1_2 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.1/2 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
เด็กชายกัสกร สังข์ชัย
1 19 12 2548 30 5 2561 50 147
15
2
เด็กชายชยพล พีระพันธุ์
1 2 10 2548 30 5 2561 41 160
16
3
เด็กชายณฐกร พินทอง
1 20 3 2549 30 5 2561 63 161
17
4
เด็กชายธนกานต์ ชูควร
1 13 5 2549 30 5 2561 70 157
18
5
เด็กชายธิติโรจน์ แป้นแสง
1 16 4 2549 30 5 2561 62 155
19
6
เด็กชายปิยพัทธ์ กรดแก้ว
1 9 12 2547 30 5 2561 45 155
20
7
เด็กชายพงศกร ดีทรัพย์
1 16 11 2548 30 5 2561 43 156
21
8
เด็กชายพัสกร อิ่มบานเบิก
1 26 12 2548 30 5 2561 50 163
22
9
เด็กชายรัตนะ เที่ยงพัฒน์
1 8 3 2549 30 5 2561 43 148
23
10
เด็กชายอริยพงษ์ ภัทรภูมิวิวัฒน์
1 22 12 2548 30 5 2561 85 161
24
11
เด็กชายธนกฤต นาคพรหม
1 23 1 2549 30 5 2561 48 161
25
12
เด็กชายธนกฤต ชูเกตุ
1 28 10 2548 30 5 2561 69 152
26
13
เด็กชายธนธิป วัฒนกุล
1 25 7 2549 30 5 2561 36 151
27
14
เด็กชายภูมิรพีร์ คงสิบ
1 12 9 2549 30 5 2561 49 165
28
15
เด็กชายวงศ์ปกรณ์ แสงอ่อน
1 19 12 2549 30 5 2561 76 161
29
16
เด็กชายปิริญญา อินทร์มา
1 16 7 2548 30 5 2561 42 158
30
17
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สังข์ประเสริฐ
2 22 7 2548 30 5 2561 75 168
31
18
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รักษาสระ
2 18 8 2548 30 5 2561 35 153
32
19
เด็กหญิงกุลิสรา อมาตยกุล
2 16 2 2549 30 5 2561 40 145
33
20
เด็กหญิงชนากานต์ แพรดำ
2 11 1 2549 30 5 2561 50 150
34
21
เด็กหญิงณัฐนิชา เกิดศิริ
2 18 12 2548 30 5 2561 55 155
35
22
เด็กหญิงตรีรัตน์ ศรีไทย
2 25 5 2548 30 5 2561 57 163
36
23
เด็กหญิงธมลวรรณ วัดจินดา
2 23 5 2548 30 5 2561 40 164
37
24
เด็กหญิงธันยพร พักแพรก
2 3 9 2548 30 5 2561 47 148
38
25
เด็กหญิงนันทินี ศรีสุภานนท์
2 23 9 2548 30 5 2561 63 167
39
26
เด็กหญิงบุณภรณ์ เหมือนนึก
2 19 5 2548 30 5 2561 55 165
40
27
เด็กหญิงปวรวรรณ รวมผล
2 16 5 2549 30 5 2561 39 140
41
28
เด็กหญิงพรพิพัฒน์ กำเนิดมี
2 17 2 2549 30 5 2561 37 154
42
29
เด็กหญิงพูลทรัพย์ จันทร์เรือง
2 7 7 2548 30 5 2561 39 150
43
30
เด็กหญิงเพชรดา คล้องช้าง
2 14 8 2548 30 5 2561 35 146
44
31
เด็กหญิงภาวิดา อ่อนจ้าย
2 7 2 2549 30 5 2561 39 147
45
32
เด็กหญิงราฮิดา ซื่อดี
2 25 3 2549 30 5 2561 38 155
46
33
เด็กหญิงวารุณี มูลหา
2 8 6 2548 30 5 2561 49 156
47
34
เด็กหญิงวาสนา บัวคลี่
2 24 4 2549 30 5 2561 38 153
48
35
เด็กหญิงวิชญาดา มีมาก
2 26 3 2549 30 5 2561 49 163
49
36
เด็กหญิงวีรนันท์ แสงอรุณ
2 31 12 2548 30 5 2561 76 165
50
37
เด็กหญิงศรัญพร ไชยลังกา
2 3 11 2548 30 5 2561 41 155
51
38
เด็กหญิงสวิตตา แพ่งนคร
2 11 6 2548 30 5 2561 45 145
52
39
เด็กหญิงอภิรุจี สมงาม
2 27 4 2549 30 5 2561 35 152
53
40
เด็กหญิงอภิษฐาน พฤษภา
2 21 6 2549 30 5 2561 48 163
54
41
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ขัตฤกษ์
2 28 2 2549 30 5 2561 57 154
55
42
เด็กหญิงธมลวรรณ์ สังข์ป้อม
2 6 6 2548 30 5 2561 38 156
56
43
เด็กหญิงนฤมล ทรัพย์พ่วง
2 19 12 2548 30 5 2561 48 159
57
44
เด็กหญิงเปมาภรณ์ เกิดผลวัฒนา
2 9 5 2549 30 5 2561 34 150
58
45
เด็กหญิงแพนเค้ก กล่อมศรี
2 6 5 2549 30 5 2561 36 149
59
46
เด็กหญิงสรัลรัตน์ กรัดกระยาง
2 11 7 2548 30 5 2561 45 155
60
47
เด็กหญิงสโรชา จิ๋วอ่อน
2 12 11 2548 30 5 2561 50 161
61
48
เด็กหญิงพรรณวลัย แก้วเทศ
2 2 7 2548 30 5 2561 35 156
62
49
เด็กหญิงอนัญญา ปานสอน
2 16 9 2548 30 5 2561 43 158
63
50
เด็กหญิงพรไพลิน เริงทรัพย์
2 31 7 2549 30 5 2561 49 165
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
Main menu