โครงการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันต่างๆที่จัดทำ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
2
โครงการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันต่างๆที่จัดทำ
3
4
คำชี้แจง
ให้แต่ละสถาบันสำรวจวารสารของสถาบันที่มีการจัดทำ โดยสำรวจว่ามีชื่อใดบ้างที่สามารถเข้าใช้งานได้ฟรี และชื่อใดบ้างไม่ได้ฟรี
5
6
ที่สถาบัน
7
1มหาวิทยาลัยบูรพาBUU
8
2มหาวิิทยาลัยเชียงใหม่CMU
9
3มหาวิทยาลััยขอนแก่นKKU
10
4มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนKPS.KU
11
5มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงMFU
12
6มหาวิทยาลัยแม่โจ้MJU
13
7มหาวิทยาลัยมหาสารคามMSU
14
8มหาวิทยาลัยนเรศวรNU
15
9มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีPN.PSU
16
10มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิิทยาเขตหาดใหญ่PSU
17
11มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชSTOU
18
12มหาวิทยาลัยศิลปากรSU
19
13มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีSUT
20
14มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาTSU
21
15มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีUBU
22
16มหาวิทยาลัยพะเยาUP
23
17มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์WU
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...