ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
3
ค่าอาหาร 90 บาท/คน/มื้อ
4
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 บาท/คน/มื้อ
5
ค่าวัสดุ /เอกสารประกอบการประชุม ไม่เกิน 70 บาท/คน
6
ค่าห้องประชุม ตามเดิม
7
ที่ชื่อโครงการวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI) เป้าหมายปี 61กิจกรรมหลักเป้าหมายการประชุม/อบรมรายการงบประมาณ (บาท)รวมทั้งสิ้นระยะเวลาดำเนินการกลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ
8
KPIเป้าหมายกลุ่มป้าหมายคนวันค่าตอบแทนวิทยากร/คณะกรรมการใช้สอยค่าห้องประชุมค่าที่พักวัสดุค่าครุภัณฑ์ค่าสิ่งก่อสร้างค่าพิธีเปิด/อื่นๆ
9
เบี้ยเลี้ยงอาหารอาหารว่างฯน้ำมันรถยนต์/ค่าพาหนะ
10
1
ส่งเสริมค่านิยมหลัก
1.เพื่อพัฒนานักเรียนให้
ร้อยละนักเรียน ได้รับ
ร้อยละ 1001.จัดประกวดการนำโรงเรียนในสังกัด1600036004100เงินรางวัล
11
ของคนไทย 12 มีคุณธรรมจริยธรรมการพัฒนา ส่งเสริมค่า
เสนอวิธีการปฏิบัติ
207 แห่ง42500
12
ประการตามค่านิยมหลักของนิยมหลักของคนไทยสู่ความเป็นเลิศ
13
คนไทย 12 ประการ12 ประการ(ระดับสถานศึกษา)
14
มีความตระหนักและเห็นเชิงคุณภาพ2 จัดประกวดการ
15
คุณค่าในตัวเองร้อยละของนักเรียนร้อยละ 100
นำเสนอวิธีการปฏิบัติ
16
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ที่มีคุณลักษณะตามน่า
สู่ความเป็นเลิศ
17
ึครูให้สามารถจัดกิจกรรม
ค่านิยมหลักของคนไทย(โครงงาน)
18
การเรียนการเรียนรู้การ12 ประการ
19
พัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียน
20
และค่านิยม 12 ประการ
21
อย่างสร้างสรรค์และมีประ
22
สิทธิภาพ
23
24
2โครงการป้องกันและ
1. เพื่อสร้างภูมิป้องกันให้
ร้อยละของนักเรียนแกน
ร้อยละ 1001. ค่ายทักษะชีวิตโรงเรียนขยาย100 คน3 วัน10,00063,00018,0005,0004,000
25
แก้ไขยาเสพติดในเด็กและเยาวชนห่างไกลยา
นำ มีความรู้ ความเข้าใจ
เสริมสร้างคุณธรรมโอกาส จำนวน
26
สถานศึกษาเสพติด และอบายมุขสามารถป้องกันตนเองจริยธรรม เด็กและ25 โรงๆละ 4 คน
27
2. เพื่อให้นักเรียนแกนนำ
เชิงคุณภาพเยาวชนต้านภัยยา
28
นำความรู้ ความเข้าใจ ไป
นักเรียนที่ผ่านการอบรม
ร้อยละ 100เสพติด
29
ขยายผลในสถานศึกษาสามารถนำไปขยายผล
30
ในสถานศึกษาตนเอง
31
32
3สร้างความเข้มแข็ง
1 เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
1.สถานศึกษาในสังกัดร้อยละ 1001. ประชุมครูที่
โรงเรียนในสังกัด/
2371 วัน36002130071105001000014490800
33
องค์กรสภานักเรียน
เครือข่ายองค์กรนักเรียน/
ดำเนินกิจกรรมสภารับผิดชอบ คณะทำงาน
34
สภานักเรียน ให้เกิดขึ้นนักเรียน2.คัดเลือกโรงเรียน300050002000
35
ในระดับโรงเรียน ระดับ
2. โรเรียนที่เข้าร่วมแข่ง
ร้อยละ 80ต้นแบบ
36
อำเภอ และระดับเขตพื้นทื่
ขันในงานศิลป3. ประเมินผล สรุป
37
2 เพื่อพัฒนาองค์กรหัตถกรรม
38
นักเรียน/สภานักเรียน
3.จำนวนโรงเรียนทีเป็น
3 โรงเรียน
39
ทั้งนักเรียนปกติต้นแบบ
40
นักเรียนพิการ ให้เข้มแข็ง
41
สามารถดำเนินการและมี
42
ส่วนร่วม ในการบริหาร
43
และพัฒนาโรงเรียนอย่าง
44
มีคุณค่า
45
4โครงการเสริมสร้าง1. เพื่อสนองนโยบายของ
- ร้อยละนักเรียน มีความ
ร้อยละ 1001. อบรมลูกเสือต้านโรงเรียนในสังกัด100310,00063,00018,0005,0004,000
46
คุณธรรมและจริยธรรม
รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิ
รู้ ความเข้าใจ สามารถ
ภัยยาเสพติด
47
โดยใช้กระบวนการการ ให้เยาวชนมีคุณธรรม
ป้องกันตนเองและผู้อื่น
2. อบรมลูกเสือโรงเรียนในสังกัด100310,00063,00018,0005,0004,000
48
ทางการลูกเสือจริยธรรม ตามค่านิยมหลักให้ห่างไกลยาเสพติดจราจร
49
12 ประการ โดยใช้กระบวนและอบายมุข3. อบรมลูกเสือโรงเรียนในสังกัด100310,00063,00018,0005,0004,000
50
การทางลูกเสือเชิงปริมาณ
อนุรักษ์และสิ่งแวค
51
2. เพื่อให้ลูกเสือ ได้มีโอกาส
- ร้อยละของนักเรียนร้อยละ 100ล้อม
52
ประกอบกิจกรรมร่วมกัน
ที่ผ่านการอบรมสามารถ
4. อบรมนายหมู่โรงเรียนในสังกัด100310,00063,00018,0005,000
53
เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต
นำไปขยายผลในสถานลูกเสือสามัญ
54
ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย
ศึกษาของตนเอง5. อบรมนายหมู่โรงเรียนในสังกัด100310,00063,00018,0005,000
55
ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
ลูกเสือสามัญรุ่น
56
อดทน อดกลั้น และรู้รักสา
ใหญ่
57
มัคคี เพื่อการอยู่ร่วมกัน
58
ในสังคมอย่างสันติสุข และ
59
ห่างไกลยาเสพติดและอบาย
60
มุข
61
62
5โครงการสุ่มตรวจสาร1.เพื่อป้องกันการแพร่
-ร้อยละ100ของนักเรียน
ร้อย 100-สุ่มตรวจสารเสพติด20 แห่ง1,000 คน1012,0005,0003,000
63
เสพติดนักเรียนกลุ่ม
ระบาดของสารเสพติดสามารถป้องกันยาเสพเด็กกลุ่มเสี่ยงใน
64
เสี่ยงในสถานศึกษาติดโรงเรียนขยาย
65
2. เพื่อให้สถานศึกษาปลอด
เชิงคุณปริมาณโอกาส จำนวน 20
66
ยาเสพติดทุกชนิด-ร้อยละ100 ของสถานโรงๆละ 50 คน
67
ศึกษาในสังกัดปลอด
68
ยาเสพติดทุกชนิด
69
70
6โครงการพัฒนากิจ
1.เพื่อสร้างความรู้ความ
1. นิเทศติดตามและร้อยละ 1001. มอบนโยบายผู้บริหาร/ครู214
71
กรรมสหกรณ์โรงเรียนเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมประเมินผบการดำเนิน2.ศึกษาดุงาน ร.ร.ครูและนักเรียน/70136006300210010000
72
สู่ความเป็นเลิศสหกรณ์ในโรงเรียนงานโครงการสหกรณ์ต้นแบบในสังกัดคณะกรรมการ
73
2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน
โรงเรียนในสังกัด3.คัดเลือก ร.ร.โรงเรียนในสังกัด1060003000
74
ได้เรียนรู้ วิธีการดำเนิน
2. โรงเรียนดำเนินกิจ
จำนวน 10 โรงเรียนต้นแบบกิจกรรม300010000
75
งานสหกรณ์
กรรมสหกรณ์ในโรงเรียน
สหกรณ์รุ่น 3
76
3. เพื่อนำไปสู่การปฎิบัติ
สู่ความเป็นเลิศได้3.ติดตาม ประเมิน1000
77
ที่พอเพียง และยังยืน
อย่างยั่้งยืน
ผล สรุป
78
ตลอดไปจำนวน 10 โรงเรียน
79
80
81
7โครงการอบรมพนัก
1. เพื่อให้ครูฝ่ายปกครอง
- ร้อยละของครูและร้อยละ 100- อบรมพนักงาน โรงเรียนในสังกัด100 คน3 วัน10,000 บาท63,00018,0005,0004,000
82
งานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทำหน้า
บุคลากรทางการศึกษา
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
83
ความประพฤตินักเรียน
ที่ช่วยเหลือ ดูแล ป้องกันยา
ของผู้ที่เข้ารับการอบรม
ความประพฤติ
84
และนักศึกษาเสพติด และการทะเลาวิวาทมีความรู้ความเข้าใจนักเรียนและนัก
85
ของนักเรียน และนักศึกษาในบทบาทหน้าที่ของศึกษา ในสังกัด
86
2. คุ้มครอง ป้องกันยาเสพตนเอง
87
ติดและอบายมุขทั้งในสถาน
เชิงปริมาณ
88
ศึกษาและนอกสถานศึกษา- สพป.นภ.เขต 1 มี
89
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่ง
90
เสริมความประพฤติเพิ่ม
91
ขึ้น และปฏิบัติงานได้
92
อย่างมีประสิทธิภาพ
93
94
8โครงการแข่งขันกีฬา
1.เพื่อให้นักเรียนได้ออก
- ร้อยละ100ของนักร้อยละ 100-จัดการแข่งขันกีฬา
ศูนย์เครือข่ายฯ ใน
-ผู้ควบคุมทีมและ    5 วัน   30,000 บาท   13,500     9,0002,500
95
นักเรียน
กำลังกายในโรงเรียนใล้เวลา
เรียนได้แสดงออกทาง
เพื่อคัดเลือกเป็นตัว
จำนวน 25 ศูนย์นักกีฬา 1,500 คน
96
ว่างให้เป็นประโยชน์ด้านการเล่นกีฬาแทนเขตพื้นที่การ
97
2. เพื่อให้นักเรียนได้แสดง
เชิงปริมาณศึกษา ได้แก่ประเภท
98
ออกทางด้านกีฬา
-จะมีทีมกีฬาที่เป็นตัว
กีฬา ดังนี้
99
3. เพื่อให้เกิดความสามัคคี
แทนในระดับเขตพื่นที่
1.กีฬาตะกร้อ (ชาย)
100
ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วม
การศึกษา ในชนิด2.กีฬาฟุตซอล(ชาย)