แสดงความยินดีครั้งที่1.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
โครงการทายาทเกษตร
4
ที่
ชื่อ-สกุล
ห้อง
สาขา
5
1
นางสาวกรรณิการ์ ประคำมูล
ม.6/10
คณะเกษตรศาสตร์
6
7
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร
9
ที่
ชื่อ-สกุล
ห้อง
สาขา
10
1
นางสาวผกามาศ เมืองมูล
ม.6/11
คณะเกษตรศาสตร์
11
สำนักวิชาพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการรับตรง ม.แม่ฟ้าหลวง
12
2
นายดำรง กลิ่นหอม
ม.6/10
คณะเกษตรศาสตร์
13
3
นายปัณณธร อินแสนสืบ
ม.6/9
คณะเกษตรศาสตร์
14
15
มหาวิทยาลัยศิลปากร
16
โครงการรับตรง สัญจร ก.
17
ที่
ชื่อ-สกุล
ห้อง
สาขา
18
1
นางสาวนลินทิพย์ เวชกามา
ม.6/11
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
19
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ โครงการโอลิมปิกวิชาการ ม.เชียงใหม่
20
2
นายสหกานต์ ดีอุ่น
ม.6/11
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
21
22
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
23
โครงการรับตรง
24
ที่
ชื่อ-สกุล
ห้อง
สาขา
25
1
นางสาวสุรัสวดี ศรีคำ
ม.6/11สำนักวิชาพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
26
2
นางสาวสุพรรณี พวงสมบัติ
ม.6/9สำนักวิชาพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
27
3
นางสาวนัยน์ปพร พึ่งศรี
ม.6/9สำนักวิชาการจัดการอุตสาหกรรมงานบริการ
28
4
นางสาวณัฐธิดา มังคลาด
ม.6/9สำนักวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
29
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา โครงการเรียนดี ม.พะเยา
30
5
นายภานุวิชญ์ อินต๊ะแสน
ม.6/9สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์
31
6
นางสาวชนานันท์ สิงห์เส
ม.6/6สำนักวิชาการจัดการโลจิสติก
32
7
นางสาวดลยา แสงศรีจันทร์
ม.6/2สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
33
คณะนิติศาสตร์ โครงการเรียนดี ม.พะเยา
34
8
นางสาวอรจิรา ใจดี
ม.6/2
สำนักวิชาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
35
9
นางสาวธนาภา อธิกคีรีพงศ์
ม.6/2
สำนักวิชาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา
36
10
นางสาวจิดาภา สิงสีทา
ม.6/2
สำนักวิชาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
37
11
นางสาวสิริรัตน์ สิทธิยศ
ม.6/2
สำนักวิชาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา
38
12
นางสาวปวิตรา จันทร์มา
ม.6/4
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
39
13
นายบุญฤทธิ์ ถึงลาภ
ม.6/4
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
40
14
นางสาวปาริชาติ วงศ์ใหญ่
ม.6/4
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
41
15
นางสาวณัฐธิดา สัจจญาติ
ม.6/4สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
42
16
นางสาวธิดารัตน์ ตะวันแสง
ม.6/4คณะบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ
43
17
นายปรัชญากรณ์ รัตนภักดี
ม.6/4คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
44
18
นางสาวศศินิภา ภู่จินดา
ม.6/4คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
45
คณะนิติศาสตร์ โครงการเรียนดี ม.พะเยา
46
19
นางสาวปิยะพร ศรีธา
ม.6/4
สำนักวิชาการจัดการ สาขาการจัดการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
47
20
นางสาวธันวดี ชัยเจริญ
ม.6/4สำนักวิชาการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
48
21
นางสาวธนภรณ์ สมฤทธิ์
ม.6/4สำนักวิชาการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
49
คณะบัญชี โครงการเรียนดี ม.พะเยา
50
22
นางสาวชนิสรา หอมนาน
ม.6/4คณะศิลปศาสตร์ สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ
51
23นางสาวมลฤดี แสงศรีจันทร์ม.6/10สำนักวิชาพยาบาล สาขาพยาบาลศาสตร์
52
คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด โครงการเรียนดี ม.พะเยา
53
54
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
55
เด็กดีมีที่เรียน
56
ที่
ชื่อ-สกุล
ห้อง
สาขา
57
1
นางสาวจริยวรรณ เมืองมูล
ม.6/10
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
58
2
นางสาวพรรณวดี เมืองมูล
ม.6/6
เทคโนโลยีการอาหาร
59
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบำบัด โครงการเรียนดี ม.พะเยา
60
61
มหาวิทยาลัยพะเยา
62
โครงการรับตรง 10%
63
ที่
ชื่อ-สกุล
ห้อง
สาขา
64
1นางสาวกมลวรรณ รวมสุขม.6/7หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิฃาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
65
2นางสาวกลางกมล กมลสิงห์ม.6/8หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
66
3นายกษิดิศ จันธิมาม.6/5
สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คู่ขนาน)
67
4นางสาวกัญญาณัฐ ชุมพรม.6/3หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
68
5นายเกียรติศักดิ์ ใจชุ่มม.6/7หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
69
6นางสาวจิรัชญา โรจนกรณ์ม.6/8
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
70
7นางสาวจิราวรรณ ธิป้อม.6/7หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
71
8นางสาวเจนจิรา ลำใยงามม.6/6
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
72
9นายเจียฟู แซ่โลม.6/5หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
73
10นายเฉลิมพล แซ่มัวม.6/9
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
74
11นางสาวณัฐกานต์ หอมนานม.6/8
สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คู่ขนาน)
75
12นางสาวณิชนันท์ เวียนรอบม.6/1
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
76
13นายธนกฤต แซ่จางม.6/4
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
77
14นางสาวธนัญญา ทากองม.6/6
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
78
15นางสาวธิดารัตน์ มังคลาดม.6/3
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
79
16นายธีรภัทร เพียรทำการม.6/1หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
80
17นายนพรุจ มีศรีม.6/7
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
81
18นางสาวบุญธริตา เสาฝั้นม.6/6หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
82
19นางสาวปาริชาติ วงศ์ใหญ่ม.6/4
สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน)
83
20นายพรชัยวัฒน์ ชูวงษ์ม.6/3
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
84
21นางสาวพรชิตา บัวตูมม.6/10
สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คู่ขนาน)
85
22นายพัฒนาการ คำหล้าม.6/7
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
86
23นางสาวพิชชาพร กาติ๊บม.6/10
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
87
24นางสาวพิมพ์ชนก แสงศรีจันทร์ม.6/3หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
88
25นายภูมิรพี เกนทาม.6/5หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
89
26นางสาวมัทนา พรมแสนม.6/6
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
90
27นางสาวลักษิกา โชคประเสริฐม.6/10
สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คู่ขนาน)
91
28นางสาววาสนา ใจวังโลกม.6/3หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
92
29นายศรายุทธ ไก่ห้อมม.6/3หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
93
30นายสุภนัย จวบประสพม.6/1
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
94
31นางสาวสุภาวดี ยาวิเลิงม.6/6หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
95
32นางสาวอภิชญา พึ่งศรีม.6/2
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
96
33นายอภิสิทธิ์ ศรีจันทร์ม.6/1
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
97
34นางสาวอรญา แก้วลังกาม.6/8หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
98
35นางสาวอรุณีรัตน์ เมืองมูลม.6/9
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
99
36นายอัษฎาวุธ สุขสิริบูรณ์ม.6/7หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
100
Loading...
 
 
 
มอบครั้งที่ 1