กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
3
ค่าอาหาร 90 บาท/คน/มื้อ
4
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 บาท/คน/มื้อ
5
ค่าวัสดุ /เอกสารประกอบการประชุม ไม่เกิน 70 บาท/คน
6
ค่าห้องประชุม ตามเดิม
7
ที่ชื่อโครงการวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI) เป้าหมายปี 61กิจกรรมหลักเป้าหมายการประชุม/อบรมรายการงบประมาณ (บาท)รวมทั้งสิ้นระยะเวลาดำเนินการกลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ
8
KPIเป้าหมายกลุ่มป้าหมายคนวันค่าตอบแทนวิทยากร/คณะกรรมการใช้สอยค่าห้องประชุมค่าที่พักวัสดุค่าครุภัณฑ์ค่าสิ่งก่อสร้างค่าพิธีเปิด/อื่นๆ
9
เบี้ยเลี้ยงอาหารอาหารว่างฯ
น้ำมันรถยนต์/ค่าพาหนะ
10
1
ส่งเสริมค่านิยมหลัก
1.เพื่อพัฒนานักเรียนให้
ร้อยละนักเรียน ได้รับ
ร้อยละ 100
1.จัดประกวดการนำ
โรงเรียนในสังกัด
1600036004100เงินรางวัล
11
ของคนไทย 12 มีคุณธรรมจริยธรรม
การพัฒนา ส่งเสริมค่า
เสนอวิธีการปฏิบัติ
207 แห่ง42500
12
ประการตามค่านิยมหลักของ
นิยมหลักของคนไทย
สู่ความเป็นเลิศ
13
คนไทย 12 ประการ12 ประการ
(ระดับสถานศึกษา)
14
มีความตระหนักและเห็น
เชิงคุณภาพ
2 จัดประกวดการ
15
คุณค่าในตัวเอง
ร้อยละของนักเรียน
ร้อยละ 100
นำเสนอวิธีการปฏิบัติ
16
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ที่มีคุณลักษณะตามน่า
สู่ความเป็นเลิศ
17
ึครูให้สามารถจัดกิจกรรม
ค่านิยมหลักของคนไทย
(โครงงาน)
18
การเรียนการเรียนรู้การ
12 ประการ
19
พัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียน
20
และค่านิยม 12 ประการ
21
อย่างสร้างสรรค์และมีประ
22
สิทธิภาพ
23
24
2
โครงการป้องกันและ
1. เพื่อสร้างภูมิป้องกันให้
ร้อยละของนักเรียนแกน
ร้อยละ 100
1. ค่ายทักษะชีวิต
โรงเรียนขยาย100 คน3 วัน10,00063,00018,0005,0004,000
25
แก้ไขยาเสพติดใน
เด็กและเยาวชนห่างไกลยา
นำ มีความรู้ ความเข้าใจ
เสริมสร้างคุณธรรม
โอกาส จำนวน
26
สถานศึกษาเสพติด และอบายมุข
สามารถป้องกันตนเอง
จริยธรรม เด็กและ
25 โรงๆละ 4 คน
27
2. เพื่อให้นักเรียนแกนนำ
เชิงคุณภาพ
เยาวชนต้านภัยยา
28
นำความรู้ ความเข้าใจ ไป
นักเรียนที่ผ่านการอบรม
ร้อยละ 100เสพติด
29
ขยายผลในสถานศึกษา
สามารถนำไปขยายผล
30
ในสถานศึกษาตนเอง
31
32
3
สร้างความเข้มแข็ง
1 เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
1.สถานศึกษาในสังกัด
ร้อยละ 100
1. ประชุมครูที่
โรงเรียนในสังกัด/
2371 วัน36002130071105001000014490800
33
องค์กรสภานักเรียน
เครือข่ายองค์กรนักเรียน/
ดำเนินกิจกรรมสภา
รับผิดชอบ คณะทำงาน
34
สภานักเรียน ให้เกิดขึ้น
นักเรียน
2.คัดเลือกโรงเรียน
300050002000
35
ในระดับโรงเรียน ระดับ
2. โรเรียนที่เข้าร่วมแข่ง
ร้อยละ 80ต้นแบบ
36
อำเภอ และระดับเขตพื้นทื่
ขันในงานศิลป
3. ประเมินผล สรุป
37
2 เพื่อพัฒนาองค์กร
หัตถกรรม
38
นักเรียน/สภานักเรียน
3.จำนวนโรงเรียนทีเป็น
3 โรงเรียน
39
ทั้งนักเรียนปกติต้นแบบ
40
นักเรียนพิการ ให้เข้มแข็ง
41
สามารถดำเนินการและมี
42
ส่วนร่วม ในการบริหาร
43
และพัฒนาโรงเรียนอย่าง
44
มีคุณค่า
45
4
โครงการเสริมสร้าง
1. เพื่อสนองนโยบายของ
- ร้อยละนักเรียน มีความ
ร้อยละ 100
1. อบรมลูกเสือต้าน
โรงเรียนในสังกัด
100310,00063,00018,0005,0004,000
46
คุณธรรมและจริยธรรม
รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิ
รู้ ความเข้าใจ สามารถ
ภัยยาเสพติด
47
โดยใช้กระบวนการ
การ ให้เยาวชนมีคุณธรรม
ป้องกันตนเองและผู้อื่น
2. อบรมลูกเสือ
โรงเรียนในสังกัด
100310,00063,00018,0005,0004,000
48
ทางการลูกเสือ
จริยธรรม ตามค่านิยมหลัก
ให้ห่างไกลยาเสพติด
จราจร
49
12 ประการ โดยใช้กระบวน
และอบายมุข3. อบรมลูกเสือ
โรงเรียนในสังกัด
100310,00063,00018,0005,0004,000
50
การทางลูกเสือเชิงปริมาณ
อนุรักษ์และสิ่งแวค
51
2. เพื่อให้ลูกเสือ ได้มีโอกาส
- ร้อยละของนักเรียน
ร้อยละ 100ล้อม
52
ประกอบกิจกรรมร่วมกัน
ที่ผ่านการอบรมสามารถ
4. อบรมนายหมู่
โรงเรียนในสังกัด
100310,00063,00018,0005,000
53
เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต
นำไปขยายผลในสถาน
ลูกเสือสามัญ
54
ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย
ศึกษาของตนเอง5. อบรมนายหมู่
โรงเรียนในสังกัด
100310,00063,00018,0005,000
55
ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
ลูกเสือสามัญรุ่น
56
อดทน อดกลั้น และรู้รักสา
ใหญ่
57
มัคคี เพื่อการอยู่ร่วมกัน
58
ในสังคมอย่างสันติสุข และ
59
ห่างไกลยาเสพติดและอบาย
60
มุข
61
62
5
โครงการสุ่มตรวจสาร
1.เพื่อป้องกันการแพร่
-ร้อยละ100ของนักเรียน
ร้อย 100
-สุ่มตรวจสารเสพติด
20 แห่ง1,000 คน1012,0005,0003,000
63
เสพติดนักเรียนกลุ่ม
ระบาดของสารเสพติด
สามารถป้องกันยาเสพ
เด็กกลุ่มเสี่ยงใน
64
เสี่ยงในสถานศึกษาติดโรงเรียนขยาย
65
2. เพื่อให้สถานศึกษาปลอด
เชิงคุณปริมาณโอกาส จำนวน 20
66
ยาเสพติดทุกชนิด
-ร้อยละ100 ของสถาน
โรงๆละ 50 คน
67
ศึกษาในสังกัดปลอด
68
ยาเสพติดทุกชนิด
69
70
6
โครงการพัฒนากิจ
1.เพื่อสร้างความรู้ความ
1. นิเทศติดตามและ
ร้อยละ 1001. มอบนโยบายผู้บริหาร/ครู214
71
กรรมสหกรณ์โรงเรียน
เข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม
ประเมินผบการดำเนิน
2.ศึกษาดุงาน ร.ร.
ครูและนักเรียน/
70136006300210010000
72
สู่ความเป็นเลิศ
สหกรณ์ในโรงเรียน
งานโครงการสหกรณ์
ต้นแบบในสังกัด
คณะกรรมการ
73
2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน
โรงเรียนในสังกัด
3.คัดเลือก ร.ร.
โรงเรียนในสังกัด
1060003000
74
ได้เรียนรู้ วิธีการดำเนิน
2. โรงเรียนดำเนินกิจ
จำนวน 10 โรงเรียน
ต้นแบบกิจกรรม300010000
75
งานสหกรณ์
กรรมสหกรณ์ในโรงเรียน
สหกรณ์รุ่น 3
76
3. เพื่อนำไปสู่การปฎิบัติ
สู่ความเป็นเลิศได้
3.ติดตาม ประเมิน
1000
77
ที่พอเพียง และยังยืน
อย่างยั่้งยืน
ผล สรุป
78
ตลอดไป
จำนวน 10 โรงเรียน
79
80
81
7
โครงการอบรมพนัก
1. เพื่อให้ครูฝ่ายปกครอง
- ร้อยละของครูและ
ร้อยละ 100- อบรมพนักงาน
 โรงเรียนในสังกัด
100 คน3 วัน10,000 บาท63,00018,0005,0004,000
82
งานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทำหน้า
บุคลากรทางการศึกษา
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
83
ความประพฤตินักเรียน
ที่ช่วยเหลือ ดูแล ป้องกันยา
ของผู้ที่เข้ารับการอบรม
ความประพฤติ
84
และนักศึกษา
เสพติด และการทะเลาวิวาท
มีความรู้ความเข้าใจ
นักเรียนและนัก
85
ของนักเรียน และนักศึกษา
ในบทบาทหน้าที่ของ
ศึกษา ในสังกัด
86
2. คุ้มครอง ป้องกันยาเสพ
ตนเอง
87
ติดและอบายมุขทั้งในสถาน
เชิงปริมาณ
88
ศึกษาและนอกสถานศึกษา
- สพป.นภ.เขต 1 มี
89
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่ง
90
เสริมความประพฤติเพิ่ม
91
ขึ้น และปฏิบัติงานได้
92
อย่างมีประสิทธิภาพ
93
94
8
โครงการแข่งขันกีฬา
1.เพื่อให้นักเรียนได้ออก
- ร้อยละ100ของนัก
ร้อยละ 100
-จัดการแข่งขันกีฬา
ศูนย์เครือข่ายฯ ใน
-ผู้ควบคุมทีมและ
    5 วัน   30,000 บาท   13,500     9,0002,500
95
นักเรียน
กำลังกายในโรงเรียนใล้เวลา
เรียนได้แสดงออกทาง
เพื่อคัดเลือกเป็นตัว
จำนวน 25 ศูนย์
นักกีฬา 1,500 คน
96
ว่างให้เป็นประโยชน์
ด้านการเล่นกีฬา
แทนเขตพื้นที่การ
97
2. เพื่อให้นักเรียนได้แสดง
เชิงปริมาณ
ศึกษา ได้แก่ประเภท
98
ออกทางด้านกีฬา
-จะมีทีมกีฬาที่เป็นตัว
กีฬา ดังนี้
99
3. เพื่อให้เกิดความสามัคคี
แทนในระดับเขตพื่นที่
1.กีฬาตะกร้อ (ชาย)
100
ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วม
การศึกษา ในชนิด
2.กีฬาฟุตซอล(ชาย)
Loading...
Main menu