelenleg tárgyalt időszakban, sem korábban. A Tanács természetvédelmi szempontokat képviselő tagjainak érdekérvényesítő lehetőségei az adott körülmények között minimálisak.
28
5/28/2019 12:07:23Országos Környezetvédelmi TanácsUrbán Csilla77Földművelésügyi/AgrárminisztériumIgenAmely témákhoz írásos véleményt nyújtottam be: körforgásos gazdaság csomag hazai átültetéséhez javaslatok, vélemény az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet és a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló előterjesztéshez, vélemény a a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló előterjesztéshez
29
Országos Környezetvédelmi TanácsBendik Gábor, Fidrich Róbert, Halmos Gergő, Malatinszky Ákos, Simon Gergely, Sipos Katalin, Urbán CsillaNVNVNVNV
Az elmúlt év során az OKT számos állásfoglalást adott ki. Ezek mindegyikéhez több inputot is adott a civil oldal, sok esetben pedig kezdeményezőként, az előterjesztések megfogalmazójaként jártunk el. A Tanács napirendjén számos hulladékos téma szerepelt, pl. véleményeztük a termékdíjról törvény sokadik módosítását, emellett a hulladékokkal kapcsolatos jogi szabályozás általános kérdéseivel áttekintő módon, saját kezdeményezésként is foglalkozott az OKT. Szintén proaktív módon állította össze a Tanács a körforgásos gazdasági jogszabálycsomag végrehajtását elősegítő intézkedési javaslatait. Az országgyűlési választásokat követően adtuk ki a környezet- és természetvédelem kormányzati elhelyezésére vonatkozó javaslatot.

A környezet- és természetvédelem kormányzati intézményeiben zajló leépítésekkor levélben kértük Miniszter Urat (úgy is, mint a Tanács Társelnökét) a leépítés visszavonására, az ehhez szükséges (újbóli) kormányzati egyeztetések kezdeményezésére, és a feladatok ellátásához ténylegesen szükséges erőforrások biztosítására.

Különböző egyéb ágazati szabályozásokkal, pl. öntözési kérdésekben több alkalommal is, illetve pl. a vadgazdálkodási tájegységi tervekről szóló miniszteri rendelet tervezetéről is kifejtettük véleményünket.

Az OKT szakmailag megalapozottan, a zöld szervezetek szempontjából is elfogadható kompromisszumok alapján hozta meg állásfoglalásait (megtalálhatóak a www.oktt.hu címen), azonban ezeket a kormány nem vette érdemben figyelembe.
30
5/31/2019 6:32:20Országos Vízgazdálkodási TanácsGruber Tamás33NVIgenA 2018-as OT óta 3 ülése volt az OVT-nek. A beszámolókat a csatolmányban töltöttem fel, a 2018-as 2 beszámolót Hajósy Adrienne és én írtam, a 2019-es ülésre Adrienne már nem kapott meghívót, ezen csak én tudtam részt venni.
https://drive.google.com/open?id=19rESf0Vuv5lm0aAqRT2gfVbjpvPexBF7, https://drive.google.com/open?id=1wjfNYayAYpT2j7gn0_pFc0iYgucH42PG, https://drive.google.com/open?id=1HluwojtYoWKVYfDsT848x5V_C4waeSTA
31
Partnerségi Megállapodás Monitoring Bizottság Sípos Katalin11NVNV
A Bizottság az elmúlt év folyamán 1 ülést tartott, melyen részt vettem (2018.nov.29.). Az ülésen kormányzati oldalról előrehaladási beszámolók hangzottak el a(z): 2014-20-as programok előrehaladásáról az összes alap tekintetében; a 272/2014. végrehajtási szabályokban a közelmúltban végrehajtott és jövőben tervezett változásokról, valamint az uniós alapok integrációjáról; a horizontális elvek érvényesítésének aktuális helyzetéről; a kommunikációs terv végrehajtásáról; az értékelési terv végrehajtásáról. Az ülésen részt vettek az Európai Bizottság DG Regio és DG Agri munkatársai, akik az ex-ante kondicionalitások hozzáadott értékéről és a 2020 utáni programozási időszak tervezéséről adtak tájékoztatást. Mindegyik témáról digitális prezentációt tudok küldeni azoknak, akiket részletesebben érdekel.
A Bizottság 2019. folyamán a most záruló ciklus eredményeinek értékelésére létrehozott Projekt Irányító Bizottságban részt vehetnek a Monitoring Bizottsági tagok. Eddig két témakört illetően jelentkeztem PIBbe: Épületenergetikai fejlesztések és megújuló energia előállításához kapcsolódó intézkedések értékelése; Horizontális elvek és politikák érvényesülésének értékelése
A PIBek munkája most indul, egyelőre 1 egyeztető megbeszélésre került sor 2019. május 27-én.
32
Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Monitoring Bizottság Horváth Kinga11NVNV
A SIHU - Szlovén-Magyar Interreg program monitoring bizottságban megfigyelő tagként, szavazati jog nélkül vehetünk részt. A bizottságnak évente két ülése van, előtte egy héttel a magyar tagok egyeztetik a nemzeti álláspontot.
Az Operatív Program (http://www.si-hu.eu/news_en/archivdetail/category/news/cp_confirmed) két prioritást fogalmaz meg a vonzó (attraktív) régiót és az együttműködő régiót.
Az első prioritásba tartozó célok például a turizmus fejlesztése, utak fejlesztése, természetvédelem. A második prioritásba tartozik a szervezetek közötti együttműködés, mint például a civil környezetvédelem. Magyarországról Zala és Vas megyében bejegyzett szervezetek lehetnek főpályázók. Minden pályázathoz kell szlovéniai és magyarországi partner is.

Civil szervezet lehet pályázó és partner is, ez inkább a második prioritás (együttműködések) esetén releváns (100-300 ezer EUr pályázatok).
A kifizetések a féléves beszámolóktól nyolc hónapra várhatóak, nagy likviditást igényelnek a programok.
A pályázati lehetőségeket hirdettem a Zöld Civil és regionális email listákon. Sajnos a projektek nagysága, likviditási és kapacitásigénye miatt kevés olyan civil szervezet van Zala és Vas megyében, amelyik tudna pályázni erre az alapra.
A keret majdnem elfogyott, a 2. prioritásnál még 100-300.000 EUR közötti pályázatra van keret.

A 2018-as OT óta egy ülése volt a bizottságnak ( 2018.november 13.), amelyen részt vettem.
33
5/28/2019 10:12:34Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási TanácsKajner Péter00NVNemA delegáltságom ideje alatt a Tanács nem tartott ülést.
34
Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási TanácsEgri Sándor3NVNVNem
Beszámoló a Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsban delegáltként végzett munkámrólA Tanács munkájában már 3. ciklusban veszek részt. A türelem – ha nem is rózsát -, de némi előrehaladást termett. Legfontosabb, hogy a Tanács ülésein tanúsított aktivitásomnak köszönhetően a KÖTIVIZIG immár meghívót küld majd minden jelentősnek gondolt projektje munkaüléseire. Ennek köszönhetően tájékozottságom szélesebb körűvé vált, a vízügyi szakemberek immár nem gyanakvással figyelik a „civil” delegáltat, hanem kíváncsiak hozzászólalásaimra.

A Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács munkájában egyre inkább érvényesül a szakmaiság és a nyitottság, amely alapvetően jó jelnek tekinthető. A „munka” formája: tájékoztató előadások megtartása, meghallgatása, majd hozzászólások. A színvonalat nyilvánvalóan az előadók személye, szakmai felkészültsége képviseli. Áttörésnek számít, hogy az elmúlt időszakban a kifejezetten szakmán belüli előadók köre szerencsésen bővült: előadóként jutott szóhoz pl. Balogh Péter geográfus, az ártéri tájgazdálkodás egyik „atyja” is.

A Tanács legközelebbi ülésén tervezi előadásom meghallgatását a Tisza Nemzetközi Környezet- és Természetvédelmi Ifjúsági Turisztikai Találkozóról.

A Tanács „vezetői” (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke, Közép - Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója felváltva) tisztüket mindinkább tiszteletbeli megbízatásnak tekintve, lényegében a Tanács adminisztratív teendőit végző KÖTIVIZIG munkatársakra bízták a Tanács tevékenységének vezetését, amely szintén jó jelnek tekinthető.

A 2019-es esztendő új dimenziók, új távlatok nyitását hozhatja a Tanács életében: kezdeményezni fogom – és ehhez igyekszek előzetesen megnyerni a tanács másik 2 civil delegáltját – a szervezeti és működési szabályzat ide vonatkozó pontjának alkalmazását, nevezetesen a nemzetközi kitekintést. E pont a Tanács újjáalakulásakor javaslatomra lett része az SZMSZ-nek.
1. Volodimir Petrovics Csipak nyugdíjba vonulását követően új igazgatója van a Kárpátalja Megyei Vízügyi Igazgatóságnak, ez önmagában indokolja tájékozódásunkat, tájékoztatásunkat Kárpátalja vízgazdálkodásáról.
2. 2020-ban lesz a cianid-katasztrófa 20 éves évfordulója. A Partium irányából fenyegető veszélyek az elmúlt 2 évtizedben nem csökkentek. Ez teszi indokolttá a nagybányai vízügyi igazgató tájékoztatójának meghallgatását.

Bízom benne, hogy e javaslatok elfogadásával a Tanács tekintetét sikerül tágabbra nyitni.
35
Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási TanácsBalogh Péter33Szolnok, Kötivizig székház.NVAz ülésekről kapott jegyzőkönyveket mellékelem. Minden ülésen részt vettem, és aktívan képviseltem a tájgazdálkodási megoldást (a jegyzőkönyvekhez képest is talán aktívabban). Erről a „BP hozzászólás…” kezdetű rövid anyag ad írásos nyomot, ami szakmai tartalmai miatt érdekes az ÜGY /Képviselet szempontjából.
https://app.luminpdf.com/viewer/fP4jzuPw96ZH5P8cT/share?sk=4e84aa24-1752-403f-91e6-1653471becc8
https://app.luminpdf.com/viewer/oQQmrL4dfLWsaiSuR/share?sk=2267107e-46c8-43ce-a3be-d8e0146c81e5
https://app.luminpdf.com/viewer/tMjPcapScmhjkWqrF/share?sk=1e10cde1-e27c-401f-8961-ff2de3714186
https://app.luminpdf.com/viewer/iDDcE6RzNME3XkGBF/share?sk=45e7f3b2-bcdf-4466-9106-73baafbf8cab
36
Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási TanácsBujdosó AntalNVNVNVNV
2018. november 9-én ülésezett a Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács. Az ülés keretében Dr. Karvaly Elemér elnök 20 éves elnökség után leköszönt, de mérnökkamarai delegáltként továbbra is a tanács aktív tagja marad. Megköszönve a leköszönő elnök munkáját a TIVIZIG igazgatója, Bara Sándor felkérte az elnöki pozíció betöltésére Ditrói Jánost, a Debreceni Vízmű Zrt. főmérnökét, aki a felkérést elfogadta.

A tanácsülés keretében a szakmai bizottsági elnökök beszámoltak az elmúlt éves tevékenységükről. A tanács tagjai között sok új tag van a delegálások megújításából kifolyólag.

A Kormány 1587/2018. (XI. 22.) határozata alapján a Vízgazdálkodási Tanácsokról szóló határozat módosult.

Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény 5. §-ában foglaltak alapján, figyelemmel az 5/1998. (III.11.) KHVM rendeletre a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság bázisán megalakult a Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács. Az 5/2009 (IV.14.) KvVM rendelet hatálybalépését követően a rendeletnek megfelelően újra alakult a testület, melynek összetétele többször módosult 1587/2018.(XI. 22.) Korm. határozat alapján.

A Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban Tanács) hatásköre a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság működési területére terjed ki.
A Tanács a Kormány véleményező, javaslattevő jogkörrel működő konzultatív testülete. A Tanács a vízgazdálkodásért felelős miniszter részére feladatkörében véleményező, javaslattevő és tanácsadó tevékenységet is ellát. Vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Jogszabály alapján a Tanács összetétele:
a vízgazdálkodásért felelős miniszternek,
a vízvédelemért felelős miniszternek,
a működési terület szerinti vízügyi igazgatóságnak,
az illetékes területi vízügyi és vízvédelmi hatóságnak,
az illetékes területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak,
az illetékes erdészeti hatóságnak,
a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak,
az illetékes népegészségügyi hatóságnak,
valamint az illetékes talajvédelmi hatóságnak egy-egy kijelölt képviselője, illetve tagként részt vehetnek a TVT működési területén tevékenységet folytatók.

Továbbá:
a megyei önkormányzat,
a turizmusért felelős miniszter által vezetett minisztérium által regisztrált turisztikai desztináció,
menedzsment szervezetek (TDM szervezet),
területi agrárkamara,
területi mérnöki kamara,
a területi kereskedelmi és iparkamara,
települési önkormányzat,
a vízgazdálkodási társulatok,
a közműves ivóvízellátást és szennyvízelvezetést végző gazdálkodó szervezetek,
valamint annak feladatköréhez kapcsolódóan tevékenységet folytató civil szervezetek, szakmai érdekképviseleti szervezetek, illetve szakmai-tudományos szervezetek által kijelölt képviselő.

A Tanács állandó bizottságai:

Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervezési Bizottság,
Vízkárelhárítási, Mezőgazdasági vízgazdálkodási Szakmai Bizottság,
Vízellátási és Csatornázási Szakmai Bizottság.

A Tanács levelezési e-mail címe: titkarsag@tivizig.hu
Tanács elnöke: Ditroi János, a Debreceni Vízművek Zrt. főmérnöke
Tanács titkára: Ménesné Óvári Judit szakágazati vezető- TIVIZIG
Levelezési cím: 4025. Debrecen Hatvan u 8-10.
Szennyvízelvezetés- és tisztítás pályázati lehetőségek
Szervezeti-és működési szabályzat (Módosítása folyamatban)

Szennyvízelvezetés- és tisztítás pályázati lehetőségek

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság nyilvántartása szerint működési területünkön számos település nem rendelkezik a települési szennyvíz szakszerű elhelyezésére és tisztítására szolgáló szennyvízrendszerrel, a szennyvíz ártalommentes elhelyezése nem megoldott.

Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy az ismertetők alapján pályázni lehet Vidékfejlesztési program keretében VP6-7.2.1.2-16 számú pályázati felhívásban foglalt célokra, ill. más szennyvíz-agglomerációhoz csatlakozva Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programból (KEHOP) meghatározott fejlesztési célokra.

A pályázat beadásának feltétele az alábbiak teljesülése:

- A településnek rendelkeznie kell a 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet 20. § szerint elkészített Települési Szennyvízkezelési Programmal. Ebben szerepeltetni kell a település szennyvízkibocsátására vonatkozó adatokat. (célállapoti csatornázottság, ellátandó lakosok/lakások száma, tervezett lakosegyenérétkben kifejezett szennyvízterhelés, tervezett hidraulikai terhelés, stb)

- A település szennyvíz-elvezetésének ill. tisztításának megoldásait a Települési Szennyvízkezelési Programmal megegyezően kidolgozott Megvalósíthatósági Tanulmánytervben kell teljes körűen bemutatni a szakmai műszaki és gazdaságossági összehasonlítás elvégzésével. Javasolt az érintett hatóságok és államigazgatási szervek előzetes véleményét is mellékelni. (pl. szennyvízelvezetésnél felszíni ill. felszín alatti víz érintettség esetén az illetékes vízügyi igazgatóság, mint vagyonkezelő szakmai véleménye)

- A kiválasztott és kidolgozott megoldáshoz meg kell kérni a leendő üzemeltető szakmai véleményét, amelyben kitér az üzemeltetésre vonatkozó gyakorlati szaktudás meglétére, a üzemköltségekre.

- Szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazása esetén a technológiának rendelkeznie kell műszaki megfelelőségi tanúsítvánnyal.

- A Települési Szennyvízkezelési Programban és a Megvalósíthatósági Tanulmánytervben a kiválasztási szempontok tekintetében ki kell térni a 2016. március 31-én Kormány által 1155/2016. (III. 31.) sz. Korm. határozatában elfogadott Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT2) releváns részeire. A tervezett műszaki megoldás nem lehet ellentétes a VGT2 előírásaival, célkitűzéseivel.

- Felhívjuk a figyelmet, hogy a megvalósíthatósági tanulmány szinten a településnek vizsgálnia kell más településhez történő kapcsolódás lehetőségét, ill. meglévő szennyvíztisztító telepre történő szennyvízbeszállítás lehetőségét is. A 2000 LE feletti települési szennyvíz-agglomerációkat a 2016. VII. 30-tól hatályos 220/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. melléklete tartalmazza. A csatlakozás feltétele a Települési Szennyvízkezelési Programmal való egyezőség mellett a szennyvíz-agglomerációs felülvizsgálat elvégzése a „Magyarország települési szennyvízelvezetési és –tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról” szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint.

- A pályázat kötelező mellékletét képezi a vízjogi engedélyezési eljárást megelőzően megkért Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács (TTVT) Szakmai Bizottságának szakvéleménye. A pályázatot a szakmai vélemény figyelembe vételével kell kidolgozni. A TTVT-hez az alábbi dokumentumokat kérjük be csatolni:

-Jóváhagyott Települési Szennyvízkezelési Program és megyei fejlesztésekhez való egyezőség dokumentálása

- Megvalósíthatósági Tanulmányterv (elvi szintű engedélyezési dokumentáció mellékelése elegendő)

- előzetes üzemeltetői nyilatkozat szaktudás meglétéről, üzemeltetői elvárásokról, várható üzemköltségről

- projekt műszaki-szakmai tartalmának előírásai 6. pontban foglaltak alapján a VGT2 releváns célkitűzések bemutatása a tervezett fejlesztés által, azok várható környezeti és társadalmi eredményei

Minden dokumentumból 1 pld benyújtása szükséges az engedélyes önkormányzat kérőlevelével.
Amennyiben a benyújtott dokumentumok formailag megfelelnek a véleményezéshez, úgy a Szakmai Bizottság a benyújtástól számított kb 10 napon belül szakmai véleményét megadja.
A benyújtás papír alapon, vagy elektronikusan történhet az alábbi címre:
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács, Ditroi János elnök részére
4025. Debrecen, Hatvan u 8-10.
4001. Debrecen, Pf.: 57.
Tel.: (52) 410-677 19-088 mellék (titkár)
Fax: (52) 316-662
E-mail:titkarsag@tivizig.hu
honlap: www.tivizig.hu
37
6/1/2019 9:19:58Zöld Forrás Bíráló BizottságBátyi-Földesi Dóra43Földművelésügyi M., majd az AgrárminisztériumNem
Delegált társaimmal 2018 és 2019 évben is elvégeztük a pályázatok értékelését, majd részt vettünk a Bíráló Bizottság ülésén, ahol a pályázatokat rangsoroltuk és előkészítettük a döntési javaslatot. Az elmúlt években sokat javult a bizottsági munka előkészítettsége. Időben tájékoztatást kapunk az alakuló ülés és a bíráló bizottsági ülés időpontjairól, valamint pályázatok elbírálásának határidejéről, ami nagyban megkönnyíti a munkát. Az idei évben a pályázatkezelő megemelte a minimálisan pályázható összeget 1 millió forintra. Mivel a keret összege nem nőtt, így idén valamivel kevesebb pályázat támogatására lesz lehetőség. A Bíráló Bizottság kezdeményezte, hogy jövőre ismét lehessen 1 millió forint alatti összegre is pályázni, ha nem nő a keret, mert vannak programok, melyek kisebb összegből is megvalósíthatóak és így több szervezetet lehetne támogatni. A Minisztérium egyébként minden évben kéri, hogy emeljék meg a keretösszeget, ezt idén is megtették.
Előrelépés, hogy 2019-ben végre két workshopot is szerveznek a forrással kapcsolatban. Az első alkalommal a pályázatok benyújtása előtt tartottak tájékoztatást a forrásról, majd az érdeklődők tehették fel kérdéseiket. A júniusi workshopon pedig a beszámolókkal kapcsolatban lesz tájékoztatás, tekintettel a változásokra.
Az év közben kapott információkat továbbítottuk a Zöld Tájékoztató listára.
Köszönettel: Bátyi-Földesi Dóra
38
6/1/2019 7:00:38ZöldCivil online felületek szerkesztőjeBozóki Viktória, Dobos Balázs, Fidrich Róbert, Herencsár Milán, Lajtmann Csaba, Lukács Attila, Szász Béla, Takács Péter, Tokár Róbert00Csak elektronikus egyeztetés folyt.NemA ZöldCivil online felületek (honlap, facebook oldal és csoport) szerkesztői az elmúlt időszakban az Országos Találkozó delegáltjaiként részt vettek a megnevezett elektronikus felületek működtetésében és szabályaik betartatásában. Jelen beszámoló időpontjában a honlap, facebook csoport és oldal szabályozott, letisztult és folytonos működése garantált. A facebook oldalnak 4185 3948 kedvelője (4225 követője) van, ami 237-el több, mint tavaly ilyenkor, a csoportnak 915 859 tagja van, ami 56-al több, mint az előző Országos Találkozó idején. Az elkövetkezendő évben tovább szeretnénk folytatni a felületek szerkesztését és felügyeletét.
39
Alsó-Duna-völgyi Területi Vízgazdálkodási TanácsKalocsa Béla2NVNVNVhttps://docs.google.com/document/d/1YRIPx00HKHWNEnaJ1zOOp2OqDoFEy50bQEn6VqMkEOI/edit?usp=sharing
40
Közép-Tisza-vidéki Területi Vízgazdálkodási TanácsBalogh Péter33Szolnok, Kötivizig székház.NVAz ülésekről kapott jegyzőkönyveket mellékelem. Minden ülésen részt vettem, és aktívan képviseltem a tájgazdálkodási megoldást, a jegyzőkönyvekhez képest is talán aktívabban, érdekességként csatolom még hiányos és szubjektív jegyzetemet a novemberi ülésről. Még érdekes lehet, hogy a tanács tagjaként (is) meghívást kaptam a JOINTISZA és a FramWat projektek megbeszéléseire, minthogy ezen porjektekben a Kötivizig részt vesz. Ezeken az üléseken is képviseltem a tájgazdálkodás ügyét, a lehetőségek szerint ismertetve a Koncepciót, mint a helyes megoldást:)
https://docs.google.com/document/d/10w1MSOKkO0rooM5jg7fbcQPV1oroBXIK3s3Qd6l3Hcs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tMudJsQwIGXljKo4fcHo3sLyTiqDtbtLrQlJLG5SPmE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ksx-AEs7y7JwsgnzETPozod5UmO7KD775f8jQ3Pi_PQ/edit?usp=sharing
41
43617.68957TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MONITORING BIZOTTSÁGKerpely Klára21Jászberény, BalatonfüredNemA TOP MB jelenleg a már kiírt, kiszerződött, végrehajtás alatt álló projektek megvalósításának nyomon követésével foglalkozik, ebben a szakaszban nem látok jelentős civil mozgásteret. Az utolsó ülés, amin részt vettem, 3 napja volt, az itt elhangzott néhány közérdekű információról még fogok küldeni beszámolót a Tájékoztató listára. A következő időszakban ez a feladat folytatódik, de emellett elkezdődik a következő 7 éves időszak tervezése is. Az Európai Bizottság azt szeretné, ha 2020 végére az új operatív programok és a partnerségi megállapodás jelentős készültségi szinten állna, hogy ne legyen olyan csúszás a kezdésben, mint ebben az időszakban volt. Még nem tudható, hogy az MB tagoknak lesz-e abban hozzászólási, véleményezési lehetősége.
A bizottságba a KT választott 2018 novemberében egy tagot (F. Nagy Zsuzsannát) és egy póttagot, engem. Zsuzsa részt vett az első ülésen, de sajnos két hete azt jelezte, hogy lemond a tagságáról, mert nem tudja felelősen ellátni. Helyette új tagot kell választani az OT-n.
https://app.luminpdf.com/viewer/EKM5k9Tx9m9AZPRWF/share?sk=144b97d4-1257-4fb7-bc00-6e983a3eb2c5
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100