ทุนนำเสนอและตีพิมพ์งานวิจัย 2559 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
ทุนสนับสนุนเผยแพร่งานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
2
ชื่อ - สกุลหน่วยงานประเภทนำเสนอชื่องานประชุมวิชาการ/ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์
วันที่นำเสนอ/ตีพิมพ์
ประเภทของผลงาน
งบประมาณที่ได้รับสนับสนุน
งบประมาณโครงการที่ให้ทุนรายละเอียดการตีพิมพ์ (เล่มที่/ฉบับที่/เลขหน้า)ชื่อบทความ/ชื่องานวิจัยdownload
3
กรรณิการ์ กมลรัตน์
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
นำเสนอแบบบรรยาย
IEEESMC 2015 IEEE Tnternational Conference on Systems, Man, and Cybernetics ประเทศฮ่องกง
9/10/2015
นำเสนอระดับนานาชาติ
7000
งบรายได้ 59 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
4
ครรชิต สิงห์สุข
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ตีพิมพ์
Key Engineering Materials
18/8/2015
วารสารระดับนานาชาติ Q3
15000
งบรายได้ 59 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
vol 675-676 No.- ตุลาคม 2015 เลขหน้า 679-682
Thermoelectric Properties and Power Generational of p-Ca3Co4O9 and n-Sr0.87La0.13TiO3 Thermoelectric Modules
5
สันติ ผิวผ่อง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ตีพิมพ์
key Engineering Materials
18/8/2015
วารสารระดับนานาชาติ Q3
15000
งบรายได้ 59 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
vols. 675-676 (2016) pp667-670
The Various Concentration Effected on Crystallite Siza of Calcium Carbonate
6
สาคร อินทะชัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์
Integrated Ferroelectrics An International Journal
27/10/2015
วารสารระดับนานาชาติ Q3
15000
งบรายได้ 59 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
165:19-28, 2015MPB Phase Transition and Microstructure of (1-x)PMN-xPZT Activated by 0.05BZN Ceramics
7
เพชรรัตน์ ใจบุญ
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
นำเสนอแบบบรรยาย
การประชุมสัมมนาเชิงวิชขาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8
4/11/2015นำเสนอระดับชาติ7560
งบรายได้ 59 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ร่วมกับวัชพืช
8
วิลาวรรณ์ คำหาญ
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์
Advance in Space Research
22/9/2015
วารสารระดับนานาชาติ Q1
20000
งบรายได้ 59 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
Aerosol Optical Depth : A Study using Thailand based Brewer Spectrophotometers
9
ไวรุจน์ อิ่มโพ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์
Integrated Ferroelectrics: An International Journal
15/10/2015
วารสารระดับนานาชาติ Q3
15000
งบรายได้ 59 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
Vol 15 No.1 October 2015 pp61-72
Predication of thermal conductivity of Mg2X (X=Ge and Sn) by Molecular Dynamics
10
ครรชิต สิงห์สุข
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ตีพิมพ์
Integrated Ferroelectrics An International Journal
22/10/2015
วารสารระดับนานาชาติ Q3
15000
งบรายได้ 59 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
Effects of Magnetic Field on Synthesis and Thermoelectric Properties of NaCoO2
11
อรวรรณ นิ่มตลุงครุศาสตร์นำเสนอแบบบรรยาย
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
17/12/2015นำเสนอระดับชาติ7708
งบรายได้ 59 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
การพัฒนาแอพพลิเคชั่น การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับอาชีพครูการศึกษาพิเศษ
12
ธีระวุฒิ สำเภา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ตีพิมพ์
Key Engineering Materials
18/8/0005
วารสารระดับนานาชาติ Q3
15000
งบรายได้ 59 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
v675-676 (2016) pp253*256
Investigation of structural and thermoelectric properties of lead telluride thin film depositionted by DC Magnetron Sputtering
13
ทศวรรษ สีตะวัน
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์
Materials Research Bulletin
10/12/2015
วารสารระดับนานาชาติ Q1
20000
งบรายได้ 59 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
292-299Dielectric and ferroelectric properties modification of 0.7Pb (Mg1/3Nb2/3)O3-O3Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 ceramics by Ba(Zn1/3Nb2/3)O3
14
Kemal Abdela Kaso
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นำเสนอแบบบรรยาย
International Conference on Humanities and Social Science (IC-HUSO) 2015
26/11/2015
นำเสนอระดับนานาชาติ
9235
งบรายได้ 59 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
Factor Affect Thai Student's English Communication Skill at University Level: A case study at SNRU
15
วาโร เพ็งสวัสดิ์ครุศาสตร์นำเสนอแบบบรรยาย
การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ศรีปทุม ครั้งที่ 10
22/12/2015นำเสนอระดับชาติ3000
งบรายได้ 59 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร
16
สุพรรณี สมพงษ์
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์
Far East Journal of Mathematical Science (FJMS)
30/11/2015
วารสารระดับนานาชาติ Q4
12500
งบรายได้ 59 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
97-111i,j-mx-a-Boundary and Exterior Sets in Biminimal Structure Spaces
17
ไพสิฐ บริบูรณ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์
Journal of Multilingual and Multicultural Development
29/12/2015
วารสารระดับนานาชาติ Q1
20000
งบรายได้ 59 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
the competence and warmth of thai students' attitudes towards varieties of english: the effect of gender and perceptions of L1 diversity
18
นพรัตน์ สิทธิวงศ์
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์RMUTT Journal26/11/2015ตีพิมพ์ TCI13000
งบรายได้ 59 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
Vol.5No.2 (2015) 22-34แพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำในหนองหญ้าไซและหนองไฮ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
19
ธีระพงษ์ แสนทวีสุข
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์
Applied Physics and Material Applications II
25/1/2016
วารสารระดับนานาชาติ Q3
15000
งบรายได้ 59 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
v675-676 (2016) pp61-64
Size and Shape Tailoring of ZnO Nanoparticles
20
สิทธิศักดิ์ ผุยโสภา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16/12/2015ตีพิมพ์ TCI13000
งบรายได้ 59 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
V22 No.3 september-december 2015 pp 52-62
ต้นทุนบนฐานกิจกรรมและเกณฑ์เวลาสำหรับการวางแผนระยะเวลากิจกรรมก่อสร้าง
21
จิราภรณ์ จำปาจันทร์
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
นำเสนอแบบบรรยาย
งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37
17/12/2015นำเสนอระดับชาติ3000
งบรายได้ 59 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคมาลาเรียของประชาชนในเขตอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
22
ณีรนุช
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
นำเสนอแบบบรรยาย
งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัรฑิตศึกษาแห่งชาติ
17/12/2015นำเสนอระดับชาติ3000
งบรายได้ 59 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
ภาวะสุขภาพและความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดสกลนคร
23
นนทวรรณ แสนไพรครุศาสตร์นำเสนอแบบบรรยาย
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1/4/2016นำเสนอระดับชาติ8000
งบรายได้ 59 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แผนผังความคิดในรายวิชานิเวศวิทยาวัฒนธรรม
24
ผกาพรรณ วะนานามครุศาสตร์นำเสนอแบบบรรยาย
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1
6/2/2559นำเสนอระดับชาติ8000
งบรายได้ 59 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
741-749
การสร้าุดการสอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เรื่องความรู้สึกเชิงจำนวน สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
25
ครองใจ โสมรักษ์เทคโนโลยีการเกษตรตีพิมพ์วารสารเกษตรพระวรุณ15/6/2016ตีพิมพ์ TCI13000
งบรายได้ 59 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
ประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดในการควบคุมโรคราสนิมขาวของผักบุ้ง ที่เกิดจากเชื้อรา Albugo ipomoeae-aquaticae
26
วิลาวรรณ์ คำหาญ
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์
Atmospheric Environment
1/8/2016
วารสารระดับนานาชาติ Q1
20000โครงการงบ 7% ปี 58
Aerosol optical properties in ultraviolet ranges and respiratory diseases in Thailand
27
สุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
นำเสนอแบบบรรยาย
2016 SPUC National Conference
23/7/2016นำเสนอระดับชาติ8000
งบรายได้ 59 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมขั้นสูง
28
เพ็ญพรรษา อุ้ยปัดฌาวงศ์
ครุศาสตร์นำเสนอแบบบรรยาย
2016 SPUC National Conference
23/7/2016นำเสนอระดับชาติ8000
งบรายได้ 59 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราห์ของนักศึกษารายวิชาการจัดการแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้การจัดการเรียนรู้กรณีศึกษา
29
ธีระพงษ์ แสนทวีสุข
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์
High Performance Humidity Sensor Based on Zno Nanoparticles Synthesixed
24/3/2016
วารสารระดับนานาชาติ Q4
12500
งบรายได้ 59 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
99-102
Applied Mechanics and Materials
30
สุพรรณี สมพงษ์
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์
Far East Journal of Mathematical Science (FJMS)
1/5/2016
วารสารระดับนานาชาติ Q3
15000
งบรายได้ 59 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
1513-1531
(i,j)-mx-B-Boundary Sets in Biminimal Sturcture Space
31
หาญชัย อัมภาผลเทคโนโลยีการเกษตรตีพิมพ์
Pakistam Journal of Nutrition
5/2/2016
วารสารระดับนานาชาติ Q3
15000
งบรายได้ 59 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
15(2):176-179,2016
Effect of Potassium Chloride Supplement in Salt Blocks on the Fattening Performance of Charolais Crossbred Beff Cattle under Heat Stress
32
อนรรฆ สมพงษ์ครุศาสตร์นำเสนอแบบบรรยาย
การประชุมระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์
28/7/2016นำเสนอระดับชาติ4740โครงการงบ 7% ปี 58
การศึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
33
ธเนศพล เจริญราษฎร์ครุศาสตร์นำเสนอแบบบรรยาย
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์
28/7/2016นำเสนอระดับชาติ4740โครงการงบ 7% ปี 58
ความคาดหวังและการรับรู้จริงของนักศึกษาต่อคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
34
ธราเทพ เตมีรักษ์ครุศาสตร์นำเสนอแบบบรรยาย
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์
7/7/2016นำเสนอระดับชาติ4740โครงการงบ 7% ปี 58
การเปรียบเทียบความสามารถด้านการบรรเลงอังกะลุงระหว่างเด็กปฐมวัยที่ใช้โน็ตเพลงไทยปกติกับเด็กปฐมวัยที่ใช้โน๊ตเพลงไทยแบบมีสี
35
กิตติกร รักษาผลครุศาสตร์นำเสนอแบบบรรยาย
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์
27/7/2016นำเสนอระดับชาติ4740โครงการงบ 7% ปี 58
การพัฒนากิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกระบวนการที่เน้นการเรียนเชิงรุก
36
รัตน์มณี ชนะบุญเทคโนโลยีการเกษตรตีพิมพ์Zootaxa12/4/2016
วารสารระดับนานาชาติ Q2
17500โครงการงบ 7% ปี 584117(1):063-084
Seven new species of the earthworm genus Metaphire Sims & Easton, 1972 from Thailand
37
กรกช มาตะรัตน์
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์Morganic Chemistry1/7/2016
วารสารระดับนานาชาติ Q1
20000โครงการงบ 7% ปี 58
La/Sm/Er Cation Doping Induced Thermal Properties of SrTiO3 Perovskite
38
วีระศักดิ์ เจริญรัตน์
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
นำเสนอนวัตกรรม
งาน 44th International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 15 April 2016
14/4/2016
นวัตกรรมระดับนานาชาติ
80000โครงการงบ 7% ปี 58
อุปกรณ์รับรู้อัจฉริยะ
39
ทศวรรษ สีตะวัน
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
นำเสนอนวัตกรรม
งาน 44th International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
15 April 2016
14/4/2016
นวัตกรรมระดับนานาชาติ
80000โครงการงบ 7% ปี 58หมวกกันน็อคสมาร์ท
40
ทศวรรษ สีตะวัน
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
นำเสนอนวัตกรรม
The Taipei International Invention Show & Technomart (INST 2015)
ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
2 October 2015
2/10/2015
นวัตกรรมระดับนานาชาติ
37000โครงการงบ 7% ปี 57หม้อสมาร์ท
41
ครรชิต สิงห์สุข
สถาบันวิจัยและพัฒนา
นำเสนอนวัตกรรม
The Taipei International Invention Show & Technomart (INST 2015)
ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
2 October 2015
2/10/2015
นวัตกรรมระดับนานาชาติ
37000โครงการงบ 7% ปี 57หมวกกันน็อคสมาร์ท
42
ทศวรรษ สีตะวัน
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
นำเสนอนวัตกรรม
Bitgaram International Exposition of Electric Power Technology
Monday, October 12 ~ Wednesday, October 14, 2015 KDJ (Kimdaejung) Convention Center (Gwangju, Korea)
12/10/2015
นวัตกรรมระดับนานาชาติ
37000โครงการงบ 7% ปี 57
Oxide thermoelectric device
43
ลฎาภา ศรีพสุดาวิทยาการจัดการตีพิมพ์
Suranaree J.Sci.Technology
16/2/2016ตีพิมพ์ TCI18000โครงการงบ 7% ปี 58
Vol. 23
No. 1; January – March 2016
Enhancement Of Thermoelectric Properties Induced By CO IN ZnO
44
ภานุวัฒน์ วงค์แสงน้อย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์
Suranaree J.Sci.Technology
16/2/2016ตีพิมพ์ TCI18000โครงการงบ 7% ปี 58
Vol. 23
No. 1; January – March 2016
Effect of CO Dopant On Thermal Coductivity Of ZnO
45
สุดประไทย บุพศิริครุศาสตร์ตีพิมพ์
Far East Journal of Mathematical Science (FJMS)
6/9/2016
วารสารระดับนานาชาติ Q3
15000โครงการงบ 7% ปี 58
V.100 No.6,2016 pp933-940
Causal Solution Of The Opertor km
46
ครรชิต สิงห์สุข
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ตีพิมพ์
Suranaree J. Sci. Technol.
1/1/2016ตีพิมพ์ TCI18000โครงการงบ 7% ปี 58
Vol. 23 No. 1; January – March 2016
ENHA NCEM ENT OF TH ERMO ELECTRIC PROPERTIES OF
Sr1-xLaxTiO3 (x = 0, 0.08, 0.13)
47
อนุรัตน์ สายทอง
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
1/7/2015ตีพิมพ์ TCI13000โครงการงบ 7% ปี 58
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (33) กรกฎาคม - ธันวาคม 2558
รูปแบบของผ้าย้อมครามและกระบวนการย้อมผ้าด้วยสีครามของผู้ไทในประเทศไทย สปป.ลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม The pattern creation and the dyeing process of Indigo fabric of Phu Tai people in Thailand, Laos and Vietnam
48
วัลนิกา ฉลากบางครุศาสตร์ตีพิมพ์
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
5/1/2559ตีพิมพ์ TCI13000โครงการงบ 7% ปี 58
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 59
จิตวิญญาณความเป็นครู คุณลักษณะสำคัญของครูมืออาชีพ
49
สุดประไทย บุพศิริครุศาสตร์ตีพิมพ์
Far Est Journal of Mathematical Science (FJMS)
1/9/2016
วารสารระดับนานาชาติ Q3
15000โครงการงบ 7% ปี 581159-1168
On the Convolution Product of the Distributional Families Related to the operator
50
sittisak phuysopha
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
1/1/2016ตีพิมพ์ TCI13000โครงการงบ 7% ปี 58
Determinal of Working Method to Improve Productivity in Construction Process : Installation process of mobile device transmitter platform, CCS Comservice Co., Ltd. (Tahiland)
51
สิทธิศักดิ์ ผุยโสภา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์
EAU Heritage Journal : Science and Technology
1/1/2016ตีพิมพ์ TCI13000โครงการงบ 7% ปี 58
แผนผังปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสำหรับการสื่อสารในการปกฺบัติงานก่อสร้าง
52
วุฒินันท์ ประทุม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์
Suranaree J. Sci. Technol. Vol. 23
No. 1; January – March 2016
16/2/2016ตีพิมพ์ TCI18000โครงการงบ 7% ปี 58
A COMPARISON OF REBAR QUANTITIES OBTAINED BY TRADITIONAL VS BIM-BASED METHODS
53
วุฒินันต์ ประทุม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์
Volume 18 Number 2(39)
July – December 2015
ENGINEERINGTRANSACTIONS A Research Publication of Mahanakorn University of Technology
1/7/2015ตีพิมพ์ TCI21500โครงการงบ 7% ปี 58
Self-Adjusted Pneumatic Loading Oedometer for ID Consolidation
54
55
56
724463
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu