อัพโหลดหนังสือฯงานสารบัญ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCD
1
เลขที่หนังสือฯลงวันที่เรื่อง
ลิงก์ที่อยู่หนังสือ
2
ที่ ศก 0032.008 /ว. 202954/11/2558ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดใหม่ ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7UlpNRlg2aVByUDg/view
3
ที่ ศก 0032.005/ว2102726/12/2558ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม
https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7VkJ4N3ZGd2NRaXc/view
4
ศก.0032.007/2719/1/2559ขอเชิญผุ้รับผิดชอบงานตำบลต้นแบบLong Term Care
https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7YVg1MWNzZ1M5clE/view
5
ที่ พิเศษ/255921/1/2559ตารางจัดรายการวิทยุชุมชน ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2559
https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7S2s5UFozQzdLdkE/view
6
ศก 0032.305.10/172/2/2559ขออนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ทันตะ
https://goo.gl/photos/zLrqVwVBgkBAipGz7
7
ที่ ศก 0432/5029/1/2559
ขอเชิญประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7dzd0RlNtMXJKLUU/view?usp=sharing
8
ที่ ศก 0432/4729/1/2559
ขอเชิญร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูประทีปปัญญาโสภณ(ทวี สปฺปณฺโญ)
https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7b2pvTi10dFk4d00/view?usp=sharing
9
จาก เภฯเด่นชัย ดอกพอง
2/2/2559เกณฑ์ RANKING 59
https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7S21YbWkxQ056RHc/view?usp=sharing
10
ที่ ศก 0432/655/2/2559
ขอเชิญประชุมพิจารณาแผนงานและชี้แจงเกณฑ์ Ranking ปี 2559
https://drive.google.com/file/d/0BzMihrDSRi4jckwxYXI3dmltNUU/view?usp=sharing
11
ศก 0032.006/ว.4823/2/2559
ขอเชิญชวนบริจาคเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดศรีสะเกษ
https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7dnRkTHhEY21iNWc/view?usp=sharing
12
ที่ สธ 0901.02/ว.389729/02/2559
ขอส่งวารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7QnlmclcwX2xZSkk/view?usp=sharing
13
ศก 0432/ว.22819 เมษายน 2559
ขอเชิญเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการเงิน การคลัง พัสดุและการตรวจสอบภายใน
https://drive.google.com/file/d/0B6lT-4zvtYI9QzhOaVFULS1sMDA/view?usp=sharing
14
สอ.สธ.001/29/25592 พ.ค 2559
รับสมัครผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ
https://drive.google.com/folderview?id=0B6lT-4zvtYI9c3NTSUFUQ1RkUU0&usp=sharing
15
ศก 0032.006/ว206824 พฤษภาคม 59
โครงการพัฒนาจิตและจริยธรรมสำหรับบุคลากรสาธารณสุขปี 2559
https://drive.google.com/folderview?id=0B6lT-4zvtYI9MGJFU0p6MFMyZjQ&usp=sharing
16
ศก 0432/ว3441 ก.ค.2559
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
https://drive.google.com/folderview?id=0B6lT-4zvtYI9OF9BaDkwV3J3cVE&usp=sharing
17
ศก 0032.012/ว.120798 ก.ค. 2559
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำค่ากลาง ความสำเร้จระดับเขตสุขภาพที่ 10ฯ
https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7aXpENWF2SGkzQ0E/view?usp=sharing
18
21 ก.ค 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
https://drive.google.com/file/d/0B6lT-4zvtYI9bTN3R3FpMmZtWXc/view?usp=sharing
19
ศก 0432/36721 ก.ค 2559
ขอเชิญประชุมสรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (Ranking)
https://drive.google.com/file/d/0B6lT-4zvtYI9b3BPYXdQSkx0MjA/view?usp=sharing
20
ศก 0432/40429 ก.ค.2559
การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประชารัฐร่วมใจ เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
https://drive.google.com/file/d/0B6lT-4zvtYI9Q3QwLWFsRXlOVVU/view?usp=sharing
21
ศก 0432/40229 ก.ค.2559
การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในการบริหารงานของหัวหน้าสถานีอนามัย
https://drive.google.com/file/d/0B6lT-4zvtYI9emJjbHl5OHJXXzQ/view?usp=sharing
22
ศก 0432/40329 ก.ค.2559
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
https://drive.google.com/file/d/0B6lT-4zvtYI9TG1oRVNwT1pFdUU/view?usp=sharing
23
ศก 0032.009/4853 28 ก.ค.2559
การรับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชำนาญการพิเศษ
https://drive.google.com/file/d/0B6lT-4zvtYI9UlhsQjE4dUtMX1k/view?usp=sharing
24
ศก 0032.009/ว.366915 ก.ค. 2559
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ(ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย)
https://drive.google.com/file/d/0B6lT-4zvtYI9ZUlfOTVZVzNtR28/view?usp=sharing
25
5 ส.ค.2559
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
https://drive.google.com/folderview?id=0B6lT-4zvtYI9d1lMWDJnaTZhZmM&usp=sharing
26
อัพโหลดหนังสือฯงานสารบัญ
21/08/2559อัพโหลดหนังสือฯงานสารบัญ
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/0B6lT-4zvtYI9bTN3R3FpMmZtWXc/view?usp%3Dsharing&sa=D&ust=1471730595534000&usg=AFQjCNGDxZjz4G6GfuvaWXnTxQKaB6f93w
27
ศก 0432/ว55617 ตุลาคม 2559
กำชับให้ผู้บังคับบัญชารักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
https://drive.google.com/drive/folders/0B6lT-4zvtYI9UzRTTmNTVmpXNUE?usp=sharing
28
ศก 0432/56019 ตุลาคม 2559
แจ้งมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและสถานที่สำคัญ
https://drive.google.com/file/d/0B6lT-4zvtYI9ZGVza05ZZllzNHM/view?usp=sharing
29
ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธี วันปิยมหาราช ปีพุทธศักราช 2559
https://drive.google.com/drive/folders/0B6lT-4zvtYI9QlRhb0hwUkU2UzA?usp=sharing
30
ที่ 102/25593 ตุลาคม 2559
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานและตำแหน่งประเภทวิชาการประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
https://drive.google.com/drive/folders/0B6lT-4zvtYI9U3BiajdpSnZMTlE?usp=sharing
31
ศก 0432/ว5817 พ.ย. 2559
การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
https://drive.google.com/drive/folders/0B6lT-4zvtYI9VzQ4MGgtbzVycW8?usp=sharing
32
ศก0432/59110 พ.ย.2559
การคัดเลือก อสม ดีเด่นประจำปีงบปะมาณ 2560
https://drive.google.com/drive/folders/0B6lT-4zvtYI9UjVoVWVGdW9WbFU?usp=sharing
33
ศก 0432/59911 พ.ย. 2559
ยกเลิกคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานวิชาการ
https://drive.google.com/file/d/0B6lT-4zvtYI9Y2xvcjFJWnhUOGs/view?usp=sharing
34
ศก 0432/60215 พย.2559
การมอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง
https://drive.google.com/drive/folders/0B6lT-4zvtYI9Qng5d2N0Tk04WXM?usp=sharing
35
ศก 0432/ว 60518 พ.ย.2559เพิกถอนหนังสือยกเลิกคำสั่ง
https://drive.google.com/file/d/0B6lT-4zvtYI9TTJVNDhmMElyOHM/view?usp=sharing
36
ศก 0432/ว60518 พ.ย. 2559เพิกถอนหนังสือยกเลิกคำสั่ง
https://drive.google.com/file/d/0B6lT-4zvtYI9TTJVNDhmMElyOHM/view?usp=sharing
37
ศก 0418/507621 พ.ย.2559
การจัดงานรวมพลังเพื่อน้อมเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
https://drive.google.com/drive/folders/0B6lT-4zvtYI9UGV1ejVmZlRCMWs?usp=sharing
38
ประกาศ สสอ.ขุขันธ์23 พ.ย.2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
https://drive.google.com/file/d/0B43BleiXLVIhVWFuSUo3QXdnc28/view?usp=sharing
39
ศก 0432/58642 ธันวาคม 2559
การจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
https://drive.google.com/file/d/0B43BleiXLVIhOURQLTRZRWVNYU0/view
40
แบบฟอร์มสหกรณ์17 ก.พ 2560
แบบฟอร์มขอรับสนับสนุนการศึกษาของมูลนิธิสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
https://drive.google.com/file/d/0B6lT-4zvtYI9NUh3SF90anFuTlE/view?usp=sharing
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...