2 sar medee
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEF
1
Санхүү, Эдийн засгийн сайдын 2003 оны 49 тоот Улсын тайлан ТГ-4
2
тушаалаар батлав.
3
52-р сургуулийн төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 02-р сарын мэдээ
4
/өссөн дүнгээр,мян.төг/
5
ҮЗҮҮЛЭЛТМӨРТӨЛӨВЛӨГӨӨГҮЙЦЭТГЭЛ
6
Мөнгөн хөрөнгийн 2015оны 1р сарын 1ний үлдэгдэл
100
7
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл200
8
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
3042000
9
I. ОРЛОГЫН ДҮН
5=6+7+8+9+10+11
222510700227415600
10
Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих6221805500221805500
11
Төлбөртэй үйлчилгээний орлого903737500
12
Туслах үйл ажиллагааны орлого107052001580000
13
Нэр данс зөрүүгийн орлого11292600
14
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН12=13+41222510700220332780
15
А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН13=14+37222510700220332780
16
1. Бараа үйлчилгээний зардал
14=15+18+21
217084800214906920
17
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил15=16+17156421000156420910
18
Үндсэн цалин16156421000156420910
19
Үр дүнгийн урамшил00
20
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл
18=19+201727830017278300
21
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл1914136790.9114136790.91
22
Тэтгэврийн даатгал10995281.8210995281.82
23
Тэтгэмжийн даатгал1256603.6361256603.636
24
ҮОМШӨвчний даатгал1570754.5451570754.545
25
Ажилгүйдлийн даатгал314150.9091314150.9091
26
Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж203141509.0913141509.091
27
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
21=22+…+36
4338550041207710
28
Бичиг хэрэг22573500606908
29
Гэрэл, цахилгаан2335878003488945
30
Түлш, халаалт241226710012122090
31
Тээвэр (шатахуун)25470000150000
32
Шуудан, холбоо26240000180744
33
суваг ашигласны түрээс287200292600
34
Ном хэвлэл4000058000
35
Цэвэр, бохир ус2730373002746166
36
Дотоод албан томилолт2800
37
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх298000000
38
Эд хогшил худалдан авах \Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс\
3001080303
39
Жижиг эд хогшил худалдан авах10343000
40
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл31950000905954
41
Үдийн цайны зардал1978990019545000
42
Эм, баглаа боодол33500000
43
Урсгал засвар3400
44
Биеийн тамирын уралдаан тэмцээн00
45
Төлбөр хураамж8000031000
46
аудит00
47
Татаас ба урсгал шилжүүлэг37=3854259005425860
48
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг38=39+4054259005425860
49
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал
54259005425860
50
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж
54259005425860
51
Шагнал, урамшил1784000
52
Төсөл арга хэмжээ
53
Мөнгөн хөрөнгийн 2015 оны 01-р сарын 31-ний үлдэгдэл
4407082820
54
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл4507082820
55
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
470#ERROR!
56
III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО4811
57
АЖИЛЛАГСАД БҮГД
49=50+51+52
114123
58
Удирдах ажилтан5055
59
Гүйцэтгэх ажилтан518997
60
Үйлчлэх ажилтан522121
61
хүүхдийн тоо5322402610
62
Захирал......................................Б.Балган Хянаж хүлээн авсан:
63
Тамга
64
Нягтлан бодогч.........................Д.Пүрэвханд
Мэргэжилтэн:.........................................
65
2015 оны 3 сарын 02 ны өдөроны сарын өдөр
66
67
Балансын шалгалт: Мөрийн дугаар 44=1+5-12.
68
Мөрийн дугаар 46-ийн дүн өглөгийн дэлгэрэнгүй ТГ-8-ийн нийт өглөгийн эцсийн үлдэгдэлтэй тэнцүү.
69
**Хэрвээ мэдээ гаргах хугацаа нь амралтын өдөртэй давхцвал тухайн сарын ажлын эхний өдөр мэдээг гаргана.
70
Loading...
Main menu