รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติหลังสอบเค้าโครง
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
วันที่สอบชื่อนิสิตสาขาวิชาชื่อเรื่องรายชื่อกรรมการระบุตำแหน่งวันที่สำเร็จการศึกษา
2
7-ม.ค.-59
นายธันวา เจริญศิริ
ป.โท-สถิติการจำแนกและการกำหนดลักษณะ
ผศ.ดร.กิดาการ สายธนู
อ.หลัก-ประธาน17/6/2559
3
57910024ภาคปกติถ่านหินลิกไนต์ของเหมืองแม่เมาะด้วยการ
ผศ.ดร.จตุภัทร เมฆพายัพ
อ.ร่วม-กรรมการ
4
วิเคราะห์หลายตัวแปร
ผศ.ดร.คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร
กรรมการ
5
14-ม.ค.-59
นายณัฐพล กระจ่าง
ป.โท-ฟิสิกส์การศึกษาพฤติกรรมการอบแห้งขมิ้นชัน
ดร.ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน
อ.หลัก-ประธาน18/8/2560
6
56910031ภาคปกติด้วยเครื่องอบแห้งอินฟราเรดร่วมกับ
ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์
กรรมการ
7
ลมร้อน
ผศ.ดร.ชัยศักดิ์ อิสโร
กรรมการ
8
15-ม.ค.-59
นางสาวณัฐชยา บุญมา
ป.โท-วาริชศาสตร์
ผลของการบรรจุแบบปรับสภาพ
ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ
อ.หลัก-ประธาน18/1/2562
9
57912215ภาคปกติบรรยากาศต่อคุณภาพหอยแมลงภู่
ดร.ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน
อ.ร่วม-กรรมการ
10
(Perna viridis) สุกที่เคลือบด้วยน้ำมันดร.วิชญา กันบัวกรรมการ
11
หอมระเหยไธม์
12
18-ม.ค.-59
นางสาวธวิวรรณ แก่นจันทร์
ป.โท-เคมีการวิเคราะห์ปริมาณออร์โทเฟนิลฟีนอลใน
ผศ.ดร.นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น
อ.หลัก-ประธาน20/1/2560
13
57910005ภาคปกติเครื่องดื่มกระป๋อง โดยใช้การสกัดระดับดร.ยุภาพร สมีน้อยอ.ร่วม-กรรมการ
14
จุลภาคด้วยวัฏภาคของเหลวโดยใช้
ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง
กรรมการ
15
เมมเบรนชนิดเส้นใยกลวง และตรวจวัด
16
ด้วยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมตรี
17
25-ม.ค.-59
นางสาวทิวาพร ทองประสม
ป.โท-วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายของทรอสโทไคตริดส์ที่
ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร
อ.หลัก-ประธาน17/8/2561
18
56910057ภาคปกติคัดแยกจากใบไม้ที่ร่วงหล่นบริเวณ
ผศ.ดร.สุดารัตน์ สวนจิตร
อ.ร่วม-กรรมการ
19
ป่าชายเลนทุ่งโปรงทอง จังหวักระยอง
รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร
กรรมการ
20
26-ม.ค.-59
นางสาวอัจฉรา แสงจันทร์
ป.โท-วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากผักพื้นบ้านดร.สลิล ชั้นโรจน์อ.หลัก-ประธาน16/8/2561
21
56910052ภาคปกติในการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ไลเปส
ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์
กรรมการ
22
แอลฟา-อะไมเลส ทริปซิน และแอลกอฮอล์
ดร.ผาณตา วาณิชวัฒนเดชา
กรรมการ
23
ดีไฮโดรจีเนส
24
27-ม.ค.-59
นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย
ป.เอก-วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ECOLOGICAL CONSEQUENCES
Prof.Dr.F.W.H.Beamish
อ.หลัก-ประธาน18/8/2560
25
54810070ภาคปกติOF CLIMATE CHANGE ONProf.Dr.R.A.Cunjakอ.ร่วม-กรรมการ
26
แบบ 2.1FRESHWATER FISH BIODIVERSITY ANDผศ.ดร.ชูตา บุญภักดีอ.ร่วม-กรรมการ
27
36 หน่วยกิตABUNDANCE OF THAI RIVERS IN
28
THAILAND
29
28-ม.ค.-59
นายธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ป.โท-คณิตศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างเมทริกซ์เซอร์คิวดร.วศิน วิพิศมากูลอ.หลัก-ประธาน17/6/2559
30
57910211ภาคปกติแลนท์กับกรุปเมทริกซ์ของกรุปสลับที่จำกัด
ผศ.ดร.อารีรักษ์ ชัยวร
กรรมการ
31
ดร.สารัตน์ ศิลปวงศากรรมการ
32
8-ก.พ.-59
นายสราวุฒิ บุตรวัง
ป.โท-ฟิสิกส์สมบัติทางไฟฟ้าและการปลดปล่อย
ผศ.ดร.ชัยศักดิ์ อิสโร
อ.หลัก-ประธาน8/8/2560
33
56910226ภาคปกติอิเล็กตรอนแบบสนามของท่อนาโนดร.มติ ห่อประทุมอ.ร่วม-กรรมการ
34
คาร์บอนที่ถูกเจือด้วยไนโตรเจนที่มี
ดร.ฐานวีร์ โชติจารุสวัสดิ์
กรรมการ
35
ลักษณะเรียงตัวในแนวตั้ง
36
10-ก.พ.-59
น.ส.ดวงใจ บรรจุสุวรรณ
ป.โท-สถิติตัวประมาณค่าอัตราส่วนแบบแยกปรับปรุงดร.พัชรี วงษ์เกษมอ.หลัก-ประธาน22/8/2559
37
57910023ภาคปกติโดยใช้ค่ารวมประชากรของตัวแปรช่วย
ผศ.ดร.จตุภัทร เมฆพายัพ
อ.ร่วม-กรรมการ
38
ผศ.ดร.คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร
กรรมการ
39
11-ก.พ.-59
นายวีระชัย ขันทองคำ
ป.โท-สถิติตัวแบบ EOQ ที่มีอัตราการเพิ่มสินค้า
ผศ.ดร.คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร
อ.หลัก-ประธาน27/7/2559
40
11.00-15.00 น.
57910214ภาคปกติจำกัดสำหรับการประกาศขึ้นราคาสินค้า
ผศ.ดร.กิดาการ สายธนู
กรรมการ
41
ผศ.ดร.จตุภัทร เมฆพายัพ
กรรมการ
42
11-ก.พ.-59
นายดนุสรณ์ ธนะปาละ
ป.โท-สถิติตัวแบบ EOQ ที่มีอัตราการเพิ่มสินค้า
ผศ.ดร.คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร
อ.หลัก-ประธาน27/7/2559
43
15.00-17.00 น.
57910212ภาคปกติจำกัดในกรณีที่มีการลดราคาสินค้า
ผศ.ดร.กิดาการ สายธนู
กรรมการ
44
แบบพิเศษ
ผศ.ดร.จตุภัทร เมฆพายัพ
กรรมการ
45
15-ก.พ.-59นายอศลย์ มีนาภา
ป.โท-วาริชศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างปลาแนวปะการัง
รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร
อ.หลัก-ประธาน19/1/2561
46
57910011ภาคปกติกับโครงสร้างชุมชนปะการัง บริเวณ
น.ส.ธิดารัตน์ น้อยรักษา
อ.ร่วม-กรรมการ
47
หมู่เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ
ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี
กรรมการ
48
จังหวัดชลบุรี
49
18-ก.พ.-59
น.ส.ชญานิศ คล่องแคล่ว
ป.โท-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่ผลิตดร.อโนชา สุขสมบูรณ์อ.หลัก-ประธาน19/1/2561
50
57910025ภาคปกติด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชันจากข้าวเจ้า
ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์
อ.ร่วม-กรรมการ
51
เสริมน้ำหมึกจากหมึกทะเล
ผศ.ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล
กรรมการ
52
3-มี.ค.-59
น.ส.ทรงอัปสร มโนรส
ป.โท-คณิตศาสตร์
การปรับปรุงวิธีการแยกอโดเมียนสำหรับผศ.ดร.ดวงกมล ผลเต็มอ.หลัก-ประธาน5/8/2559
53
57910017ภาคปกติสมการอนุพันธ์เชิงเศษส่วน
ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล
กรรมการ
54
ผศ.ดร.สินีนาฏ ศรีมงคล
กรรมการ
55
15-มี.ค.-59
น.ส.เนตรชนก ภูมิทัต
ป.โท-วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
ไฮโดรเจลของโซเดียมคาร์บอกซีเมทิล
ผศ.ดร.ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค
อ.หลัก-ประธาน10/5/2561
56
9.00-12.00 น.
57910153ภาคปกติเซลลูโลส/ พอลิอะคริลาไมด์ IPNsดร.ปิยะพร ณ หนองคายอ.ร่วม-กรรมการ
57
สำหรับควบคุมการปลดปล่อย: การเตรียม
ดร.ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง
กรรมการ
58
และการวิเคราะห์
59
15-มี.ค.-59
น.ส.สุพรรณิการ์ บุญจำเนียร
ป.โท-วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
การเตรียมและการพิสูจน์เอกลักษณ์ของดร.ปิยะพร ณ หนองคายอ.หลัก-ประธาน20/1/2560
60
13.00-16.00 น.
57910155ภาคปกติโคพอลิเมอร์พอลิเมทาไคลิกแอซิดและพอลิ
ผศ.ดร.ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค
อ.ร่วม-กรรมการ
61
(2-เมทาคริโลอิลออกซีเอทิล ฟอลโฟริล
ดร.ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง
กรรมการ
62
โคลีน) ที่เคลือบอนุภาคนาโนแม่เหล็ก
63
สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์ตรวจ
64
วัดทางชีวภาพ
65
16-มี.ค.-59
น.ส.สุกานดา ทับเมฆา
ป.เอก-สิ่งแวดล้อม
THE EFFECT OF CADMIUM AND
ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท
อ.หลัก-ประธานพ้นสภาพ-ระยะเวลาเกินกำหนด ('ณ วันที่ 20/1/2561)
66
54810249ภาคปกติMERCURY ON GREEN MUSSELดร.อภิญญา นวคุณอ.ร่วม-กรรมการ
67
36 หน่วยกิต(Perna viridis): IMMUNE SYSTEM
รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร
กรรมการ
68
AND BIOMONITORING PERSPECTIVE
69
17-มี.ค.-59
น.ส.สุภาพร สังข์งาม
ป.โท-ชีววิทยาศึกษา
ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
ผศ.ดร.ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์
อ.หลัก-ประธาน3/5/2562
70
57920093สควค.เทคนิค STAD เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ผศ.ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
อ.ร่วม-กรรมการ
71
ทางการเรียนและทักษะการสื่อสารในวิชาดร.ศิริพรรณ บรรหารกรรมการ
72
ชีววิทยา ๒ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
73
ปีที่ ๕
74
23-มี.ค.-59
น.ส.สราลี เอื้อสุขอารี
ป.โท-คณิตศาสตร์
กฎของเบนฟอร์ดบนฟังก์ชันตัวหาร
ผศ.ดร.วรพรรณ จันทร์ดี
อ.หลัก-ประธาน25/7/2559
75
57910021ภาคปกติดร.อรรณพ แก้วขาวกรรมการ
76
ดร.สารัตน์ ศิลปวงศากรรมการ
77
23-มี.ค.-59
น.ส.นพรัตน์ นวลจันทร์
ป.โท-เคมีศึกษาการออกแบบการทดลองเพื่อพัฒนา
ดร.ประภาพรรณ เตชะเสาวภาคย์
อ.หลัก-ประธานลาออก ('ณ วันที่ 16/8/2559)
78
52990015แผน ก ภาคพิเศษผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติ
ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา
อ.ร่วม-กรรมการ
79
รายวิชาเคมีในหัวข้อเรื่องสารชีวโมเลกุล
ผศ.ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
กรรมการ
80
สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
81
30-มี.ค.-59
น.ส.นิศาชล ขุนหมื่นวงษ์
ป.โท-วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
การปรับปรุงสภาวะของราระบบนิเวศ
ผศ.ดร.อภิรดี ปิลันธนภาคย์
อ.หลัก-ประธานพ้นสภาพ-ไม่มาชำระเงิน ('ณ วันที่ 26/9/2559)
82
55910132แผน ก ภาคปกติทางทะเลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสารยับยั้ง
ผศ.ดร.สุดารัตน์ สวนจิตร
กรรมการ
83
ราสาเหตุโรคพืชดร.กาญจนา หริ่มเพ็งกรรมการ
84
5-เม.ย.-59
นายยุรนันท์ ทรวงทองหลาง
ป.โท-ชีววิทยาศึกษา
ลำดับนิวคลีโอไทด์ของ ITS1 ของผศ.ดร.ชูตา บุญภักดีอ.หลัก-ประธาน16/6/2560
85
56990012แผนก ภาคพิเศษนิวเคลียร์ดีเอ็นเอและ NONCODING DNA
ผศ.ดร.เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์
กรรมการ
86
ของไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอของมัน
ผศ.ดร.ภาคภูมิ พระประเสริฐ
กรรมการ
87
สำปะหลัง (Manihot esculenta Crantz)
88
5-เม.ย.-59
น.ส.น้ำอ้อย ใจแสน
ป.โท-ชีววิทยาศึกษา
PCR-RFLP บริเวณ ITS1 ของนิวเคลียร์ผศ.ดร.ชูตา บุญภักดีอ.หลัก-ประธาน7/6/2560
89
56990001แผนก ภาคพิเศษดีเอ็นเอ และ NONCODING DNA ของ
ผศ.ดร.เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์
กรรมการ
90
ไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอของยางพารา
ผศ.ดร.ภาคภูมิ พระประเสริฐ
กรรมการ
91
(Havae brasiliensis Muell. Arg.)
92
7-เม.ย.-59
น.ส.วรรธนะภัฎ อยู่ไทย
ป.โท-วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
แหล่งที่มาของสารอินทรีย์บริเวณ
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี
อ.หลัก-ประธาน17/8/2561
93
56910061แผน ก ภาคปกติป่าชายเลนเมืองใหม่ จังหวัดชลบุรีดร.กาญจนา หริ่มเพ็งอ.ร่วม-กรรมการ
94
ผศ.ดร.ชูตา บุญภักดีอ.ร่วม-กรรมการ
95
11-เม.ย.-59
นางสุภาภรณ์ ช่วยอินทร์
ป.โท-ชีววิทยาศึกษา
การแสดงออกของยีน cyp1aในผศ.ดร.ชูตา บุญภักดีอ.หลัก-ประธาน18/1/2562
96
57920916แผนก ภาคพิเศษปลากะพงขาว (Lates calcarifer)ผศ.ดร.สุทิน กิ่งทองกรรมการ
97
วัยอ่อน ที่ได้รับสัมผัสสาร 17b-estradiolดร.จันทรา อินทนนท์กรรมการ
98
12-เม.ย.-59
น.ส.ปัฐกาญจน์ บูรณะชัย
ป.โท-ชีววิทยาศึกษา
ระดับการแสดงออกของยีน sbeของผศ.ดร.ชูตา บุญภักดีอ.หลัก-ประธานพ้นสภาพ-ไม่มาชำระเงิน ('ณ วันที่ 24/10/2561)
99
8.30-10.00 น.
57920941แผนก ภาคพิเศษมันสำปะหลัง (Manihot esculenta Crantz)
ผศ.ดร.ภาคภูมิ พระประเสริฐ
กรรมการ
100
สควค.
ผศ.ดร.เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์
กรรมการ
Loading...