ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน IDC วิชาการ Contest 2560Update 7/8/60 13.00น.
2
NO.ชื่อโรงเรียน :เลือกทีม :อาจารย์ที่ปรึกษา
สมาชิกคนที่ 1 ชื่อ - นามสกุล
สมาชิกคนที่ 2 ชื่อ - นามสกุล
สมาชิกคนที่ 3 ชื่อ - นามสกุล
3
1แก่นนครวิทยาลัยทีม Aนางอารีย์ ลัทธิวรรณปิยากร วงษ์มั่นพัชราภา คำแท่งภัทรวดี โพสาราช
4
2
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
ทีม Aนางวัชราภรณ์ ยืนชีวิตกฤติธี อุดมฤทธิ์ธนกฤต กะการดีวิทยชัย แดนสีแก้ว
5
3
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
ทีม Aนางสาวสุภลักษณ์ ซาแสงบงสิริวรากร ห่านสกุลณัฏฐา จันทร์วรชัยกุลณัฏฐณิชา จักรแก้ว
6
4อนุกูลนารีทีม Aนายวิทยา อุทโทบดินทร์ จังโกฏิศุภกิจ จิตติวัฒน์ยุทธพงษ์ ศรีตระการ
7
5อนุกูลนารีทีม Bนายวิทยา อุทโทจักรี สิงห์คำป้องขวัญฤทัย สัมพันธุบุษราคำ ไชยคีรี
8
6มัธยมชัยมงคลรังงามทีม Aนางสาวจิราภรณ์ พะยุหะบุญหลาย ประพันธ์พลโสภณ แพงสี
9
7ชนบทศึกษาทีม A
ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรอยพิรุณ สีหานาท
ไชยภัทร มอญขามชุติมา สิทธิบุ่นปุญญิศา เนื่องภักดี
10
8ชนบทศึกษาทีม Bนางนิลาวัณย์ หมู่ดีทิพย์มณฑา จันทภาบุญยวีร์ โทบางอัจฉริยา นาสูงชน
11
9
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
ทีม B
อาจารย์ภัทรพงษ์ วงษ์วิจิตรานนท์
ณัฐนันท์ บรรพตวิเศษกุลธัญวรัตน์ พลรงค์สิริมาส พรหมชาตรี
12
10ชื่นชมพิทยาคารทีม Aนาย หฤษฎ์ มะเสมาวงค์เงิน ฝอยทองวนารี วงศ์งามอธิพงษ์ ศรีหารัตน์
13
11โรงเรียนหนองเรือวิทยาทีม Aคุณครู วชิรญาณ์ ขาวจุ้ยธนกร ฤทธิ์จำนงค์ชุติกาญจน์ สิทธิโคตรศิริยากร กิจโป้
14
12โรงเรียนสิรินธรทีม Aนางกุสุมา แสนสุขพันวัสสา พัวพันธุ์ธัญญธร บุญต่อลักษิกา เขียวหวาน
15
13โรงเรียนสิรินธรทีม Bนางมณี นรสารนครินทร์ สระแก้วชนภัทร วังนุราชชนสรณ์ คำกลัด
16
14
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
ทีม Bวัชราภรณ์ ยืนชีวิตพิชญา ไชยทาอัฑฒ์ เดชาเลิศสิรภพ ศรีเขียว
17
15โรงเรียนลำปลายมาศทีม Aนางสาวอัษฎาพร โพธิ์วิเศษสุจิตรา จำปาหอมกัญญาพัชร ชิงรัมย์ภาสกร สิมรัมย์
18
16โรงเรียนซำสูงพิทยาคมทีม Aนางสำเนียง อันตะยาเพชรมณี จันเรศนิศารัตน์ จิรวงศ์วิกาวี บุญฤทธิ์
19
17พิศาลปุณณวิทยาทีม Bนางสาวปวีณา โพธิ์ศรีจุฑามาศ ทุมมานอกทักษิณ พรมโสกัญญารัตน์ กินณะรีย์
20
18พิศาลปุณณวิทยาทีม Aนางสาวพิมพ์รตา แก้วสำราญสุรเดช แก้วเหล่ามาลินีนาถ แซ่ก้อยนายฐิติศักดิ์ สุภาพ
21
19โรงเรียนหนองเรือวิทยาทีม Bวชิรญาณ์ ขาวจุ้ยนภาวรรณ ถมมาอติพัช นามทองสมฤทัย เถาโต
22
20ภัทรบพิตรทีม Aนายณัฐพงศ์ รสหอมธีรภัทร์ รุ่งสว่างสุทัศน์ รักษาอรทัย ชัยชุมพล
23
21ภัทรบพิตรทีม Bนายณัฐพงศ์ รสหอมเพ็ญพิชญา รักษาวุฒิยา กิชะรัมย์ละอองดาว ชัยรัมย์
24
22บัวขาวทีม Aน.ส.สุวัจนา ศรีวิเนตร ณัฐพล ศรีประไหมอรรถสิทธิ์ สิงห์จินดา นิยดา ยันตะพันธ์
25
23บัวขาวทีม Bนางสาวดารณี จงสมชัยชนกานต์ กำหนดความ ใบยอ บุญโพธิ์ ระวินท์วิภา เถาว์ชาลี
26
24ขอนแก่นวิทยายนทีม Aนางกนิษฐา ศิริพานิชตะวันฉาย รุจจิจนากุลวิภาวี วิชญชีวินทร์ธัญ ปักเข็ม
27
25ขอนแก่นวิทยายนทีม Bนายกิตติพล ตางจงราชกชพร แคนหนอง
วรัญญาภรณ์ ตั้งวณิชเศรษฐ์
นันท์นภัส สิงห์อุดม
28
26ลำปลายมาศทีม Bนางสาวอัษฎาพร โพธิ์วิเศษจริญญา บรรลุสุขวาสนา สังคะหะศานันทินี มุ่งไธสง
29
27โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่นทีม Aนายโกศล ชูราษีวรวิทย์ พรมบุตรรจนา ทองปั้นอณุวัฒน์ หลอมประโคน
30
28โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ทีม A
ว่าที่ ร้อยตรี นครินทร์ สีสวด
จีรศักดิ์ รัตนเพชรศรัญญา โคกสีอำนวยศิริกานต์ บัวมาตย์
31
29วาปีปทุมทีม Aนางลักษมี ม่วงคลาเกวลิน คุณพระเนตรภทรกมล ชาวพงษ์จริญญา ป้องขวาเลา
32
30โรงเรียนบรบือทีม Aนายธงชัย จันทร์ปัญญานฤดม เข็มพิลากมลทิพย์ ทองจำปาชนิกานต์ แสนหัวห้าว
33
31โรงเรียนบรบือทีม Bนางสาวอาภาภรณ์ สอนทะเดชภูมินทร์ บัวมาศกษิรา คำโฮงณัฎฐิราพร โพธิ์น้อย
34
32โคกนางามพิทยาสรรพ์ทีม A
นายเกียรติศักดิ์ บรรพสินธุ์
ธนกฤต คำพิทูลสรายุทธ คำภูเขียววรกานต์ วนาใส
35
33โคกนางามพิทยาสรรพ์ทีม Bนายเจษฎา รัศมีศิวโสภาอนาคิน นามกิงฉัตรวิมล แสงสีปนัดดา มานอก
36
34โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ทีม Aนางสุนิสา สำราญวงษ์ศศิกานต์ ขอเอิบกลางนริศรา คุณหงษ์มณฑิรา บัวโพธิ์
37
35ซำสูงพิทยาคมทีม Bนางพชรวรรณ ชาวหันคำสุธิดา ชาญประไพชลธิชา จันทะโพธิ์ศรีสุพัฒน์ตา ป้องเรือ
38
36พนมไพรวิทยาคารทีม Aนางสาวสราลี สุขประเสริฐนางสาวเบญจมาส หงษ์คำมีนางสาววาสนา โพลังกา
นางสาวปทุมรัตน์ แถวนาชุม
39
37ศรีสงครามวิทยาทีม Aนางยุวเรศ พิลาแดงนายสุดใจ สิทธิศักดิ์ลลิตวดี พิมสรลลิตตา ศรีสะอาด
40
38ศรีสงครามวิทยาทีม Bนายวีระยุทธ อ่อนจันทร์กชกร อาจปาสาสุทธิดา แสนพรมมาชัยยศ เพียปาน
41
39โรงเรียนเมืองคงทีม Aนางวรางคณา ประทุมศรี
นางสาวชฎาศร สัมฤทธิ์วัชฌาสัย
เบญญาภา ฤทธิ์บุรีนัชชา เหง้าพรหมมินทร์
42
40โรงเรียนเมืองคงทีม Bนางสาวเจนจิรา มุ่งคีมกลางธัญญารัตน์ คำแสงศิลประภา แก้วขันตีพชรพล พงษ์ศิริจันทร์
43
41ภูผาม่านทีม Aนางสาวศิริวรรณ เต็มวงษ์สุภาวดี ทองไทยกฤติมา ชินบรรเทาฐานิกา ลาดโพธิ์
44
42ภูผาม่านทีม Bนางสาวมยุรี ศรีอุดรสมรัตน์ มนตรีคลังอนิสรา แก้ววงษากณิกา แสนศรีสม
45
43จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ทีม Aนางสาวโนรฮีดายะห์ กาโฮงพิมพิศา คณะมะภูษณิศา พวงศรีเคนณัฐมน ฤทธิวัชร
46
44
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
ทีม Bนางสาวโนรฮีดายะห์ กาโฮงวิภาดา สุขแสนศรีศรัญญา ศรีสุธรรมกนกวรรณ อรุณโน
47
45ดอนบอสโกวิทยาทีม Aนายสุรเพชร วงษ์บุญชาชนาธิป สันติวิวัฒน์ภูผา โกมลพิสปฏิภาณ จำปาแดง
48
46ภูเวียงวิทยาคมทีม Bนางสาวหงส์ฟ้า คำสำโรงนางสาวอัษฎา ทิพย์สุขสาวิตรี วรรณชัยปาจรีย์ คำโฮง
49
47ดอนบอสโกวิทยาทีม Bสุรเพชร วงษ์บุญชาณิชา จารุศิริสวัสดิ์ประกฤษฏิ์ เทพยศภูริทัต วงศ์แสงงาม
50
48โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ทีม Aนางสาวนิตยา ทิพศรีราชศุภรพรรณ เที่ยงธรรมสุทิยา ปิดตามานังอมรพรรณ พิมพา
51
49โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ทีม Bนางศศิธร พาบุกนกภรณ์ ปุริสังข์นภารัตน์ จันทรีดลนภา สีทอน
52
50โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมทีม Bอ.วัลลีย์ แสงสว่างคณิน ศิริวงศ์เบญจวรรณ สีกระแจะสุมาลี โตเล็ก
53
51พิมายวิทยาทีม Aนายกัมปนาท ศรีคัทนามกันต์กมล รักกุศลพัชรีภรณ์ กลั่นหมอ
ปภาวรินทร์ ฟูทรัพย์นิรันดร์
54
52พิมายวิทยาทีม Bนางสาวสุทิน ฝ่ายนาพัชรพล ผลนานวพล มะลิลาอรอุมา บุญพิมาย
55
53ภูเขียวทีม Aนางกณิกา นาสูงเนินศิริรัตน์ ไทยพลกรังทอฝัน กองอ่อนณัฐภูมิ แสนคำภา
56
54ภูเขียวทีม Bนายดามพ์ แก้วกัลยากมลชนก จันทเสนประกายกาญจน์ เลขาโชคปิยะฉัตร มาหนองแซง
57
55มุกดาหารทีม Aนายเจนวิชญ์ รามางกูรวุฒิพล เศษแสงศรีธนาภา ตรั่นถิศิริวรานันท์ ลุนาบุตร
58
56มุกดาหารทีม Bนายเจนวิชญ์ รามางกูรทิวากร ซาเสนวริศรา เดชเสนชญานี บุญมาศ
59
57สาวะถีพิทยาสรรพ์ทีม Aนางชุติมา ไชยคำศศิประภา ทิพพอาจอินธิรา อินพวงนุชจเรศ พุทธละ
60
58สาวะถีพิทยาสรรพ์ทีม Bนางชุติมา ไชยคำกุลปริยา แก้วลาพรประภา ก่อแก้วไพรรินทร์ โพธิ์ตาดทอง
61
59กุดจับประชาสรรค์ทีม Aนางสาวเนตรนภา การเรียงจตุพงศ์ ภูกลองอรรถพล จันทะวะฤทธิ์สุดเขต สีจันทร์
62
60กุดจับประชาสรรค์ทีม Bนางสาวทัศนีย์ ชัยมูลนัศริน อำมะพะมธุรา ตันติทิตยาเนตรนภา ใจบุญ
63
61แวงใหญ่วิทยาคมทีม Aอาจารย์เสาวลักษณ์ สาระมณีทิวากร กองแก้วศิริลักษณ์ หาพรหมอนุธิดา พฤฒิคณี
64
62หนองบัวพิทยาคารทีม Bอาจารย์ดอกไม้ ไชยพะยวนธนากรณ์ โคตรกอกกนกวรรณ ศรีเพียแก้วจันทร์จิรา แสนโบราญ
65
63ศรีกระนวนวิทยาคมทีม A
นางประมวญจิตต์ พันธุ์เสือทอง
นภัสสร วงษ์สุภาขนิษฐา สีหราชศิโรรัตน์ อุ่นทองดี
66
64อุบลรัตน์พิทยาคมทีม Aสิริณัฐ รักษาเคนชนิดา ชาทีประพันธ์ พรมเสนธนธรณ์ รามศิริ
67
65อุบลรัตน์พิทยาคมทีม Bกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์พรธีรา สอนโวคนึงนิต สมฤทธิ์วิวัฒน์ ตุ่นเฮ้า
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Form Responses 1
Sheet1