สูจิบัตรกรีฑามัยม63ใหม่28ธค
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHNOPQRSTUVWXYZ
1
รายการ101
วิ่ง 1,500 เมตร
18 ปี หญิง
รอบชิงชนะเลิศ
2
ที่ชื่อสกุลโรงเรียนสถิติ
หมายเหตุ
3
1
น.ส.วิมลรัตน์
กันทะหมื่น
ห้วยม้าวิทยาคม
4
2น.ส.สุรภา
คุมถือทองสุข
สูงเม่นชนูปถัมภ์
5
3น.ส.นุชนาท
ปัญญาเหล็ก
สูงเม่นชนูปถัมภ์
6
4
ด.ญ.กัญพัชญ์
กอบกองสองพิทยาคม
7
5น.ส.ปวริศาจีนะสองพิทยาคม
8
6น.ส.เกวลิน
ช่างทองเก่ง
สองพิทยาคม
9
7น.ส.ภคนันท์วงค์ทา
สรอยเสรีวิทยา
10
8น.ส.โสภณา
ยศประเสริฐ
เวียงเทพวิทยา
11
9น.ส.สิรินทรจดจำ
วิไลเกียรติอุปถัมภ์
12
10น.ส.อรณิชาสุขวาจา
วิไลเกียรติอุปถัมภ์
13
11น.ส.ภัทรพร
ดำรงสันติพิทักษ์
ลองวิทยา
14
12
น.ส.กุลภัสสร
ไชยสิงห์ลองวิทยา
15
13น.ส.พรพรรณพรมมาเมืองแพร่
16
14น.ส.กาญจนา
กระจ่างแก้ว
เมืองแพร่
17
15
น.ส.ณัฐกานต์
บุญมาติด
ม่วงไข่พิทยาคม
18
16น.ส.สุภชิราของฮอมพิริยาลัย
19
17
น.ส.ปาริฉัตร
สว่างเมฆฤทธิ์
พิริยาลัย
20
18น.ส.ชาลิสาใจสมิง
บ้านกาศประชานุเคราะห์
21
19น.ส.ศริญญาประมูล
บ้านกาศประชานุเคราะห์
22
20น.ส.วรรณพรฝั้นมงคลนารีรัตน์
23
21
น.ส.สุชานันท์
ผุดผ่องพรรณ
นารีรัตน์
24
22น.ส.สุภาพรศรีทัน
ถิ่นโอภาสวิทยา
25
26
รายการ102พุ่งแหลน
16 ปี หญิง
รอบชิงชนะเลิศ
27
ที่ชื่อสกุลโรงเรียนสถิติ
หมายเหตุ
28
1ด.ญ.เกษสิริเลาศรี
อบจ.บ้านไผ่ย้อย
102
29
ด.ญ.พิชญาประสารยา
อบจ.บ้านไผ่ย้อย
30
2น.ส.เกตุมณีกรรณ์ไทยลองวิทยา
31
น.ส.ภัทรวดี
พูลสวัสดิ์
ลองวิทยา
32
3น.ส.จีรภรณ์หงห้ากีฬาอบจ.
33
4น.ส.ทิพวรรณแก้วคำวังชิ้นวิทยา
34
5น.ส.นปพรเวียงนาคนารีรัตน์
35
6น.ส.ปภาวดีวังหล้า
สรอยเสรีวิทยา
36
7
น.ส.ปรียพรรณ
คำแปงใจ
สูงเม่นชนูปถัมภ์
37
8น.ส.ปวริสาอนุขุนพิริยาลัย
38
น.ส.ศิรินญาอุดคำมีพิริยาลัย
39
9
น.ส.พิชชญาดา
ขันวิเศษเมืองแพร่
40
10น.ส.รัตนากรพุทธทรง
ม่วงไข่พิทยาคม
41
น.ส.วิภาพรสุปินะ
ม่วงไข่พิทยาคม
42
11
น.ส.วัชรภรณ์
โยตะสิงห์
สองพิทยาคม
43
12
น.สธัญญารัตน์
ธรรมดา
วิไลเกียรติอุปถัมภ์
44
45
รายการ103
เขย่งก้าวกระโดด (7 ม.)
18 ปี ชาย
รอบชิงชนะเลิศ
46
ที่ชื่อสกุลโรงเรียนสถิติ
หมายเหตุ
47
1
นายวุฒิพงษ์
กาศคำสุข
บ้านกาศประชานุเคราะห์
103
48
2นายศุภกฤตดอนดง
สูงเม่นชนูปถัมภ์
49
นายวิทวัส รวดเร็ว
สูงเม่นชนูปถัมภ์
50
3
นายภานุพงษ์
วงค์คำจันทร์
ท่าข้ามวิทยาคม
51
นายวรินทรมิ่งโอโล
ท่าข้ามวิทยาคม
52
4
นายวรรักษณ์
วงศ์สูงเมืองแพร่
53
นายภัสกร
กันอินทร์
เมืองแพร่
54
5นายพงศกร
อ้วนเปี้ย
วังชิ้นวิทยา
55
6
นายปิยะพงษ์
ธรรมสอน
สรอยเสรีวิทยา
56
นายภานุสรณ์
เรือนแต้ว
สรอยเสรีวิทยา
57
7
นายนราวิชญ์
ทองจริง
ม่วงไข่พิทยาคม
58
8นายธนพงษ์
คำนวณถ้อย
ลองวิทยา
59
นายธีรวัชนาคทองลองวิทยา
60
9นายธนโชติมากอยู่พิริยาลัย
61
10นายธนชิต
ทรัพย์มามูล
วิไลเกียรติอุปถัมภ์
62
นายนิธิกรรูปสม
วิไลเกียรติอุปถัมภ์
63
11
นายจักรพันธ์
ศรีผ่องสองพิทยาคม
64
65
รายการ104กระโดดสูง
14 ปี หญิง
รอบชิงชนะเลิศ
66
ที่ชื่อสกุลโรงเรียนสถิติ
หมายเหตุ
67
1ด.ญ.ลักษิกาม้าแก้ว
ห้วยม้าวิทยาคม
104
68
ด.ญ.กนธิชา
แก้วบุญมา
ห้วยม้าวิทยาคม
69
2
ด.ญ.กัญญาภัทร
ชัยชนะ
สูงเม่นชนูปถัมภ์
70
ด.ญ.วิภาวรรณ
วงศ์แสนสี
สูงเม่นชนูปถัมภ์
71
3
ด.ญ.ธัญวรัตน์
ใจล้ำสองพิทยาคม
72
4
ด.ญ.จิตติภัทรา
อุดทามูล
สรอยเสรีวิทยา
73
ด.ญ.ปิยาพัชร
นันทวงศ์
สรอยเสรีวิทยา
74
5
ด.ญ.สิริขวัญ
ประมาณ
วิไลเกียรติอุปถัมภ์
75
ด.ญ.ลานนาสุขสำราญ
วิไลเกียรติอุปถัมภ์
76
6ด.ญ.จิรพรรณเป็นอันลองวิทยา
77
ด.ญ.ญาณิชาคำเป็งลองวิทยา
78
7
ด.ญ.ชนกานันท์
วรรณวงศ์กา
ร้องกวางอนุสรณ์
79
8
ด.ญ.อักษราภัค
เปิงใจเมืองแพร่
80
ด.ญ.ณัฐธิดาหอมดอกเมืองแพร่
81
9ด.ญ.อินทิราปะมาละ
ม่วงไข่พิทยาคม
82
ด.ญ.พิชยาพงษ์หนู
ม่วงไข่พิทยาคม
83
10ด.ญ.ปัณณธรแพงเพ็งพิริยาลัย
84
ด.ญ.บัณฑิตามาอุ่นพิริยาลัย
85
11
ด.ญ.วรินทิพย์
จันทร์ชุ่ม
บ้านกาศประชานุเคราะห์
86
12ด.ญ.ณัชชา
เลื่อนชิต
นารีรัตน์
87
88
รายการ105
ทุ่มนํ้าหนัก (4 กก.)
18 ปี หญิง
รอบชิงชนะเลิศ
89
ที่ชื่อสกุลโรงเรียนสถิติ
หมายเหตุ
90
1น.ส.สุรภา
คุมถือทองสุข
สูงเม่นชนูปถัมภ์
105
91
น.ส.จิรภิญญา
เขียนโพธิ์
สูงเม่นชนูปถัมภ์
92
2
น.ส.พลอยไพรริน
วุฒิสองพิทยาคม
93
น.ส.กมลวรรณ
ไชยสิทธิ์
สองพิทยาคม
94
3น.ส.ธันวาพรไชยแดง
สรอยเสรีวิทยา
95
4น.ส.สุภาพรคำเหลือ
วิไลเกียรติอุปถัมภ์
96
น.ส.รัชนก กาวีวน
วิไลเกียรติอุปถัมภ์
97
5น.ส.นฤกรขุนบุญวังชิ้นวิทยา
98
6
น.ส.วรารัตน์
ลิตาลองวิทยา
99
น.ส.วิมลศิริ
สุวรรณสาลองวิทยา
100
7
น.ส.ณัฐกานต์
บุญมาติด
ม่วงไข่พิทยาคม
Loading...