สัญญาจ้างพนักงาน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
พนักงานมหาวิทยาลัย : เงินรายได้อุดหนุนรัฐบาล
2
ประเภทสัญญาจ้าง  :  ไม่มีกำหนดระยะเวลาจ้าง 
3
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุลวันที่บรรจุ
วันที่เกษียณอายุราชการ
วันต่อสัญญาจ้างหมายเหตุ
4
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศานติ  เดชคำรณ
18 มกราคม 25431 ตุลาคม 2566
ไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง
5
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา  คชประเสริฐ
15 ธันวาคม 25431 ตุลาคม 2578
ไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง
6
3นายสัณห์ไชญ์  เอื้อศิลป์1 พฤษภาคม 254630 กันยายน 2578
ไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง
7
4นายจักรี  กิจประเสริฐ4 สิงหาคม 25481 ตุลาคม 2578
ไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง
8
5นายปภัสพล  สว่างสุข23 พฤษภาคม 25311 ตุลาคม 2565
ไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง
9
6นางสาวบุษกร  มณีสุธรรม4 สิงหาคม 253630 กันยายน 2565
ไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง
10
7นายธนะรัชต์  อนุกูล8 พฤษภาคม 25511 ตุลาคม 2580
ไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง
11
8
นางสาวชลันดา  พันธุ์พานิช
11 กุมภาพันธ์  2546
1 ตุลาคม 2574
ไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง
12
9นางสาวอัมพร  ขำภู่1 มีนาคม 25451 ตุลาคม 2580
ไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง
13
10นายนพพล  จำเริญทอง
1 กุมภาพันธ์  2549
1 ตุลาคม 2575
ไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง
14
11ดร.พิมลพรรณ  เลิศล้ำ16 ตุลาคม 25491 ตุลาคม 2581
ไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง
15
12นางสาวปาณิศา  กิมทรง16 กรกฎาคม 25501 ตุลาคม 2586
ไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง
16
13นายสันติ  อุดมศรี3 พฤศจิกายน 25511 ตุลาคม 2579
ไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง
17
14นายไพบูลย์  โสภณสุวภาพ1 กรกฎาคม 25521 ตุลาคม 2581
ไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง
18
19
พนักงานมหาวิทยาลัย : เงินรายได้อุดหนุนรัฐบาล
20
ประเภทสัญญาจ้าง :  5 ปี
21
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุลวันที่บรรจุ
วันที่เกษียณอายุราชการ
วันต่อสัญญาจ้างหมายเหตุ
22
1
ว่าที่ร้อยตรี ดร.รณชัย  รัตนเศรษฐ
1 มีนาคม 255530 กันยายน 257530 กันยายน 2562
23
24
พนักงานมหาวิทยาลัย : เงินรายได้คณะดนตรีและการแสดง
25
ประเภทสัญญาจ้าง : 5 ปี
26
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุลวันที่บรรจุ
วันที่เกษียณอายุราชการ
วันต่อสัญญาจ้างหมายเหตุ
27
1
นางสาวจุฬาลักษณ์  เอกวัฒนพันธุ์
1 ตุลาคม 255330 กันยายน 257930 กันยายน 2561
28
2นายกฤษณะ  สโมสร
1 กุมภาพันธ์  2555
30 กันยายน 259130 กันยายน 2562
29
3นายสุภัทรชัย  จีบแก้ว1 กรกฎาคม 255730 กันยายน 259330 กันยายน 2564
30
4ดร.อาทรี  วณิชตระกูล1 สิงหาคม 255730 กันยายน 257230 กันยายน 2564
31
5นายคอลิด  มิดำ3 มีนาคม 255730 กันยายน 258730 กันยายน 2564
32
6นายกิตติภัณฑ์  ชิตเทพ3 มีนาคม 255730 กันยายน 258830 กันยายน 2564
33
7นางสุกัญญา จารุธัมโม3 มีนาคม 255730 กันยายน 257230 กันยายน 2564
34
8นายคณพศ  วิรัตนชัย
1 ตุลาคม  2557
30 กันยายน 257930 กันยายน 2565
35
9นายมานิต  เทพปฏิมาพร2 มีนาคม 255830 กันยายน 258730 กันยายน 2565
36
10
นางสาวชลธิกา  บุญก่อเกื้อ
2 มีนาคม 255830 กันยายน 259030 กันยายน 2565
37
11นายอัครพล  เดชวัชรนนท์
1 พฤษภาคม  2558
30 กันยายน 259030 กันยายน 2565
38
39
40
พนักงานมหาวิทยาลัย : เงินรายได้คณะดนตรีและการแสดง
41
ประเภทสัญญาจ้าง :  3 ปี
42
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุลวันที่บรรจุ
วันที่เกษียณอายุราชการ
วันต่อสัญญาจ้างหมายเหตุ
43
1นางภัชภรชา  แก้วพลอย1 กุมภาพันธ์ 255930 กันยายน 258830 กันยายน 2561
44
2นายพงศธร  สุธรรม
1 กุมภาพันธ์  2559
30 กันยายน 259130 กันยายน 2561
45
3
นางสาวลดาวัลย์  อาคาสุวรรณ
1 กุมภาพันธ์  2559
30 กันยายน 259130 กันยายน 2561
46
4
นายศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน
1 พฤศจิกายน 25601 ตุลาคม 259030 กันยายน 2563
47
5นางสาวอรดา ลีลานุช1 ธันวาคม 256030 กันยายน 2563
48
6นายมโน วนเวฬุสิต1 ธันวาคม 256030 กันยายน 2563
49
50
51
พนักงานมหาวิทยาลัย : ลูกจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
52
ประเภทสัญญาจ้าง : 3 ปี
53
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุลวันที่บรรจุ
วันที่เกษียณอายุราชการ
วันต่อสัญญาจ้างหมายเหตุ
54
1MR.Koji  Nakano15 กันยายน 2558-30 กันยายน 2561
55
56
57
พนักงานมหาวิทยาลัย : ลูกจ้างประเภทพนักงานบางส่วนเวลา
58
ประเภทสัญญาจ้าง :  1 ปี
59
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุลวันที่บรรจุ
วันที่เกษียณอายุราชการ
วันต่อสัญญาจ้างหมายเหตุ
60
1
นางสาวภักดิ์อิงคภักดิ์  ศุภากร
1 เมษายน 2559-30 กันยาน 2561
61
62
63
พนักงานมหาวิทยาลัย : ลูกจ้างชาวต่างประเทศ
64
ประเภทสัญญาจ้าง :  1 ปี
65
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุลวันที่บรรจุ
วันที่เกษียณอายุราชการ
วันต่อสัญญาจ้างหมายเหตุ
66
1MR.Hsin-Yu Kao1 ตุลาคม 2559-30 กันยาน 2561
67
หมายเหตุ เข้าปฏิบัติงานจริงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu