2.แบบสำรวจประชาชนยากลำบากระดับอำเภอ.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ใบปะหน้า สรุปข้อมูลเบื้องต้น แบบสำรวจข้อมูล ประชาชนในภาวะยากลำบาก และกลุ่มเปราะบางทางสังคม
2
กรอกเฉพาะอำเภอ จังหวัด และรายชื่อผู้สำรวจทุกคน ส่วนรายการอื่น ๆ จะแสดงตัวเลขเมื่อมีการบันทึกแบบสำรวจในแต่ละหัวข้อโดยอัตโนมัติ
3
อำเภอจังหวัดรายชื่อผู้สำรวจ
4
หัวข้อแบบสำรวจจำนวนหัวข้อแบบสำรวจจำนวนหัวข้อแบบสำรวจจำนวนชื่อนามสกุล
5
เพศอาชีพสถานะทางสุขภาพ1
6
ชาย01-ไม่มีอาชีพ /ว่างงาน01-ปกติ02
7
หญิง02-นักเรียน/นักศึกษา02-ผู้สูงอายุ03
8
สถานภาพสมรส3-ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว03-เจ็บป่วย(ระบุ)04
9
1-โสด04- ภิกษุ/สามเณร/แม่ชี04-พิการ(ระบุลักษณะ)05
10
2-สมรสอยู่ด้วยกัน05-เกษตรกร/เลี้ยงสัตว์/ประมง05-อื่น ๆ (ระบุ)06
11
3-สมรสแยกกันอยู่06-ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ0สิ่งที่ต้องการให้รัฐช่วยเหลือ7
12
4-หย่าร้าง07-พนักงานรัฐวิสหกิจ01-เข้าสถานสงเคราะห์08
13
5-ไม่ได้สมรสแต่อยู่ด้วยกัน08-พนักงานบริษัท/รับจ้าง02-กลับภูมิลำเนา09
14
6-หม้าย09-อื่น ๆ(ระบุ)03-ฝึกอาชีพ010
15
ที่อยู่อาศัยสภาวะความยากลำบาก4-หางานทำ0
16
บ้านตนเอง01-คนไร้บ้าน05-ที่พักชั่วคราว0
17
อาศัยผู้อื่นอยู่02-คนไร้สัญชาติ06-เงินทุนประกอบอาชีพ0
18
บ้านเช่า03-ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง0
7-เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ
0
19
อยู่กับผู้จ้าง04-ผู้ติดเชื้อ08-รักษาพยาบาล0
20
ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง05-ผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง09-ทำบัตรประชาชน0
21
ระดับการศึกษา6-อดีตผู้ต้องขัง010-อื่น ๆ (ระบุ)0
22
1-ไม่ได้รับการศึกษา/ไม่จบประถมต้น07-คนพิการ0เคยได้รับความช่วยเหลือจาก
23
2-ประถมศึกษาตอนต้น0สาเหตุความยากลำบากไม่เคยได้รับ0
24
3-ประถมศึกษาตอนปลาย01-ยากจน/รายได้น้อย0เคยได้รับบริการ0
25
4-มัธยมศึกษาตอนต้น02-มีหนี้สิน0เคยได้รับเงิน0
26
5-มัธยมศึกษาตอนปลาย03-ตกงาน/ไม่มีงานทำ/ไม่มีอาชีพ0เคยได้รับสิ่งของ0
27
6-ปวช/อนุปริญญา04-ขาดผู้อุปการะ0
28
7-ปริญญาตรี05- ขาดความรู้ที่จะประกอบอาชีพ0
29
8-สูงกว่าปริญญาตรี06-ปัญหาครอบครัว0
30
7-ไม่มีที่อยู่อาศัย/ที่ดินทำกิน0
31
8-ถูกชักจูงโดยคนรู้จัก/เพื่อน0
32
9-ถูกบังคับ/ล่อลวง/แสวงหาผลประโยชน์
0
33
10-ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์0
34
11-ขาดโอกาสทางการศึกษา0
35
12-เจ็บป่วยเรื้อรัง0
36
13-ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ในชีวิตประจำวัน
0
37
14-อื่น ๆ 0
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...