ประเมินผลการอ่านการเขียน ชั้นป.1-ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1
ประทับเวลานักเรียนระดับชั้น
1. การรับทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการอบรม
2. ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ภาคทฤษฎี
3. ความพึงพอใจที่มีต่อการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
4. ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากการอบรม
5. นักเรียนสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ได้รับจากการอบรมให้กับผู้อื่นได้
6. การอบรมอาสากู้ภัย มีความสำคัญซึ่งทุกคนควรเข้ารับการอบรม
7. การอบรมลักษณะเช่นนี้อีก ควรจะจัดเป็นประจำทุกปี
8. ความเหมาะสมของสถานที่ฝึกอบรม
9. ความเหมาะสมของเวลา
10. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
2
16/7/2018, 14:53:32ม.2มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด....
3
16/7/2018, 14:53:47ม.2มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด-
4
16/7/2018, 14:53:52ม.3มากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากไม่มีค่ะ
5
16/7/2018, 14:54:08ม.3มากมากมากมากปานกลางมากมากมากปานกลาง-
6
16/7/2018, 14:54:35ม.2มากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากที่สุดปานกลาง-
7
16/7/2018, 14:54:40ม.3มากมากปานกลางมากปานกลางปานกลางมากมากมาก-
8
16/7/2018, 14:54:49ม.2มากมากมากมากมากมากที่สุดมากปานกลางปานกลาง-
9
16/7/2018, 14:54:49ม.2มากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากมากมากที่สุดปานกลางมากน้อยที่สุด
อยากให้ใช้เวลาน้อยกว่านี่ค่ะ
10
16/7/2018, 14:54:56ม.3มากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด-
11
16/7/2018, 14:55:25ม.2มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดไม่มี
12
16/7/2018, 14:55:33ม.2มากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดมากที่สุดมาก ไม่มี
13
16/7/2018, 14:55:40ม.2มากมากมากมากมากมากที่สุดมากมากมาก-
14
16/7/2018, 14:55:42ม.2มากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด-
15
16/7/2018, 14:55:51ม.2มากมากมากมากที่สุดมากมากมากปานกลางมากที่สุด-
16
16/7/2018, 14:55:57ม.3มากปานกลางมากมากน้อยมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด-
17
16/7/2018, 14:56:00ม.2มากมากมากมากที่สุดมากมากมากปานกลางมากที่สุด-
18
16/7/2018, 14:56:05ม.2มากมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมาก
อยากให้มีอบรมแบบนี้ทุกๆปีค่ะ
19
16/7/2018, 14:56:20ม.2มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด.
20
16/7/2018, 14:56:23ม.2มากปานกลางมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางไม่มีค่ะ
21
16/7/2018, 14:56:28ม.1มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด-
22
16/7/2018, 14:56:32ม.2มากมากมากมากมากมากที่สุดมากมากมากขอเก้าอี้
23
16/7/2018, 14:56:34ม.2มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดไม่มีค่า
24
16/7/2018, 14:56:41ม.1มากมากมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากมาก-
25
16/7/2018, 14:56:59ม.1มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด-
26
16/7/2018, 14:57:16ม.1มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด😊😊
27
16/7/2018, 14:57:17ม.1มากมากมากที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากไม่มี
28
16/7/2018, 14:57:26ม.2มากที่สุดมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมาก
พัฒนาให้ดียิ่งๆไปนะคะ ขอบคุณที่มาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะ:)
29
16/7/2018, 14:57:49ม.1มากมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากที่สุดปานกลางไม่มีค่าา
30
16/7/2018, 14:57:57ม.1มากมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากไม่มีค่ะ
31
16/7/2018, 14:58:07ม.1มากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดขอให้มาอีกทุกๆปี
32
16/7/2018, 14:58:13ม.1มากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากไม่มี
33
16/7/2018, 14:58:30ม.1มากที่สุดมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากที่สุดไม่มีค่ะ
34
16/7/2018, 14:58:50ม.1มากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมาก-
35
16/7/2018, 14:58:54ม.1มากมากมากมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางไม่มี
36
16/7/2018, 14:58:59ม.1มากมากมากที่สุดมากปานกลางมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด👍👍
37
16/7/2018, 14:59:21ม.1มากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากมากมากที่สุดมากมากที่สุดปานกลาง
อยากให้กิจกรรมใช้เวลานานกว่านี้
38
16/7/2018, 15:01:46ม.1มากมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากมากไม่มี
39
16/7/2018, 15:11:42ม.1มากมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมาก
ควรจัดรวมม.1-ม.6เลยค่ะ แล้วก็มีกิจกรรมสันทนาการด้วย ดีค่ะชอบๆๆๆ
40
16/7/2018, 19:20:30ม.1มากที่สุดมากมากมากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดมากมาก
ไม่มีสิ่งใดที่จะเสนอแนะ?
41
17/7/2018, 15:03:37ม.4มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด.
42
17/7/2018, 15:03:47ม.6มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด-
43
17/7/2018, 15:03:51ม.5มากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมีขนมแจกเยอะๆ
44
17/7/2018, 15:03:51ม.6มากที่สุดมากปานกลางมากที่สุดมากมากที่สุดปานกลางปานกลางปานกลาง-
45
17/7/2018, 15:03:53ม.5มากมากมากมากมากมากมากมากมากไม่มี
46
17/7/2018, 15:03:57ม.4มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด-
47
17/7/2018, 15:03:58ม.6มากที่สุดมากมากมากปานกลางมากที่สุดมากมากปานกลาง-
48
17/7/2018, 15:04:01ม.5มากมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางมากมากถ้าง่วงขอนอนนะคะ
49
17/7/2018, 15:04:03ม.5มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดไม่มีจ้า
50
17/7/2018, 15:04:07ม.4มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดโอเคดีเเล้วค่ะ
51
17/7/2018, 15:04:09ม.6มากมากมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากที่สุดมาก-
52
17/7/2018, 15:04:09ม.6มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด-
53
17/7/2018, 15:04:11ม.5มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด-
54
17/7/2018, 15:04:11ม.6มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมาก
อยากเรียนรู้และปฎิบัติมากกว่านี้
55
17/7/2018, 15:04:19ม.5มากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากมาก-
56
17/7/2018, 15:04:20ม.4มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด-
57
17/7/2018, 15:04:21ม.5มากมากมากมากมากมากมากมากมาก-
58
17/7/2018, 15:04:21ม.6มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด.
59
17/7/2018, 15:04:22ม.6มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
ขอน้ำผลไม้หน่อยค่ะ555
60
17/7/2018, 15:04:24ม.5มากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากปานกลางดีค่ะ
61
17/7/2018, 15:04:24ม.6มากที่สุดมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากปานกลางไม่มีค่า
62
17/7/2018, 15:04:27ม.4มากมากมากมากปานกลางมากมากมากมากเลิกไวกว่านี้ค่ะ
63
17/7/2018, 15:04:29ม.5มากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากมาก
เพิ่มกิจกรรมมากกว่านี้
64
17/7/2018, 15:04:33ม.5มากที่สุดมากมากมากมากที่สุดมากมากที่สุดปานกลางมากไม่มีจ้า่
65
17/7/2018, 15:04:39ม.5มากมากมากมากมากมากมากมากมากไม่มี
66
17/7/2018, 15:04:39ม.6มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากปานกลางปานกลางปานกลางมาก-
67
17/7/2018, 15:04:45ม.6มากมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากมากมาก-
68
17/7/2018, 15:04:46ม.4มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมาอีกค่ะ
69
17/7/2018, 15:04:47ม.5มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดไม่มีค่ะ
70
17/7/2018, 15:04:49ม.4มากมากมากมากมากมากมากมากมาก-
71
17/7/2018, 15:04:55ม.4มากมากมากมากที่สุดมากมากมากปานกลางปานกลางไม่มี
72
17/7/2018, 15:04:55ม.4มากมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากขอของกินเยอะๆค่ะ
73
17/7/2018, 15:04:56ม.5มากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางปานกลาง-
74
17/7/2018, 15:04:56ม.4มากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากมาก-
75
17/7/2018, 15:04:57ม.4มากปานกลางปานกลางมากปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลาง
อาหารเที่ยงควรจัดให้เด็ก
76
17/7/2018, 15:05:00ม.5มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากมาก-
77
17/7/2018, 15:05:00ม.6มากมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากปวดขา
78
17/7/2018, 15:05:16ม.5มากที่สุดมากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากทำดีเเล้วค่ะ
79
17/7/2018, 15:05:27ม.4มากมากมากปานกลางมากปานกลางมากมากที่สุดมากที่สุด-
80
17/7/2018, 15:05:36ม.6มากที่สุดมากมากที่สุดมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด-
81
17/7/2018, 15:05:41ม.6มากมากมากมากมากมากมากมากมากได้ฝึกปฎิบัติจริง
82
17/7/2018, 15:05:46ม.5ปานกลางปานกลางมากมากมากมากมากปานกลางปานกลาง_
83
17/7/2018, 15:05:55ม.4มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด-
84
17/7/2018, 15:17:04ม.5มากน้อยมากมากปานกลางมากที่สุดปานกลางมากมากที่สุด
อยากให้มีข้าวกลางวันให้ค่ะ
85
17/7/2018, 15:28:24ม.4มากมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากปานกลางมากมาก-
86
17/7/2018, 15:32:59ม.4มากมากมากมากที่สุดมากมากที่สุดปานกลางปานกลางปานกลาง-
87
17/7/2018, 19:03:04ม.4มากมากมากมากมากมากมากมากมาก
มีข้าวกลางวันให้ฟรี
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu