ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน
3
ลำดับโรงเรียนชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน
4
1บ้านสร้อยศรี1056320069password
5
2บ้านดอนมูล1056320070password
6
3บ้านจุน1056320064password
7
4บ้านห้วยกั้ง1056320065password
8
5บ้านร่องแมด1056320076password
9
6บ้านสันหลวง1056320077password
10
7บ้านห้วยไคร้1056320078password
11
8ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว1056320079password
12
9บ้านแม่ทะลาย1056320068password
13
10บ้านธาตุขิงแกง1056320066password
14
11บ้านแม่วังช้าง1056320067password
15
12บ้านร่องย้าง1056320071password
16
13บ้านเวียงลอ1056320072password
17
14บ้านศรีเมืองชุม1056320073password
18
15บ้านน้ำจุน1056320074password
19
16บ้านพวงพยอม1056320080password
20
17บ้านสักลอ1056320082password
21
18บ้านสักทุ่ง1056320083password
22
19อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)1056320056password
23
20ชุมชนบ้านทุ่ง1056320058password
24
21บ้านกิ่วแก้ว1056320059password
25
22บ้านปงสนุก1056320057password
26
23บ้านยางขาม1056320060password
27
24บ้านหัวขัว1056320061password
28
25บ้านวังเค็มใหม่1056320090password
29
26บ้านดอนลาว1056320092password
30
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน
31
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
32
ลำดับโรงเรียนชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน
33
27ปัวพิทยา1056320094password
34
28บ้านร่องค้อม1056320095password
35
29บ้านปัวศรีพรม1056320105password
36
30บ้านฝายกวาง1056320106password
37
31บ้านแม่ต๋ำ1056320111password
38
32บ้านแวน1056320112password
39
33บ้านสันปูเลย1056320118password
40
34บ้านปางมดแดง1056320119password
41
35ชุมชนบ้านเชียงบาน1056320113password
42
36บ้านทุ่งมอก 1056320114password
43
37บ้านปางวัว1056320115password
44
38บ้านผาฮาว1056320116password
45
39บ้านหัวทุ่ง1056320117password
46
40บ้านร่องส้าน1056320100password
47
41บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)1056320091password
48
42บ้านโจ้โก้1056320093password
49
43บ้านโจ้โก้ สาขาบ้านห้วยสา (เทศบาลงิม (คือเวียงจ่ำ))1056320098password
50
44บ้านใหม่ร่มเย็น1056320096password
51
45บ้านปางถ้ำ1056320097password
52
46บ้านทุ่งเย็น1056320109password
53
47บ้านสบทุ(คีรีราฏฎร์สงเคราะห์)1056320110password
54
48บ้านถ้ำผาลาด1056320104password
55
49บ้านต้นผึ้ง1056320099password
56
50บ้านคะแนง1056320101password
57
51บ้านน้ำมิน1056320102password
58
52บ้านแฮะ1056320103password
59
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน
60
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
61
ลำดับโรงเรียนชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน
62
53บ้านไชยพรม1056320088password
63
54บ้านปี้1056320089password
64
55บ้านพระนั่งดิน1056320087password
65
56บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)1056320086password
66
57อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)1056320084password
67
58อนุบาลเชียงคำฯ สาขาบ้านแดนเมือง1056320085password
68
59บ้านแวนโค้ง1056320108password
69
60บ้านทุ่งหล่ม1056320107password
70
61บ้านหนองบัวเงิน1056320120password
71
62บ้านจำบอน1056320122password
72
63บ้านผาลาด1056320121password
73
64ชัยชุมภู1056320123password
74
65บ้านไชยสถาน1056320124password
75
66บ้านท่าม่าน1056320125password
76
67ชุมชนบ้านหลวง1056320126password
77
68บ้านหล่ายทุ่ง1056320127password
78
69บ้านปงสนุก1056320128password
79
70บ้านป่าแขม1056320130password
80
71บ้านบ่อเบี้ย1056320131password
81
72อนุบาลเชียงม่วน1056320129password
82
73บ้านท่าฟ้าใต้1056320135password
83
74บ้านนาบัว1056320137password
84
75บ้านทุ่งมอก1056320136password
85
76บ้านสระ1056320132password
86
77บ้านทุ่งหนอง1056320133password
87
78บ้านท่าฟ้าเหนือ1056320134password
88
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน
89
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
90
ลำดับโรงเรียนชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน
91
79บ้านวังบง1056320187password
92
80บ้านใหม่น้ำเงิน1056320220password
93
81ชุมชนบ้านดอนไชย1056320221password
94
82บ้านควร1056320223password
95
83บ้านเลี้ยว1056320218password
96
84บ้านแบ่ง1056320219password
97
85บ้านนาอ้อม สาขาบ้านน้ำแป้ง1056320199password
98
86บ้านนาอ้อม สาขาบ้านห้วยขุ่น1056320189password
99
87บ้านปัว1056320217password
100
88บ้านปางผักหม1056320222password
101
89บ้านสีพรม1056320188password