ทะเบียนหนังสือรับ ปี 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ทะเบียนหนังสือรับ
2
แผ่นงานที่ 3 ปี 2561 เริ่มวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 (4385 -
3
(ห้ามลบ) ขอความกรุณาอย่าปรับรูปแบบ หรือลบข้อมูล หรือทำอื่นใดนอกจากการพิมพ์ข้อมูลของตนเอง (ห้ามลบ)
4
(ให้ใช้โปรแกรม Google Chrome)
5
หน่วยงานใดลงรับหนังสือในระบบเอง กรุณาช่วยใส่ชื่อผู้ลงรับที่ช่องหมายเหตุด้วยนะคะ (กรณีมีการตามหนังสือจะได้รู้ว่าผู้ใดลงรับไว้)
6
เลขที่รับเลขที่หนังสือลงวันที่จากถึงเรื่องหน่วยปฏิบัติหมายเหตุ
7
(วันที่รับ)
(เจ้าของเรื่อง)
ผู้รับ/ผู้ลงรับ
8
2 ก.ค. 61
9
8626บร 0033(1)/1184825 มิ.ย. 61
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
ผวจ.ย้ายข้าราชการสนง.อุตสาหกรรม
10
11
8627วธ 0506.11/ว394815 มิ.ย. 61กรมส่งเสริมวัฒนธรรมผวจ.
การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนา รุกข มรดกของแผ่นดิ
สนง.วัฒนธรรมไพโรจน์
12
13
8628วธ 0509.2/ว388013 มิ.ย. 61กรมส่งเสริมวัฒนธรรมผวจ.ประกาศนายทะเบียนกลางและแบบฟอร์มแนบท้ายสนง.วัฒนธรรมไพโรจน์
14
15
8629อท 0023.1/45429 มิ.ย. 61สนง.ฯท้องถิ่นจังหวัดผวจ.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานจังหวัดปราพันธ์
16
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
17
8630สก 0014.3/618015 มิ.ย. 61
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ผวจ.การออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
กานดา
18
19
8631สก 0014.3/618115 มิ.ย. 61
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ผวจ.การออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
กานดา
20
21
8632สก 0014.3/618215 มิ.ย. 61
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ผวจ.การออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
กานดา
22
23
8633สก 0014.3/618315 มิ.ย. 61
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ผวจ.การออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
กานดา
24
25
8634กษ 0321.10/97329 มิ.ย. 61
โครงการชลประทานอ่างทอง
ผวจ.ขอส่งหลักฐานการเบิกเงินสำนักงานจังหวัดปราพันธ์
26
27
8635กษ 0224.อท/120329 มิ.ย. 61สนง.เกษตรและสหกรณ์ผวจ.ขอเบิกเงินโครงการยกระดับมาตราฐานผลิตภัณฑ์สำนักงานจังหวัดปราพันธ์
28
29
8636อท 0007/40928 มิ.ย. 61สนง.ประมงผวจ.
ขอส่งหลักฐานเบิกเงิน งบโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง
สำนักงานจังหวัดปราพันธ์
30
ประจำปี พ.ศ. 2561 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(ประมงฯ)
31
8637อท0023.6/243729มิ.ย.61
ที่ว่าการอำเภอเมืองอ่างทอง
ผวจ.
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างโครงการ
สนง.ฯท้องถิ่นจังหวัด
ศรีทรงพร
32
ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ของ อปท. (อบต.บ้านอิฐ)
33
8638กษ 0321/505/256128 มิ.ย. 61สนง.ชลประทานที่ 12ผวจ.สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา
โครงการชลประทานอ่างทอง
ศรุตา
34
35
8639อท 0017.3/2 ก.ค. 61
สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ผวจ.
รายงานการตรวจรับงานจ้าง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ตำแหน่ง
สำนักงานจังหวัดปราพันธ์
36
นิติกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2561
37
8640อท 0017.3/2 ก.ค. 61
สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ผวจ.
รายงานการตรวจรับงานจ้าง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ตำแหน่ง
สำนักงานจังหวัดปราพันธ์
38
นิติกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2561
39
8641อท 0017.3/2 ก.ค. 61
สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ผวจ.
รายงานการตรวจรับงานจ้าง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ตำแหน่ง
สำนักงานจังหวัดปราพันธ์
40
เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและวิเคราะห์ข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2561
41
8642กษ 0321/511/256128 มิ.ย. 61สนง.ชลประทานที่ 12ผวจ.สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ 2
โครงการชลประทานอ่างทอง
ศรุตา
42
43
8643ด่วนที่สุด28 มิ.ย. 61กรมการจัดหางานผวจ.
ระเบียบคณะกรรมการร่วมตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
สนง.จัดหางานเฉลา
44
รง 0303/ว98673
45
8644มท 0207.5/07629 มิ.ย. 61สถาบันดำรงราชานุภาพผวจ.
ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือถึงสำนักงานจังหวัด ทุกจังหวัด
สำนักงานจังหวัดปราพันธ์
46
47
8645อท 0017.3/21 มิ.ย. 61
สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ผวจ.
รายงานการตรวจรับงานจ้างเหมารถตู้โดยสารรับจ้างไม่ประจำทาง
สำนักงานจังหวัดปราพันธ์
48
49
8646อท 0017.3/19762 ก.ค. 61
สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ผวจ.
รายงานการตรวจรับงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตามโครงการจัดหา
สำนักงานจังหวัดปราพันธ์
50
บุคลากรเพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทองฯ
51
8647อท 0017.3/19752 ก.ค. 61
สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ผวจ.
รายงานการตรวจรับงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผล
สำนักงานจังหวัดปราพันธ์
52
ตามโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการและจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานฯ
53
8648อท 0017.3/19742 ก.ค. 61
สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ผวจ.
รายงานการตรวจรับงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและติดตาม
สำนักงานจังหวัดปราพันธ์
54
ประเมินผล อนุมัติค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดฯ
55
8649อท52006/10512ก.ค.61
สนง.เทศบาลเมืองอ่างทอง
ผวจ.โครงการมีสุขสนุกกับ 4 H ประจำปีงบประมาณ 2561
สนง.ฯท้องถิ่นจังหวัด
ศรีทรงพร
56
57
8650วธ 0203.4/ว256925 มิ.ย. 61กระทรวงวัฒนธรรมผวจ.ขอส่งสำเนาคำสั่งสนง.วัฒนธรรมวิโรจน์
58
59
8651อท 0017.3/19892 ก.ค. 61
สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ผวจ.
รายงานการตรวจรับงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตามโครงการจัดหา
สำนักงานจังหวัดปราพันธ์
60
บุคลากรเพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทองฯ
61
8652อท 0017.3/19882 ก.ค. 61
สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ผวจ.
รายงานการตรวจรับงานจ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ ตามโครงการจัดหา
สำนักงานจังหวัดปราพันธ์
62
บุคลากรเพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทองฯ
63
8653อท 0017.3/19832 ก.ค. 61
สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ผวจ.
รายงานการตรวจรับงานจ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ อนุมัติค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ
สำนักงานจังหวัดปราพันธ์
64
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการฯ
65
8654อท 0009/68429 มิ.ย. 61สนง.เกษตรจังหวัดผวจ.
ขอรับเงินหลักประกันสัญญาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการตามแนวทางสร้างความ
สำนักงานจังหวัดปราพันธ์
66
เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศฯ
67
8655ตช 0016.79/10582 ก.ค. 61สถานีตำรวจภูธรไชโยผวจ.
การบังคับใช้กฎหมายเพื่อยกระดับมาตราฐานความปลอดภัยทางถนน
สนง.ปภ.จ.อทชลฤดี
68
69
8656รง 0628/ว304721 มิ.ย. 61สนง.ประกันสังคมผวจ.
รายชื่อสถานพยาบาลที่ทำข้อตกลงในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันกรรมแก่ผู้
สนง.ประกันสังคมจังหวัด
ธนายุทธ
70
ประกันตน (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 17
71
8657มห 0016/ว367825 มิ.ย. 61
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ผวจ.
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและชมนิทรรศการในงาน 3 เขตเศรษฐกิจพิเศษ3 ประเทศ เชื่อม
สำนักงานจังหวัดปราพันธ์
72
ตลาดการค้าโลก
73
8658ศธ 0516.14/ว153211 มิ.ย. 61
คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
ผวจ.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างความสุขในที่ทำงาน
สำนักงานจังหวัดปราพันธ์
74
และความผูกพันของพนักงาน รุ่นที่ 6
75
8659ศธ 0516.14/ว153111 มิ.ย. 61
คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
ผวจ.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการกำหนดเส้นทางการฝึกอบรม
สำนักงานจังหวัดปราพันธ์
76
รุ่นที่ 2
77
8660ศธ 0516.14/ว15321 มิ.ย. 61
คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
ผวจ.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ความเสี่ยง
สำนักงานจังหวัดปราพันธ์
78
เพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ รุ่นที่ 11
79
8661ด่วนที่สุด22 มิ.ย. 61มท.ผวจ.
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรุ้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
สำนักงานจังหวัดปราพันธ์
80
มท 0206.2/ว3388
81
8662ด่วนมาก28 มิ.ย. 61
สนง.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ผวจ.
การพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กร หรือชุมชน เพื่อรับรางวัล ค่าของแผ่นดิน
สำนักงานจังหวัดปราพันธ์
82
นร 0109/ว4602
83
8663ด่วนที่สุด28 มิ.ย. 61มท.ผวจ.
แจ้งให้จังหวัดประสานและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
สำนักงานจังหวัดปราพันธ์
84
มท 0211.5/ว3506จัดการน้ำในพื้นที่จังหวัด ลแะจัดนิทรรศการนำเสนอฯ
85
8664บท. 5598/256128 มิ.ย. 61สภากาชาดไทยผวจ.การปฏิบัติงานโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสำนักงานจังหวัดปราพันธ์
86
87
8665มท0810.4/ว191425มิ.ย.61
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผวจ.
ขอส่งแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ(ฤดูฝน) พ.ศ.2561 และแผนการ
สนง.ฯท้องถิ่นจังหวัด
ศรีทรงพร
88
จัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตลชประทาน พ.ศ.2561
89
8666ด่วนที่สุด25มิ.ย.61
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผวจ.
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริม (อสม.) เชิงรุกประจำปี
สนง.ฯท้องถิ่นจังหวัด
ศรีทรงพร
90
มท0810.5/ว1916งบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 4 (เดือน ก.ค.-ก.ย.2561)
91
866725มิ.ย.61
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผวจ.
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สนง.ฯท้องถิ่นจังหวัด
ศรีทรงพร
92
มท0808.3/ว1921
93
8668มท0801.5/ว138326มิ.ย.61
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผวจ.
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลากิจหรือลาพักผ่อนของผู้จัดการสถานธนานุบาลของ
สนง.ฯท้องถิ่นจังหวัด
ศรีทรงพร
94
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
95
8669มท0816.2/วว189822มิ.ย.61
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผวจ.
การตรวจสอบการบันทึกข้อมูลจำนวนเด็กเล็กและนักเรียนในระบบข้อมูลสารสนเทศ
สนง.ฯท้องถิ่นจังหวัด
ศรีทรงพร
96
ทางการศึกษาท้องถิ่น
97
8670มท0808.2/890628มิ.ย.61
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผวจ.
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา
สนง.ฯท้องถิ่นจังหวัด
ศรีทรงพร
98
แก่เด็กด้อยโอกาส และเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
99
8671มท0808.2/898228มิ.ย.61
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผวจ.
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุุนอาหารเสริม(นม)
สนง.ฯท้องถิ่นจังหวัด
ศรีทรงพร
100
และเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 4
Loading...
 
 
 
รับ ปี 61 (เล่ม 3)
รับ ปี 61 (เล่ม 2)
รับ ปี 61 (เล่ม 1)
 
 
Main menu