รายชื่อทำเนียบวิทยากรครูฝึก กก.๑ - ๙ และ ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด.
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ทะเบียนวิทยากรภายนอก
2
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
สถานที่ทำงาน
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
โทรศัพท์
3
1
พ.ต.ท.หญิง เอกจิตรา มีไชยธร
นวท.(สบ.๓) พฐ.
จว.สุพรรณบุรี
วท.บ.(ฟิสิกส์)
ตรวจสารเสพติด,ลายนิ้วมือ
094-3541964
4
2
พ.ต.อ.นพคุณ บำรุงพงค์
ผกก.ศอพ.บช.ตชด.
อ.ชะอำ จว. เพชรบุรี
นบ.
งานโครงการราชดำริ
081-8882413
5
3
พ.ต.ท.อานัติ ศรีสดใส
สส.
สภ.ห้วยยาง จว.ประจวบฯ
นบ.,คบ. -081-9004305
6
4
พ.ต.ท.ดร.อิศราวุธ อ่อนน้อม
สว.พศ.ศบศ
รร.นรต.
กม.ป วิ,ป อาญา
7
5
พ.ต.ท.หญิง ดร.วราภรณ์ เตชะสุวรรณา
อาจารย์(สบ.๓)
คณะสังคมศาสตร์ รร.นรต.
ป.ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
-089-7605888
8
6
พ.ต.ท.ดิษภัทร บวรชัย
อาจารย์(สบ.๓)
คณะตำรวจศาสตร์ รร.นรต.
ป.เอก..ศึกษาศาสตร์
-081-0118008
9
7
พ.ต.ท.บันดล สุยะเพี้ยง
อาจารย์ (สบ ๓)
คณะตำรวจศาสตร์ รร.นรต.
ป.โทนิติศาสตร์มหาบัญฑิต
-081-6219913
10
8
พ.ต.ท.อนุรักษ์ พัสสร
อาจารย์ (สบ ๓)
ศฝร.ภ.๖
ป.โทนิติศาสตร์มหาบัญฑิต
-089-2711108
11
9
พ.ต.ท.จิตพงค์ ภู่บัวเผื่อน
ผบ.ร้อยฯ
บก.สอ.บช.ตชด.
ป.โท รัฐประศาสนศาสตร์
-081-1130962
12
10
พ.ต.อ.ชาตรี มีรสสม
ผกกฯ
บก.สอ.บช.ตชด.
ส่งภายหลัง
การต่อต้านการก่อการร้าย
081-8578302
13
11พ.ต.อ.ปฐม อุ่นอบผกกฯกก.ตชด.๑๔ส่งภายหลัง -081-3721146
14
12
พ.ต.ท.ณัฐพงค์ ริ้วไสว
รอ. ผกก.ฯ
ฝอ.๓ บก.อก.บช.ตชด.
ส่งภายหลัง -081-9888288
15
13
นาย ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล
อาจารย์
ราชภัฎเพชรบุรี
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์
087-3242972
16
14
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงฤดี มณีภัคธร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษามหาบัณฑิต(เอกภาษาอังกฤษ)ภาษาอังกฤษ
๐๘๑-๘๐๕-๘๕๕๕
17
15
ดร.สราวุธ แผลงศร
อาจารย์
ราชภัฎเพชรบุรี
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
-
081-789-0958
18
16
อาจารย์ รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์
อาจารย์
ราชภัฎเพชรบุรี
ส่งภายหลัง -063-2641641
19
17
อาจารย์ ประสิทธิ์ คำพล
อาจารย์
ราชภัฎเพชรบุรี
ส่งภายหลัง -081-6755987
20
18
พ.ต.ท.กมลพัฒน์ ชีวศักดิ์ศิริ นักบิน(สบ ๒)
อาจารย์บ.ตร.ส่งภายหลัง
การเคลื่อนย้ายทางอากาศ
096-2655989
21
19
อาจารย์ วัชระ เย็นเปรม
อาจารย์
ราชภัฎเพชรบุรี
ส่งภายหลังภาษาอังกฤษ095-4671881
22
20
พ.ต.ท.ณัชพล ช้างแก้ว
ผบ.ร้อยฯ
กองร้อย๕ กก.๑ฯ
ป.ตรี รปศ.(ตร.)
089-9755559
23
21ร.ต.ท.บุญร่ม สีคำ
รอง สว.(ป)
กองร้อย๕ กก.๑ฯ
ป.ตรี นบอาวุธ087-9251930
24
22ร.ต.ท.ชื่น วงค์มี
รอง สว.(ป)
กองร้อย๕ กก.๑ฯ
ป.ตรี พัฒนาชุมชน(ศศบ.)
อาวุธ061-5546234
25
23
ด.ต.ธนิตย์ วงค์รักษา
ครูฝึก
กองร้อย๕ กก.๑ฯ
ป.ตรีอาวุธ087-1550691
26
24
ด.ต.ไตรสิน โชติชนะกรกุล
ครูฝึก
กองร้อย๕ กก.๑ฯ
ม.๖อาวุธ083-2722330
27
25
จ.ส.ต.ชนะชัย แก้วทูล
ครูฝึก
กองร้อย๕ กก.๑ฯ
ป.ตรี รัฐศาสตร์
อาวุธ064-6189203
28
26
จ.ส.ต.รุ่งโรจน์ กล่ำศรี
ครูฝึก
กองร้อย๕ กก.๑ฯ
ป.ตรี รัฐศาสตร์
อาวุธ065-7033381
29
27
ด.ต.ภัทรพล พุ่มเจริญ
ครูฝึก
กองร้อย๕ กก.๑ฯ
ป.ตรีอาวุธ061-4351295
30
28
พ.ต.ท.เชิดชัย หน่อทอง
รอง สว.(ป)
กองร้อย๓ กก.๑ฯ
ยุทธวิธี092-9353256
31
29
ร.ต.ต.พนมพันธ์ วังทะพันธ์
รอง สว.(ป)
กองร้อย๓ กก.๑ฯ
ยุทธวิธี082-6836110
32
30
จ.ส.ต.สุรศักดิ์ สีคำ
ครูฝึก
กองร้อย๓ กก.๑ฯ
ยุทธวิธี083-3172933
33
31
ส.ต.ท.มุง่หมาย ภู่วิชัย
ครูฝึก
กองร้อย๓ กก.๑ฯ
ยุทธวิธี096-9251529
34
32
ส.ต.ต.เฉลิมชัย แก้วชมภู
ครูฝึก
กองร้อย๓ กก.๑ฯ
ม.๖ยุทธวิธี086-6045681
35
33
ส.ต.ต.รฐนน เกตุลาด
ครูฝึก
กองร้อย๓ กก.๑ฯ
ม.๖ยุทธวิธี080-7466986
36
34
ส.ต.ต.สุรทิตย์ สุขจินดา
ครูฝึก
กองร้อย๓ กก.๑ฯ
ม.๖ยุทธวิธี092-2672410
37
35
พ.ต.ท.ปัญญา ว่องไว
ผบ.ร้อยฯ
กองร้อย๒ กก.๑ฯ
ม.๖
ยุทธวิธีตำรวจ
๐๘๑ – ๗๕๙๓๐๑๐
38
36
ร.ต.อ.ประสงค์ ระย้ายาว
รอง สว.(ป)
กองร้อย๒ กก.๑ฯ
ป.ตรีครุศาสตร์บัณฑิต
ยุทธวิธีตำรวจ
๐๖๓ – ๑๙๐๐๕๙๒
39
37
ด.ต.สวอง จันทรบูรณ์
ครูฝึก
กองร้อย๒ กก.๑ฯ
ป.ตรีครุศาสตร์บัณฑิต
ยุทธวิธีตำรวจ
๐๘๙ – ๙๘๓๔๗๑๒
40
38
ด.ต.อุดร สกุลพงศ์
ครูฝึก
กองร้อย๒ กก.๑ฯ
ป.ตรีครุศาสตร์บัณฑิต
ยุทธวิธีตำรวจ
๐๘๙ – ๒๒๖๖๘๔๒
41
39ด.ต.สุนทร สมงามครูฝึก
กองร้อย๒ กก.๑ฯ
ม.๖
ยุทธวิธีตำรวจ
๐๘๐ – ๖๕๘๕๒๒๕
42
40
ด.ต.รังสรรค์ แย้มกล่ำ
ครูฝึก
กองร้อย๒ กก.๑ฯ
ปวช.
ยุทธวิธีตำรวจ
๐๘๑ – ๒๕๘๒๙๒๙
43
41
จ.ส.ต.เพริดพริ้ง จันทร์มาก
ครูฝึก
กองร้อย๒ กก.๑ฯ
อนุปริญญา
ยุทธวิธีตำรวจ
๐๘๑ – ๑๙๑๑๔๕๔
44
42
ส.ต.ต.บรรณสรณ์ พัชธรรม
ครูฝึก
กองร้อย๒ กก.๑ฯ
ป.ตรี รัฐศาสตร์
ยุทธวิธีตำรวจ
-
45
43
พ.ต.ท.อดุลย์ สิริสิทธินันท์
รอง ผกก.ฯ
กก.๑ ฯทั่วไป085-7214848
46
44
พ.ต.ท.อนุชิต เพ็ญสดใส
ผบ.ร้อยฯ
กองร้อย๔ กก.๑ฯ
ป.ตรีครุศาสตร์บัณฑิต
ทั่วไป๐๘๙-๙๙๖๗๓๑๘
47
45
พ.ต.ท.ณัชพล ช้างแก้ว
ผบ.ร้อยฯ
กองร้อย๕ กก.๑ฯ
ทั่วไป089-9755559
48
46
พ.ต.ท.เชิดชัย หน่อทอง
ผบ.ร้อยฯ
กองร้อย๓ กก.๑ฯ
ทั่วไป092-9353256
49
47
ร.ต.อ.ผดุงศักดิ์ สงคราม
รอง สว.กฝว.
ป.ตรี รัฐศาสตร์
ทั่วไป081-7449251
50
48
ร.ต.ท.เดชา พิมพาคำ
รอง สว.กฝว.
ป.ตรี รัฐศาสตร์
ทั่วไป087-3913648
51
49
ร.ต.ท.เฉลิมชัย นวลศรี
รอง สว.กง.กบ.
ป.ตรี นิติศาสตร์
ทั่วไป084-2072712
52
50
ร.ต.อ.หญิง มณีรัตน์ อาชนะชัย
รอง สว.กฝว.
ป.โท รัฐประศาสนศาตร์
ทั่วไป082-6427855
53
51
ร.ต.ท.หญิง จินดารัตน์ ปรางภูผา
รอง สว.กฝว.
ป.โท รัฐประศาสนศาตร์
ทั่วไป087-0941731
54
52
ร.ต.อ.หญิง มนัสวี ชูวงศ์
รอง สว.กองร้อย๑ฯ
ป.ตรี พยาบาลศาสตร์
พยาบาล080-5816281
55
53
ร.ต.อ.เกรียงไกร มะลิทอง
รอง สว.ธกวส.
ป.ตรี รัฐประศาสนศาตร์
ทั่วไป089-8374620
56
54
ด.ต.เนตร ทับทิมทอง
ครูฝึก
กองร้อย๔ กก.๑ฯ
ป.ตรี รัฐประศาสนศาตร์
แผนที่-เข็มทิศ
๐๙๓-๒๐๙๒๓๐๒
57
55
ด.ต.ชัยพร ปัญญากิจ
ครูฝึก
กองร้อย๔ กก.๑ฯ
ป.ตรี รัฐประศาสนศาตร์
แผนที่-เข็มทิศ
๐๘๓-๗๕๘๗๗๙
58
56
ด.ต.สง่า ปลอดโปร่ง
ครูฝึก
กองร้อย๔ กก.๑ฯ
ม.๖
แผนที่-เข็มทิศ
๐๘๑-๐๑๓๔๗๒๑
59
57
ส.ต.ต.ทัศน์วสิษธิ์ เดือนอุ่ม
ครูฝึก
กองร้อย๔ กก.๑ฯ
ม.๖
แผนที่-เข็มทิศ
60
58
ด.ต.หญิง อมรรัตน์ ทองปรีชา
ผบ.หมู่กฝว.
ป.ตรี ศึกษาศาตร์
ภาษาอังกฤษ087-0587643
61
59
ด.ต.วิวัฒน์ ประทุมวงศ์
ผบ.หมู่สทส.
ป.ตรี รัฐประศาสนศาตร์
คอมพิวเตอร์
084-4334255
62
กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด
63
60
ร.ต.ท.ณรงค์ รุ่งแผน
รอง สว.กก.๑ฯ
ป.ตรีครุศาสตร์บัณฑิต
วัตถุระเบิด
๐๘๙-๒๕๗๕๖๙๖
64
61
ร.ต.ท.ณรงค์ กล่อมกล่ำนุ่ม
รอง สว.กก.๑ฯ
ป.ตรี นิติศาสตร์
วัตถุระเบิด
087-4006185
65
62
ด.ต.ปราโมทย์ ทองสุข
ผบ.หมู่กก.๑ฯม.๖
วัตถุระเบิด
084-7716883
66
63
ด.ต.ณรงค์ แสงศิลา
ผบ.หมู่กก.๑ฯม.๖
วัตถุระเบิด
093-5808386
67
64
ด.ต.โชติกุล ควบพิมาย
ผบ.หมู่กก.๑ฯ
ป.ตรี นิเทศศาสตร์
วัตถุระเบิด
086-1240255
68
65
ด.ต.อิทธิพัทธ์ ชัยนา
ผบ.หมู่กก.๑ฯ
ป.ตรี บริหารธุรกิจ
วัตถุระเบิด
089-8907177
69
66
ด.ต.อุทัยวุฒิ ติธิ
ผบ.หมู่กก.๑ฯม.๖
วัตถุระเบิด
70
67
ด.ต.เรืองกิตต์ ร้องจิก
ผบ.หมู่กก.๑ฯม.๖
วัตถุระเบิด
093-7903937
71
68ด.ต.วัฒนา คมขำผบ.หมู่กก.๑ฯ
ป.ตรี นิเทศศาสตร์
วัตถุระเบิด
085-2468778
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...