3_5 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.3/5 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
เด็กชายกฤษณะ อยู่ยอด
1 4 11 2546 30 5 2561 44 157
15
2
เด็กชายชลชาติ เรืองวงษ์
1 18 6 2546 30 5 2561 89 173
16
3
เด็กชายณภัทร สงวนวงษ์
1 6 1 2547 30 5 2561 51 160
17
4
เด็กชายณัฐพงษ์ ยาคำ
1 12 9 2546 30 5 2561 70 170
18
5
เด็กชายธนาคาร เจริญหินทอง
1 3 12 2546 30 5 2561 83 172
19
6
เด็กชายพงศกร ช่วยเปรม
1 23 6 2546 30 5 2561 88 173
20
7
เด็กชายพงศธร พรมนอก
1 9 12 2546 30 5 2561 62 163
21
8
เด็กชายพงษ์พันธ์ ภูมิเมือง
1 31 5 2547 30 5 2561 40 153
22
9
เด็กชายพรณรงค์ ทองอินทร์
1 1 1 2547 30 5 2561 90 182
23
10
เด็กชายพสิษฐ์ บัวทรัพย์
1 31 12 2546 30 5 2561 77 168
24
11
เด็กชายภคิน โยธานารถ
1 30 1 2547 30 5 2561 101 172
25
12
เด็กชายภัทรพงศ์ อัตวัน
1 21 4 2547 30 5 2561 64 182
26
13
เด็กชายรัชพณ กฤษนำพก
1 25 8 2546 30 5 2561 56 172
27
14
เด็กชายเรืองวิทย์ อารมณ์สวะ
1 2 11 2546 30 5 2561 105 168
28
15
เด็กชายวรพล สอนสี
1 4 8 2546 30 5 2561 62 174
29
16
เด็กชายวัชรกร บุญผล
1 8 3 2547 30 5 2561 105 174
30
17
เด็กชายสกรรจ์ อ่อนนวล
1 7 8 2546 30 5 2561 47 163
31
18
เด็กชายสิรวิชญ์ แตงฉ่ำ
1 7 8 2546 30 5 2561 55 175
32
19
เด็กชายสุวพัชร ปั้นวงษ์
1 19 6 2546 30 5 2561 105 176
33
20
เด็กหญิงกชกร สายรัตนี
2 9 6 2546 30 5 2561 49 158
34
21
เด็กหญิงกมลชนก จันใด
2 19 1 2547 30 5 2561 54 159
35
22
เด็กหญิงกาญจนา ยอดบ่อพลับ
2 20 2 2547 30 5 2561 45 162
36
23
เด็กหญิงกานต์ธิดา โพธิ์สอาด
2 5 6 2546 30 5 2561 68 166
37
24
เด็กหญิงจิราภา วัฒนะ
2 10 4 2547 30 5 2561 36 146
38
25
เด็กหญิงจุฑามาส ชูฉลอน
2 26 12 2546 30 5 2561 38 150
39
26
เด็กหญิงณัฐธกานต์ วัฒนมนตรี
2 13 8 2546 30 5 2561 50 161
40
27
เด็กหญิงณัฐนิชา อ่อนสำลี
2 2 5 2547 30 5 2561 47 188
41
28
เด็กหญิงณัฐพร จามรเนียม
2 12 4 2547 30 5 2561 45 155
42
29
เด็กหญิงณิชาพัชร์ เกิดเสม
2 4 3 2547 30 5 2561 51 162
43
30
เด็กหญิงณิชาภัทร มหาโพธิ์
2 12 10 2546 30 5 2561 65 160
44
31
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ โตเสม
2 19 2 2547 30 5 2561 62 155
45
32
เด็กหญิงธีรดา ขวัญศรี
2 4 11 2546 30 5 2561 53 159
46
33
เด็กหญิงนภัสวรรณ หงษ์สวัสดิ์
2 17 12 2546 30 5 2561 54 156
47
34
เด็กหญิงปาลมาศ เบี้ยวเหล็ก
2 4 6 2546 30 5 2561 53 159
48
35
เด็กหญิงพชรพร ลอยเลิศ
2 23 9 2546 30 5 2561 55 153
49
36
เด็กหญิงพรรพักตร์ษา จันสำเภา
2 3 7 2546 30 5 2561 48 165
50
37
เด็กหญิงพิชญ์สินี ชื่นใจฉ่ำ
2 23 1 2547 30 5 2561 49 153
51
38
เด็กหญิงพิมลพัชร สุขคุ้ม
2 17 2 2547 30 5 2561 38 162
52
39
เด็กหญิงภัทรวรรณ กลิ่นประทุม
2 22 10 2546 30 5 2561 65 170
53
40
เด็กหญิงภาพิมล ศาสตราคุณากร
2 18 9 2546 30 5 2561 58 157
54
41
เด็กหญิงยลดาพร กล่ำเพ็ง
2 23 12 2546 30 5 2561 60 166
55
42
เด็กหญิงยุวดี ใจแสน
2 11 4 2546 30 5 2561 53 151
56
43
เด็กหญิงวรัญญา จุ้ยกระยาง
2 4 2 2547 30 5 2561 79 164
57
44
เด็กหญิงวริยา เสือน้อย
2 4 6 2546 30 5 2561 71 161
58
45
เด็กหญิงวิมลวรรณ แพ่งศรี
2 26 2 2547 30 5 2561 43 170
59
46
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ กล่อมจิตร
2 3 8 2546 30 5 2561 47 154
60
47
เด็กหญิงอธัญญา จาดสิงห์
2 10 7 2547 30 5 2561 69 150
61
48
เด็กหญิงอรนภเกตน์ สวัสดี
2 16 5 2547 30 5 2561 80 158
62
49
เด็กหญิงสกาวรัตน์ แสงอุไร
30 5 2561 40 154
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
Main menu