รายชื่อบรมครูวิทยฐานะรุ่น 82
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อผู้มีสิทธิอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีเเละเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 82
2
ระหว่างวันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2560
3
ณ หน่วยพัฒนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
ห้องที่ 1
5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุลโรงเรียน
6
1
นายจีรพัฒน์ จิตจักร
บ้านห้วยม่วง
7
2
นางสาวกรรณิกา น้อยใย
หนองเรือวิทยา
8
3
นางสาวณัฐมน คำขัน
ศรีสงครามวิทยา
9
4
นางสาวชลกร เสริฐสม
หนองเรือวิทยา
10
5นางทินกร อักษรโสกเต้นวิทยาคม
11
6
นางสาวศิรินภา พงพันธ์
บ้านโนนถั่วดิน
12
7
นางสาวจันทร์นภา ชาธรรมา
น้ำพองศึกษา
13
8
นายวรวุฒิ สะเดา
สตรีวิทยา 2
14
9
นางบุญญาพร ขันธวิชัย
ชุมชนกรุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์
15
10
นางสาวนฤมาศ เกชิต
ชุมชนกรุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์
16
11
นายภาสกร จ่าเมืองฮาม
บ้านหนองหว้าประชารัฐ
17
12
นางฉัตร์ดาว สาคำ
หนองแสงวิทยาสรรค์
18
13
นายศุภวัฒน์ อินทรกำแพง
ชุมชนดูนสาด
19
14
นางสาวจิตตา บุญกอง
บ้านโนนรัง
20
15
นายอุดม ขาวกุญชร
บ้านหินฮาวโนนงาม
21
16
นางภนาวรรณ์ สามารถ
น้ำพองศึกษา
22
17
นางสาวรัชนี พลดอน
น้ำพองศึกษา
23
18
นางสาวอรทัย บุตรหมื่น
น้ำพองศึกษา
24
19
นางสาวพรทิพย์ เบาสูงเนิน
บ้านโคกโต่งโต้น
25
20
นายไชยเนตร กรมธรรมมา
สร้างคอมวิทยา
26
21
นางสาวนวพร สุขสำราญ
บ้านโป่งนกพิทยา
27
22
นายวิทยา มุณีจันทร์
อุดรพัฒนศึกษา
28
23นางดารัส ดวงตาบ้านอ่อนนาเพลิน
29
24
นางสาวพัชราวดี ริโยชา
ชื่นชมพิทยาคาร
30
25
นายชาญชัย สิมมา
บัวใหญ่พิทยาคม
31
26
นายสิริธัญญ์ ประสุนิงค์
บัวใหญ่พิทยาคม
32
27
นางกุลนฎา ประสุนิงค์
บัวใหญ่พิทยาคม
33
28
นางละมุน สายสุดตา
ศรีกระนวนวิทยาคม
34
29
นางมลศรี คำแก้ว
ศรีกระนวนวิทยาคม
35
30
นายเผด็จ ภักดีนวล
บ้านดุงวิทยา
36
31
นางสาวอรวรรณ ดวงตะวงศ์
โนนงามศึกษา
37
32
นางสาวนุชนารถ คำภักดี
เชียงขวัญพิทยาคม
38
33
นายเอกนรินทร์ ประเสริฐ
เมืองคง
39
34
นางจินตนา บริหาร
ขอนแก่นวิทยายน
40
35
นางวาทินี พลีศักดิ์
โคกสูงใหญ่วิทยา
41
36
นางสาวศิรินภา โนนศรี
บ้านมะยาว
42
37
นายสานิตย์ นามคำมูล
บ้านอ้อมกอประชาสามัคคี
43
38
นางทิพาพร แสงปี
ภูผาม่าน
44
39
นางสาวพรรณมล ปิ่นทอง
ขามแก่นนคร
45
40
นายพัฒน์สิน จีระเรืองกุล
สารคามพิทยาคม
46
41
นางสุพันธ์รัตน์ เข้าเมือง
บ้านกระโดนกะลันทา
47
42
นางสาวพัชรี วงษ์แสน
ดงใหญ่วิทยาคม
48
43
นางฐานิดา สุขเสมอ
บ้านหนองนกเขียน
49
44
นางปนัดดา การีชุม
บ้านหนองบัววิทยายน
50
45
นายกฤษฏา การีชุม
บ้านหนองบัววิทยายน
51
52
53
ห้องที่ 2
54
ลำดับที่
ชื่อ-สกุลโรงเรียน
55
1
นางวราภรณ์ มุลทองสุข
บ้านหนองพานแยบัวห้าว
56
2
นายทวีศักดิ์ อินทร์สำราญ
บ้านหนองตากร้า
57
3
นางสาววิภาวดี โคตรมณี
ชุมชนทมป่าร่า
58
4
นางสาวศิริวรรณ เต็มวงษ์
ภูผาม่าน
59
5
นางสาวณัฐสิณี ฤทธิตะมน
บ้านหนองฟ้า
60
6
นางสาววิภาวรรณ วรเมธาพงศ์
น้ำโสมพิทยาคม
61
7
นางสาวจุฑารักษ์ บุ้งทอง
บ้านวังกกเดื่อ
62
8
นายสุริยนต์ หลานวงศ์
ศรีธาตุพิทยาคม
63
9นายวิคิด สะตะชุมชนดูนสาด
64
10
นางสาวมาณวิกา นาคนอก
ภูผาม่าน
65
11
นางยุพาภรณ์ ภักดีชน
กมลทิพย์
66
12
นางจุรีพร ชัยภูมิ
บ้านท่าแร่
67
13
นายปกาสิต อุ่นทรวง
จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
68
14
นางชนัชพร ใจกล้า
ถนนหักพิทยาคม
69
15
นางปนัดดา ราชพันแสน
บ้านหนองบัวกุดอ้อ
70
16
นางสาวลำเทียน ภูสีฤทธิ์
บ้านหนองหว้า
71
17
นางสาวณัฐนรี สำเร็จผล
เพทาโกรวิทยา
72
18
นายจรวย ชัยสวัสดิ์
เลยสว่างวิทยาคม
73
19
นางสาวอัจฉราภรณ์ ปากหวาน
บ้านแฝก
74
20
นางชินวรรณ อาษาวัง
บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
75
21
นายนำโชค สุทธิเสน
อนุบาลบ้านม่วง
76
22
นางเพชรรัตน์ ทรพัย์โคกสูง
บ้านบุ่งหวาย
77
23
นายศุภกิจ บุตรวงษ์
บ้านผำ
78
24
นางสาวนันท์รัตน์ สัมพันธ์
มิตรภาพ
79
25
นางอังคณา ประทุมพงษ์
บ้านสร้อยพร้าว
80
26
นางสาวพัชรี ธรรมวงษ์
เมืองเลย
81
27
นางสาวอรนภา คำเกษ
เมืองเลย
82
28
นางสาวนวสุดา รัตนติธรรม
เมืองเลย
83
29
นายวินัย จันทร์ปัญญา
บ้านชะโนด 2
84
30
นางนัยนา กวนวงศ์
คำบอนวิทยา
85
31
นางสาวสะใบแพร ลพพันทอง
บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง
86
32
นางสาวยุพเรศ ผันอากาศ
ธวัชบุรีวิทยาคม
87
33
นางเยาวลักษณ์ วรรณโส
หนองพอกวิทยา
88
34
นางสาวสุชาทิพย์ คนหาญ
บ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501
89
35
นางวิยะดา ธนาไสย์
บ้านหนองขอนแก่น
90
36
นางปรารถนา ชัยเลิศณรงค์กุล
แก้งคร้อวิทยา
91
37
นางภิญญาพัชญ์ พรชะตา
บ้านหนองกุงน้อย
92
38
นายวรนาถ เพ็งพุฒ
ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
93
39
นางสาวรัชฎาภรณ์ โพธิ์สว่าง
บ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ
94
40
นายพุฒิสรรค์ ศรีรัตนประชากูล
ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
95
41
นายวินัย พลสิมมา
บ้านวังฮาง
96
42
นายศักดิ์ดา ประยูรชาญ
บ้านใหม่โสกส้มกบ
97
43
นางสาวมะลิวรรณ จันทะมา
เจียรวนนท์อุทิศ 3
98
44
นางสาวงามตา ทองคำ
บ้านโนนดินจี่
99
45
นางสาวกัลย์ธีรา พิจิตร
บ้านน้ำเย็น
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu