3_1 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.3/1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
เด็กชายกอบโชค อุนะพำนัก
1 6 6 2546 30 5 2561 57 175
15
2
เด็กชายกิตติพัฒน์ ครุทพันธ์
1 26 3 2547 30 5 2561 62 155
16
3
เด็กชายจักรภัทร หมวกศรี
1 15 8 2546 30 5 2561 70 171
17
4
เด็กชายจีรวัฒน์ จันทร์เปรม
1 7 12 2546 30 5 2561 50 165
18
5
เด็กชายชุติพงศ์ กุลศิริบุญญานนท์
1 23 1 2547 30 5 2561 68 167
19
6
เด็กชายณัฐภัทร พึ่งพวก
1 28 7 2546 30 5 2561 50 169
20
7
เด็กชายธนบดี โตแฉ่ง
1 24 7 2547 30 5 2561 48 163
21
8
เด็กชายธนพล ค้าธัญญะ
1 8 7 2546 30 5 2561 91 176
22
9
เด็กชายธนภัทร พลาลำ
1 20 10 2546 30 5 2561 80 178
23
10
เด็กชายธนาคม คงคารักษ์
1 29 8 2546 30 5 2561 60 173
24
11
เด็กชายธภัทร ปภากรเกตุรัตน์
1 17 6 2546 30 5 2561 73 173
25
12
เด็กชายพชรพล แจ่มทรัพย์ไพศาล
1 8 12 2546 30 5 2561 63 171
26
13
เด็กชายพชรพล เอี่ยมสงคราม
1 8 3 2547 30 5 2561 56 150
27
14
เด็กชายพีรศิลป์ ปานกลาง
1 29 6 2547 30 5 2561 65 171
28
15
เด็กชายศรัณย์ ประเสริฐ
1 17 7 2546 30 5 2561 50 160
29
16
เด็กชายสาทิทธิ์ ยิ้มจู
1 7 5 2547 30 5 2561 65 165
30
17
เด็กหญิงกชพร ภวังครัตน์
2 12 12 2546 30 5 2561 42 157
31
18
เด็กหญิงกรชนก บัวผัน
2 3 2 2547 30 5 2561 44 160
32
19
เด็กหญิงกันยารัตน์ ไม้น้อย
2 29 10 2546 30 5 2561 64 158
33
20
เด็กหญิงจริยาศิริ จิรโพธิพัฒน์
2 28 6 2546 30 5 2561 65 163
34
21
เด็กหญิงณัชชา สิงห์ดำรงค์
2 14 11 2546 30 5 2561 40 155
35
22
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ โมรา
2 22 9 2546 30 5 2561 49 159
36
23
เด็กหญิงธัญรดา ดอกชะบา
2 8 12 2546 30 5 2561 51 163
37
24
เด็กหญิงนริศรา สมวงษ์
2 18 2 2546 30 5 2561 55 166
38
25
เด็กหญิงนวนันต์ อริยวงค์
2 5 1 2547 30 5 2561 38 156
39
26
เด็กหญิงน้ำขิง โพธิ์เพ็ชร์
2 10 9 2546 30 5 2561 54 163
40
27
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เงินช้าง
2 13 4 2547 30 5 2561 47 165
41
28
เด็กหญิงประภาพันธ์ เฮี๊ยะหลง
2 22 10 2546 30 5 2561 53 168
42
29
เด็กหญิงปวริศา เที่ยงธรรม
2 9 10 2546 30 5 2561 60 174
43
30
เด็กหญิงปัญฑิตา แก้วใหญ่
2 27 4 2547 30 5 2561 43 160
44
31
เด็กหญิงปัณณาภรณ์ ม่วงทอง
2 8 4 2547 30 5 2561 47 162
45
32
เด็กหญิงปาณิศา ทัดทอง
2 29 7 2546 30 5 2561 50 162
46
33
เด็กหญิงปาลิตา รอดเกษม
2 10 9 2546 30 5 2561 50 159
47
34
เด็กหญิงพรรณวิษา กาญณา
2 17 7 2546 30 5 2561 50 163
48
35
เด็กหญิงพิชชาภา โสภา
2 19 3 2547 30 5 2561 84 165
49
36
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สอนฮวบ
2 15 1 2547 30 5 2561 76 168
50
37
เด็กหญิงภัทรนันท์ ขวัญมงคล
2 1 7 2547 30 5 2561 43 167
51
38
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ศีลลา
2 7 10 2546 30 5 2561 61 169
52
39
เด็กหญิงภาวินี ยิ้มศรี
2 2 12 2546 30 5 2561 43 156
53
40
เด็กหญิงลลิตา มาคุ้ม
2 31 8 2546 30 5 2561 56 162
54
41
เด็กหญิงวรรณสมร เอี่ยมผล
2 1 12 2546 30 5 2561 49 156
55
42
เด็กหญิงวรัญญา ใบตองอ่อน
2 12 6 2546 30 5 2561 48 163
56
43
เด็กหญิงวราลี สนธิรักษ์
2 24 8 2546 30 5 2561 55 163
57
44
เด็กหญิงสิริญญา โอบอ้อม
2 24 6 2547 30 5 2561 46 157
58
45
เด็กหญิงสุพิชชา อิ่มทองใบ
2 1 4 2547 30 5 2561 50 155
59
46
เด็กหญิงอชิรญา ทรัพย์พ่วง
2 19 2 2547 30 5 2561 42 160
60
47
เด็กหญิงอุไรวรรณ นุชภู่
2 21 9 2546 30 5 2561 36 160
61
48
เด็กหญิงปุญญิศา ปฏิภาภรณ์
2 28 5 2547 30 5 2561 46 150
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
Main menu