R_GI-1_ZIMEN
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGH
1
СУ "Св.Климент Охридски" - Философски факултет - Специалност Политология
2
магистърска програма
МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА (МОПС), ПОЛИТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ (ПМ), ПОЛИТИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ (ПК)

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ
(занятията се провеждат в 4 бл. на СУ - бул. Цариградско шосе 125, освен в случаите, когато изрично е указано др.място)
3
РЕДОВНА ф.о. | учебна година: 2017-2018 | семестър: ЗИМЕН | редовна сесия: 22.01. - 16.02.2018 | поправителна сесия: 20.08. - 07.09.2018
4
дисциплинапреподавателдатаденнач.-кр.часзалакурсова работа
5
1БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯд-р Йордан Колев12.02.2018 г.понеделник18:00 - 20:00308курсова работа: до 31.01.2018 г. на ел.поща на преподавателя (y.kolev@aba.government.bg)
6
2ВЛАСТ И ПОЛИТИКАд-р Искрен Иванов26.01.2018 г.петък18:00322курсова работа: до 23.01.2018 г. на ел.поща на преподавателя (iskrenivanov789@yahoo.com)
7
3ВЪВЕДЕНИЕ В МО. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НА МОдоц. Огнян Минчев14.02.2018 г.сряда17:00 - 19:00300
8
4ДЕМОКРАЦИЯТА - ТЕОРИЯ И МОДЕЛИдоц. Добрин Канев31.01.2017 г.сряда17:30 - 21:00304курсова работа: до 27.01.2017 вкл. на ел.поща на преподавателя (dobrinkanev@hotmail.com)
9
5ЕВРОПЕЙСКИ ПАРТИЙНИ СИСТЕМИпроф. Георги Карасимеонов07.02.2018 г.сряда18:00 - 20:00308курсова работа: до 24.01.2018 разпечатка в приемното време на 323 к.
10
6ЕКСПЕРТНО КОНСУЛТИРАНЕ В ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИдоц. Васил Пенев03.02.2018 г.събота10:00329
11
7ЕМПИРИЧНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИ / ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕМПИРИЧНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИас. Живко Георгиев27.01.2018 г.събота10:00Галъп Интернешънъл (б.Джеймс Баучер 23)курсова работа: до 20.01.2018 вкл. на ел.поща на преподавателя (i.tzenkova@gmail.com)
12
8ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И КОМУНИКАЦИИ ПРИ КРИЗАд-р Илия Вълков05.02.2018 г.понеделник12:00 - 13:00227курсова работа: до 01.02.2018 вкл. на ел.поща на преподавателя (valkovilia@gmail.com)
13
9ИДЕНТИЧНОСТТА В ЕТНИЧЕСКИТЕ КОНФЛИКТИпроф. Татяна Дронзина05.02.2018 г.понеделник17:00322курсова работа: до 03.02.2018 в Мудъл
14
10ИЗБОРИ И ИЗБИРАТЕЛНИ СИСТЕМИас. Димитър Димитров28.01.2018 г.неделя10:00 - 11:00308писмен изпит
15
11ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО ПРАВО НА ЕСд-р Иван Стойнев16.02.2018 г.петък17:30313 к. Ректорат
16
12ИНТЕРКУЛТУРНО ПОСРЕДНИЧЕСТВОпроф. Татяна Дронзина05.02.2018 г.понеделник17:00322курсова работа: до 03.02.2018 в Мудъл
17
13КОНСУЛТИРАНЕ В ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИдоц. Борис Попиванов30.01.2018 г.вторник18:00301курсова работа: до 20.01.2018 вкл. на ел.поща на преподавателя (boris.popivanov@gmail.com)
18
14КУЛТУРНИ ПРОЦЕСИ В ЕВРОПА: ЕДИНСТВО И СПЕЦИФИКИдоц. Светла Страшимирова27.01.2018 г.събота11:00 - 16:00308курсова работа: разпечатка в деня на изпита
19
15ЛИДЕРСТВО И ПОЛИТИЧЕСКИ ЕЛИТИдоц. Албена Танева03.02.2018 г.събота11:00 - 13:00326курсова работа: до 30.01.2018 на ел.поща на преподавателя (albena.taneva.su@gmail.com)
20
16ЛОБИЗЪМ И ГРУПИ ЗА НАТИСКд-р Ваня Нушева28.01.2018 г.неделя12:00 - 13:00228курсова работа: до 19.01.2018 на ел.поща преподавателя (vnusheva@abv.bg)
21
17ЛОБИРАНЕ В ЕС И САЩд-р Христо Панталеев28.01.2018 г.неделя10:00 - 11:00229курсова работа: до 15.01.2018 на ел.поща на преподавателя (h.pantaleev@gmail.com)
22
18МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯдоц. Красен Станчев23.01.2018 г.вторник18:00 - 21:00300
23
19МЕЖДУНАРОДНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТАдоц. Румяна Коларова24.01.2018 г.сряда16:30 - 19:00319
24
20МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИдоц. Любов Минчева10.02.2018 г.събота10:30 - 13:00300курсова работа: срок за предаване 30-31.01.2018 г.
25
21МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ (симулативна игра)гл.ас. Борис Костов03.02.2018 г.събота13:30322
26
22МЕЖДУНАРОДНО ПРАВОпроф. Ирена Илиева07.02.2018 г.сряда19:00 - 22:00300
27
23МЕТОДИ НА ПОЛИТОЛОГИЧНИЯ АНАЛИЗдоц. Татяна Буруджиева25.01.2018 г.четвъртък17:30327курсова работа: до ...
28
24НОВАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО НА ЕСд-р Георги Георгиев31.01.2018 г.сряда18:30 - 21:00308курсова работа: до 21.01.2018 г. на ел.поща на преподавателя (georgiev.hg@gmail.com)
29
25ПОЛИТИЧЕКИ СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИдоц. Горан Горанов22.01.2018 г.понеделник17:30 - 21:00304курсова работа: до 15.01.2018 г. разпечатка в 323 к.
30
26ПОЛИТИЧЕСКА РЕКЛАМА / СИМВОЛИЗАЦИЯ НА ПОЛИТИКАТА И ПОЛИТИЧЕСКА РЕКЛАМАас. Страхил Делийски22.01.2018 г.понеделник18:00327курсова работа: до 18.01.2018 вкл. на ел.поща на преподавателя (deliyski@gmail.com)
31
27ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯд-р Милен Любенов27.01.2018 г.събота11:00 - 13:30333писмен
32
28ПОЛИТИЧЕСКИ ТЕОРИИ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯд-р Иван Начев26.01.2018 г.петък18:00329курсова работа: до 24.01.2018 вкл. на ел.поща на преподавателя (ivan_evro@abv.bg)
33
29ПОЛИТИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕдоц. Мария Пиргова06.02.2018 г.вторник17:30 - 20:00319
34
30ПРАВИЛНИЦИ И РЕГЛАМЕНТИ ВЪВ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИНСТИТУЦИИд-р Валери Жаблянов
35
31ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТАас. Борис Костов03.02.2018 г.събота12:00 - 13:00305писмен
36
32ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТАд-р Стойчо Стойчев29.01.2018 г.понеделник18:00 - 19:00307курсова работа: в деня на изпита в Мудъл
37
33РЕВОЛЮЦИЯ И РЕФОРМАдоц. Горан Горанов24.01.2018 г.сряда18:00 - 20:00333курсова работа: до 16.01.2018 вкл. разпечатка в приемното време на 323 к.
38
34РИТУАЛИЗАЦИЯ В ПОЛИТИКАТАд-р Калоян Методиев22.01.2018 г.понеделник10:00 - 12:00227
39
35СТРАТЕГИЧЕСКО И ОРГАНИЗАЦИОННО МИСЛЕНЕ В КОНСУЛТИРАНЕТОАдем Дурмушев23.01.2018 г.вторник18:00 - 21:00326курсова работа: до 16.01.2018 вкл. на ел.поща на преподавателя (adurmushev@gmail.com)
40
36ТЕОРИЯ НА ПОЛИТИКАТАдоц. Мария Пиргова23.01.2018 г.вторник18:00 - 21:00308писмен
41
37ТРЕНИНГ ПО ПОЛИТИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ / УЧЕБНА ПРАКТИКАдоц. Мария Пиргова / ас. Страхил Делийски24.01.2018 г.сряда15:00 - 18:00323краен срок за предаване на документи
Loading...
 
 
 
Редовно, 17-18
Редовно, 16-17, Зимен
 
 
Main menu